Ι.ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ-Σ.ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 11-15 , ΑΘΗΝΑ, 10432

Ι.ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ-Σ.ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 11-15 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ. 802063346
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 169203201000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 03-03-2023
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 03-03-2023
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

WISE NOMADS Ο.Ε.
WISE NOMADS G.P.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 11-15
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΘΗΝΑ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοποί της συνιστώμενης με το παρόν Ομόρρυθμης Εταιρείας είναι: 1) Η παροχή συμβουλών διαχείρισης πληροφοριακών συστημάτων και επιχειρηματικών συμβουλών. 2) Η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης και ανάπτυξης εφαρμογών πληροφορικής καθώς και ο σχεδιασμός πληροφοριακών συστημάτων, όπως και η διασφάλιση ποιότητας, ορθής λειτουργίας και συμμόρφωσης αυτών με τεχνικές προδιαγραφές αποτελούν αντικείμενο της εταιρείας. 3) Η εκπόνηση ηλεκτρομηχανολογικών μελετών και εν γένει υπηρεσίες ηλεκτρολόγου μηχανικού. Ενδεικτικοί τεχνολογικοί τομείς ενασχόλησης είναι τα συστήματα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), οι υποδομές φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, τα συστήματα αδιάλειπτης παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και οι μετατροπείς ηλεκτρικής ενέργειας. 4) Στα ανωτέρω πλαίσια τα επιστήμης και της τεχνολογίας, η εταιρεία μπορεί να παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης και επίβλεψης έργων καθώς και αποπεράτωση έργων και κατασκευών σε συνεργασία με ανεξάρτητο τεχνικό προσωπικό. Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών η εταιρεία μπορεί ενδεικτικά: α) να συμμετέχει σε εταιρείες οποιουδήποτε τύπου με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή με οποιοδήποτε εταιρικό τύπο, να συγχωνεύεται με άλλη εταιρεία ή να απορροφά άλλη συναφή επιχείρηση ατομική ή εταιρική οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, β) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο, γ) να αιτείται και να λαμβάνει επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις κάθε είδους από οποιοδήποτε ημεδαπό αρμόδιο όργανο εντός των πλαισίων που ορίζει η εκάστοτε σχετική νομοθεσία, δ) να δημιουργεί θυγατρικές, να συμμετέχει με οποιοδήποτε τρόπο και με οποιαδήποτε μορφή σε άλλες εταιρείες, ημεδαπές ή αλλοδαπές υφιστάμενες ή το πρώτον ιδρυόμενες, όπως και να συγχωνεύεται με άλλες εταιρείες που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρόμοιους σκοπούς ή να αντιπροσωπεύει τέτοιες επιχειρήσεις ημεδαπές ή αλλοδαπές ε) να μισθώνει κάθε πρόσφορο χώρο ή όχημα, στ) να ενεργεί κάθε πράξη που σχετίζεται ή είναι αναγκαία για την επίτευξη των εταιρικών της σκοπών έστω και αν δεν μνημονεύεται ρητά στο παρόν. Η εταιρεία μπορεί να επιδιώκει και να αναλαμβάνει όμοιες ή παρεμφερείς δραστηριότητες, ή και μη παρεμφερείς, να επεκτείνει το αντικείμενό της σε συγγενείς με την δομή και τον κλάδο της σκοπούς και να επιδίδεται γενικότερα σε οποιαδήποτε φύσης επιχειρηματική δραστηριότητα που θα είναι χρήσιμη ή αναγκαία για την εκπλήρωση των επιδιώξεών της.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
63111300 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Κύρια
62011100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Δευτερεύουσα
62011200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Δευτερεύουσα
62022000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
62023000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Δευτερεύουσα
63111000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΛΟΙΠΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Δευτερεύουσα
70222000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
71121100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
71121300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ Δευτερεύουσα
71121908 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΑ Δευτερεύουσα
71122000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ Δευτερεύουσα
72192904 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Δευτερεύουσα

Σύνδεση