GREEN AND SPACE ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΥΑΚΙΝΘΩΝ 2 , ΑΘΗΝΑ, 14123

GREEN AND SPACE ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


ΥΑΚΙΝΘΩΝ 2 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 800589324
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 131039801000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 01-07-2014
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 02-07-2014
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

GREEN & SPACE Ε.Π.Ε.
GREEN & SPACE L.T.D.
GREEN & SPACE E.P.E.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΥΑΚΙΝΘΩΝ 2
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοποί της εταιρείας είναι: 1) Η δραστηριοποίηση στο χώρο των έργων πολιτικού μηχανικού. Πιο συγκεκριμένα, ιδίως θα δύναται η εταιρία να αναλαμβάνει κάθε είδους και προϋπολογισμού δημόσιο ή ιδιωτικό έργο στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή (οικοδομικό, βιομηχανικό, οδοποιίας, υδραυλικό, λιμενικό, ηλεκτρομηχανολογικό, ηλεκτρονικό, ολοκληρωμένα ή μεμονωμένα τηλεπικοινωνιακά έργα ή έργα πληροφορικής, ενέργειας, κατασκευή αποθηκών, μεταλλικών κατασκευών και περιβαλλόντων χώρων συνιστάμενο σε μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή, είτε με απευθείας ανάθεση, είτε μετά από συμμετοχή σε σχετικό διενεργούμενο διαγωνισμό δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, την ανέγερση με οποιοδήποτε σύστημα (με αντιπαροχή ή όχι) οικοδομών και την πώληση εκμετάλλευσή τους, την εκμετάλλευση με οποιονδήποτε τρόπο των περιερχόμενων στην εταιρία ακινήτων, οικοδομών οριζόντιων ιδιοκτησιών, την αγορά, αναπαλαίωση, ανάπλαση, μεταπώληση, ανταλλαγή, μίσθωση και εκμίσθωση ακινήτων, και κτιρίων οποιοσδήποτε είδους και κατηγορίας.- Σε περίπτωση έκδοσης ή αναθεώρησης οικοδομικής άδειας για λογαριασμό της εταιρίας ή ενώσεων προσώπων στις οποίες η εταιρία συμμετέχει στη πλαίσιο της δραστηριότητας της και στην επωνυμία αυτής, δε θα καταβάλλεται αμοιβή στους εταίρους, στην περίπτωση που αυτοί θα εκπονούν και θα υπογράψουν τις απαιτούμενες σχετικές μελέτες και θα επιβλέπουν ιην κατασκευή του έργου.- 2) Η έναντι αμοιβής διαμεσολάβηση ή υπόδειξη ευκαιριών για τη σύναψη του αστικού δικαίου συμβάσεων ανταλλαγής, μίσθωσης ακινήτων, παραχώρησης ακινήτων προς οικοδόμηση με αντιπαροχή ή η υπόδειξη ευκαιρίας για τη σύναψη τέτοιων συμβάσεων.- 3) Η παροχή υπηρεσιών συμβούλων επιχειρήσεων. 4) Η ενάσκηση πάσης φύσεως τουριστικής ή ξενοδοχειακής δραστηριότητας, ιδία η ανέγερση χώρων για την τουριστική τους εκμετάλλευση από την ίδια την εταιρία, η απόκτηση, ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση τουριστικών ή ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, ακόμα και η τουριστική αξιοποίηση εκτάσεων ή κτισμάτων και η πώληση των εκτάσεων ή κτισμάτων αυτών για λογαριασμό της εταιρίας ή για λογαριασμό τρίτων.- 5)Η κατασκευή, λειτουργία, συντήρηση, επισκευή και εκμετάλλευση μοναδικών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και η εμπορία αυτής της ενέργειας (ιδίως φωτοβολταΐκών και άλλων), η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και η εμπορία αυτής της ενέργειας, καθώς και οι συναφείς υπηρεσίες εκμετάλλευσης, παραγωγής και διάθεσης ηλεκτρικής ενέργειας, η παροχή υπηρεσιών τεχνικών, οικονομικών και νομικών συμβουλών στην εκπόνηση μελετών nou έχουν σχέση με την ανάπτυξη φωτοβολταΐκών πάρκων ή/και άλλων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 6) Η εκμετάλλευση κάθε μορφής λατομείων και ορυχείων, η εξόρυξη λίθων, ογκόλιθων και η διασκευή τους, η παραγωγή και εμπορία προϊόντων τριβής μαρμάρων, ασφαλτομίγματος και σκυροδέματος. - 7) Η εισαγωγή από χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μη, η εμπορία (λιανική και χονδρική), η κατασκευή, η συναρμολόγηση και η εξαγωγή α) κάθε είδους και υλικού κάδων απορριμμάτων, ιδία μηχανικών συστημάτων βύθισης και ανύψωσης τροχήλατων κάδων απορριμμάτων, β) αθλητικών οργάνων, οργάνων γυμναστικής, οργάνων παιδικής χαράς καθώς και ειδών αθλοπαιδιών, γ) μηχανημάτων, εργαλείων και προϊόντων που σχετίζονται με την κατασκευή και εγκατάσταση μηχανικών ή συμβατικών χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων, δ) εξαρτημάτων και ανταλλακτικών των ως άνω υπό (α), (β) και (γ) ειδών, ε) οικοδομικών ειδών και υλικών πάσης φύσεως και ιδίως σωλήνων, καλωδίων, χρωμάτων, κουφωμάτων, μονωτικών υλικών, ηλεκτρολογικού υλικού, φωτιστικών και λαμπτήρων, ελαστικών δαπέδων ασφαλείας εξωτερικών χώρων, συνθετικού χλοοτάπητα και των συναφών υλικών πλήρωσης αυτών, οποιοσδήποτε γενιάς και προδιαγραφών πέλους, άλλων ειδών/υλικών επίστρωσης δαπέδων και τοίχων, στ) εν γένει αστικού εξοπλισμού (ιδία κολωνάκια πεζοδρομίων, παγκάκια, σχάρες δέντρων, βρύσες δημόσιων χώρων, δάπεδα ασφαλείας, ποδηλατοστάσια, φωτιστικά δημόσιων χώρων, εμπόδια δρόμων κλπ), ζ) συστημάτων ασφαλείας, η) κερματοτηλεφώνων και καρτοτηλεφώνων, θ) υλικών, εξαρτημάτων και μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή, επισκευή ή συντήρηση τηλεπικοινωνιακών έργων, ι) αρδευτικών συστημάτων, εργαλείων πάσης φύσεως ηλεκτρικών και μη και γενικά κάθε είδους υλικών, μηχανημάτων και ειδών, που χρησιμοποιούνται σε τεχνικά και δομικά έργα για την εξυπηρέτηση του σκοπού της εταιρίας.- 8) Η τοποθέτηση, συναρμολόγηση, συντήρηση και επισκευή των ως άνω υπό (7) ειδών και γενικά η παροχή υπηρεσιών μετά την πώληση (after sales service) των ως άνω ειδών.- 9) Η εκπόνηση κάθε είδους τεχνικών και οικονομικών μελετών, η έρευνα και η παροχή τεχνικών συμβουλών έναντι αμοιβής, σχετικά με τα ανωτέρω υπό (1) έργα, που θα εκτελεί η εταιρία, καθώς και για τα υπό (7) είδη σε τρίτα, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, ημεδαπά ή αλλοδαπά.- 10) Η οργάνωση, εκμετάλλευση και διαχείριση των τοποθετημένων υπό (7α) και (7β) συστημάτων και ειδών για λογαριασμό της ίδιας της Εταιρίας, ή για λογαριασμό τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ημεδαπών ή αλλοδαπών.- 11) Η εκμετάλλευση ή διοίκηση συστημάτων στάθμευσης, συμπεριλαμβανομένης και της είσπραξης τελών στάθμευσης, η απόκτηση χώρου για την κατασκευή πολυώροφου πάρκινγκ αυτοκινήτων με αγορά ή μίσθωση ή παραχώρηση, η διαχείριση και διοίκηση αυτών, η απόκτηση χώρου για υπαίθριο γκαράζ και η διαχείριση και διοίκηση αυτών, η διενέργεια οικονομικής και τεχνικής μελέτης για την κατασκευή και εγκατάσταση χώρων στάθμευσης, η εισαγωγή, πώληση και διαχείριση μηχανημάτων έκδοσης κυριών εισόδου και παραμονής και γενικά κάθε άλλη δραστηριότητα που σχετίζεται με τα ανωτέρω. 12) Η ανάληψη του έργου της έναντι αμοιβής αποκομιδής και διαχείρισης απορριμμάτων από χα ως άνω υπό (7α) μηχανικό συστήματα για λογαριασμό της ίδιας της Εταιρίας, ή για λογαριασμό τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, ημεδαπών ή αλλοδαπών.- 13) Η ανάληψη κάθε είδους, τεχνικού ή μη, έργου, δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου, στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή σχετικού με την προμήθεια, τοποθέτηση, συντήρηση, επισκευή, διαχείριση και εκμετάλλευση των ως άνω υπό (7) ειδών.- 14) Η εισαγωγή, εμπορία, εκμίσθωση, διαχείριση και εκμετάλλευση απορριμματοφόρων οχημάτων, που αφορούν στην αποκομιδή των απορριμμάτων από τους ανωτέρω υπό (7α) κάδους απορριμμάτων, καθώς και η εισαγωγή και εμπορία του μηχανολογικού τους εξοπλισμού, εξαρτημάτων και ανταλλακτικών.- 15) Η δημιουργία και εκμετάλλευση για λογαριασμό της ίδιας της εταιρίας ή για λογαριασμό τρίτων γυμναστηρίων, αθλητικών χώρων, παιδότοπων και χώρων παιδικής χαράς.- 16) Η ανάληψη κάθε μηχανουργικής, ξυλουργικής και μεταλλουργικής εργασίας, εργολαβίας και εφαρμογής.- 17) Η μελέτη, η εφαρμογή τεχνολογιών και η κατασκευή έργων που αφορούν οε θέματα περιβάλλοντος, όπως είναι ενδεικτικά και όχι περιοριστικό μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων πόσης φύσεως έργων και δραστηριοτήτων, '-Εισαγωγή τεχνογνωσίας, έρευνα και ανάπτυξη τεχνολογιών στους παραπάνω τομείς, διαχείριση και επεξεργασία απτικών αποβλήτων, διαχείριση και επεξεργασία βιομηχανικών αποβλήτων, διαχείριση και επεξεργασία ειδικών ή επικίνδυνων αποβλήτων, διαχείριση προστασίας και ανάδειξης ευαίσθητων Οικοσυστημάτων και προστατευόμενων περιοχών. - 18) Η παροχή τεχνικής υποστήριξης και τεχνογνωσίας διαχείρισης απορριμμάτων και προστασίας του περιβάλλοντος, - 19) Η ανάληψη εποπτείας λειτουργίας (μάνατζμεντ) των υπηρεσιών καθαριότητας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και άλλων νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή. - 20) Η σχεδίαση, μελέτη και κατασκευή κηποτεχνικών έργων και αρδευτικών συστημάτων, η τοποθέτηση αντλητικών συγκροτημάτων και η συντήρηση έργων πρασίνου, άρδευσης και τεχνικών έργων. 21) Η εγκατάσταση, επισκευή και συντήρηση συστημάτων ασφάλειας χώρων και κτιρίων. 22) Η αγορά, ναυπήγηση, μίσθωση, ναύλωση, εκποίηση ή διάθεση πλοίων και άλλων πλωτών αντικείμενων, η κάθε είδους εκμετάλλευση αυτών για λογαριασμό της εταιρίας ή για λογαριασμό τρίτων για τη μεταφορά δια θαλάσσης προσώπων, οχημάτων, πραγμάτων και εμπορευμάτων σε γραμμές εσωτερικού και εξωτερικού, καθώς και η άσκηση κάθε είδους τουριστικής επιχείρησης, που σχετίζεται με τη δια θαλάσσης μεταφορά επιβατών. Οι σκοποί της εταιρίας και οι δραστηριότητες για την επίτευξή τους δύναται να πραγματοποιούνται τόσο στην ημεδαπή, όσο και στην αλλοδαπή.· Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών η Εταιρία δύναται: 1) Να προβαίνει σε κάθε αναγκαία ενέργεια για την εκπλήρωση του ανωτέρω σκοπού, όπως τη σύναψη των απαραίτητων συμβάσεων πάσης φύσεως με φυσικά ή νομικά πρόσωπα του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα, συνεστημένα ή μελλοντικά, ημεδαπά ή αλλοδαπό, με τους ίδιους ή διαφορετικούς σκοπούς, ιδίως δε να συμμετέχει οε οποιαδήποτε ένωση προσώπων, που λειτουργεί ήδη ή πρόκειται να συσταθεί με παρεμφερή ή ανάλογο σκοπό με οποιονδήποτε εταιρικό τύπο, να συνεργάζεται ή να συνεταιρίζεται με οποιοδήποτε ημεδαπό ή αλλοδαπό φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένων των μορφών εξαγοράς, διάσπασης, συγχώνευσης, απορρόφησης και απόσχισης κλάδου ή κλάδων. - 2)Να αγοράζει και πωλεί και εν γένει να εκποιεί, να ανταλλάσει, να εκμισθώσει, υπεκμισθώνει και υπομισθώνει κινητά ή ακίνητα στην Ελλάδα ή σιο εξωτερικό, να παραχωρεί υποθήκες ή προσημειώσεις υποθηκών σε ακίνητα της εταιρείας και να δίδει ιη συναίνεσή της για ιην εξάλειψή τους, να ενεχυριάζει, συνιστά δουλείες πραγματικές ή προσωπικές, να συνιστά οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία, να καταρτίζει κανονισμούς συνιδιοκτητών και να αποκτά, να μισθώνει ή να εκμισθώνει πάσης φύσεως μεταφορικά μέσα.- Να ιδρύει θυγατρικές εταιρίες, υποκαταστήματα, εργοστάσια, πρακτορεία, γραφείο ή να διορίζει απλώς αντιπροσώπους οπουδήποτε στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό,- 4) Να αναλαμβάνει την αντιπροσώπευση συνεστημένων ή μελλοντικών οίκων της ημεδαπής ή του εξωτερικού των παραπάνω υπό (7) του παρόντος άρθρου ή συναφών προϊόντων και να εισάγει, διανέμει και εμπορεύεται στην Ελλάδα ή το εξωτερικό τα προϊόντα (υλικά και άυλα) των οίκων αυτών.- 5) Να υλοποιεί με κατάλληλες επενδύσεις όλους τους προαναφερόμενους σκοπούς και δραστηριότητες και να διαχειρίζεται, τοποθετεί και εκμεταλλεύεται την εταιρική περιουσία.- 6) Να συμμετέχει σε κάθε είδους διαγωνισμούς – δημοπρασίες του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, καθώς και σε διαγωνισμούς και δημοπρασίες στο εσωτερικό ή εξωτερικό και να αναλαμβάνει κάθε είδους έργο, που θα της ανατίθεται και σχετίζεται με τις παραπάνω δραστηριότητες και σκοπούς της εταιρίας.- 7) Να αποκτά και εκμεταλλεύεται κάθε δικαίωμα σήματος, διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή προνομίου αναγκαίου, χρήσιμου ή σχετικού για ιην ευόδωση των σκοπών, που επιδιώκει η Εταιρεία.- 8) Να ενεργεί οποιαδήποτε εργασία, ιην οποία η Εταιρεία θεωρεί ενδεδειγμένη ή συμπληρωματική προς τους παραπάνω σκοπούς και γενικά να διενεργεί οποιαδήποτε πράξη, που Θεωρείται άμεσα ή έμμεσα αναγκαία, κατάλληλη ή ενδεδειγμένη για την πραγμάτωση των παραπάνω σκοπών της εταιρείας. - 9) Να συμμετέχει η ίδια ή/και οι εταίροι της ως μέλος/η σε κάθε είδους οργανισμούς, οι οποίοι παρέχουν άδεια, πτυχίο ή πιστοποιητικό για την άσκηση ορισμένης δραστηριότητας, για την οποία απαιτείται η έκδοση της σχετικής άδειας, πτυχίου ή πιστοποιητικού από αυτούς ή εφόσον η συμμετοχή στους οργανισμούς αποτελεί προαπαιτούμενο για την άσκηση ή συμμετοχή οε ορισμένη δραστηριότητα, ιδία δε να εγγράφεται σε Επιμελητήρια ή Σωματεία.- 10) Να παρέχει εγγυήσεις ή τριτεγγυήσεις (π.χ. καλής εκτέλεσης, συμμετοχής, δεκάτων, πληρωμής, τριτεγγυήσεις στο ΤΣΜΕΔΕ ή άλλα πιστωτικά ιδρύματα, φυσικό ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπό) για την ίδια ή για τρίτους σε Τράπεζες ή άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα Δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ημεδαπά ή αλλοδαπά, που συναλλάσσονται με την εταιρεία και εφόσον αυτό συνέχεται με την επίτευξη των εταιρικών σκοπών ή θεωρείται αναγκαία για την εκπλήρωσή τους, να εκδίδει τις εγγυητικές επιστολές για ενώσεις προσώπων (κοινοπραξίες), στις οπαίες αυτή η οι εταίροι της συμμετέχουν, ανοίγει πιστώσεις, ενεργεί καταθέσεις, αναλαμβάνει χρήματα και άλλες αξίες, ανεξάρτητα από ποσό σε Τράπεζες, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και οποιαδήποτε απαίτηση της εταιρείας, από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, από οποιαδήποτε Τράπεζα, από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα και το Ελληνικό Δημόσιο και δίδει ή παίρνει τις σχετικές αποδείξεις, αιτείται για την έκδοση εγγυητικών επιστολών, αποδέχεται και μεταβιβάζει εγγυητικές επιστολές, προβαίνει στην κατάρτιση συμβάσεων ανοικτού λογαριασμού με οποιαδήποτε Τράπεζα ή άλλο πιστωτικό Ίδρυμα του εσωτερικού ή του εξωτερικού, αγοράζει και πωλεί υλικά και υπηρεσίες στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας, ναυλώνει, μισθώνει πλοία ή σκάφη, συμβιβάζεται για κάθε υπόθεση της εταιρίας με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, του ιδιωτικού ή δημοσίου τομέα, στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, κανονίζοντας και τους όρους του συμβιβασμού.- 11) Εν γένει να μετέρχεται κάθε πράξη ή δραστηριότητα, υπό την ευρύτερη δυνατή έννοια, που κατατείνει στην εξυπηρέτηση και ευόδωση του επιδιωκόμενου σκοπού της Εταιρίας στο πλαίσιο που επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία.- Όλες τις παραπάνω δραστηριότητες η εταιρία μπορεί να τις ασκεί είτε για λογαριασμό της είτε για λογαριασμό τρίτων με προμήθεια ή ποσοστά, είτε μόνη της είτε με τη συμμετοχή σε οποιοσδήποτε νομικής μορφής εταιρίες, είτε με εταιρίες που επιδιώκουν τους παραπάνω ή συναφείς σκοπούς.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
41200000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΜΗ Κύρια
27907000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥΣ, ΤΡΟΧΙΟΔΡΟΜΟΥΣ, ΔΡΟΜΟΥΣ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΟΔΟΥΣ, ΧΩΡΟΥΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΙΜΕΝΩΝ Η ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΩΝ Δευτερεύουσα
33131000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
33204000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
33204200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
35111009 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Δευτερεύουσα
38110000 ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
38111900 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΑΛΛΩΝ Δευτερεύουσα
38112100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΜΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
38112101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
38115000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΛΛΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
38211000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ Δευτερεύουσα
42110000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ Δευτερεύουσα
43121200 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΑΙΩΝ Δευτερεύουσα
43210000 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Δευτερεύουσα
43211000 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δευτερεύουσα
43211002 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
43291901 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ (ΦΩΤΕΙΝΩΝ Η ΟΧΙ) Δευτερεύουσα
46141308 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
46730000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΞΥΛΕΙΑΣ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Δευτερεύουσα
46731627 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΙΘΟΚΟΚΚΩΝ, ΨΙΛΟΥ ΧΑΛΙΚΙΟΥ ΚΑΙ ΛΙΘΟΣΚΟΝΗΣ, ΚΡΟΚΑΛΩΝ, ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟΥ, ΣΠΑΣΜΕΝΩΝ Η ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΠΕΤΡΩΝ Δευτερεύουσα
46731656 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΛΙΝΘΩΝ Δευτερεύουσα
46731660 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΨΕΥΔΟΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
46740000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Δευτερεύουσα
46771000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
49411500 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΞΗΡΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΧΥΔΗΝ Δευτερεύουσα
49411900 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
71121300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ Δευτερεύουσα
71121303 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δευτερεύουσα
74902000 ΑΛΛΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
74902000 ΆΛΛΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
81291200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΑΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΧΙΟΝΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΓΟΥ Δευτερεύουσα

Σύνδεση