ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ -ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΛΑΣΤΗΡΑ 8 , 16673

ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ -ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 997800284
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9205801000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 25-11-2009
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 02-02-2010
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΑΠΑΝΑ Α.Ε.
APANA A.E.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΠΛΑΣΤΗΡΑ 8
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΒΟΥΛΑ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  E-mail:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

ΑΡΘΡΟ 2 ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της εταιρείας είναι : 1. Η κατασκευή και εμπορία κάδων απορριμμάτων, ειδικών οχημάτων, μηχανημάτων και λοιπών συστημάτων διαχείρισης απορριμμάτων 2. Ανάπτυξη ερευνητικής δραστηριότητας σχετικής με τα ανωτέρω και γενικότερα θέματα προστασίας περιβάλλοντος. Ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής σχετικά με το σκοπό της εταιρείας. α) Η κατασκευή, ολικά ή μερικά , πλαστικών και μεταλλικών κάδων απορριμμάτων, καθώς και η εισαγωγή τους ολικά ή τμημάτων ή εξαρτημάτων τους, η εμπορία τους και η εξαγωγή τους. β) Η κατασκευή , ολικά ή μερικά , υπερκατασκευών οχημάτων ειδικών χρήσεων όπως απορριμματοφόρων ,πλυντηρίων κάδων η τοποθέτηση τους επί βάσεων φορτηγών (σασί) και η εμπορία τους, είτε ως υπερκατασκευές, είτε ως οχήματα, στην Ελλάδα και το εξωτερικό . γ) Η εισαγωγή, κατασκευή, εμπορία και εξαγωγές, ολικά ή τμημάτων εξαρτημάτων ειδικών συστημάτων όπως containerς απορριμμάτων, με ή χωρίς συμπίεση, ανυψωτικών μηχανισμών, κάδων απορριμμάτων, σταθμών μεταφόρτωσης απορριμμάτων, συστημάτων πλύσης, μονάδων διαλογής απορριμμάτων, μονάδων επεξεργασίας απορριμμάτων. δ) Η Συντήρηση και επισκευή των κάδων, οχημάτων, συστημάτων και εξοπλισμού των παραγράφων (α), (β), (γ),συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής, κατασκευής και εμπορίας ανταλλακτικών. ε) Η εισαγωγή, μεταφορά, ανάπτυξη και πώληση τεχνογνωσίας σχετικά με τους κάδους, οχήματα, συστήματα και εξοπλισμό των παραγράφων (α),(β) και(γ). στ) Η παροχή υπηρεσιών σχετικών με τη διαχείριση απορριμμάτων όπως αποκομιδή απορριμμάτων, συλλογή και εμπορία υλικών ανακύκλωσης, πλύση κάδων, επισκευή και συντήρηση εξοπλισμού. ζ) Η ανάληψη καθαρισμών υπαίθριων και στεγασμένων χώρων. η) Η μίσθωση οχημάτων διαχείρισης απορριμμάτων σε τρίτους, ήτοι φυσικά ή νομικά πρόσωπα (Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, ΟΤΑ, Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα κλπ).». 2. Η κατασκευή και εμπορία : α) συστημάτων παραγωγής ηλιακής και αιολικής ενέργειας β) συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας γ) ανταλλακτικών για συστήματα παραγωγής και εξοικονόμησης ηλιακής και αιολικής ενέργειας δ) φωτιστικών συστημάτων για εξοικονόμηση ενέργειας για ιδιώτες, δημόσιες και δημοτικές εγκαταστάσεις. 3. Η αξιοποίηση και εκμετάλλευση κάθε μορφής ανανεώσιμης πηγής ενέργειας. 4. Το λιανικό και χονδρικό εμπόριο πολιτιστικών και ψυχαγωγικών ειδών μέσω διαδικτύου. 5. Το εμπόριο εορταστικών , αποκριάτικων και άλλων ψυχαγωγικών ειδών . 6. Οι υπηρεσίες διοργάνωσης ψυχαγωγικών εκδηλώσεων . 7. Η ίδρυση λειτουργία και εκμετάλλευση εστιατορίων – μπαρ – ζαχαροπλαστείων –καφετεριών- κοσμικών κέντρων διασκέδασης αλλά και κάθε άλλη δραστηριότητα συναφή όπως η εμπορία πώληση και διανομή τροφίμων και ποτών , η διοργάνωση και τροφοδοσία κοινωνικών εκδηλώσεων . Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί: α) Να συμμετέχει στο κεφάλαιο ημεδαπών ή αλλοδαπών φυσικών ή νομικών προσώπων οποιασδήποτε εταιρικής μορφής, με τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό ή/και δραστηριότητα. β) Να συνεργάζεται με οποιονδήποτε τρόπο με οποιοδήποτε ημεδαπό ή αλλοδαπό, φυσικό ή νομικό πρόσωπο που επιδιώκει έναν ή περισσότερους από τους παραπάνω σκοπούς ή/και δραστηριότητες. γ) Να αντιπροσωπεύει με σκοπό το κέρδος ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οποιασδήποτε εταιρικής μορφής με τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό ή/και δραστηριότητα. δ) Να συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις ή συμφωνίες με φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, εταιρείες, Κράτη και Οργανισμούς της ημεδαπής και της αλλοδαπής. ε) Να ιδρύει κάθε είδους εταιρείες ή να συμμετέχει σε εταιρείες ή κοινοπραξίες ή επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής, ημεδαπές ή αλλοδαπές, που έχουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό ή/και δραστηριότητα. στ) Να ιδρύει υποκαταστήματα, αντιπροσωπείες στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή. ζ) Να αναλαμβάνει την μελέτη – επίβλεψη και εκτέλεση έργων ή τμημάτων έργων, Δημοσίων ή ιδιωτικών, που αφορούν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό. η) Να συμμετέχει σε κάθε είδους διαγωνισμούς του Δημοσίου ή του Ιδιωτικού τομέα για την ανάληψη έργων που εμπίπτουν στο σκοπό της εταιρείας και να ενεργεί παν νόμιμο για την υλοποίηση της εν λόγω συμμετοχής. θ) Να αναλαμβάνει κάθε συναφή εμπορική ή άλλη δραστηριότητα και να διενεργεί κάθε υλική πράξη ή δικαιοπραξία συνδεόμενη αμέσως ή εμμέσως με τους σκοπούς της Εταιρείας ή αποβλέπουσα αμέσως ή εμμέσως στην εκπλήρωση των σκοπών της Εταιρείας καθώς και γενικά να διενεργεί κάθε εργασία ή πράξη, η οποία κατά τις περιστάσεις θα μπορούσε να σχετίζεται συνολικά ή μερικά με την πραγματοποίηση των παραπάνω σκοπών της. ι) Να αναπτύσσει και εμπορεύεται ευρεσιτεχνίες, βιομηχανικά και εμπορικά σήματα, άδειες, μεθόδους παραγωγής, εξόρυξης και επεξεργασίας τεχνογνωσία (know – how) και γενικά άλλα δικαιώματα πνευματικής, εμπορικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.»


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
38112101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Κύρια
46691572 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Κύρια
38111000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
38115000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΛΛΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
38122000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
39001100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
46471201 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
46691572 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Δευτερεύουσα
46691994 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ, ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ, ΚΑΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ Δευτερεύουσα
47545441 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Δευτερεύουσα
77291901 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
81221203 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΚΛΠ) Δευτερεύουσα
81291903 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση