POWER MADE ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Λ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ 68 , ΚΡΥΟΝΕΡΙ, 14568

POWER MADE ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Λ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ 68 , ΚΡΥΟΝΕΡΙ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 997861185
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 17051249000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 02-12-2009
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 15-05-2012
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

POWER MADE Α.Τ.Ε.
POWER MADE S.A.
POWER MADE A.T.E.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
Λ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ 68
  Πόλη:
ΚΡΥΟΝΕΡΙ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΚΡΥΟΝΕΡΙ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

Ο σκοπός της Εταιρείας είναι: 1) Η ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως τεχνικών έργων ιδιωτικών και γενικά νομικών προσώπων ή συνεταιρισμών πάσης φύσεως.Η ανάληψη και εκτέλεση τεχνικών έργων πάσης φύσεως στο εσωτερικό ή το εξωτερικό. 2) Ο σχεδιασμός ,η μελέτη , κατασκευή,λειτουργεία και εκμετάλλευση ολοκληρωμένων συστημάτων και εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων,φυσικών πόρων,αιολικού δυναμικού , φωτοβολταικών,γεωθερμικού πεδίου, βιομάζας ,γεωργικών πόρων θαλάσσιου δυναμικού , ιχθυοκαλλιέργειας τηλεθέρμανσης,χώρων υγειονομικής ταφής αποβλήτων,εργοστασίων ανακύκλωσης,σταθμών μεταφόρτωσης και εν γένει περιβαλλοντικών και ενεργειακών έργων. 3)Η ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως μελετών , επιβλέψεων και ερευνών. 4) Η παροχή υπηρεσιών συμβούλων,οργάνωσης, διοίκησης, διαχείρισης έργων,έρευνας αγοράς, αξιοποίησης ακινήτων και γενικά η παροχή υπηρεσιών πάσης φύσης που συνδέεται με την ανάπτυξη τεχνικών έργων,την προώθηση και την εφαρμογή υψηλής τεχνολογίας ,ενέργειας,περιβαλλοντικών εφαρμογών και αξιοποίησης φυσικών πόρων όπως αναφέρεται παρακάτω. 5) Η συμμετοχή ή αντιπροσώπευση ή συνεργασία με οποιοδήποτε τρόπο σε εταιρείες και γενικά επιχειρήσεις που υφίστανται ή θα ιδρυθούν μελλοντικά,ημεδαπές ή αλλοδαπές,που έχουν τους ίδιους ή σχετικούς σκοπούς. 6) Η αγορά, εισαγωγή, κτήση ,κατοχή, χρήση, εκμετάλλευση, πώληση, μίσθωση ή χρηματοδοτική μίσθωση (leasing ) ή άλλως ,ανταλλαγή ,εξαγωγή ,διαχείρηση ,συντήρηση και διάθεση μηχανημάτων,μηχανών , εγκαταστάσεων, οχημάτων, οχημάτων δημοσίας χρήσεως ή εξοπλισμού,εργαλείων,οργάνων συσκευών, εφοδίων ή άλλων πραγμάτων συναφούς με τους σκοπούς της εταιρείας. 7)Η συγχώνευση μετά άλλης εταιρείας ή η απορρόφηση άλλων συναφών επιχειρήσεων ατομικών ή εταιρικών ή η εισφορά κλάδου σε υφιστάμενη ή συνιστώμενη νέα εταιρεία. 8) Η αγορά κάθε είδους πρώτων και βοηθητικών υλών,από την Ελλάδα και το εξωτερικό προς εξυπηρέτηση των σκοπών της εταιρείας. 9) Η απόκτηση με αγορά,δωρεά,ανταλλαγή ή με άλλο τρόπο κατοχή και εγγραφή στο όνομα της εταιρείας, η ανάπτυξη, ανταλλαγή, εκχώρηση ,μίσθωση, εκμίσθωση υπομίσθωση, διαχείρηση, χρήση, εκμετάλλευση,υποθήκευση ,επιβάρυνση,πώληση ή με άλλο τρόπο διάθεση,κινητής και ακίνητης ιδιοκτησίας οποιαδήποτε φύσης ,περιλαμβανομένων γαιών ,οικοπέδων, αγροτεμαχίων, οικοδομών ,κτιρίων, καθώς και οποιασδήποτε μίσθωσης, δουλείας, προνομίου , άδειας, μοίρας μεριδίου,συμφέροντος ή άλλου δικαιώματος πάνω ή σε σχέση με κινητή ή ακίνητη ιδιοκτησία. 10) Η καταβολή χρημάτων ή άλλων πραγμάτων για την κτήση οποιωνδήποτε δικαιωμάτων ή περιουσιακών στοιχείων και η παροχή αμοιβής σε οποιοδήποτε πρόσωπο και είτε σε μετρητά είτε με την έκδοση μετοχών ή άλλων χρεογράφων της εταιρείας πιστωμένων ως πλήρως ή μερικώς αποπληρωμένων ή με άλλο τρόπο. 11) Η εγγραφή ή αναγνώριση της εταιρείας σε οποιαδήποτε άλλη χώρα και η συμμόρφωση προς οποιουσδήποτε όρους ή προυποθέσεις για να μπορεί η εταιρεία να διεξάγει εργασίες και να εγκαθιδύει σε τέτοια χώρα γραφεία ,παραρτήματα ή αντιπροσωπείες για την επίτευξη των σκοπών της Εταιρείας 12)Η εκμετάλλευση αγροκτημάτων. 13) Παραγωγή, επεξεργασία, συσκευασία και εμπορία αγροτικών προϊόντων. 14) Παραγωγή, επεξεργασία, συσκευασία και εμπορία βιολογικών και μεγάλης ενεργειακής απόδοσης αγροτικών προϊόντων. 15) Περισυλλογή, ανακύκλωση, επεξεργασία και εμπορία υπολειμμάτων αγροτικών προϊόντων. 16) Έρευνα και ανάπτυξη νέων βιολογικών και μεγάλης ενεργειακής απόδοσης αγροτικών προϊόντων. Για την επίτευξη των σκοπών της η εταιρεία δύναται: α) Να ιδρύει γραφεία ,υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε στην Ελλάδα και το εξωτερικό. β) Να συνεργάζεται με φυσικά ή νομικά πρόσωπα κάθε νομικής μορφής που επιδιώκουν τους ίδιους ή συναφείς σκοπούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό. γ) Να συμμετέχει σε οποιασδήποτε μορφής επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί ή θα συσταθούν με όμοιους ή συναφείς σκοπούς,είτε με συγχώνευση με επιχειρήσεις,ή απορρόφηση επιχειρήσεων της αυτής ή συναφούς δραστηριότητας. δ) Να παρέχει εγγυήσεις υπέρ εταιρειών και γενικά επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών,στις οποίες η εταιρεία συμμετέχει ή συνεργάζεται μαζί τους με οποιοδήποτε τρόπο, παρέχουσα πάσης φύσεως ασφάλειες,ενοχικές ή εμπράγματες. Όλες τις παραπάνω δραστηριότητες μπορεί να τις εκτελεί η Εταιρεία για λογαριασμό της, είτε για λογαριασμό τρίτων με κέρδος ή προμήθεια ή ποσοστά,είτε συνεταιρικά,είτε σε σύμπραξη με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (Κοινοπραξία).


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
42222300 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Κύρια
46691551 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Δευτερεύουσα
46691553 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΣΥΡΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Δευτερεύουσα
46691572 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Δευτερεύουσα
46691951 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ, ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΚΛΠ, ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΗΚΟΥΣ, ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΚΑΙ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΛΛΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ, Δ Δευτερεύουσα
46721307 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΟΚΩΝ ΚΑΙ ΡΑΒΔΩΝ, ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ Η ΑΛΛΟ ΚΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΧΑΛΥΒΑ Δευτερεύουσα
46901008 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ, ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΛΠ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ Η ΟΧΙ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Δευτερεύουσα
71122000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ Δευτερεύουσα
72111300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Λοιπή

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση