ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ (Ε.Ο.ΔΙ.Δ.) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 25 , ΑΘΗΝΑ, 10680

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ (Ε.Ο.ΔΙ.Δ.) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 25 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 800719829
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 138272601000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 16-03-2016
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 17-03-2016
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

Ε.Ο.ΔΙ.Δ. ΑΕ
EODID S.A.
E.O.DI.D. AE

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 25
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΘΗΝΑ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοποί της Εταιρείας είναι: (α) Η παροχή προς τρίτους ενδιαφερόμενους κάθε είδους υπηρεσιών σχετικών με διαμεσολάβηση, διαιτησία και εν γένει με κάθε δυνατή νόμιμη Διαδικασία Επίλυσης Διαφορών, ιδίως εκτός δικαστηρίων ή προ δικαστηρίων, είτε αυτή υφίσταται σήμερα στην πράξη είτε αναφανεί στο μέλλον. (β) Η εν γένει προώθηση του θεσμού της διαμεσολάβησης και της διαιτησίας ή άλλων διαδικασιών επίλυσης, ώστε να καταστούν αυτοί ευρύτερα γνωστοί στο 2 ευρύ κοινό των τρίτων που ενδεχομένως θα ενδιαφέρονταν να αξιοποιήσουν τους ανωτέρω θεσμούς για την επίλυση των διαφορών τους. (γ) Η ανάληψη πρωτοβουλιών και διεξαγωγή δράσεων για την καλλιέργεια αισθήματος εμπιστοσύνης προς τους ανωτέρω θεσμούς και την γνωριμία των επαγγελματιών και εν γένει υποψηφίων ενδιαφερομένων με αυτούς. (δ) Η διεξαγωγή ή συμμετοχή σε εκδηλώσεις, ομιλίες, συνέδρια, σεμινάρια ή άλλες ανάλογες διαδικασίες που συντελούν στην προώθηση των ανωτέρω θεσμών διαδικασιών επίλυσης διαφορών, ως ενδεικτικώς η συμμετοχή σε εκδηλώσεις με ενώσεις δικαστών, ΕΣΔΙ, Υπουργείο Δικαιοσύνης και άλλους φορείς για την προώθηση του θεσμού της διαμεσολάβησης με την έννοια του «πρεσβευτή διαμεσολάβησης». (ε) Ειδικότερα, η δημιουργία σώματος «πρεσβευτών διαμεσολάβησης» που θα λειτουργήσει ως καταλύτης για τη διάδοση, προβολή και προώθηση του θεσμού της διαμεσολάβησης ως μέσου εναλλακτικής επίλυσης διαφορών για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη επίλυση των ιδιωτικών διαφορών και εν γένει την απονομή δικαιοσύνης στο πλαίσιο των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων. (στ) Η προετοιμασία, ανάληψη και υποστήριξη πρωτοβουλιών νομοθετικής μεταρρύθμισης σχετικά με τον θεσμό της διαμεσολάβησης ή/και της διαιτησίας ή/και με άλλους θεσμούς και διαδικασίες συμβιβαστικής εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών. (ζ) Η διαμόρφωση εξειδικευμένου συστήματος προδιατυπωμένων κανόνων παροχής υπηρεσιών διαμεσολάβησης ή/και διαιτησίας ή/και συμβιβαστικής εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών εν γένει, καθώς και συστήματος κανόνων δεοντολογίας, το οποίο θα τίθεται από τον Οργανισμό προαιρετικώς στη διάθεση ενδιαφερόμενων τρίτων. (η) Η ανάπτυξη και παροχή υπηρεσιών σχετικά με λοιπές υβριδικές μεθόδους εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών ή διευκόλυνσης ή διαχείρισης επίλυσης διαφορών ή με άλλες ανάλογες μεθόδους ή συστήματα ή πλαίσια δράσης, ως ενδεικτικώς η διαδικασία Med-Arb (Mediation - Arbitration) ως υβριδική μέθοδος εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών. (θ) Η οργάνωση, στελέχωση και λειτουργία οργανωμένου συστήματος υπηρεσιών διοικητικής και γραμματειακής υποστήριξης και χώρου οργανωμένων εγκαταστάσεων σε σχέση με τους ανωτέρω σκοπούς και η παροχή κάθε είδους υπηρεσιών διοικητικής και γραμματειακής υποστήριξης και παραχώρησης χώρου οργανωμένων εγκαταστάσεων σε λειτουργία για χρήση. (ι) Η διά ζώσης ή η εξ αποστάσεως παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, μετεκπαίδευσης, επιμόρφωσης και εξειδίκευσης σε κάθε είδους μέσο, μορφή και μέθοδο εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών. (ια) Η διαμόρφωση κανόνων και κριτηρίων επιλογής των συνεργαζόμενων με τον Οργανισμό ιδιαιτέρως αυστηρών και διαρκώς επικαιροποιούμενων, ανάλογα με τις διαρκώς εξελισσόμενες συνθήκες. (ιβ) Η παροχή υπηρεσιών σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας που θα επιτρέψουν την ηλεκτρονική παροχή όλων ή κάποιων από τις ανωτέρω υπηρεσίες ή θα διευκολύνουν την τεχνολογική εξέλιξη στην ανάπτυξη των ανωτέρω δράσεων με σύγχρονες μεθόδους. (ιγ) Η παροχή συμβουλών σε τρίτους σε σχέση με οποιοδήποτε από τα ανωτέρω αντικείμενα. 3 (ιδ) Η έκδοση εντύπων ή ηλεκτρονικών βιβλίων, έντυπου εμπορικού διαφημιστικού υλικού, εμπορικών καταλόγων και παρόμοιων ειδών. (ιε) Η ανάπτυξη δράσεων έρευνας και ανάπτυξης σε σχέση με οποιοδήποτε από τα ανωτέρω αντικείμενα. (ιστ) Η ανάπτυξη, σώρευση, εξέλιξη και εκμετάλλευση με κάθε τρόπο τεχνογνωσίας και προϊόντων διανοίας, πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας σε σχέση με τα ανωτέρω αντικείμενα, η παροχή αδειών χρήσης και εκμετάλλευσης και εν γένει διάδοση αυτών, εν όλω ή εν μέρει, η παραχώρηση αυτών και η δημιουργία δικτύων εκμετάλλευσης αυτών εν όλω ή εν μέρει με κάθε τρόπο στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό. (ιζ) Κάθε άλλη υπηρεσία ή δράση που συντελεί ή συντείνει ή συμβάλλει με οποιονδήποτε τρόπο στη νόμιμη επίλυση ή διαχείριση διαφορών μέσα από συνεργασία με καταξιωμένους επιστημονικούς και άλλους συνεργάτες από κάθε χώρο. (ιη) Κάθε είδους παρελκόμενες ή παρακολουθηματικές ή συνοδευτικές ή βοηθητικές προς τις ανωτέρω υπηρεσίες, ακόμη και μη ρητώς μνημονευόμενες ανωτέρω. (ιθ) Η παροχή όλων ή κάποιων από τις ανωτέρω υπηρεσίες και η ανάπτυξη όλων ή κάποιων από τις ανωτέρω δράσεις σε οποιαδήποτε περιοχή εκτός Ελλάδος. (κ) Η παροχή όλων ή κάποιων από τις ανωτέρω δράσεις ή υπηρεσίες δωρεάν ή με μειωμένο κόστος στο πλαίσιο δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της Εταιρείας. 2. Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί: α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό. β) Να προβαίνει στη διεξαγωγή πάσης φύσεως εργασίας την οποία η Εταιρεία ήθελε θεωρήσει πρόσφορη αμέσως ή εμμέσως για την πραγμάτωση οποιουδήποτε εκ των προαναφερθέντων σκοπών και η εν γένει επιχείρηση κάθε πράξεως παρεμπίπτουσας ή εμμέσως μεσολαβούσας κατά την επιδίωξη οποιουδήποτε των παραπάνω σκοπών ως και η ίδρυση πάσης φύσεως και μορφής νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων, ως όλως ενδεικτικώς εμπορικών εταιρειών κάθε μορφής, κοινοπραξιών, κοινωφελών ιδρυμάτων ή άλλων προσώπων προς επίτευξη του παραπάνω σκοπού. γ) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο. δ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε. ε) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό. στ) Να ασκεί οποιαδήποτε συναφή δραστηριότητα που θα εξυπηρετεί άμεσα ή έμμεσα τον σκοπό της Εταιρείας. ζ) Να συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις ή συμφωνίες με φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, Εταιρείες, Κράτη και Οργανισμούς της ημεδαπής και της αλλοδαπής. η) Να ιδρύει ή να μετέχει σε δίκτυα δικαιόχρησης δυνάμει κάθε είδους συμβάσεων ή συμφωνιών με φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου της ημεδαπής και της αλλοδαπής. 4 ι) Να συμμετέχει σε κάθε είδους Ευρωπαϊκά προγράμματα και διαγωνισμούς του Δημοσίου ή του Ιδιωτικού τομέα για την ανάληψη έργων, που εμπίπτουν στο σκοπό της Εταιρείας και να' ενεργεί παν νόμιμο για την υλοποίηση της εν λόγω συμμετοχής. Για την επίτευξη των άνω σκοπών η Εταιρεία επίσης μπορεί να αναπτύσσει και εμπορεύεται ευρεσιτεχνίες, βιομηχανικά και εμπορικά σήματα, άδειες, μεθόδους παραγωγής και επεξεργασίας, τεχνογνωσία (know-how) και γενικά άλλα δικαιώματα πνευματικής, εμπορικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
69101700 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ Κύρια
58111000 ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ Δευτερεύουσα
58191500 ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ Δευτερεύουσα
68201206 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΓΗΠΕΔΑ ΓΚΟΛΦ, ΤΕΝΙΣ ΚΛΠ) Δευτερεύουσα
69101900 ΑΛΛΕΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Δευτερεύουσα
69101900 ΆΛΛΕΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Δευτερεύουσα
77401901 Υπηρεσίες μεταβίβασης ή παραχώρησης χρήσης άϋλων αγαθών (δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών εκμετάλλευσης βιομηχανικών και εμπορικών σημάτων και παρόμοιων δικαιωμάτων Δευτερεύουσα
82191300 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Δευτερεύουσα
82301100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ Δευτερεύουσα
82991908 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ Η ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΛΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ, ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ, ΑΔΕΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ) Δευτερεύουσα
85421300 ΕΠΙΓΡΑΜΜΙΚΕΣ (ON LINE) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δευτερεύουσα
85421400 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δευτερεύουσα
85421400 ΆΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δευτερεύουσα
85591300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
85591900 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
85601000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Δευτερεύουσα

Σύνδεση