ΠΑΟΥΕΡ ΣΑΜΠ ΛΙΝΚ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 76 , ΒΟΥΛΑ, 16673

ΠΑΟΥΕΡ ΣΑΜΠ ΛΙΝΚ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 76 , ΒΟΥΛΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 800357365
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 118134301000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 26-10-2011
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 31-10-2011
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

MARITECH

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 76
  Πόλη:
ΒΟΥΛΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΒΟΥΛΑ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της Εταιρείας είναι: Α. Η κατασκευή κάθε φύσεως χερσαίων ή και θαλάσσιων τεχνικών έργων του δημοσίου, δήμων, κοινοτήτων, νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου καθώς και ιδιωτικών έργων, συμπεριλαμβανομένων έργων τοποθέτησης υποθαλάσσιων αγωγών, υποβρύχιων καλωδίων ή σωληνώσεων ή οποιουδήποτε είδους δικτύων και η κατασκευή κάθε φύσεως λιμενικών έργων και ενδεικτικά λιμενοβραχιόνων, προβλητών, υποθαλάσσιων εκσκαφών τοποθέτησης φυσικών ή και τεχνικών ογκόλιθων κ.λ.π. στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή. Β. Η ανάληψη εργολαβιών μελέτης, επίβλεψης, κατασκευής, εκτέλεσης, συντήρησης, επισκευής και αποκατάστασης κάθε φύσεως χερσαίων ή και θαλάσσιων τεχνικών έργων του δημοσίου, δήμων, κοινοτήτων, νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου καθώς και ιδιωτικών έργων, εγκαταστάσεων κ.λ.π. και η ανάθεση υπεργολαβιών στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή. Γ. Η παροχή υπηρεσιών καταδύσεων και άλλων εργασιών για την κατασκευή υποθαλάσσιων, λιμενικών ή άλλων έργων στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή . Δ. Η εκτέλεση χερσαίων, θαλάσσιων, παραθαλάσσιων και υποβρύχιων εργασιών τοποθέτησης τηλεπικοινωνιακών, ενεργειακών και άλλων συνδέσεων στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή . Ε. Η παροχή υπηρεσιών μελέτης, επίβλεψης, σχεδιασμού, επιμέτρησης, επισκόπησης, επιθεώρησης, επίβλεψης διαχείρισης και εκτέλεσης τεχνικών έργων του δημοσίου, δήμων, κοινοτήτων, νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου καθώς και ιδιωτικών έργων στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή. ΣΤ. Η εκτέλεση πάσης φύσεως επισκευαστικών εργασιών πλοίων και πλωτών ναυπηγημάτων κάθε είδους καθώς και εργασιών μετασκευής και συντηρήσεως αυτών και του εν γένει εξοπλισμού τους καθώς και των συστατικών και παραρτημάτων τους. Ζ. Η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία κάθε φύσεως εξοπλισμού, μηχανημάτων, εξαρτημάτων, υλικών κατασκευής, εργαλείων, ειδικών οχημάτων και ναυτιλιακών εν γένει ειδών και η αντιπροσώπευση οίκων του εσωτερικού και του εξωτερικού. Η. Η διαχείριση και εκμετάλλευση κάθε είδους χερσαίας ή θαλάσσιας ή υποθαλάσσιας εγκατάστασης και ενδεικτικά λιμένων, μαρινών, προβλητών, ναυπηγείων κ.λ.π. στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή. Θ. Η παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου και η εκπόνηση τεχνικών και οικονομοτεχνικών μελετών, ερευνών στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή. Ι. Η μελέτη, εκτέλεση και εκμετάλλευση με το σύστημα της παραχώρησης κάθε φύσεως έργων δημόσιων, δημοτικών, κοινοτικών ή ιδιωτικών στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή . Κ. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης στη μεταφορά αγαθών και άλλες υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες. Λ. Υπηρεσίες ναυλομεσιτών, εμπορομεσιτών, ναυτιλιακών πρακτόρων και άλλες υπηρεσίες πρακτόρευσης πλοίων εξωτερικού. Μ. Υπηρεσίες μεταφοράς με διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού (logistics). Ν. Υπηρεσίες εξοπλισμού πλοίων και πλωτών εξεδρών και κατασκευών. Ξ. Υπηρεσίες μηχανουργικών επισκευών πλοίων και μηχανολογικού εξοπλισμού τους, γενικές επισκευές και συντήρηση πλοίων και σκαφών Ο. Υπηρεσίες αποθήκευσης. Για την επίτευξη των εταιρικών της σκοπών, η Εταιρεία μπορεί: α. να συνεργάζεται και να συμμετέχει σε ημεδαπές ή αλλοδαπές εταιρείες που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς με αυτούς της Εταιρείας, β. να συνεργάζεται με άλλα φυσικά ή νoμικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά. γ. να ιδρύει ή εξαγoράζει εταιρείες κάθε εταιρικού τύπoυ και μoρφής, ημεδαπές ή αλλοδαπές. δ. να ενεργεί κάθε πράξη και δραστηριότητα πoυ θα θεωρείται από την Εταιρεία ως αναγκαία ή συμπληρωματική στoυς παραπάνω εταιρικούς σκoπoύς, καθώς και κάθε πράξη πoυ θα είναι άμεσα ή έμμεσα επωφελής για την επίτευξη των εταιρικών της σκοπών.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
42212100 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΑΓΩΓΟΥΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ Κύρια
30119000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ, ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΟΙΩΝ, ΠΛΩΤΩΝ ΕΞΕΔΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ· ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΩΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Δευτερεύουσα
42212300 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ (ΤΑΦΡΩΝ), ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ, ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Δευτερεύουσα
42221100 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Δευτερεύουσα
42221200 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Δευτερεύουσα
42911000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ, ΥΔΑΤΟΦΡΑΧΤΩΝ (ΚΛΕΙΣΙΑΔΩΝ) ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΥΔΡΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Δευτερεύουσα
42912000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΦΡΑΓΜΑΤΑ, ΥΔΑΤΟΦΡΑΚΤΕΣ (ΚΛΕΙΣΙΑΔΕΣ) ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΥΔΡΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Δευτερεύουσα
42912002 ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟ ΔΥΤΕΣ, ΒΑΤΡΑΧΑΝΘΡΩΠΟΥΣ Η ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ Δευτερεύουσα
46141202 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΩΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ Δευτερεύουσα
71121100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
71121201 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ Η ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Δευτερεύουσα
71122000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση