ΝΕΦ-ΝΕΦ (NEF-NEF) ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΕΥΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΝΤΑΛΙΑΣ ΠΡΩΗΝ ΠΑΡ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 21 9 , ΑΧΑΡΝΕΣ, 13677

ΝΕΦ-ΝΕΦ (NEF-NEF) ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΕΥΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΝΤΑΛΙΑΣ ΠΡΩΗΝ ΠΑΡ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 21 9 , ΑΧΑΡΝΕΣ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 999871900
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 4564001000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 31-12-2001
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 04-01-2002
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

NEF - NEF A.E.
NEF-NEF S.A.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΝΤΑΛΙΑΣ ΠΡΩΗΝ ΠΑΡ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 21 9
  Πόλη:
ΑΧΑΡΝΕΣ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΧΑΡΝΕΣ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  E-mail:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της εταιρείας είναι: 1. Η παραγωγή για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων και η εμπορία γενικά κάθε φύσης λευκών ειδών, υφασμάτων, νημάτων και προσοψίων, ως και των συναφών με αυτά ειδών. 2. Η επεξεργασία γενικά για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων υφασμάτων και νημάτων. 3. Η παραγωγή και εμπορία γενικά ηλεκτρικών κουβερτών, αρωματικών χώρου και ντουλάπας, καθαριστικών γενικής χρήσης, μικροεπίπλων και διακοσμητικών, κρεβατιών, στρωμάτων και κλινοσκεπασμάτων, ταπετσαριών, χαλιών, υφασμάτων και αξεσουάρ μπάνιου. 4. Η παραγωγή και εμπορία μη φαρμακευτικών σαπουνιών, ειδών αρωματοποιίας, αιθέριων ελαίων, αρωμάτων, μη φαρμακευτικών καλλυντικών, μη φαρμακευτικών λοσιόν. 5. Η εμπορία παλαιών αποθεμάτων ή ελαττωματικών προϊόντων της εταιρείας είτε στον χώρο της κεντρικής αποθήκης, στην έδρα της εταιρείας ή σε χωριστά καταστήματα αυτής (stock houses) ή σε απολύτως διακεκριμένους χώρους (outlets) των καταστημάτων λιανικής πώλησης των τρεχόντων προϊόντων της. 6. Η εμπορία όλων των προϊόντων τα οποία παράγει ή/και αντιπροσωπεύει ή/και διανέμει και εμπορεύεται η εταιρεία μέσω του διαδικτύου, από το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας ή/και άλλες πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου. 7. Η αντιπροσώπευση ημεδαπών και αλλοδαπών οίκων συναφούς σκοπού και η διανομή (master distribution/distribution) συναφών προϊόντων τρίτων παραγωγών. 8. Η παραγωγή και εμπορία ειδών εξοπλισμού και εφοδιασμού επαγγελματικών μονάδων φιλοξενίας (ξενοδοχείων, νοσοκομείων, ιδρυμάτων κλπ) 9. Η παραγωγή και εμπορία ηλεκτρικού ρεύματος από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Α.Π.Ε.) 10. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και εκπόνηση μελετών, σε σχέση με τον εξοπλισμό και εφοδιασμό επαγγελματικών μονάδων φιλοξενίας (ξενοδοχείων, νοσοκομείων, ιδρυμάτων κλπ). 11. Η εμπορία παραφαρμακευτικών ειδών, προϊόντων οινοπνεύματος και φαρμακευτικών ειδών ατομικής φροντίδας και υγιεινής. 12. Η εμπορία ιατρικών και ιατροτεχνολογικών ειδών, οργάνων και συσκευών και ιατρικών αναλώσιμων υλικών. 13. Η εμπορι?α καλλυντικω?ν, αρωμα?των, ειδω?ν καλλωπισμου?, προϊόντων προσωπικής φροντίδας και προσωπικής υγιεινής. 14. Η εμπορία ειδω?ν οικιακη?ς χρη?σης, υγιεινη?ς και ειδω?ν αποσμητικού χώρου. 15. Η εμπορία προωθητικού-διαφημιστικού υλικού, ενδεικτικά: κούκλες βιτρίνας, μεταλλικά σταντ, κρεμάστρες, καλάθια μεταλλικά, πινακίδες με λογότυπο NEF NEF, αυτοκόλλητα βιτρινών, φυλλάδια κλπ. Η εμπορι?α όλων των παραπα?νω μπορει? να γι?νεται με κάθε πρόσφορο τρόπο όπως ενδεικτικά εντός και εκτός καταστήματος, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τηλεφωνικά, με αλληλογραφι?α η? με?