ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΕΛΛΑΣ Μ.Α.Ε.Β.Ε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ

ΑΡΚΑΔΙΑΣ 1 ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥΠΟΛΕΩΣ , ΚΗΦΙΣΙΑ, 14564

ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΕΛΛΑΣ Μ.Α.Ε.Β.Ε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ


ΑΡΚΑΔΙΑΣ 1 ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥΠΟΛΕΩΣ , ΚΗΦΙΣΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 800410709
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 120895801000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 16-05-2012
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 18-05-2012
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΕΛΛΑΣ Μ.Α.Ε.Β.Ε.
PHARMASERVE HELLAS S.M.S.A.C.I.
FARMASERV ELLAS M.A.E.V.E.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΑΡΚΑΔΙΑΣ 1 ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥΠΟΛΕΩΣ
  Πόλη:
ΚΗΦΙΣΙΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΚΗΦΙΣΙΑ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:

Σκοπός Επιχείρησης

ΣΚΟΠΟΣ Ι. Σκοπός της Εταιρίας είναι: 1) Η αντιπροσώπευση με προμήθεια ή διανομή προϊόντων (φαρμακευτικών και μη) άλλων Εταιρειών και Επιχειρήσεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 2) Η εισαγωγή, η παραγωγή (μέσω ανάθεσης σε τρίτους πχ σε εγχώριες και άλλες εργοστασιακές μονάδες παραγωγής φαρμακευτικών και άλλων προϊόντων), η χονδρική και λιανική εμπορία στην Ελλάδα και αλλού, φαρμακευτικών υλών, φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων και έτοιμων φαρμακευτικών προϊόντων, χημικών ουσιών, παραφαρμάκων, διαιτητικών, βιοθεραπευτικών ουσιών, καθώς και ειδών ιατρικής γενικής χρήσης, γάλακτος και τροφών παιδικής ηλικίας, ειδών και γενικά προϊόντων περιλαμβανομένων ενδεικτικά: ιατρικών οργάνων και μηχανημάτων, ειδών ατομικής υγιεινής, στοματικής υγιεινής, παυσίπονων, προϊόντων φροντίδας οφθαλμών, προϊόντων φροντίδας ώτων κλπ, αντιβιοτικών και εν γένει ειδών που αφορούν στην υγεία, την υγιεινή και την διατροφή. 3) Η παροχή υπηρεσιών έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη βιοτεχνολογία της υγείας και στις ιατρικές επιστήμες. 4) Η παροχή επιστημονικής ενημέρωσης για τα προϊόντα, η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με την προώθηση πωλήσεων, επιχειρηματικής ανάπτυξης, υποστήριξης και μάρκετινγκ, καθώς η και στο πλαίσιο των παραπάνω υπηρεσιών, διενέργεια πάσης φύσεως επιστημονικών, οικονομικών και άλλων μελετών και ερευνών, ενημερωτικών επιστημονικών σεμιναρίων, ημερίδων κ.α. που αφορούν την παρουσίαση και προώθηση των προϊόντων που εμπορεύεται η εταιρεία ή τρίτοι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου). Η παροχή υπηρεσιών προώθησης προϊόντων που η εταιρεία εμπορεύεται ή τρίτων, μέσω του διαδικτύου, η δημιουργία, διαχείριση, οργάνωση, στρατηγική προώθηση ιστοσελίδων παρουσίασης και διάθεσης προϊόντων που η εταιρεία εμπορεύεται ή για λογαριασμό τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, η εμπορική ηλεκτρονική επικοινωνία και ενημέρωση του κοινού, καταναλωτών και ειδικευμένων επιστημόνων, για προϊόντα της εταιρείας ή τρίτων, μέσω του διαδικτύου, των ιστοτόπων κοινωνικής δικτύωσης και εν γένει όλων των μέσων μαζικής ενημέρωσης, σύμφωνα παντοτε με τις ισχύουσες νομικές διατάξεις. 5) η εισαγωγή, εξαγωγή, χονδρική και λιανική εμπορία, μέσω διαδικτύου ή με κάθε άλλο μέσο, προώθηση, διακίνηση ή και ανάληψη της εισαγωγής και εξαγωγής βιολογικών προϊόντων και καλλυντικών, φυσικών συμπληρωμάτων διατροφής και τροφίμων, φυσικών προϊόντων για τη φροντίδα της υγείας, κάθε είδους γλυκαντικών ουσιών αμύλου, αμυλούχων, αλκοόλης και γενικότερα προϊόντων ζύμωσης και σχετικών προϊόντων, καθώς επίσης και προϊόντων μεταποίησης των παραπάνω προϊόντων, με γνώμονα την ποιότητα των διακινούμενων προϊόντων και στόχο την άριστη εξυπηρέτηση των πελατών. 6) η παρασκευή, διάθεση και εμπορία συμπληρωμάτων διατροφής και λειτουργικών καλλυντικών και με τη χρήση και χωρίς τη χρήση συντηρητικών και τεχνητών αρωμάτων. 7) η ανάληψη της διανομής και διάθεσης των ανωτέρω προϊόντων και εμπορευμάτων παραγωγής τρίτων οίκων, στην Ελλάδα ή και σε χώρες του εξωτερικού 8) η εμπορία και διάθεση, με οποιοδήποτε τρόπο, ιδίως με πώληση, των από την εταιρία εμπορευομένων προϊόντων και εμπορευμάτων, μέσω του δικτύου της, σε τρίτα, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου 9) η εν γένει άσκηση πάσης εμπορικής δραστηριότητας και πράξης, με την οποία θα προωθούνται τα αντικείμενα δραστηριότητας που αναγράφονται ανωτέρω 10) Η παροχή προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο υπηρεσιών κάθε είδους που είναι σχετικές ή συναφείς προς το αντικείμενο εργασιών, αλλά και άλλων οποιουδήποτε είδους, χάρη στην πλήρη αξιοποίηση της Διοικητικής, Οικονομικής και Εμπορικής Οργάνωσης της Εταιρίας 11) Η ίδρυση Εταιριών και η συμμετοχή της Εταιρίας σε εταιρίες που επιδιώκουν τους ίδιους ή συναφείς σκοπούς και η ίδρυση υποκαταστημάτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Για την επίτευξη του σκοπού της Εταιρίας, η Εταιρία δύναται: α) Να προβαίνει σε επενδύσεις παγίων στοιχείων, κινητών ή ακινήτων συμπεριλαμβανομένων βιομηχανοστασίων, μονάδων παραγωγής, καταστημάτων, είτε με αγορά, είτε με ορισμένου ή αορίστου χρόνου μίσθωση, είτε με δανειοδότηση, είτε και με συμβάσεις χρηματοδοτικής μισθώσεως, με σκοπό την μονιμότερη εκμετάλλευσή τους β) Να συμμετέχει με κάθε νομική μορφή σε κάθε είδους εταιρίες, κοινοπραξίες ή γενικά επιχειρήσεις και να συνεργάζεται με κάθε τρόπο με φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, που επιδιώκουν τους ίδιους, παρεμφερείς ή άλλους σκοπούς. γ) Να αποκτά και να εκμεταλλεύεται με οποιονδήποτε τρόπο, κάθε πράγμα, δικαίωμα ή προνόμιο αναγκαίο ή χρήσιμο για την επίτευξη του σκοπού της. δ) Να συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις ή συμφωνίες, δανειακών συμβάσεων και σε σχέση πάντοτε με το σκοπό της με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου στην ημεδαπή ή αλλοδαπή. ε) Η Εταιρία δύναται να συνάπτει συμφωνίες με ελληνικές ή ξένες επιχειρήσεις προκειμένου να αποκτήσει, αγοράσει ή μισθώσει τεχνολογία, τεχνογνωσία, δικαιώματα ευρεσιτεχνίας και τεχνική βοήθεια, σε σχέση με τους σκοπούς της και τις δραστηριότητές της. στ) Να συμμετέχει, είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με οποιαδήποτε νομική μορφή, με άλλες εταιρίες ή φυσικά πρόσωπα, σε δημοπρασίες και διαγωνισμούς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και να υποβάλει προσφορές για την ανάληψη εκτέλεσης έργων κάθε είδους και να εκτελεί γενικά κάθε συναφή εργασία που καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. ζ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό. η) Να παρέχει εγγυήσεις υπέρ εταιρειών και γενικά επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχει η εταιρεία ή με τις οποίες συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρόπο, παρέχοντας πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές ή εμπράγματες. θ) η μίσθωση ή και η απόκτηση ακινήτων από την εταιρεία προς την εξυπηρέτηση του σκοπού της, από κάθε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ι) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε στην ημεδαπή ή αλλοδαπή.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
46461100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ Κύρια
10861000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΩΝ ΤΡΟΦΩΝ Δευτερεύουσα
10891900 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
21201000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Δευτερεύουσα
46171100 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δευτερεύουσα
46181100 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΑΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
46382100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δευτερεύουσα
46382900 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
46391201 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΜΗ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ Δευτερεύουσα
46461200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ, ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Δευτερεύουσα
47111002 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δευτερεύουσα
47111003 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΕΝΙΚΑ Δευτερεύουσα
47292300 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΒΡΕΦΗ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΑΙΤΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Δευτερεύουσα
47292400 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
47747500 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Δευτερεύουσα
47757600 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
47912300 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΒΡΕΦΗ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΑΙΤΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Δευτερεύουσα
47912400 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Π.Δ.Κ.Α., ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Δευτερεύουσα
47917400 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Δευτερεύουσα
47917500 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Δευτερεύουσα
47917600 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ, ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Δευτερεύουσα
70221300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Δευτερεύουσα
72111100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Δευτερεύουσα
72112000 ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Δευτερεύουσα
72193000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΙΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Δευτερεύουσα
74901900 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
82301101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ Δευτερεύουσα
82301102 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ Η ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση