ΑΝΕΜΟΣ RES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΑΡΝΩΝΟΣ 3 , ΑΘΗΝΑ, 15125

ΑΝΕΜΟΣ RES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΠΑΡΝΩΝΟΣ 3 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή Α.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣ.
Α.Φ.Μ. 996648468
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 165785501000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 30-11-2022
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 01-12-2022
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΑΝΕΜΟΣ RES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ A.E.
ANEMOS RES MONOPROSOPI A.E.
ANEMOS RES S.A.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΠΑΡΝΩΝΟΣ 3
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΜΑΡΟΥΣΙ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  E-mail:

Σκοπός Επιχείρησης

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι: (α) Η παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. (β) Η αδειοδότηση, εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση, εξασφάλιση τυχόν σχετικών χρηματοδοτήσεων, και η εκμετάλλευση έργων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην Ελλάδα ή / και σε άλλες χώρες. (γ) Η απόκτηση από τρίτους δικαιωμάτων εγκατάστασης, λειτουργίας, συντήρησης, χρηματοδότησης, και εκμετάλλευσης έργων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα ή / και σε άλλες χώρες. (δ) Η απόκτηση, ή εξασφάλιση εν γένει, δικαιωμάτων χρήσης γης αναφορικά με την αδειοδότηση, εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση έργων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα ή / και σε άλλες χώρες. (ε) Η συμμετοχή σε επένδυση ή επενδύσεις ή/και η χρηματοδότηση έργων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. (στ) Η αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας. (ζ) Κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα που σχετίζεται με την παραγωγή, μεταφορά, διανομή, εμπορία κλπ. ηλεκτρικής ενέργειας σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. (η) Η παροχή υπηρεσιών συμβούλου, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου (Technical / Design Consultant) και Συμβούλου Διοίκησης Έργου (Project Manager), επί θεμάτων αδειοδότησης, εγκατάστασης, λειτουργίας, συντήρησης, χρηματοδότησης, και εκμετάλλευσης έργων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 2. Για την εκπλήρωση του πιο πάνω σκοπού, η Εταιρεία δύναται: (α) να επιδιώκει τον σκοπό της είτε άμεσα είτε μέσω οποιασδήποτε θυγατρικής της εταιρείας, (β) με οποιονδήποτε τρόπο, να ιδρύει ή να συμμετέχει σε εταιρείες οιασδήποτε νομικής μορφής, οι οποίες υφίστανται ή θα συσταθούν, ανεξαρτήτως σκοπού, να ιδρύει ή να συστήνει υποκαταστήματα, εργοστάσια, πρακτορεία, γραφεία, ή απλώς να διορίζει αντιπροσώπους οπουδήποτε στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό καθώς και να αντιπροσωπεύει σχετικούς με τους σκοπούς της εταιρείας εμπορικούς και βιομηχανικούς οίκους, ημεδαπούς ή αλλοδαπούς. (γ) να συμμετέχει, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, σε επιχειρήσεις και ενώσεις προσώπων, οποιουδήποτε τύπου, μορφής και σκοπού είτε παρεμφερούς είτε όχι, (δ) να συνεργάζεται (είτε μέσω εταιρείας ή άλλως) με οποιονδήποτε τρόπο με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο της ημεδαπής και της αλλοδαπής, (ε) να συνάπτει οποιαδήποτε σύμβαση εγγύησης, ενοχικής ή εμπράγματης ασφάλειας, σε σχέση με τους σκοπό της ή για την προώθηση αυτού, (στ) να συνάπτει και να εκτελεί συμβάσεις δανείου ή χρηματοδότησης και να παρέχει ασφάλεια για οποιεσδήποτε υποχρεώσεις της, (ζ) να εκτελεί οποιεσδήποτε άλλες πράξεις είναι κατάλληλες ή απαιτούνται σε σχέση με τον σκοπό της ή για την προώθηση αυτού.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση