ΚΣΡ ΠΡΙΝΤΙΝΓΚ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ 37 , ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ, 14121

ΚΣΡ ΠΡΙΝΤΙΝΓΚ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ 37 , ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800930506
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 145180601000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 08-02-2018
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 08-02-2018
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

KCR PRINTING A.E.
KCR PRINTING S.A.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ 37
  Πόλη:
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

Α. Σκοπός και αντικείμενο της Εταιρείας είναι: Σκοπός της εταιρείας είναι: (α) Η κατασκευή και η επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και συστημάτων, εκτυπωτών και εξαρτημάτων τούτων, αναλωσίμων ειδών και συναφών προϊόντων. (β) Η εισαγωγή, διανομή, εξαγωγή και εμπορία εν γένει είτε καινούργιων είτε μεταχειρισμένων ηλεκτρονικών υπολογιστών, εκτυπωτών, συστατικών, παραρτημάτων και εξαρτημάτων αυτών. (γ) Η συναρμολόγηση συστατικών και παραρτημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών για την παραγωγή ολοκληρωμένων συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών ή/και περιφερειακών συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών. (δ) Η μίσθωση με κάθε επιτρεπτή νομική μορφή ολοκληρωμένων συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, εκτυπωτών, καθώς και συστατικών, παραρτημάτων και κάθε είδους εξαρτημάτων και ανταλλακτικών αυτών. (ε) Η εισαγωγή, διανομή, εξαγωγή και γενικά, η εμπορία προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών και συστημάτων (soft – ware), καθώς και βιβλίων, χαρτιού, μαγνητικών ταινιών και κάθε είδους αναλωσίμων original και compatible σχετικών προς ηλεκτρονικούς υπολογιστές και περιφερειακά συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών και εκτυπωτών. (στ) Η εισαγωγή, διανομή, εξαγωγή και γενικά η εμπορία κάθε είδους ηλεκτρονικών μηχανημάτων, είτε καινούργιων, είτε μεταχειρισμένων και κάθε είδους συστατικών, παραρτημάτων, εξαρτημάτων και ανταλλακτικών αυτών, καθώς και συναφών ειδών. (ζ) Η συντήρηση ηλεκτρονικών υπολογιστών, εκτυπωτών και ηλεκτρονικών μηχανημάτων, είτε καινούργιων, είτε μεταχειρισμένων, καθώς και συστατικών, παραρτημάτων, εξαρτημάτων και ανταλλακτικών αυτών και η παροχή κάθε είδους συναφών υπηρεσιών. (η) Η εμπορική αντιπροσώπευση ημεδαπών και αλλοδαπών οίκων, που έχουν σκοπούς παρεμφερείς προς εκείνους της εταιρείας. (θ) Η παροχή υπηρεσιών οικονομικού και τεχνικού συμβούλου ημεδαπών και αλλοδαπών οίκων εν σχέσει με όλα όσα αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους. (ι) Η εγκατάσταση, συντήρηση, εμπορία, εισαγωγή, εξαγωγή, συναρμολόγηση, προσαρμογή κλπ. υλικού και συστημάτων πληροφορικής (μηχανημάτων (hardware) και προγραμμάτων (soft-ware). (ια) Η υποβολή προσφορών σε δημόσιους διαγωνισμούς, είτε για λογαριασμό της Εταιρείας ενεργούσης μεμονωμένως, είτε ενεργούσης εν κοινοπραξία, είτε εν συνεργασία με άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα, είτε για λογαριασμό ημεδαπών ή αλλοδαπών οίκων, που έχουν σκοπούς παρεμφερείς προς εκείνους της Εταιρείας, καθώς και η αποδοχή κατακυρώσεων δημοσίων διαγωνισμών και η παραλαβή και υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου. (ιβ) Η εμπορία, ενοικίαση και παροχή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και υπηρεσιών οπτικοακουστικών συστημάτων και ηλεκτρονικών μέσων κάθε είδους, καθώς και προϊόντων και υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας. (ιγ) Η εμπορία συσκευών κλιματισμού, καθώς και πάσης φύσεως ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών οικιακών συσκευών. (ιδ) Η προώθηση της πώλησης στην Ελλάδα των προϊόντων των ημεδαπών και των αλλοδαπών οίκων, τους οποίους αντιπροσωπεύει ή προς τους οποίους παρέχει υπηρεσίες η Εταιρεία κατά τα ανωτέρω. (ιε) Η αγορά, πώληση και μεταπώληση κάθε είδους ακινήτων, η κατασκευή και μετατροπή ιδίων ακινήτων ή ακινήτων τρίτων, με οποιοδήποτε σχέση, ακόμη και με αντιπαροχή ή με οποιοδήποτε άλλο σύστημα και γενικά η κάθε είδους εκμετάλλευση αυτών, είτε προς προώθηση του σκοπού και των εργασιών της εταιρείας, είτε προς απόκτηση κέρδους, καθώς επίσης και η μελέτη, επίβλεψη, εκτέλεση και κατασκευή τεχνικών έργων εν γένει, δημοσίων ή ιδιωτικών. (ιστ) Η διεξαγωγή κάθε εργασίας, πρόσφορης για την πραγματοποίηση των εταιρικών σκοπών και γενικά η διενέργεια κάθε πράξης και επιχείρησης παρεμφερούς, συναφούς ή δυναμένης να υποβοηθήσει την πραγματοποίηση των πιο πάνω αναφερομένων σκοπών. (ιζ) Η συμμετοχή με οποιαδήποτε νομική μορφή σε υφιστάμενες ή συσταθησόμενες επιχειρήσεις κάθε είδους ή νομικά πρόσωπα, που επιδιώκουν σκοπούς παρεμφερείς προς εκείνους της Εταιρείας και η συνεργασία με οποιοδήποτε τρόπο με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που επιδιώκουν σκοπούς όμοιους ή παρεμφερείς προς εκείνους της Εταιρείας. Β. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί: 1. Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, να συνιστά ή να συμμετέχει σε κοινοπραξίες, εταιρείες, συνεταιρισμούς ημεδαπής ή αλλοδαπής και να ιδρύει θυγατρικές εταιρείες. 2. Να συνεργάζεται με φυσικά ή νομικά πρόσωπα με οποιοδήποτε τρόπο, να συνάπτει δάνεια για την εξεύρεση οικονομικών πόρων, να αναθέτει σε τρίτους οποιοδήποτε έργο ή μελέτη ή προμήθεια υλικών και εξοπλισμού ή υπηρεσία. 3. Να εκτελεί οποιεσδήποτε πράξεις είναι κατάλληλες ή απαιτούνται σε σχέση με τους σκοπούς της ή για την προώθηση αυτών. 4. Να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καθορίζοντας συγχρόνως και τους όρους λειτουργίας τους. 5. Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό. 6. Να αποκτά ακίνητα και μηχανολογικό εξοπλισμό προκειμένου να τα χρησιμοποιεί για την πραγμάτωση των σκοπών της ή να τα εκμεταλλεύεται εκμισθώνοντας τα σε τρίτους και γενικότερα να προβαίνει σε κάθε πράξη που αποσκοπεί στην πραγμάτωση των σκοπών της ή άλλων παρεμφερών. 7. Γενικά να ενεργεί κάθε νόμιμη δραστηριότητα στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή, στα πλαίσια των σκοπών της εταιρείας. 8. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων μπορεί με τροποποίηση του παρόντος να καθορίζει και άλλες δραστηριότητες σαν σκοπό της εταιρείας.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
46511000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Κύρια
33121600 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΕΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ) Δευτερεύουσα
46141100 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Δευτερεύουσα
46181902 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Δευτερεύουσα
46492300 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΑΡΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Δευτερεύουσα
46661000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Δευτερεύουσα
46691900 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Δευτερεύουσα
47410000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Δευτερεύουσα
47626300 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΑΡΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Δευτερεύουσα
47788802 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Δευτερεύουσα
47799903 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Δευτερεύουσα
62011100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Δευτερεύουσα
62020000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Δευτερεύουσα
63110000 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Δευτερεύουσα
70211000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Δευτερεύουσα
95110000 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα

Σύνδεση