ΑΛΦΑ-ΔΕΛΤΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 4 , ΓΕΡΑΚΑΣ, 15344

ΑΛΦΑ-ΔΕΛΤΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ


ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 4 , ΓΕΡΑΚΑΣ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ. 801345849
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154822801000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 14-05-2020
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 14-05-2020
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

DINMAR CONSULTANTS Ε.Ε.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 4
  Πόλη:
ΓΕΡΑΚΑΣ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΓΕΡΑΚΑΣ - ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:

Σκοπός Επιχείρησης

1. Σκοπός της εταιρείας είναι: α. Η παροχή υπηρεσιών διοίκησης επιχειρήσεων οποιασδήποτε νομικής μορφής μέσω της ανάληψης της θέσης και των καθηκόντων του Διευθύνοντος Συμβούλου ή/και του Προέδρου ΔΣ στην περίπτωση ΑΕ ή της θέσης του διαχειριστή στις λοιπές εταιρικές μορφές. β. Η παροχή υπηρεσιών συμβούλου στους τομείς Στρατηγικής Ανάπτυξης νέων προϊόντων και Υπηρεσιών Οικονομικών, Λογιστικών, Μάρκετινγκ, Πωλήσεων, Επενδύσεων, Μηχανοργάνωσης, Διαφήμισης, Διαπραγματεύσεων και Ερευνών Αγοράς, Οργάνωσης Διοίκησης και Διαχείρισης εταιρειών. γ. Η ανάληψη και διεξαγωγή εργασιών και εν γένει παροχή υπηρεσιών δημοσίων σχέσεων, χορηγιών, προώθησης πωλήσεων, άμεσου μάρκετινγκ και εμπορική διαχείριση βάσεων δεδομένων. δ. Η καλλιέργεια, ανάπτυξη, βελτίωση, προώθηση και προβολή των κοινωνικών και επαγγελματικών σχέσεων των πελατών της εταιρείας και η παροχή προς αυτούς συμβουλών και οδηγιών για την διατήρηση και ανάπτυξη αυτών. ε. Η παροχή υπηρεσιών Οικονομικού, Επενδυτικού, Τεχνικού Τεχνολογικού, Περιβαλλοντικού, Πολιτιστικού, Επικοινωνιακού, Αναπτυξιακού, Εκπαιδευτικού, Επιστημονικού Συμβούλου και εν γένει η παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών παντός είδους, χαρακτήρα και περιεχομένου προς Φυσικά ή/και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου ή/και Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή/και το Κράτος . στ. Η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων επηρεασμού της κοινής γνώμης στην Ελλάδα ή / και το εξωτερικό μέσω προαγωγής και δημιουργίας καλών σχέσεων με τους φορείς διαμόρφωσης της κοινής γνώμης (lobbying). ζ. Η συμμετοχή σε δι-επιχειρηματικές συνεργασίες, συνέργειες, joint ventures, με εγχώριες ή αλλοδαπές εταιρείες, (ενώσεις εταιρειών), ή συναφών σχημάτων, σε Ομίλους και Διοικητικά Συμβούλια Εταιριών και επιχειρήσεων, ή η ανάληψη κατ’ αποκοπή έργων και υπηρεσιών αυτών, που εντάσσονται στη θεματολογία της ανωτέρω, (α-ια) υπό το παρόν άρθρο θεματολογία τους σκοπού της. η. Ο σχεδιασμός και η υποστήριξη εταιρικών εκδηλώσεων. 2. Με ομόφωνη απόφαση των εταίρων δύναται η εταιρεία να επεκτείνει ή να περιορίζει και, σε κάθε περίπτωση, να τροποποιεί το σκοπό της .


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
70221300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κύρια
66199100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δευτερεύουσα
66199101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δευτερεύουσα
69202000 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Δευτερεύουσα
69203000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δευτερεύουσα
70211000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Δευτερεύουσα
70221000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Δευτερεύουσα
70221104 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ Η ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Δευτερεύουσα
70221200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΕΚΤΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ) Δευτερεύουσα
70221305 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Δευτερεύουσα
70222000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
70223000 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δευτερεύουσα
73111900 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Δευτερεύουσα
73200000 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ Δευτερεύουσα
73201000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Δευτερεύουσα
73201100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ: ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ Δευτερεύουσα
73201900 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Δευτερεύουσα
73201903 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ Δευτερεύουσα
73202000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ Δευτερεύουσα
82111000 ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Δευτερεύουσα
82301000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ Δευτερεύουσα
82301102 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ Η ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Δευτερεύουσα
82991000 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση