ΕΜΥΛΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΙΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Β.Ε.Ε.

ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ 18 , ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ, 14452

ΕΜΥΛΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΙΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Β.Ε.Ε.


ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ 18 , ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 998935963
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6463301000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 03-08-2005
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 09-09-2005
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

EMΥΛΚΑ ΑΕ
EMYLKA AE

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ 18
  Πόλη:
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
  Τηλέφωνο:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι: Α) Η κατασκευή και εμπορία ασβέστου άνυδρου και ασβεστοπολτού και εμπορία , διακίνηση και εκμετάλλευση πάσης φύσεως υλικών , δομικών υλικών και κατασκευών τεχνικών έργων και οικοδομών , ως και η διενέργεια κάθε μορφής χωματουργικών εργασιών και συναφών έργων. Β) Η εμπορία , εισαγωγές και εξαγωγές και διακίνηση παντός είδους εμπορευμάτων υλικών δομικών και κατασκευών , βιομηχανικής και ιδιωτικής χρήσεως , είτε αυτούσιων είτε επεξεργασμένων και μεταποιημένων , πάσης φύσεως και προελεύσεως , συναφών με την κατασκευή , διακίνηση και εμπορία δομικών έργων και γενικά μηχανημάτων κ.α. Γ) Οι επισκευές , συντηρήσεις και τοποθετήσεις δομικών εγκαταστάσεων και εξοπλισμών συναφών με την ανέγερση και κατασκευή κτιρίων. Δ) Οι μελέτες , πραγματογνωμοσύνες και εκτιμήσεις οικοδομικών και βιομηχανικών εγκαταστάσεων και πάσης φύσεως άλλες , συναφείς προς τις ανωτέρω εργασίες , ως και επισκευών , καθώς επίσης και εξοπλισμών , εγκαταστάσεων και επισκευών των σχετικών μεταφορικών και μηχανολογικών εξοπλισμών αυτών. Ε) Η μελέτη , επίβλεψη και εκτέλεση πάσης φύσεως κατασκευαστικών , οικοδομικών και τεχνικών ιδιωτικών έργων. ΣΤ) Η προβολή , προώθηση και διαφήμιση των κατασκευαζόμενων , επεξεργαζόμενων και εμπορευομένων και αντιπροσωπευόμενων υλικών δομικών και εξαρτημάτων , ανταλλακτικών και παραρτημάτων αυτών στην ημεδαπή και αλλοδαπή. Ζ) Η αντιπροσώπευση διαφόρων εμπορικών ή βιομηχανικών οίκων αλλοδαπής ή ημεδαπής σχετικών με το αντικείμενο της εταιρείας. Η) Η λήψη προμήθειας και εμπορίας στερεών καυσίμων και γενικώς της ξυλείας , η ανακύκλωση μεταλλικών και μη απορριμμάτων , η αποθήκευση , η διαλογή και η μηχανική επεξεργασία οικοδομικών υλικών , καθώς και η φύλαξη και η διακίνηση εμπορευμάτων τρίτων με την μορφή εταιρείας LOGISTICS ”. 1) Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί: • Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση οποιουδήποτε εταιρικού τύπου του εσωτερικού και του εξωτερικού με όμοιους ή παρεμφερείς προς τους παραπάνω σκοπούς ή και με την μορφή κοινοπραξίας, να συγχωνεύεται με άλλη εταιρεία ή να απορροφά άλλη επιχείρηση. • Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο του εσωτερικού η του εξωτερικού με οποιοδήποτε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. • Να αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα και στο εξωτερικό οποιαδήποτε ημεδαπή ή αλλοδαπή εταιρεία οποιασδήποτε μορφής , οι οποίες επιδιώκουν οποιοδήποτε σκοπό είτε συναφή προς τους σκοπούς της εταιρείας. • Να διενεργεί κάθε άλλη πράξη και να ασκεί κάθε άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα σχετική ή συναφή προς τα ανωτέρω, η οποία εξυπηρετεί τους σκοπούς της εταιρείας.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
46731657 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ PORTLAND, ΑΡΓΙΛΙΚΟΥ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ, ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΣΚΟΥΡΙΩΝ ΥΨΙΚΑΜΙΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ Κύρια
38112900 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ, ΜΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΑΛΛΩΝ Δευτερεύουσα
41201001 ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΙΔΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 34 Ν. 2238/94) Δευτερεύουσα
41202003 ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΙΔΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 34 Ν. 2238/94) Δευτερεύουσα
46731610 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΥΔΡΟΥ ΑΣΒΕΣΤΗ, ΕΝΥΔΡΟΥ ΑΣΒΕΣΤΗ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΣΒΕΣΤΗ Δευτερεύουσα
46731611 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΟΥ ΚΑΙ ΓΥΨΟΥ Δευτερεύουσα
46731618 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟ, ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Η ΤΕΧΝΗΤΟ ΛΙΘΟ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
46731626 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΥΒΟΛΙΘΩΝ, ΤΟΥΒΛΩΝ, ΠΛΑΚΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΟ Η ΧΥΤΟ ΓΥΑΛΙ, ΜΙΚΡΩΝ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΠΟΥ ΣΥΓΚΡΑΤΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΜΟΛΥΒΔΙΝΟ ΔΙΚΤΥΩΤΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΠΟΛΥΚΥΨΕΛΩΤΟΥ Η ΑΦΡΩΔΟΥΣ ΓΥΑΛΙΟΥ ΣΕ ΚΥΒΟΥΣ, ΠΛΑΚΕΣ Η ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ Δευτερεύουσα
46731627 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΙΘΟΚΟΚΚΩΝ, ΨΙΛΟΥ ΧΑΛΙΚΙΟΥ ΚΑΙ ΛΙΘΟΣΚΟΝΗΣ, ΚΡΟΚΑΛΩΝ, ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟΥ, ΣΠΑΣΜΕΝΩΝ Η ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΠΕΤΡΩΝ Δευτερεύουσα
46731635 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΛΑΚΑΚΙΩΝ, ΠΛΑΚΟΛΙΘΩΝ, ΤΟΥΒΛΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΑΠΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟ, ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Η ΤΕΧΝΗΤΟ ΛΙΘΟ Δευτερεύουσα
46731654 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΟΥΒΛΩΝ, ΚΥΒΟΛΙΘΩΝ, ΠΛΑΚΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Δευτερεύουσα
47524979 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ PORTLAND, ΑΡΓΙΛΙΚΟΥ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ, ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΣΚΟΥΡΙΩΝ ΥΨΙΚΑΜΙΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ Δευτερεύουσα
71121101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Δευτερεύουσα

Σύνδεση