ENVIROPLAN PROJECTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 4 , ΚΑΛΛΙΘΕΑ, 17676

ENVIROPLAN PROJECTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 4 , ΚΑΛΛΙΘΕΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 082615574
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 1859401000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 28-07-2022
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 28-07-2022
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ENVIROPLAN PROJECTS A.E
ENVIROPLAN PROJECTS S.A

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 4
  Πόλη:
ΚΑΛΛΙΘΕΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΚΑΛΛΙΘΕΑ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

Α. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Η διαχείριση και λειτουργία έργων διαχείρισης αποβλήτων όπως χώρων υγειονομικής ταφής απορριμμάτων ή υπολειμμάτων (ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ), μονάδων επεξεργασίας απορριμμάτων (ΜΕΑ) οιασδήποτε τεχνολογίας, εγκαταστάσεων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων κλπ. Η επεξεργασι?α θαλασσι?ου η? υφα?λμυρου υ?δατος με σκοπο? την αφαλα?τωση και την εμπορι?α υ?δατος προς πόση και α?ρδευση. Η παροχη? υπηρεσιω?ν υποστη?ριξης, λειτουργι?ας, συντη?ρησης και επισκευη?ς μονα?δων μηχανικη?ς ανακυ?κλωσης, κομποστοποι?ησης και ενεργειακη?ς αξιοποι?ησης στερεω?ν αποβλη?των. Η παραγωγή?, εκμετάλλευση και ενεργειακή? αξιοποίηση πα?σης φυ?σεως δευτερογενω?ν υλικω?ν και επεξεργασμε?νων δευτερογενω?ν καυσι?μων (Refuse Derived Fuel) απο? οικιακα?, εμπορικα?, βιομηχανικα? και πα?σης φυ?σεως στερεα? και υγρα? απο?βλητα. Η συνεργασι?α η?/και συμμετοχη? σε Συστη?ματα Εναλλακτικη?ς Διαχει?ρισης αποβλη?των. Η εισαγωγη?, αγορα?, πω?ληση και καθ ? οιονδη?ποτε τρο?πο εμπορι?α μη επεξεργασμε?νων και ημιεπεξεργασμε?νων αποβλη?των καθω?ς και επεξεργασμε?νων δευτερογενω?ν καυσι?μων (R.D.F.). Η παραγωγη?, εμπορι?α, διαχει?ριση, επεξεργασι?α, αξιοποι?ηση, εκμετα?λλευση και εμπορι?α βιομα?ζας καθω?ς και η παροχη? υπηρεσιω?ν στους ανωτε?ρω τομει?ς. Η εξαγωγη? πω?ληση και καθ ? οιονδη?ποτε τρο?πον εμπορι?α των ανακυκλω?σιμων υλικω?ν που θα προκυ?πτουν απο? τη διαδικασι?α διαχει?ρισης των αποβλη?των και/η? οποιωνδη?ποτε α?λλων ανακυκλω?σιμων υλικω?ν. Η αποκομιδη? αποβλη?των, οργα?νωση προγραμμα?των συλλογη?ς και μεταφορα?ς Αποβλη?των απο? Δη?μους, Κοινο?τητες η? α?λλα νομικα? η? φυσικα? προ?σωπα. Η συλλογη?, συσκευασι?α, μεταφορα?, επεξεργασι?α, τελικη? δια?θεση η? α?λλως διαχει?ριση επικινδυ?νων, μολυσματικω?ν αποβλη?των, η? υλικω?ν κατεδαφι?σεων και κατασκευω?ν. Η διεξαγωγη? παντο?ς ει?δους εργασιω?ν αναφορικα? με τον καθαρισμο?, ε?λεγχο και αποκατα?σταση δικτυ?ων υ?δρευσης και αποχε?τευσης, η παροχη? υπηρεσιω?ν για την αντιμετω?πιση θαλα?σσιας ρυ?πανσης και για τον καθαρισμο? ακτω?ν, καθω?ς και η διεξαγωγη? παντο?ς ει?δους εργασιών αναφορικα? με τον καθαρισμο? και απολυ?μανση παντο?ς ει?δους οχημα?των. Η προώθηση στην αγορά των καθαρών τεχνολογιών και των διαφόρων πηγών ενέργειας που έχουν ως σκοπό τον έλεγχο και τη μείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος από διάφορες εγκαταστάσεις μέσω της εμπορίας του κατάλληλου εξοπλισμού. Β. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Η ανα?ληψη και εκτέλεση, στο εσωτερικο? η? το εξωτερικο?, πα?σης φυ?σεως και μορφής δημόσιων, δημοτικών και ιδιωτικω?ν τεχνικω?ν ε?ργων, ο?πως έργων οικοδομικω?ν, οδοποιι?ας, γεφυροποιι?ας, λιμενικω?ν, υδραυλικω?ν, ηλεκτρομηχανολογικω?ν βιομηχανικω?ν, ενεργειακω?ν, διαχει?ρισης απορριμμα?των, καθαρισμου? υγρω?ν και στερεω?ν αποβλη?των, και λοιπω?ν εν γε?νει ε?ργων ει?τε απαιτει?ται για τα ε?ργα αυτα? να ει?ναι εγγεγραμμε?νη η εταιρει?α στο Μητρω?ο Εργοληπτικω?ν Επιχειρη?σεων (ΜΕΕΠ), και στην αντι?στοιχη με τα ε?ργακατηγορι?α και τα?ξη, ει?τε ο?χι. Η κατασκευη? μηχανολογικου? εξοπλισμου?, η πω?ληση, ενοικι?αση, δια?θεση, παραχω?ρηση χρη?σης και παντο?ς ει?δους εκμετα?λλευση μηχανολογικου? και μεταφορικου? εξοπλισμου? κατα?λληλου για διαχει?ριση αποβλη?των η? αποβλη?των σε Δη?μους, Κοινο?τητες, το Δημόσιο καθώς και φυσικα? και νομικα? προ?σωπα. Η παροχή υπηρεσιών, διαχει?ριση, επεξεργασι?α, αξιοποι?ηση στερεω?ν και υγρω?ναποβλη?των, εκμετα?λλευση και εμπορι?α αυτω?ν. Η ανα?κτηση, διαχει?ριση, επεξεργασι?α και εμπορία επαναχρησιμοποιου?μενων υλικω?ν. Γ. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η παροχή υπηρεσιών σε θέματα διαχείρισης και προστασίας του περιβάλλοντος προς νομικά και φυσικά πρόσωπα του ιδιωτικού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα μέσω της εκπόνησης μελετών, ερευνών και μετρήσεων. Η παροχή υπηρεσιών καλύπτει όλους τους τομείς της διαχείρισης και προστασίας του περιβάλλοντος όπως ενδεικτικά, σχέδια περιβαλλοντικής διαχείρισης, εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ενέργεια και περιβάλλον, οικονομικά περιβάλλοντος, συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα νομοθεσίας περιβάλλοντος. Η παροχη? υπηρεσιω?ν αναφορικα? με τη λειτουργι?α και συντη?ρηση ενεργειακω?ν και περιβαλλοντικω?ν εγκαταστα?σεων διαχει?ρισης κα?θε μορφη?ς αποβλη?των, καθω?ς και η παροχη? παντο?ς ει?δους συμβουλευτικω?ν υπηρεσιω?ν σχετικα? με τη διαχει?ριση η? ανακυ?κλωση απορριμμα?των και αποβλη?των και σχετικα? με οποιαδη?ποτε θε?ματα αφορου?ν τη προστασι?α και συντη?ρηση του περιβα?λλοντος. Η παροχή συμβουλευτικών και μελετητικών υπηρεσιών στην οργάνωση και εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας. Η παροχή συμβουλών διοίκησης και η παροχή χρηματοοικονομικών συμβουλών σε πάσης φύσης επιχειρήσεις. Δ. ΕΜΠΟΡΙΑ Η αγορά, εισαγωγη?, κτη?ση, κατοχη?, χρη?ση, εκμετα?λλευση, πω?ληση, μι?σθωση η? εκμι?σθωση επι? ενοικιαγορα? η? α?λλως, ανταλλαγη?, εξαγωγη?, διαχει?ριση, συντη?ρηση και δια?θεσημηχανημα?των, μηχανω?ν, εγκαταστα?σεων, οχημα?των, οχημα?των δημοσι?ας χρη?σεως η? εξοπλισμου?, εργαλει?ων, οργα?νων, συσκευω?ν, εφοδι?ων η? α?λλων πραγμα?των. Η αντιπροσω?πευση προι?ο?ντων και ειδω?ν απο? οι?κους του εξωτερικου? η? εσωτερικου?, η πραγματοποι?ηση εισαγωγω?ν η? εξαγωγω?ν για τους σκοπου?ς της εταιρει?ας και η α?σκηση κα?θε εν γε?νει ει?δους εμπορικη?ς δραστηριο?τητας συναφου?ς με τους σκοπου?ς του παρο?ντος α?ρθρου. Η ανα?ληψη αντιπροσωπειω?ν αλλοδαπω?ν βιομηχανικω?ν και εμπορικω?ν οι?κων με σκοπο? την επι? προμηθεία τοποθε?τηση και δια?θεση των προι?ο?ντων αυτω?ν στην Ελλα?δα η? στην αλλοδαπη? και η με κε?ρδος εισαγωγη? εκ της αλλοδαπη?ς ως και η εμπορι?α πα?σης φυ?σεως προι?ο?ντων, υλω?ν και μηχανημα?των τεχνικω?ν ε?ργων, παραγωγη?ς και επεξεργασι?α ςπρω?των υλω?ν ως και πα?σης φυ?σεως εν γε?νει ως και παντο?ς συναφου?ς ει?δους. Ε. ΑΠΕ Η παραγωγή και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όπως ενδεικτικά φωτοβολταϊκά, αιολικά πάρκα, κλπ. Η ε?ρευνα γεωθερμικω?ν πεδι?ων, η αξιοποι?ηση και εκμετα?λλευση αυτω?ν. Η εμπορι?α ανεμογεννητριω?ν, εξοπλισμου? φωτοβολται?κω?ν πα?ρκων και μηχανολογικου? εξοπλισμου? για την παραγωγη? ηλεκτρικη?ς ενε?ργειας με?σω Ανανεω?σιμων Πηγω?ν Ενε?ργειας (Α.Π.Ε.). ΣΤ. ΑΛΛΑ Η οργάνωση και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, ημερίδων, συνεδρίων και σεμιναρίων σε θέματα περιβάλλοντος και ενέργειας. Η ετοιμασία, εκμετάλλευση και διανομή εκπαιδευτικού υλικού σε οποιαδήποτε μορφή όπως έντυπη ή ηλεκτρονική. Η διεξαγωγη? παντο?ς ει?δους εργασιω?ν αναφορικα? με την αποκατα?σταση μολυσμε?νων περιοχω?ν, με βιομηχανικο? καθαρισμο?, καθαρισμο? δεξαμενω?ν, εξωτερικω?ν και εσωτερικω?ν χω?ρων, συντη?ρηση κτιριακω?ν εγκαταστα?σεων, αθλητικω?ν χω?ρων, βιομηχανικω?ν χω?ρων και οδοκαθαρισμο? κοινο?χρηστων χω?ρων. Η διαχει?ριση πρασι?νου. Η συμμετοχη? σε προγρα?μματα στην Ελλα?δα και στο Εξωτερικο? σχετικα? με τα παραπα?νω. Η παροχή υπηρεσιών συμβούλου, σε αναπτυξιακά και τεχνικά έργα, δημόσια ή ιδιωτικά στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Η οργάνωση και προώθηση της πληροφορικής και της υψηλής τεχνολογίας επικοινωνιών, με την ανάπτυξη, μηχανογράφηση, εισαγωγή και επεξεργασία προγραμμάτων λογισμικού. Η χρήση λογισμικού για διαχείριση πληροφοριών γης και περιβάλλοντος. Η οργάνωση εργαστηρίων για χημικές αναλύσεις, ποιότητα προϊόντων, περιβαλλοντικές μετρήσεις κ.α. Η διαχείριση και πρόληψη ανθρωπογενών (βιομηχανικών κ.λπ.) και φυσικών κινδύνων. Η ανάπτυξη γεωργικών δραστηριοτήτων μέσω της εφαρμογής ολοκληρωμένων συστημάτων διαχείρισης υδάτινων και ενεργειακών πόρων. Η αυτοτελη?ς συμμετοχη? η?/και συνεργασι?α με οποιοδη?ποτε τρο?πο σε νομικα? προ?σωπα οποιασδη?ποτε μορφη?ς, συνεργασι?ες, εταιρει?ες, κοινοπραξι?ες η? α?λλα νομικα? προ?σωπα οποιασδη?ποτε μορφη?ς, στην Ελλα?δα η? στην αλλοδαπη?, για τη χρηματοδο?τηση, μελε?τη, κατασκευη?, διαχει?ριση, ανα?πτυξη, λειτουργι?α και εκμετα?λλευση παντο?ς ει?δους ε?ργων και εγκαταστα?σεων αυτοχρηματοδοτου?μενων η? συγχρηματοδοτου?μενων, συμπεριλαμβανομε?νων ε?ργων παραχω?ρησης και Συμπρα?ξεων Δημοσι?ου Ιδιωτικου? Τομε?α (ΣΔΙΤ), καθω?ς και η παροχη? υπηρεσιω?ν συντη?ρησης, τεχνικη?ς λειτουργι?ας, διαχει?ρισης η? α?λλων σχετιζομε?νων η? συναφω?ν με αυτα?. Η συμμετοχη?, αντιπροσω?πευση η? η με οποιοδη?ποτε τρο?πο συνεργασι?α με εταιρι?ες και γενικα? επιχειρη?σεις, που υφι?στανται τω?ρα η? προ?κειται να ιδρυθου?ν στο με?λλον, ημεδαπε?ς η? αλλοδαπε?ς, οι οποι?ες ε?χουν τον ι?διο η? παρεμφερή σκοπο?.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
71121100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Κύρια
33111000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Δευτερεύουσα
33121000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Δευτερεύουσα
33122000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Δευτερεύουσα
33141000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
33191000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΛΛΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
35141000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΠΩΛΗΣΗΣ) ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Δευτερεύουσα
38113000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΜΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ, ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
38115000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΛΛΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
38210000 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
38212100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
38212200 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
39002100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ Δευτερεύουσα
39002200 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ Δευτερεύουσα
39002300 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΥΠΑΝΣΗΣ Δευτερεύουσα
71121302 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ, ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ, ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΚΛΠ) Δευτερεύουσα
71121500 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ) Δευτερεύουσα
71121900 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ Δευτερεύουσα
71123100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΦΥΣΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δευτερεύουσα
71201100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ Δευτερεύουσα
71201200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ Δευτερεύουσα
72111200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Δευτερεύουσα
72191501 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Δευτερεύουσα
74901300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δευτερεύουσα
82301101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ Δευτερεύουσα

Σύνδεση