σω διαδικτυ?ου. 16. Για την επιδίωξη και την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί: (α) Να ιδρύει ή συμμετέχει με οποιοδήποτε τρόπο σε οποιαδήποτε υφιστάμενη ή μελλοντική επιχείρηση οιασδήποτε νομικής μορφής, ή σε κάθε κοινοπραξία, οι οποίες επιδιώκουν όμοιο ή παρεμφερή σκοπό με την εταιρεία, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, να εκπροσωπεί κάθε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή με ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς, να συγχωνεύεται με άλλες εταιρείες, να απορροφά άλλες εταιρείες, να ιδρύει θυγατρικές στην ημεδαπή και οπουδήποτε στην αλλοδαπή, να διασπάται σε δύο ή περισσότερες εταιρείες, να αποσχίζει κλάδους ή τμήματά της κ.λ.π. (β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό με οποιονδήποτε τρόπο ή τύπο συνεργασίας (γ) Να ιδρύει, υποκαταστήματα, εκθέσεις και άλλες εγκαταστάσεις οπουδήποτε, να διατηρεί διαδικτυακούς τόπους και γενικώς να διεξάγει κάθε άλλη δραστηριότητα ή πράξη που δεν ορίζεται ρητά στο παρόν και που θεωρείται αναγκαία για την προώθηση των δραστηριοτήτων και σκοπών της εταιρείας. (ε) Να αποκτά και να εκποιεί ακίνητα, (στ) Να βελτιώνει, διαχειρίζεται, ελέγχει, αναπτύσσει, εκμεταλλεύεται, ανταλλάσσει, μισθώνει ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο παρέχει, να υποθηκεύει, επιβαρύνει, πωλεί, διαθέτει, αποκτά δικαιώματα επί των περιουσιακών στοιχείων και δικαιωμάτων της ή επί οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου σε σχέση με το οποίο η εταιρεία έχει συμφέροντα ή να διαχειρίζεται με οποιονδήποτε άλλο τρόπο το σύνολο ή μέρος των περιουσιακών στοιχείων της και να υιοθετεί κατά την κρίση της κάθε αναγκαίο μέτρο για την προώθηση και διαφήμιση των δραστηριοτήτων και προϊόντων της εταιρείας. ζ) Να αναπτύσσει, αιτείται και λαμβάνει, αγοράζει, αποκτά με οποιονδήποτε τρόπο και εκμεταλλεύεται κάθε σχέδιο, εμπορικό σήμα, ευρεσιτεχνία, δικαιώματα επί ευρεσιτεχνιών, μυστικές μεθόδους ή τεχνογνωσία και κάθε άλλα δικαιώματα πνευματικής, εμπορικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, που είναι αναγκαία ή χρήσιμα σχετικά με τους επιδιωκόμενους σκοπούς της εταιρείας και να παρέχει άδειες χρήσεις σχετικά με αυτά. η) Να συμμετέχει σε κάθε πρόγραμμα που επιδοτείται από Ελληνικούς ή αλλοδαπούς φορείς. θ) Να συμμετέχει είτε από μόνη της είτε υπό οποιαδήποτε μορφή συνεργασίας με άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα σε πλειστηριασμούς και διαγωνισμούς στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή και να υποβάλει προσφορές για την εκτέλεση κάθε έργου και να εκτελεί κάθε σχετικό έργο που καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. ι) Να δανείζει, δανείζεται και εξευρίσκει κεφάλαια από επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και μέσω κρατικών / Ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών προγραμμάτων, περιλαμβανομένης της έκδοσης ομολογιών, υποσχετικών επιστολών και άλλων τίτλων που ενσωματώνουν χρέος (χρεώγραφα) και την παροχή εγγυήσεων καθώς και την συνομολόγηση συμβάσεων σε σχέση με τα ανωτέρω. (κ) Να παρέχει εγγυήσεις υπέρ εταιρειών και γενικότερα επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχει ή με τις οποίες συνεργάζεται, παρέχοντας κάθε μορφή εξασφάλισης, περιλαμβανομένων επιβαρύνσεων επί ακίνητης περιουσίας. (λ) Να αναλαμβάνει κάθε άλλη σχετική, χρήσιμη, αναγκαία ή συμπληρωματική δραστηριότητα ή εκμετάλλευση ικανή να προάγει άμεσα ή έμμεσα την επίτευξη των ανωτέρω στόχων. 17. Οι σκοποί που αναγράφονται σε κάθε μία από τις ανωτέρω παραγράφους του παρόντος άρθρου δεν θα ερμηνεύονται στενά αλλά κατά το δυνατόν ευρύτερα, εκτός αν άλλως ρητά προκύπτει από τα συμφραζόμενα, και δεν θα περιορίζονται με κανένα τρόπο λόγω αναφοράς ή συμπερασματικά από οποιονδήποτε άλλο σκοπό ή σκοπούς που μνημονεύονται στις ανωτέρω παραγράφους ή από τις προβλέψεις οποιασδήποτε άλλης παραγράφου ή τίτλου ή από την επωνυμία της εταιρείας. 18. Για την υλοποίηση των σκοπών που αναφέρονται στα εδάφια (ε), (στ΄), (ι) και (κ) της παραγράφου 16 του παρόντος άρθρου, δεν θα αρκεί απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά θα απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 132§2 του Ν.4548/2018.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
46411318 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΕΤΣΕΤΩΝ ΜΠΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ Κύρια
13920000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΤΟΙΜΩΝ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΕΝΔΥΜΑΤΑ Δευτερεύουσα
13921100 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΥΒΕΡΤΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΝΟΣΚΕΠΑΣΜΑΤΩΝ ΤΑΞΙΔΙΟΥ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ Δευτερεύουσα
13921200 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΕΝΤΟΝΙΩΝ ΚΑΙ ΜΑΞΙΛΑΡΟΘΗΚΩΝ Δευτερεύουσα
13921300 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΡΑΠΕΖΟΜΑΝΤΙΛΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΣΕΤΩΝ ΦΑΓΗΤΟΥ Δευτερεύουσα
13922401 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΠΛΩΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
14141200 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΛΙΠ, ΣΩΒΡΑΚΩΝ, ΝΥΧΤΙΚΩΝ, ΠΙΤΖΑΜΩΝ, ΜΠΟΥΡΝΟΥΖΙΩΝ, ΡΟΜΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΠΛΕΚΤΩΝ Η ΚΡΟΣΕ, ΓΙΑ ΑΝΔΡΕΣ Η ΑΓΟΡΙΑ Δευτερεύουσα
35111009 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Δευτερεύουσα
46410000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Δευτερεύουσα
46411304 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
46411308 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΥΠΝΟΥ Δευτερεύουσα
46411309 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΚΡΕΒΑΤΙΩΝ Δευτερεύουσα
46411311 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΙΛΙΜΙΩΝ, ΒΕΛΕΝΤΖΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ Δευτερεύουσα
46411313 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΟΥΒΕΡΤΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΝΟΣΚΕΠΑΣΜΑΤΩΝ ΤΑΞΙΔΙΟΥ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ) Δευτερεύουσα
46411315 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΕΥΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Δευτερεύουσα
46411321 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΕΝΤΟΝΙΩΝ ΚΑΙ ΜΑΞΙΛΑΡΟΘΗΚΩΝ Δευτερεύουσα
46411326 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΑΠΕΖΟΜΑΝΤΙΛΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΣΕΤΩΝ ΦΑΓΗΤΟΥ Δευτερεύουσα
46421120 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ Η ΚΟΡΙΤΣΙΣΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΦΑΝΕΛΑΚΙΩΝ, ΚΟΜΠΙΝΕΖΟΝ, ΜΕΣΟΦΟΡΙΩΝ, ΚΙΛΟΤΩΝ, ΝΥΧΤΙΚΩΝ, ΜΠΟΥΡΝΟΥΖΙΩΝ, ΡΟΜΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ Δευτερεύουσα
47515108 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΥΠΝΟΥ Δευτερεύουσα
47515117 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΟΥΒΕΡΤΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΝΟΣΚΕΠΑΣΜΑΤΩΝ ΤΑΞΙΔΙΟΥ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ) Δευτερεύουσα
47515129 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΠΛΩΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
47515130 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΕΤΣΕΤΩΝ ΜΠΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ Δευτερεύουσα
47515133 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΕΝΤΟΝΙΩΝ ΚΑΙ ΜΑΞΙΛΑΡΟΘΗΚΩΝ Δευτερεύουσα
47515141 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΑΠΕΖΟΜΑΝΤΙΛΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΣΕΤΩΝ ΦΑΓΗΤΟΥ Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση