FOOD EXPERTS Συμβουλευτική Ο.Ε.

ΑΛΕΚΟΥ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 28 , ΑΘΗΝΑ, 14231

FOOD EXPERTS Συμβουλευτική Ο.Ε.


ΑΛΕΚΟΥ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 28 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 800753294
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 139639901000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 28-07-2016
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 28-07-2016
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

FOOD EXPERTS Συμβουλευτική
FOOD EXPERTS Symvouleutiki

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΑΛΕΚΟΥ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 28
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

ΣΚΟΠΟΣ 1. Σκοπός και αντικείμενο της εταιρείας θα είναι η παροχή υπηρεσιών: α) παροχής συμβουλών σε θέματα οργάνωσης παραγωγής όπως ενδεικτικώς η παροχή συμβουλών αναφορικά με ζητήματα που σχετίζονται με την αδειοδότηση επιχειρήσεων και με την τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας σε αυτές. β) παροχής συμβουλών ανάπτυξης κάθε είδους αγροτικών εκμεταλλεύσεων. γ) έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη χημεία και στις γεωπονικές επιστήμες. δ) έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη βιοτεχνολογία για την υγεία, το περιβάλλον, τη γεωργία και άλλες εφαρμογές ε) σχεδιασμού εσωτερικών χώρων βιομηχανικής σχεδίασης και άλλες υπηρεσίες εξειδικευμένου σχεδιασμού στ) κτηνιατρικών ζ) απολύμανσης – εξολόθρευσης η) εκπαίδευσης (ενδεικτικώς επαγγελματικής και μεταδευτεροβάθμιας μη τριτοβάθμιας), κατάρτισης και διά βίου μάθησης και συγκεκριμένα η λειτουργία και εκμετάλλευση Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης ή/και οποιουδήποτε τύπου κέντρου Δια βίου μάθησης, κάθε ειδικότητας και τύπου βάσει της εκάστοτε νομοθεσίας αναφορικά με την εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση. θ) εκπαίδευσης επαγγελματικής ή μη, με αλληλογραφία ή μη, μέσω επιμορφωτικών σεμιναρίων ή μη, μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή ή μη ι) διεξαγωγής σεμιναρίων επιμόρφωσης στελεχών επιχειρήσεων, εργαστηρίου ελευθέρων σπουδών και κέντρου ή ινστιτούτου επαγγελματικής κατάρτισης ια) εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης μέσω σύγχρονων μέσων επικοινωνίας (ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεδιάσκεψης κλπ.) και εν γένει η παροχή ηλεκτρονικής εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης (e-learning), εκπαίδευσης και κατάρτισης μέσω διαδικτύου (online learning), διαδικτυακής εκπαίδευσης και κατάρτισης (online education) ή/και εκπαίδευσης και κατάρτισης βασισμένης στο διαδίκτυο (web-based education). ιβ) εξεταστικού κέντρου, σχεδιασμού και πιστοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων ιγ) εκπαιδευτικών υποστηρικτικών δραστηριοτήτων, εκδηλώσεων, ημερίδων, συνεδρίων, διαλέξεων, προβολών και λοιπών εκπαιδευτικών και ενημερωτικών συγκεντρώσεων ιδ) συγγραφέα ιε) έκδοσης, παραγωγής, αναπαραγωγής, εκτύπωσης και κυκλοφορίας πάσης φύσεως εντύπων, περιοδικών, βιβλίων, φυλλαδίων και συγγραμμάτων ιστ) παραγωγής, κυκλοφορίας και διάθεσης υλικών φορέων ήχου, ήχου και εικόνας, ψηφιακών δίσκων (CD-CD ROM), ψηφιακών δίσκων βίντεο ή ευέλικτων δίσκων (DVD), με κάθε τεχνικό μέσο, είτε από τα γνωστά σήμερα, είτε όσα πρόκειται να επινοηθούν στο μέλλον ιζ) οργάνωσης και εκτέλεσης οποιασδήποτε πρωτότυπης έρευνας και μελέτης, ομαδικής ή ατομικής, και η απόκτηση και εκμετάλλευση των πνευματικών δικαιωμάτων και ευρεσιτεχνιών που θα προκύψουν από αυτές καθώς και κάθε άλλος συναφής και αναγκαίως συνδεόμενος με τους ως άνω σκοπούς της εταιρείας. 2.Για την επίτευξη των ως άνω σκοπών η εταιρεία θα μπορεί να ενεργεί όλες τις προσήκουσες πράξεις, όπως ιδίως: - να αγοράζει πρώτες ύλες, να αποκτά ή να μισθώνει ακίνητα και κινητά πράγματα, να συνάπτει συμβάσεις εργασίας, να συνάπτει συμβάσεις δανείου και πιστώσεως με τράπεζες και με ιδιώτες, να ζητά την έκδοση διοικητικών αδειών, να παραχωρεί και να δέχεται εµπράγµατες εξασφαλίσεις, να υπογράφει αξιόγραφα, να ζητά την έκδοση διοικητικών αδειών και εν γένει να προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες για την πραγματοποίηση των σκοπών της ενέργειες. - να αποκτά την εκάστοτε αναγκαία άδεια ίδρυσης και λειτουργίας από κάθε εκάστοτε αρμόδια Αρχή ή Υπηρεσία, για την άσκηση των ως άνω δραστηριοτήτων και σκοπών ? να συνάπτει οποιασδήποτε μορφής συνεργασία, όπως ιδίως σύμβαση δικαιόχρησης (franchising) και παροχής αδείας ή/και πιστοποίησης (validation) με άλλα Ιδιωτικά Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, Κολλέγια ή/και Κέντρα διά βίου μάθησης και εν γένει εκπαιδευτικά, μορφωτικά ή άλλα παρεμφερή ιδρύματα της Ελλάδας ή του εξωτερικού, ? να προσλαμβάνει και να απασχολεί επιστήμονες, καθηγητές, καταρτιστές, όπως και κάθε άλλης μορφής υπαλλήλους, συνεργάτες και προσωπικό που θα συντείνει στην επίτευξη των ως άνω σκοπών ? να αγοράζει, μισθώνει, υπομισθώνει ή μισθώνει με το σύστημα της χρονομίσθωσης (leasing) ακίνητα, δομές, χώρους, μέσα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμό ? να αγοράζει πρώτες ύλες, να αποκτά ή να μισθώνει ακίνητα και κινητά πράγματα, να συνάπτει συμβάσεις εργασίας, να συνάπτει συμβάσεις δανείου και πιστώσεως με τράπεζες και με ιδιώτες, να ζητά την έκδοση διοικητικών αδειών, να παραχωρεί και να δέχεται εμπράγματες εξασφαλίσεις, να υπογράφει αξιόγραφα, να ζητά την έκδοση διοικητικών αδειών και εν γένει να προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες για την πραγματοποίηση των σκοπών της ενέργειες. 3. Παράλληλα, προς επίτευξη του εταιρικού σκοπού η εταιρεία δύναται να συνιστά εταιρείες με φυσικά πρόσωπα ή άλλες εταιρείες κάθε τύπου, να συμμετέχει και να συνεργάζεται με άλλες εταιρείες παντός τύπου, καθώς επίσης να συμμετέχει και να συνεργάζεται με άλλες επιχειρήσεις υφιστάμενες ή που θα συσταθούν και επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
70221500 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Κύρια
70221212 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ Δευτερεύουσα
72111000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ, ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Δευτερεύουσα
72191400 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ Δευτερεύουσα
72194000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΙΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Δευτερεύουσα
74101000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
75001900 ΑΛΛΕΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Δευτερεύουσα
81291100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΣΗΣ (ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΚΛΠ) Δευτερεύουσα
85411000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΜΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δευτερεύουσα
85411400 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΜΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δευτερεύουσα
85591000 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
85591300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
85591900 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
85601000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Δευτερεύουσα
90031112 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ Δευτερεύουσα

Σύνδεση