ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΛΑΙΩΝ 36 , ΚΗΦΙΣΙΑ, 14564

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


ΕΛΑΙΩΝ 36 , ΚΗΦΙΣΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800545468
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 128562301000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 09-01-2014
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 14-01-2014
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

COMBATT A.E.
COMBATT S.A.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΕΛΑΙΩΝ 36
  Πόλη:
ΚΗΦΙΣΙΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΚΗΦΙΣΙΑ
  Τηλέφωνο:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

1) Η οργάνωση και λειτουργία συλλογικού συστήματος ολοκληρωμένης εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων συσσωρευτών, που θα περιλαμβάνει τη συλλογή, διαλογή, μεταφορά, προσωρινή αποθήκευση, μεταφόρτωση, επεξεργασία και αξιοποίηση/ανακύκλωση των ανωτέρω αποβλήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 2939/2001 (ΦΕΚ Α 179/06.08.2001) με τίτλο «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων – Ίδρυση Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και των κατ’ εξουσιοδότησή του εκδοθέντων Προεδρικών Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων και σύμφωνα ειδικότερα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 41624/2057/Ε103 (ΦΕΚ Β 1625/11.10.2010) με τίτλο «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των Οδηγιών 2006/66/ΕΚ «σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και με την κατάργηση της Οδηγίας 91/157/ΕΟΚ» και 2008/103/ΕΚ «για την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/66/ΕΚ σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, όσον αφορά στην τοποθέτηση ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών στην αγορά» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.» Ο σχεδιασμός, η οργάνωση και λειτουργία του Συλλογικού Συστήματος θα διασφαλίζει ότι: α) δεν εισάγονται διακρίσεις και αποφεύγονται εμπόδια στο εμπόριο ή στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό σύμφωνα με την Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία. β) σε όλα τα στάδια διαχείρισης των αποβλήτων συσσωρευτών πληρούνται στο ακέραιο οι απαιτήσεις που αφορούν σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, της υγείας και της ασφάλειας των καταναλωτών και προστασίας των δικαιωμάτων βιομηχανικού και εμπορικού απορρήτου. 2) Η ουσιαστική συμβολή στην επίτευξη των στόχων της Εθνικής και Κοινοτικής νομοθεσίας όσον αφορά στη διαχείριση των συγκεκριμένων αποβλήτων. Η συμβολή αυτή αφορά τόσο στην επίτευξη των ποιοτικών στόχων (τήρηση προδιαγραφών διαχείρισης, αξιόπιστη καταγραφή και παρακολούθηση του αποβλήτου σε όλο τον κύκλο διαχείρισής του, προετοιμασία και υποβολή εκθέσεων, ενθάρρυνση της πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων, κλπ.), όσο και των ποσοτικών (ποσοστό συλλογής, αξιοποίησης, ανακύκλωσης). 3) Η εκπλήρωση των υποχρεώσεων των μετόχων αλλά και των μελών – υπόχρεων που θα συμβάλλονται με το σύστημα και οι οποίες απορρέουν από την ισχύουσα νομοθεσία και αφορούν στις υποχρεώσεις του παραγωγού, σύμφωνα με την παρ. 12 του Άρθρου 2 σε συνδυασμό με το Άρθρο 10 της ΚΥΑ 41624/2057/Ε103 (ΦΕΚ Β 1625/11.10.2010). 4) Η οργάνωση, λειτουργία και παρακολούθηση του δικτύου για την συλλογή αποβλήτων συσσωρευτών των υπόχρεων που συμμετέχουν στο Σύστημα, για την περαιτέρω ασφαλή μεταφορά τους σε αδειοδοτημένες μονάδες αξιοποίησης και ανακύκλωσης. 5) Η διασφάλιση της δυνατότητας προσχώρησης στο συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης της Εταιρίας, μέσω συμβάσεων, οιουδήποτε ενδιαφερόμενου υπόχρεου παραγωγού, υπό τον όρο ότι εκπληρώνει τους όρους και προϋποθέσεις του Συστήματος. 6) Η συλλογή, επεξεργασία και κοινοποίηση προς τις αρμόδιες αρχές του συνόλου των απαιτούμενων στοιχείων και πληροφοριών σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων συσσωρευτών. 7) Διευκρινίζεται ότι ο σκοπός της εταιρείας δεν είναι κερδοσκοπικός υπό την έννοια ότι τα τυχόν κέρδη της δε διανέμονται στους μετόχους της σύμφωνα με το άρθρο 4α παρ. 8 του ν. 2939/2001, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του ν. 4496/2017. Η χρηματική εισφορά που καταβάλλουν οι υπόχρεοι παραγωγοί διατίθενται αποκλειστικά για την επίτευξη του σκοπού της εταιρείας που είναι η Οργάνωση και λειτουργία Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης και η καταβολή εισφοράς προς τον Ε.Ο.ΑΝ. σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ενώ τα τυχόν προκύπτοντα κέρδη άγονται στο σχηματισμό του ειδικού αποθεματικού προς κάλυψη ζημιών μελλοντικών χρήσεων που προβλέπεται από το άρθρο 5 του ν. 3220/2004. Για την επίτευξη των σκοπών της Εταιρία μπορεί: Α) Να συνεργάζεται με οποιαδήποτε επιχείρηση με παρόμοιους σκοπούς και οποιουδήποτε εταιρικής μορφής τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Εξωτερικό, καθώς και με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο καθώς και με κάθε Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης κρίνει σκόπιμο για την επίτευξη των σκοπών της. Β) Να αναπτύσσει κάθε πρωτοβουλία, ενέργεια ή εργασία, που κρίνει ότι συμβάλλει στην επίτευξη των σκοπών της. Γ) Να δημιουργεί την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή καθώς και να συγκεντρώνει το έμψυχο δυναμικό που θα κριθεί αναγκαίο για την επίτευξη των σκοπών της. Δ) Να συμμετέχει σε Διεθνή, Κοινοτικά, ή/και Εθνικά Ερευνητικά Έργα ή Προγράμματα, με αντικείμενο ζητήματα που ανάγονται στους σκοπούς της. Ε) Να συνεργάζεται με υφιστάμενα αδειοδοτημένα συλλογικά συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης του ιδίου ή άλλων ρευμάτων αποβλήτων. ΣΤ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία οπουδήποτε. Ζ) Να μετέχει σε μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, σωματεία, δίκτυα, συλλόγους, οργανισμούς της Ελλάδας ή του εξωτερικού για την προώθηση των σκοπών της. Η) Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η συλλογή και διαχείριση αποβλήτων συσσωρευτών από την υφιστάμενη αγορά (π.χ. στις περιπτώσεις νησιωτικών ή δυσπρόσιτων περιοχών) και μόνο για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος και επίτευξης των στόχων συλλογής και ανακύκλωσης, να διεξάγει η ίδια, ή μέσω τρίτων συμβαλλομένων μερών οιαδήποτε εργασία η οποία εξυπηρετεί άμεσα ή έμμεσα το σκοπό της Εταιρίας, ενδεικτικά αναφερομένων των εργασιών συλλογής, μεταφοράς, μεταφόρτωσης, αποθήκευσης, αξιοποίησης και ανακύκλωσης των αποβλήτων συσσωρευτών, εφόσον διασφαλίσει για τον σκοπό αυτό από τις αρμόδιες αρχές την έκδοση κάθε απαιτούμενης άδειας, έγκρισης ή/και πιστοποιητικού τοπικής ή πανελλαδικής εμβέλειας


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Σύνδεση