Ν.ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Λ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 467 , ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 15341

Ν.ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Λ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 467 , ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 998642681
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 7208101000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 23-10-2006
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 22-11-2006
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

Ν.ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
N.DIMOPOULOS A.E.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
Λ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 467
  Πόλη:
ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
  Τηλέφωνο:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός και αντικείμενο της εταιρίας είναι: I. H εισαγωγή, εξαγωγή και εν γένει εμπορία πρώτων υλών και προσθέτων για χρήση των βιομηχανιών πλαστικών και μελανιών, βερνικιών και λοιπών συναφών ειδών. II. H παραγωγή, εισαγωγή, εξαγωγή και εν γένει εμπορία διαγνωστικών ιατρικών, κτηνιατρικών και παραϊατρικών μηχανημάτων, συσκευών και αντιδραστηρίων, πάσης φύσεως εργαστηριακού εξοπλισμού, φαρμακευτικών και παραφαρμακευτικών αντικειμένων, ειδών και προϊόντων, καθώς και οποιωνδήποτε άλλων εμπορευμάτων. III. Το χονδρικό εμπόριο ειδών βιοτεχνολογίας καθώς και το χονδρικό εμπόριο συριγγών, βελόνων, καθετήρων, σωληνίσκων και παρομοίων ειδών, οφθαλμικών και άλλων οργάνων ή συσκευών. IV. Η παροχή υπηρεσιών συμβούλου σχετικά με την παραγωγή, εισαγωγή, εξαγωγή, διακίνηση και έγκριση παρόμοιων προϊόντων σε εταιρείες της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και εν γένει η παροχή υπηρεσιών πάσης φύσεως συναφών με τα άνω αντικείμενα. V. Η αντιπροσώπευση οίκων εσωτερικού και εξωτερικού Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρία μπορεί: Ι. Να ιδρύει, συμμετέχει, αντιπροσωπεύει ή συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρόπο με εταιρίες και γενικά με επιχειρήσεις, που υφίστανται ή θα ιδρυθούν μελλοντικά, ημεδαπές ή αλλοδαπές, που έχουν τον ίδιο ή σχετικό σκοπό. ΙΙ. Να αγοράζει, απορροφά, συγχωνεύει η συγχωνεύεται με άλλες συναφείς επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα του κλάδου. ΙΙΙ. Να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό. IV. Να παρέχει εγγυήσεις υπέρ εταιριών και γενικά επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών, στις οποίες συμμετέχει η εταιρία ή συνεργάζεται μαζί τους με οποιοδήποτε τρόπο, παρέχουσα πάσης φύσεως ενοχικές ή εμπράγματες ασφάλειες. Να παρέχει δάνεια, πιστώσεις, κάθε είδους χρηματικές διευκολύνσεις και εγγυήσεις υπέρ συνδεδεμένων ή θυγατρικών εταιριών ή τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, σε τράπεζες ή άλλους χρηματοπιστωτικούς οίκους, προμηθευτές και δανειστές τους της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, τηρουμένου των διατάξεων των άρθρων 96 & επ. του νόμου 4548/2018


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
46751200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Κύρια
20420000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
46191003 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΟΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
46191004 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
46450000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
46461106 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Δευτερεύουσα
46461110 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Δευτερεύουσα
46761300 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΣΕ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΜΟΡΦΕΣ Δευτερεύουσα
70220000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Δευτερεύουσα
82990000 ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
82990000 ΆΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα

Σύνδεση