ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΖΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ & DESIGN

ΥΠΕΡΕΙΔΟΥ 10 , ΑΘΗΝΑ / ΑΤΤΙΚΗΣ, 10558

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΖΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ & DESIGN


ΥΠΕΡΕΙΔΟΥ 10 , ΑΘΗΝΑ / ΑΤΤΙΚΗΣ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800490293
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 125317801000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 09-05-2013
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 10-05-2013
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

Kizis Architects & Designers Α.Ε.
Kizis Architects & Designers S.A.
Kizis Architects & Designers A.E.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΥΠΕΡΕΙΔΟΥ 10
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ / ΑΤΤΙΚΗΣ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΘΗΝΑ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

1. Σκοπός και αντικείμενο της εταιρείας είναι η εκπόνηση μελετών του Ιδιωτικού, αλλά και του Δημόσιου τομέα. Οι μελέτες του Δημοσίου τομέα είναι οι προβλεπόμενες στο αρθρ. 2 του ν. 3316/2005 (είκοσι οκτώ κατηγορίες μελετών). Αναλυτικότερα, ο σκοπός της Εταιρείας είναι: (α) Η εκπόνηση μελετών πάσης φύσεως τεχνικών έργων, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, για λογαριασμό του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α., Δημοσίων Επιχειρήσεων, Δημοτικών Επιχειρήσεων και λοιπών Οργανισμών Δημοσίου Ενδιαφέροντος, καθώς και η επίβλεψη των έργων αυτών. (β) Η εκπόνηση μελετών πάσης φύσεως τεχνικών έργων, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, για λογαριασμό παντός νομικού ή φυσικού προσώπου, ή ιδιωτικού φορέα, καθώς και η επίβλεψη των έργων αυτών. (γ) Η ανάληψη του ρόλου του τεχνικού συμβούλου, για τη μελέτη, παρακολούθηση και επίβλεψη τεχνικών έργων κατασκευαζομένων για λογαριασμό δημοσίων ή ιδιωτικών φορέων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. (δ) Η ανάληψη του ρόλου του συμβούλου σε κοινωφελή ιδρύματα των οποίων η διαχείριση καθορίζεται από τον νέο κώδικα κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπών διατάξεων που αντικατέστησε τον ΑΝ 2039/39. (ε) Η ανάληψη του ρόλου του συμβούλου στην προετοιμασία φακέλων για την ένταξη έργων κοινωφελών ιδρυμάτων συνεργαζόμενων ή όχι, σε χρηματοδοτούμενα από τη ΕΕ προγράμματα, σχετικά με τους καταστατικούς σκοπούς με κύριο γνώμονα το κοινωφελές έργο τους. (στ) Η ανάληψη του ρόλου του συμβούλου σε πολιτιστικά ιδρύματα για την αξιοποίηση και την αύξηση των δραστηριοτήτων και των συνεργασιών με άλλους κρατικούς και μη πολιτιστικούς φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού. Η ανάληψη των ανωτέρω εργασιών από την εταιρεία μπορεί να γίνεται για λογαριασμό οποιουδήποτε τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου, του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης όλων των βαθμών, Δημοτικών Επιχειρήσεων, ενώσεων κάθε νομικής μορφής στις οποίες συμμετέχουν Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Δημοσίων Επιχειρήσεων και λοιπών Οργανισμών δημοσίου ενδιαφέροντος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. 2. Για την επίτευξη του σκοπού της, η εταιρεία μπορεί: (α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή συναφή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου. β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο και να συνιστά και κοινοπραξίες. γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα οπουδήποτε. δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή συναφή σκοπό. ε) Να αποκτά ακίνητα, αυτοκίνητα και μηχανολογικό εξοπλισμό (ακόμα και με leasing) προκειμένου να τα χρησιμοποιεί για την πραγμάτωση των σκοπών της.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση