ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΠΠΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 44 , ΑΘΗΝΑ, 11635

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΠΠΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.


ΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 44 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 800908930
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 144684401000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 19-12-2017
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 19-12-2017
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

DATAFUNC

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 44
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΠΑΓΚΡΑΤΙ
  Τηλέφωνο:
  E-mail:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της εταιρείας είναι: 1.Η συγκρότηση διαφημιστικού γραφείου και η παροχή υπηρεσιών που παρέχονται από αυτά με παρουσίαση στα μέσα ενημέρωσης. 2.Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σχετικά με ηλεκτρονικούς υπολογιστές, η διαχείριση ηλεκτρονικών συστημάτων. 3. Υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων, διάθεσης επιγραμμικού λογισμικού, ανάπτυξης λογισμικού πολυμέσων, δημιουργίας ιστοσελίδων στο διαδίκτυο, σχεδιασμού, υποστήριξης και ολοκλήρωσης συστημάτων λογισμικού, ανάπτυξης βάσεων δεδομένων, αποθήκευσης βάσης δεδομένων, προετοιμασίας εισαγωγής δεδομένων, ιστοφιλοξενίας, εφαρμογών πληροφορικής, παροχής καταχώρισης και διάθεσης διαφημιστικού χώρου ή χρόνου στο διαδίκτυο, παραγωγή περιεχομένου δικτυακών πυλών, υποδομής τεχνολογιών της πληροφορίας, συμβουλών στρατηγικής διαχείρισης. Οι ανωτέρω σκοποί της εταιρείας μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε αυτοτελώς με την παρούσα εταιρεία, είτε με κοινοπραξία, είτε σε συνεργασία με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα. 4. Η συμμετοχή σε εταιρεία οποιουδήποτε εταιρικού τύπου (ομορρύθμου, ετερορρύθμου, εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, ανώνυμης κ.λ.π.) και με οποιαδήποτε μορφή και η συμμετοχή και η συνεργασία σε άλλες επιχειρήσεις που λειτουργούν ή θα συσταθούν στο εσωτερικό ή το εξωτερικό και επιδιώκουν τον ίδιο ή παραπλήσιο σκοπό με αυτόν που επιδιώκει η παρούσα εταιρεία.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
63111100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Κύρια
58294000 ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΠΙΓΡΑΜΜΙΚΟΥ (ON LINE) ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
62011103 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ (MULTIMEDIA) Δευτερεύουσα
62011104 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Δευτερεύουσα
62011107 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
63111101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Δευτερεύουσα
63111102 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Δευτερεύουσα
63111104 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Δευτερεύουσα
63111200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΣΤΟΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (WEB HOSTING) Δευτερεύουσα
63111300 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δευτερεύουσα
63111900 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ) ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (ΙΤ) Δευτερεύουσα
63121000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΠΥΛΩΝ (WEB PORTALS) Δευτερεύουσα
70221100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Δευτερεύουσα
70221300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Δευτερεύουσα
73111100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Δευτερεύουσα
73111900 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Δευτερεύουσα
73121201 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση