ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΔΕΙΝΟΚΡΑΤΟΥΣ 37 , ΑΘΗΝΑ,

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ


ΔΕΙΝΟΚΡΑΤΟΥΣ 37 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 784 Α.Κ.
Α.Φ.Μ. 997367619
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 128268401000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 11-12-2013
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 20-05-2022
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΠΥΞΙΔΑ ΖΩΗΣ

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΔΕΙΝΟΚΡΑΤΟΥΣ 37
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΘΗΝΑ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:

Σκοπός Επιχείρησης

Ο σκοπός της Εταιρείας είναι Κοινωφελής και μη κερδοσκοπικός. Ειδικότερα σκοπός της Εταιρείας είναι: • Η λειτουργία δομών Φιλοξενίας για ασυνόδευτα παιδιά από τρίτες χώρες. • Η κοινωνική και επαγγελματική αποκατάσταση ατόμων, Ελλήνων και αλλοδαπών. • Η άμεση παροχή ανθρωπιστικής, επισιτιστικής και αναπτυξιακής βοήθειας σε Έλληνες και Αλλοδαπούς εντός της Ελληνικής Περιφέρειας . • Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης για Έλληνες και αλλοδαπούς με στόχο την ένταξή τους στην αγορά εργασίας. • Η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής και διασύνδεσης με την αγορά εργασίας σε Έλληνες και Αλλοδαπούς • Η υποστήριξη ατόμων και ομάδων με ψυχολογικά και κοινωνικά προβλήματα • Η ατομική και ομαδική συμβουλευτική • Η διάγνωση και θεραπευτική αντιμετώπιση διαταραχών και δυσλειτουργιών που αντιμετωπίζει το άτομο • Η συνεργασία και Δικτύωση με Δημόσιους και Ιδιωτικούς Φορείς Ψυχικής Υγείας και Πρόνοιας • Η διεκδίκηση της υποστήριξης και της ενίσχυσης του σκοπού της από Δημόσιους και Ιδιωτικούς Φορείς • Η συνεργασία με διεθνής και αλλοδαπούς Φορείς για την προώθηση του σκοπού της • Η οργάνωση δραστηριοτήτων προαγωγής της ψυχικής υγείας • Η ενημέρωση του κοινού για την πρόληψη, θεραπεία και αποκατάσταση της ψυχικής ασθένειας • Η προαγωγή της ατομικής και κοινωνικής υπευθυνότητας • Η υποστήριξη ερευνών στον τομέα ψυχικής υγείας • Οι δράσεις κοινωνικής πρόνοιας και περίθαλψης • Ο εντοπισμός η διάγνωση και η αξιολόγηση αναγκών και υφιστάμενων ικανοτήτων δεξιοτήτων και ατόμων • Η ενίσχυση και καλλιέργεια εργασιακού ήθους, κοινωνικών δεξιοτήτων και πρακτικών αναζήτησης απασχόλησης • Η παροχή οργανωμένης ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και επαγγελματικού / προσανατολισμού • Η κοινωνική και επαγγελματική αποκατάσταση ατόμων • Ενημέρωση και υποστήριξη για θεσμικά, νομικά και εργασιακά θέματα • Η αντιμετώπιση ψυχολογικών και ψυχοκοινωνικών προβλημάτων στους εργασιακούς χώρους • Η βοήθεια εξ αποστάσεως με χρήση νέας τεχνολογίας • Οι ενέργειες καταπολέμησης των διακρίσεων λόγω φύλου • Οι ενέργειες ενημέρωσης στα σχολεία και στους Δήμους για θέματα που απασχολούν την οικογένεια και το κοινωνικό σύνολο • Οι ενέργειες βελτίωσης της πρόσβασης στη δια βίου μάθηση • Οι ενέργειες αντιμετώπισης και μείωσης της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου • Η εκπαίδευση και η κατάρτιση • Η παροχή νομικής υποστήριξης σε άτομα και ευάλωτες ομάδες • Η δημιουργία προστατευόμενων χώρων για ευάλωτες και ευπαθείς ομάδες • Οι ενέργειες διευκόλυνσης της ένταξης στην αγορά εργασίας των νέων • Οι ενέργειες εκπαίδευσης, κατάρτισης των νέων • Οι ενέργειες ενίσχυσης της εκπαίδευσης σε θέματα της επιχειρηματικότητας • Η πρόληψη και αντιμετώπιση εξαρτήσεων • Οι δράσεις ενημέρωσης και αντιμετώπισης διατροφικών διαταραχών • Η παροχή ψυχολογικής και νομικής βοήθειας σε θύματα ενδοοικογενειακής βίας και σεξουαλικής παρενόχλησης • Η αντιμετώπιση σεξουαλικών προβλημάτων • Η ανάπτυξη και παροχή καινοτόμων ενεργειών εκπαίδευσης • Οι προώθηση, μελέτη και ανάπτυξη των τεχνών, των επιστημών και των γραμμάτων. Ανάπτυξη και διάδοση του πολιτισμού και των πολιτιστικών αξιών στον ελληνικό χώρο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο εξωτερικό εν γένει. Υποστήριξη με κάθε δυνατό μέσο της δημιουργίας καλλιτεχνικού έργου, προβολή της ελληνικής πολιτιστικής δημιουργίας και κληρονομιάς και σύνδεσή της με την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη • Η διοργάνωση καλλιτεχνικών, πολιτιστικών, επιστημονικών και μορφωτικών εκδηλώσεων, προγραμμάτων, εκθέσεων, συνεδρίων, συναντήσεων καλλιτεχνών, επιστημόνων και ανθρώπων των γραμμάτων και εκπόνηση προγραμμάτων • Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση δράσεων και ερευνών, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, που στοχεύουν στην ανάπτυξη των τομέων {έχουν ως αντικείμενο του τομείς): πολιτισμός, τέχνες, πολιτιστική ανάπτυξη, παιδεία, επιστήμη, τεχνολογία, νεολαία, αθλητισμός, περιβάλλον, τουρισμός, περιφερειακή πολιτική, κοινωνική πρόνοια, υγεία • Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση δράσεων και ερευνών, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, που στοχεύουν στην ανάπτυξη των τομέων (έχουν ως αντικείμενο του τομείς): ανθρώπινα δικαιώματα, ομογενείς, πρόσφυγες, μετανάστες, παλιννοστούντες, οργανώσεις ΟΗΕ, ανθρωπιστική δράση, επισιτιστική δράση • Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση δράσεων και ερευνών, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, που στοχεύουν στην ανάπτυξη των τομέων (έχουν ως αντικείμενο του τομείς): άτομα με ειδικές ανάγκες, γυναικεία θέματα, ναρκωτικά (τοξικοεξαρτήσεις) • Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση δράσεων και ερευνών, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, που στοχεύουν στην ανάπτυξη των τομέων (έχουν ως αντικείμενο του τομείς): κοινωνική αλληλεγγύη και πρόνοια, κοινωνική ισότητα, κοινωνικός αποκλεισμός, ψυχική υγεία, θέματα καταναλωτή, φιλοζωική δράση • Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση δράσεων και ερευνών, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, που στοχεύουν στην ανάπτυξη της Κοινωνίας της Πληροφορικής στη χώρα μας και την Ευρώπη γενικότερα • Ο σχεδιασμός, η μελέτη, η ανάπτυξη και υλοποίηση δράσεων χρηματοδοτούμενων ή συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους φορείς • Η καταπολέμηση της φτώχειας στον τρίτο κόσμο και σε παγκόσμιο εν γένει επίπεδο, μείωση και καταπολέμηση της ανεργίας, των κοινωνικών ανισοτήτων και διακρίσεων, του κοινωνικού αποκλεισμού • Η ανάπτυξη και η βελτίωση του μορφωτικού, οικονομικού κα κοινωνικού επιπέδου μειονεκτουσών ομάδων πληθυσμού. Ανάπτυξη και υποστήριξη επισιτιστικής και ανθρωπιστικής βοήθειας. • Η ανάπτυξη, η συνεργασία και η βοήθεια στους τομείς της εκπαίδευσης, επαγγελματικής κατάρτισης, απασχόλησης, προστασίας του περιβάλλοντος, οικοδόμησης θεσμών των τοπικών κοινωνιών και τοπικής αυτοδιοίκησης, ισότητας των δυο φύλων, καθώς και επιχειρηματικής πρωτοβουλίας και ανταγωνιστικότητας. • Η ανάπτυξη και η υποστήριξη προβληματικών γεωγραφικών και διοικητικών περιοχών • Η προώθηση του εκσυγχρονισμού και της ανάπτυξης των μέσων μαζικής ενημέρωσης και ανάπτυξη και υποστήριξη νέων τεχνολογιών. • Η εφαρμογή προγραμμάτων ή παροχή υπηρεσιών δια βίου μάθησης που απευθύνονται σε νέους ή ενηλίκους ή άτομα τρίτης ηλικίας, όπως διεξαγωγή ημερίδων / σεμιναρίων, διοργάνωση εκπαιδευτικών επισκέψεων, παροχή συστηματικών πληροφοριών κα γνώσεων και ανάπτυξη δεξιοτήτων των ατόμων που συμβάλλουν στην εκπαίδευση ή την επιμόρφωση. • Η παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών συμβουλευτικής επαγγελματικού προσανατολισμού και ειδικότερα η αξιοποίηση και προώθηση του αυτοματοποιημένων ψυχομετρικών test επαγγελματικών επιλογών καθώς και άλλων τεστ διαφόρων τύπων. • Η εκπόνηση μελετών σε θέματα οικονομίας, ανάπτυξης, απασχόλησης, ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευσης, κατάρτισης, κοινωνικής ασφάλισης, οικονομοτεχνικών έργων, επενδύσεων, μεταφορών, logistics, real estate, βιομηχανίας, εμπορίου, υπηρεσιών, τουρισμού και η συνεργασία ή και σύμπραξη με άλλους φορείς για συναφείς σκοπούς. • Η παροχή υπηρεσιών εκπροσώπησης ευρωπαϊκών και διεθνών φορέων σε θέματα όπως τα παραπάνω, καθώς και η εκπόνηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων. • Η παροχή συμβουλευτικών, ερευνητικών και διαμεσολαβητικών υπηρεσιών σε ιδιωτικούς, δημόσιους φορείς και επιχειρήσεις, καθώς επίσης και οι υπηρεσίες ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού και επιχειρηματικότητας και καινοτομίας. • Η δημιουργία και λειτουργία μονάδων εκπαίδευσης, κατάρτισης και κέντρων συμβουλευτικής - επαγγελματικού προσανατολισμού. • Η στήριξη και προβολή των ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών, των τεχνών και της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και η προσέλκυση επενδύσεων. • Η στήριξη των ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών, μέσα στα πλαίσια των οδηγιών και κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδιαίτερα όσον αφορά την προώθηση της οικονομικής σύγκλισης υπέρ των ασθενέστερων οικονομιών. • Η συνεργασία με συνδέσμους φιλίας, φορείς φυσικά και νομικά πρόσωπα άλλων χωρών σε πλαίσια διεθνούς αλληλεγγύης και προαγωγής της διεθνούς ειρηνικής συνύπαρξης και της ισόρροπης ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. • Οι δραστηριότητες κοινωνικού, αναπτυξιακού και φιλανθρωπικού χαρακτήρα μέσα στην ελληνική επικράτεια και στην αλλοδαπή για την ενίσχυση αναπτυσσόμενων χωρών σε κοινωνικά, πολιτιστικά, εκπαιδευτικά, αναπτυξιακά και άλλα δρώμενα τέχνης, πολιτισμού, μνημείων κλπ. • Η συμμετοχή σε εγχώριες και διεθνείς εκθέσεις ή δράσεις για την προβολή των ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών και γενικότερα για την εξυπηρέτηση παρόμοιων στόχων σε συνεργασία με την Πολιτεία και φορείς της, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, με συλλόγους, επιχειρήσεις, ιδιώτες, ινστιτούτα, ιδρύματα, ενώσεις, επιμελητήρια, ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ, κολέγια, σχολεία, εκπαιδευτικούς, ερευνητικούς και διάφορους φορείς. • Οι εκδόσεις σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή και ειδικότερα η δημιουργία ιστοσελίδων και η παρέμβαση στο διαδίκτυο για τους ίδιους σκοπούς κ.α. • Η ανάδειξη της γλώσσας, της ναυτιλίας, της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής και ναυπηγικής, των τεχνών, της μουσικής, της Ελληνικής γραμματείας, της φιλοσοφίας, του αθλητισμού, των ιστορικών αρχαιολογικών και θρησκευτικών χώρων, των εθίμων και παραδόσεων κ.α. • Η ανάδειξη γεγονότων, επετείων, κλπ. που συνδέονται με τον Ελληνισμό με επίκεντρο την ιστορία, τα ήθη, έθιμα, γεγονότα και περιοχών στην Ελλάδα και διεθνώς. • Ο συντονισμός διαπρεπών Ελλήνων και φίλων της χώρας, καθώς και παρόμοιων φορέων και ιδρυμάτων, για ενέργειες σχετικές με τους ως άνω σκοπούς και η ένταξη τους στα μέλη του φορέα εφ' όσον το επιθυμούν. • Η προβολή της χώρας ως τουριστικού και επενδυτικού προορισμού, ως παραγωγού προϊόντων και υπηρεσιών και ως φορέα παγκόσμιας πολιτιστικής και πνευματικής κληρονομιάς. • Η πιστοποίηση ποιότητας ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών, η παροχή βραβείων για ποιοτικά ελληνικά προϊόντα και υπηρεσίες κλπ. • Η ενίσχυση της ελληνικής ιστορικής ταυτότητας, ως λίκνο του ευρωπαϊκού πολιτισμού, καθώς και της κοινωνικής και οικονομικής συνοχής και αλληλεγγύης, στο πλαίσιο και των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ενωσης για διατήρηση των εθνικών ιδιαιτεροτήτων μέσα στην ενωμένη Ευρώπη . • Οι ως άνω δράσεις, στόχοι και σκοποί αναπτύσσονται από στελέχη, μελετητές, εξωτερικούς συνεργάτες και εταιρείες ή πρόσωπα που κατ' ανάθεση, συμφωνία, σύμβαση έργου ή εθελοντικό θα αναλάβουν κάθε σχετική εργασία.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
88991901 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Κύρια
58110000 ΕΚΔΟΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ Δευτερεύουσα
70210000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Δευτερεύουσα
70221100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Δευτερεύουσα
70221300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Δευτερεύουσα
70221400 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
70221500 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δευτερεύουσα
70221600 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Δευτερεύουσα
70221700 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Δευτερεύουσα
70222000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
70224000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΚΑΙΟΧΡΗΣΗΣ Δευτερεύουσα
72201201 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Δευτερεύουσα
72202903 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Δευτερεύουσα
82301101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ Δευτερεύουσα
82301102 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ Η ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Δευτερεύουσα
84121400 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Δευτερεύουσα
85591900 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
85591905 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ Δευτερεύουσα
85591906 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΣΩ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Δευτερεύουσα
86901802 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Δευτερεύουσα
87901100 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΟΥΣ Δευτερεύουσα
87901303 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΣΕ ΘΥΜΑΤΑ ΘΕΟΜΗΝΙΩΝ, ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΛΠ ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ Δευτερεύουσα
88991000 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
88991100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Π.Δ.Κ.Α. ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Δευτερεύουσα
88991902 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΣΕ ΘΥΜΑΤΑ ΘΕΟΜΗΝΙΩΝ, ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΛΠ, ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ Δευτερεύουσα
88991903 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση