4 INTERESTS PROTECTION - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ - ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ

ΥΔΡΑΣ 14 , ΚΟΡΩΠΙ, 19400

4 INTERESTS PROTECTION - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ - ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


ΥΔΡΑΣ 14 , ΚΟΡΩΠΙ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ. 801119545
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149546901000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 05-03-2019
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 05-03-2019
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

4 I.P.
4 I.P. , FYLAKES TIS GEITONIAS

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΥΔΡΑΣ 14
  Πόλη:
ΚΟΡΩΠΙ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΚΟΡΩΠΙ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

1. Την επιτήρηση, φύλαξη και φρούρηση κινητών και ακινήτων περιουσιακών αγαθών εγκαταστάσεων, κλπ. 2. Την προστασία και συνοδεία φυσικών προσώπων. 3. Την ασφαλή μεταφορά – διαμετακόμιση – συνοδεία με επανδρωμένες και μη αποστολές, με κάθε μέσο, από ξηράς, θαλάσσης και αέρος, χρημάτων, αξιών, αρχαιοτήτων, έργων τέχνης, πολύτιμων αντικειμένων και γενικότερα πραγμάτων και αντικειμένων ιδιαίτερης αξίας καθώς και η συνοδεία για την ασφαλή κίνηση οχημάτων που μεταφέρουν ογκώδη ή βαρέα αντικείμενα, με ειδικά οχήματα που φέρουν στοιχεία επισήμανσης σύμφωνα με την περίπτωση ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Ν. 2518/1997 (όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 4 του Ν. 3707/2008). 4. Την προστασία θεαμάτων, εκθέσεων, συνεδρίων, διαγωνισμών, κοινωνικών, εμπορικών, πολιτικών, αθλητικών και πάσης φύσεως εκδηλώσεων και διοργανώσεων. 5. Τον έλεγχο ασφάλειας πληρωμάτων, επιβατών, χειραποσκευών, αποσκευών, φορτίου και ταχυδρομικού υλικού σε αερολιμένες και λιμένες, καθώς και έλεγχο πρόσβασης στους χώρους και, εν γένει, στις εγκαταστάσεις αυτών μετά από έγκριση της αρμόδιας αεροπορικής ή λιμενικής αρχής. 6. Την συνοδεία αθλητικών αποστολών για την ασφαλή μετακίνηση τους. 7. Την εκπόνηση μελετών και σχεδιασμό μέτρων για την ασφαλή πραγματοποίηση των δραστηριοτήτων των ως άνω σκοπών με αρίθμηση 1 έως και 7. 8. Το χονδρικό και λιανικό εμπόριο (μέσω καταστημάτων της επιχείρησης και eshop) κι εν γένει η εκμετάλλευση (πώληση, εκμίσθωση, leasing,κ.λ.π.) πάσης φύσεως οχημάτων ασφαλείας (όπως ενδεικτικώς συνοδευτικών οχημάτων, θωρακισμένων οχημάτων κ.λ.π.) και λοιπών σχετικών πλωτών και εναέριων μέσων. 9. Την εγκατάσταση, συντήρηση και παρακολούθηση λειτουργίας μηχανημάτων και συστημάτων ασφαλείας και συναγερμού, πλην αυτών που τοποθετούνται σε αυτοκίνητο. 10. Την εκμετάλλευση κέντρων λήψης, ελέγχου και διαβίβασης σημάτων συναγερμού και με οπτικούς συναγερμούς. 11. Την εκπόνηση μελετών και σχεδιασμό συστημάτων ασφαλείας, αναφορικά με τις δραστηριότητες των ως άνω σκοπών με αρίθμηση 9 και 10. 11. Το χονδρικό και λιανικό εμπόριο (μέσω καταστημάτων της επιχείρησης και eshop) κι εν γένει η εκμετάλλευση (πώληση, εκμίσθωση, leasing κ.λ.π.) για την κατασκευή, συναρμολόγηση, εγκατάσταση, μίσθωση, συντήρηση και επισκευή συναγερμών και συστημάτων ασφαλείας, ελέγχου και επισκόπησης, συστημάτων πυρασφάλειας, τηλεδιοίκησης, τηλεπικοινωνιών, άλλων συναφών ειδών και των εν γένει ηλεκτρονικών συσκευών, μηχανισμών και εγκαταστάσεων (όπως π.χ. κλωβοί ασφαλείας, αλεξίσφαιρος εξοπλισμός κ.λπ..). 12. Την αντιπροσώπευση, εισαγωγή - εξαγωγή και εμπορία χονδρική και λιανική, όλων των ως άνω ειδών και συστημάτων. 13. Την παροχή υπηρεσιών – υποστήριξης after sales (φροντίδα μετά την πώληση) και know how (τεχνογνωσία) επί των ως άνω υπηρεσιών καθώς και επί των ως άνω μηχανημάτων, εξαρτημάτων, συστατικών μερών κι εξοπλισμών εκ του σύνεγγυς ή και εξ ’απο- στάσεως (τηλεφωνική ή ηλεκτρονική με sms και email κ.λπ.. υποστήριξη). 14. Την εκπόνηση μελετών, ο σχεδιασμός μέτρων για την ασφαλή πραγματοποίηση των άνω δραστηριοτήτων (όπως ενδεικτικώς μελέτες για την ασφάλεια κτιριακών κ.λπ.. εγκαταστάσεων, πλοίων και σκαφών, λιμένων – αερολιμένων, βιομηχανικών μονάδων, ξενοδοχειακών, κ.λπ..) 15. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα ασφαλείας όπως ενδεικτικά ISPS- ISM-ISO κ.λπ.. 16. Την παροχή υπηρεσιών ναυαγοσωστικής. 17. Την λειτουργία κέντρου επαγγελματικής εκπαίδευσης στους τομείς της παροχής υπηρεσιών φύλαξης, προστασίας και ασφαλείας προσώπων και αντικειμένων, ναυαγοσωστικής και εκπαίδευσης ενηλίκων γενικότερα με την οργάνωση και διεξαγωγή εκπαιδευτικών δράσεων (όπως ενδεικτικώς σεμινάρια επιμόρφωσης, εργαστήρια ελευθέρων σπουδών, υπηρεσίες κέντρου ή ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης) σχετικώς προς τις ως άνω δραστηριότητες. 18. Την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης ανθρωπίνου δυναμικού, της επαγγελματικής τους ένταξης στην αγορά εργασίας, της προσαρμογής και αναβάθμισης των γνώσεων, των προσόντων και των δεξιοτήτων του άνω ανθρώπινου δυναμικού στις σύγχρονες απαιτήσεις στους τομείς παροχής υπηρεσιών και αγαθών περί την ασφάλεια. 19. Η αντιπροσώπευση οίκων του εξωτερικού σχετικών με τις ως άνω υπηρεσίες και αγαθά στην ημεδαπή και το αντίστροφο. 20. Η ανάληψη έργων και η συμμετοχή σε δημόσιους διαγωνισμούς που αφορούν τις ως άνω δραστηριότητες. 21. Την διοργάνωση σεμιναρίων, συνεδρίων, πρακτικών ασκήσεων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων στους τομείς της παροχής υπηρεσιών φύλαξης, προστασίας και ασφαλείας προσώπων και αντικειμένων, ναυαγοσωστικής και εκπαίδευσης ενηλίκων γενικότερα 22. Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με την διαφύλαξη και προστασία του προσωπικού απορρήτου, του απορρήτου των πληροφοριών, των ηλεκτρονικών επικοι- νωνιών και εν γένει επικοινωνιών (electronic intelligence) 23. Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με αναγνώριση, πρόληψη, εξέλιξη και αντιμετώπιση τρομοκρατικών, εγκληματικών και κακόβουλων ενεργειών, με στόχο τα ιδιωτικά, δημόσια και επιχειρηματικά συμφέροντα. 24. Την ανίχνευση, πρόληψη και αντιμετώπιση θεμάτων ασφαλείας, διαδικτύου, υπολογιστικών, πληροφοριακών συστημάτων και υποδομών, καθώς και θέματα ασφαλείας μέσω ηλεκτρομαγνητικών συχνοτήτων. 25. Την ανάπτυξη, προώθηση, πώληση, συντήρηση και τοποθέτηση τεχνολογικού εξοπλισμού και συναφών ειδών στον τομέα της τηλεματικής μεταφορών. 26. Την αντιπροσώπευση και συνεργασία σχετικώς με τα ανωτέρω είδη ημεδαπών και αλλοδαπών εμπορικών και βιομηχανικών οίκων. Η εταιρεία δύναται να ενεργεί σαν εμπορικώς αντιπρόσωπος αυτών και να εμπορεύεται τα σχετικά με τα ανωτέρω είδη προϊ- όντα τους, χρησιμοποιώντας είτε το διεθνές σήμα τους, είτε διαφορετικό σήμα. 27. Τον έλεγχο εγκαταστάσεων (π.χ. ιχθυοκαλλιεργειών, κτηνοτροφικών μονάδων, μελισσοκομικών μονάδων, ναυπηγεία κ.λπ.) με μη επανδρωμένων θαλάσσιων και εναέριων μηχανημάτων - Drone 28. Την αγορά, εκπαίδευση, πώληση και διάθεση σκύλων συνοδείας, προστασίας, ανίχνευσης. 29. Συνεργασία με Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς για παροχή ασφαλείας σε κτιριακά συγκροτήματα όπου στεγάζονται οικονομικοί μετανάστες καθώς και προστασία μεταναστών ενηλίκων και ανηλίκων και ασφαλή μεταφορά αυτών σε Ελλάδα και Εξωτερικό. 30. Την άσκηση δραστηριότητας και με την μέθοδο του franchising. 31. Την άσκηση μεσιτείας (μεσιτικού γραφείου) ακινήτων , έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης 32. Την άσκηση υπηρεσιών διαχείρισης ακινήτων που δεν προορίζονται για κατοίκηση , έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
80101200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ Κύρια
43211005 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ (ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ, ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΩΝ ΚΛΠ) ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ Δευτερεύουσα
45311215 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ ΔΙΑΡΡΗΞΗΣ Η ΦΩΤΙΑΣ, ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ Η ΟΠΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ Δευτερεύουσα
45321210 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ ΔΙΑΡΡΗΞΗΣ Η ΦΩΤΙΑΣ, ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ Η ΟΠΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ Δευτερεύουσα
45321234 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΣΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Δευτερεύουσα
45401006 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ ΔΙΑΡΡΗΞΗΣ Η ΦΩΤΙΑΣ, ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ Η ΟΠΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΓΙΑ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΕΣ Δευτερεύουσα
45402004 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ ΔΙΑΡΡΗΞΗΣ Η ΦΩΤΙΑΣ, ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ Η ΟΠΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΓΙΑ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΕΣ Δευτερεύουσα
45402025 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΣΕ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΕΣ Δευτερεύουσα
46431108 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ ΔΙΑΡΡΗΞΗΣ Η ΦΩΤΙΑΣ, ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ Η ΟΠΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Δευτερεύουσα
47545415 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ ΔΙΑΡΡΗΞΗΣ Η ΦΩΤΙΑΣ, ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ Η ΟΠΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Δευτερεύουσα
47545437 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ Δευτερεύουσα
58131000 ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ Δευτερεύουσα
58132000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΠΙΓΡΑΜΜΙΚΩΝ (ON LINE) ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ Δευτερεύουσα
58133100 ΔΙΑΘΕΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ, ΕΝΤΥΠΗΣ ΜΟΡΦΗΣ Δευτερεύουσα
58133200 ΔΙΑΘΕΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ Δευτερεύουσα
62011102 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ Δευτερεύουσα
73111103 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΑΓΓΕΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ Δευτερεύουσα
73121101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ Δευτερεύουσα
80101100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
80101101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Δευτερεύουσα
80101201 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΩΜΑΤΟΦΥΛΑΚΩΝ Δευτερεύουσα
80101900 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δευτερεύουσα
80201000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δευτερεύουσα
80201001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ Δευτερεύουσα
80201002 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ Δευτερεύουσα
80301001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Δευτερεύουσα
81101000 ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΕΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ (ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΦΥΛΑΞΗΣ, ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΛΠ) Δευτερεύουσα
81211000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ Δευτερεύουσα
81211001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Δευτερεύουσα
81211002 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση