DYΝAMIC VISION ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΜΕΡΛΙΝ 8 , ΑΘΗΝΑ, 10671

DYΝAMIC VISION ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΜΕΡΛΙΝ 8 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ. 800621887
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 132613601000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 01-12-2014
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 01-12-2014
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

DYNAMIC VISION Ι.Κ.Ε.
DYNAMIC VISION P.C.
DYNAMIC VISION I.K.E.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΜΕΡΛΙΝ 8
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΘΗΝΑ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

1. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στο Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα και ιδίως σε φυσικά και νομικά πρόσωπα Ι διωτικού ή Δημοσίου Δικαίου κάθε είδους, σε δημόσιες υπηρεσίες, κράτη, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αποκεντρωμένες υπηρεσίες, Ευρωπα'ίκούς και Διεθνείς Οργανισμούς, επαγγελματικές ενώσεις, επιμελητήρια, τράπεζες, μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, Πανεπιστήμια κλπ. Και η δημιουργία και προώθηση συνεργασιών για συμμετοχή σε ελληνικά, αλλοδαπά, ευρωπα'ίκά και διεθνή προγράμματα χρηματοδοτούμενα ή μη από εθνικούς φορείς, κράτη, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, αποκεντρωμένες υπηρεσίες, διεθνείς οργανισμούς, την Ευρωπα'ίκή Ένωση ή ιδιώτες και γενικά από κάθε είδους φυσικό ή νομικό πρόσωπο 'η ένωση προσώπων του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα σε όλα τα πεδία ( ανθρώπινα δικαιώματα, νομική αναμόρφωση και υποστήριξη, υπηρεσίες πληροφορικής, θέματα πολιτισμού, θέματα περιβάλλοντος, οικονομικά θέματα, ευαισθητοποίηση κοινού κ.ά). 2. Η συμμετοχή σε ή η διαχείριση και υλοποίηση προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από κάθε είδους πηγές χρηματοδότησης. 3. Η δραστηριοποίηση και η παροχή των ανωτέρω υττηρεσιών σε όλες τις χώρες όπου εκτελούνται έργα / προγράμματα χρηματοδοτούμενα από πάσης φύσεως πηγές χρηματοδότησης. 4. Η π αροχή επικο ινων ι ακών υπηρεσιών, ιδίως ο σχεδιασμός κα ι η δ ι οργάνωση επι στη μον ι κών ή ενη μερ ωτικών συνεδρίων, ημερίδων, εκδη λώσεων προβο λής / προώθηση ς προϊόν των κα ι υπηρεσ ιών, δ ιαλέξεων, δημοσίω ν συζη τήσ εων, εκθέσεων, εκτrαιδευΤΙKών προγραμμάτων, σεμιναρίων και πάσης άλλης φύσεως διοργανώσεων και δ ράσεων. 5. Η διεξαγωγή ερευ νών και μελετών γ ια λογαριασ μό τρίτων, η συλλογή στο ιχε ίω ν, η διενέργεια δημοσκοπήσεων και μετρήσεων πάσης φύσεως. 6. Η πα ροχή υπ ηρ εσ ιών διαφ ήμιση ς κα ι επ ικ οινωνίας κα ι ιδ ίως ο σχεδ ι ασμός κα ι η υλοποίηση προτάσεων προβολή ς, η δημιουργία πολιτικού και επαγγελματικού προφίλ, η επικο ινωνια κή προώθηση πολιτικών, επαγγελματικών κα ι επιστημονικών στρατηγιών και δραστηριοτήτων , η πρ οβολή προϊόντων κα ι υπηρ εσ ι ών. 7. Η πρ αγ ματοπο ίηση ηλεκτρονικών και έντυπων εκδόσεων, περιοδικών, ο σχεδ ιασμός, η πα ραγωγ ή κα ι οργάνωση οπτικοακουστικών π αραγωγών, ρα διο φωνικών και τηλεοπτικών σποτ, η δη μ ιουργία βάσεων πληροφοριών κα ι ιστοτόπων, η ανάπτυξη δ ιαδ ι κτυακών τόπων και λογι σμικού και η τεχνική υποστήριξη τους. 8. Η αντιπροσώπευση επ ιχειρ ήσε ων και φορέων και η εισαγωγή, αντιπ ροσώπευση και ε μπ ορία π αντός είδους αγαθών, υπηρεσιών και π ρο"ίόν τ ων. 9. Η διενέργεια κάθε επιχειρ η ματικής π ράξη ς κα ι ανάλη ψη κάθε δραστηρ ιότη τας ή ενέργε ια ς που ε ίτε σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα μ ε τους παραπάνω σκοπούς της εταιρείας , είτ ε τα αρ μ όδια όργανα της εταιρείας κρίνουν ότι είναι ή μπορεί να είναι ωφέλ ιμη για την υλοποίηση του εταιρικού σκοπού. Γι α την ε π ίτευξη των σ κοπών αυ τ ών η ε ταιρεία μπορεί να συνεργάζεται με άλλες επιχειρήσεις, να αντιπροσωπεύει εταιρείες εσωτερικού και εξωτερικού, αν εξάρτητα από τ ο σκοπό κα ι τον ε τα ιρικ ό τύπο, κα ι να ιδρύε ι εταιρείες με οποιοδήπ ο τ ε ε πιχ ειρ ηματ ικ ό αντικείμενο, να ι δρύει καταστή μ ατα, υποκατα στήματα , πρακτορεία, γραφεία και αντιπροσωπείες σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας ή του εξωτερικού . Με απόφαση των εταίρων ο σκοπός τη ς ετα ιρ είας μπορεί να τροποποιείται και να επεκτείνεται


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
70221000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Κύρια
63111101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Δευτερεύουσα
63111300 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δευτερεύουσα
70221100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Δευτερεύουσα
70221200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΕΚΤΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ) Δευτερεύουσα
70221300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Δευτερεύουσα
70221305 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Δευτερεύουσα
72193000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΙΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Δευτερεύουσα
72200000 ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Δευτερεύουσα
73111900 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Δευτερεύουσα
73111900 ΆΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Δευτερεύουσα

Σύνδεση