ΧΑΤΣΙΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 4 , ΑΘΗΝΑ, 15451

ΧΑΤΣΙΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 4 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ. 800898944
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 144455201000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 21-11-2017
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 21-11-2017
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

HATSIOS

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 4
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΨΥΧΙΚΟ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  E-mail:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

«Άρθρο 3 ΣΚΟΠΟΣ 1. Σκοπός της συνιστώμενης με το παρόν Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας είναι: Α. Η διαχείριση, η αξιοποίηση και η εκμετάλλευση ακίνητης περιουσίας. Στα πλαίσια της ως άνω δραστηριότητας η εταιρεία θα προβαίνει: ? Στην αγορά, μίσθωση ή επί αντιπαροχή ανάπτυξη οικοπέδων και κτισμάτων. ? Στην κατασκευή νέων κτηρίων. ? Στην ανακατασκευή, ανακαίνιση, διαρρύθμιση ή επέκταση υφιστάμενων ιδιόκτητων ή μη κτηρίων ή οριζόντιων ιδιοκτησιών. ? Στην πώληση ιδιόκτητης ακίνητης περιουσίας. ? Στην μίσθωση, υπεκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων. ? Στην εκμίσθωση επιπλωμένων διαμερισμάτων μικρής ή μακράς διάρκειας, με ή χωρίς παροχή υπηρεσιών περιποίησης πελατών ? Στη διαχείριση ακίνητης περιουσίας έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης ? Στην παροχή υπηρεσιών διαχείρισης κτιρίου και έκδοσης λογαριασμών κοινοχρήστων πολυκατοικιών. Β. Η διαχείριση, η αξιοποίηση και η εκμετάλλευση έργων Α.Π.Ε. Στα πλαίσια της ως άνω δραστηριότητας η εταιρεία θα προβαίνει: ? Στη δημιουργία και εκμετάλλευση εγκαταστάσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ? Στην απόκτηση με οποιοδήποτε τρόπο συμμετοχών σε εταιρείες ή νομικά πρόσωπα κάθε τύπου και μορφής με δραστηριότητα στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. ? Στην άσκηση οποιασδήποτε εμπορικής δραστηριότητας σχετικής με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Γ. Υπηρεσίες πρακτορείου ΛΟΤΤΟ, ΚΙΝΟ, ΤΖΟΚΕΡ, ΞΥΣΤΟ, ΠΡΟΤΟ, EXTRA5, SUPER3 και παρόμοιων, υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών με μηχανήματα και υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών σε απ’ ευθείας (on-line) σύνδεση. Δ. Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης Ε. Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, οποιουδήποτε εταιρικού σκοπού Ζ. Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπής ή αλλοδαπής οποιουδήποτε εταιρικού σκοπού Η. Να προσφέρει δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις, όπως ? Υπηρεσίες χρηματικής διαμεσολάβησης ? Επιμέλεια –Διεκπεραίωση χρηματικών αποζημιώσεων από απαλλοτριώσεις γης για λογαριασμό τρίτων. ? Συμβουλευτικές υπηρεσίες επενδύσεων σε ακίνητα. Θ. Μελέτες, επίβλεψη, διαχείριση, ανάπτυξη τεχνικών έργων Στα πλαίσια της ως άνω δραστηριότητας η εταιρεία θα προβαίνει: ? Στη μελέτη, επίβλεψη και διαχείριση τεχνικών έργων και την παροχή κάθε άλλης σχετικής με τα τεχνικά έργα υπηρεσίας. ? Στην παροχή υπηρεσιών μελέτης, επίβλεψης (σύμβουλοι μηχανικοί), διαχείρισης έργου, εκτίμησης ακινήτων (σύμβουλοι ανάπτυξης) και στην ενέργεια κάθε πράξης ή επιχείρησης, η οποία αποσκοπεί στην πραγμάτωση αυτών των σκοπών της εταιρίας ή άλλων παρεμφερών. ? Στον σχεδιασμό και στην εκτέλεση, κατασκευή, επίβλεψη, λειτουργία, διαχείριση, ανάπτυξη, εκμετάλλευση και συντήρηση έργων Η/Μ εγκαταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων και των οικοδομικών απαιτήσεων τέτοιων έργων, δημόσιων ή ιδιωτικών. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, περιλαμβάνονται έργα όπως: (1) Ηλεκτρονικές, ηλεκτρομηχανολογικές και τηλεπικοινωνιακές εγκαταστάσεις, (2) Αυτοματοποίηση και παραμετροποίηση εφαρμογών και εργαλείων, συστημάτων απομακρυσμένης διαχείρισης και ελέγχου και γενικότερα προϊόντων και υπηρεσιών «έξυπνης» τεχνολογίας, (3) Προμήθεια, τοποθέτηση, παραμετροποίηση και συντήρηση εξοπλισμού περιβαλλοντικής και ενεργειακής παρακολούθησης και ενεργειακής αναβάθμισης, διαχείρισης και ανάλυσης δεδομένων και του σχετικού εξοπλισμού στους τομείς της εξοικονόμησης ενέργειας και της προστασίας του περιβάλλοντος, (4) έργα υποδομών και οδοφωτισμού. 2. Για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού η εταιρεία μπορεί: i. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο. ii. Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή. iii. Να συμμετέχει σε πάσης φύσεως δημοπρασίες και διαγωνισμούς , συμπεριλαμβανομένων και δημοπρασιών και διαγωνισμών του Δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και φορέων και επιχειρήσεων που ανήκουν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.»


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
41201000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Κύρια
35111003 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δευτερεύουσα
35111009 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Δευτερεύουσα
41202000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δευτερεύουσα
41203000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ (ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ, ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ) Δευτερεύουσα
41204000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ (ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ, ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ) Δευτερεύουσα
42221300 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δευτερεύουσα
56100000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ Δευτερεύουσα
56210000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Δευτερεύουσα
56290000 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ Δευτερεύουσα
68101100 ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Δευτερεύουσα
68101200 ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ Δευτερεύουσα
68200000 ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ Η ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Δευτερεύουσα
68320000 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, ΕΝΑΝΤΙ ΑΜΟΙΒΗΣ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Δευτερεύουσα
68321101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Δευτερεύουσα
71110000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ Δευτερεύουσα
71112100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Δευτερεύουσα
71112200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δευτερεύουσα
71112400 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δευτερεύουσα
92001000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Δευτερεύουσα
92001200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Δευτερεύουσα
92001303 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ ΛΟΤΤΟ, ΚΙΝΟ, ΤΖΟΚΕΡ, ΞΥΣΤΟ, ΠΡΟΤΟ, EXTRA5, SUPER3 ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ Δευτερεύουσα
92001400 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΣΕ ΑΠ' ΕΥΘΕΙΑΣ (ON-LINE) ΣΥΝΔΕΣΗ Δευτερεύουσα
92001900 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση