ΗΛΙΑΚΗ ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 124 , ΑΘΗΝΑ, 11521

ΗΛΙΑΚΗ ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 124 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801425131
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 156531401000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 06-10-2020
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 06-10-2020
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΗΛΙΑΚΗ ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ ΑΕ
ILIAKI PIKROLIMNIS S.A.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 124
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της εταιρείας είναι: - Η παραγωγή, εκμετάλλευση, εμπορία και αποθήκευση με κάθε μέσο και τρόπο κάθε μορφής ενέργειας που προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με την αντίστοιχη κατασκευή, εγκατάσταση, λειτουργία και εκμετάλλευση Μονάδων Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) και ιδίως από μετατροπή ηλιακής ενέργειας, καθώς και κάθε δραστηριότητα, που αναφέρεται στην ενέργεια εν ευρεία εννοία και περιλαμβάνει, χωρίς η αναφορά να είναι περιοριστική, την απόκτηση και την πώληση καθώς και την κατασκευή–εκμετάλλευση-λειτουργία και εμπορία φωτοβολταϊκών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην ευρύτερη περιοχή του Κιλκίς και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ως εκάστοτε θα ισχύει, που διέπει την κατασκευή, εγκατάσταση, λειτουργία, επιδότηση, επιχορήγηση και εκμετάλλευση Μονάδων Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας. - Η ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως μελετών, επιβλέψεων και ερευνών. - Η απόκτηση, πώληση, προμήθεια φωτοβολταϊκών πάνελ, κυττάρων, ανεμογεννητριών, μηχανημάτων, εργαλείων, προϊόντων και εν γένει εξοπλισμού με προέλευση την Ελλάδα ή το Εξωτερικό, καθώς και ακινήτων. -Η παραγωγή, εμπορία, διανομή, διαχείριση, αντιπροσώπευση, εισαγωγή, εξαγωγή και συναρμολόγηση κάθε είδους συσσωρευτών (μπαταριών). Για την εκπλήρωση των σκοπών της Εταιρείας είναι δυνατή η παροχή εγγυήσεων υπέρ εταιρειών και γενικά επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών, στις οποίες συμμετέχει η Εταιρεία ή συνεργάζεται μαζί τους με οποιοδήποτε τρόπο, παρέχουσα πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές και εμπράγματους. Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί : α. Να συμμετέχει ή να αντιπροσωπεύει ή να συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρόπο με εταιρείες και γενικά επιχειρήσεις, που υφίστανται ή θα ιδρυθούν μελλοντικά, ημεδαπές ή αλλοδαπές, που έχουν τον ίδιο ή σχετικό σκοπό. β. Να εκτελεί όλες τις παραπάνω δραστηριότητες είτε για λογαριασμό της είτε για λογαριασμό τρίτων με προμήθεια ή ποσοστά είτε συνεταιρικά, είτε σε σύμπραξη με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα. γ. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και με οποιοδήποτε τρόπο. δ. Να αγοράζει άλλες συναφείς επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα του κλάδου. ε. Να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό. στ. Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό. ζ. Να αντλεί κεφάλαια από κάθε πηγή που προβλέπεται από τους Ελληνικούς Αναπτυξιακούς Νόμους και τους Κανονισμούς και οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
35111004 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Κύρια
27202000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ Δευτερεύουσα
27202300 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΝΙΚΕΛΙΟΥ-ΚΑΔΜΙΟΥ, ΝΙΚΕΛΙΟΥ-ΥΔΡΟΓΟΝΩΜΕΝΟΥ ΜΕΤΑΛΛΟΥ, ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ, ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΣ ΛΙΘΙΟΥ ΚΑΙ ΝΙΚΕΛΙΟΥ-ΣΙΔΗΡΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ Δευτερεύουσα
35111003 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δευτερεύουσα
35111008 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ Δευτερεύουσα
42222300 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δευτερεύουσα
46691567 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ, ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Δευτερεύουσα
68311400 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΒΑΣΕΙ ΑΜΟΙΒΗΣ Η ΣΥΜΒΑΣΗΣ Δευτερεύουσα

Σύνδεση