ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΑΡΤΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΕΝΤΥΠΩΝ

ΥΠΑΤΗΣ 45 , ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, 12133

ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΑΡΤΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΕΝΤΥΠΩΝ


ΥΠΑΤΗΣ 45 , ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 099936466
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 4032301000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 22-11-2000
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 04-12-2000
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ Α.Ε.
PROTOPAPA SA
PROTOPAPA A.E.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΥΠΑΤΗΣ 45
  Πόλη:
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
  Τηλέφωνο:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

Εμπορία χάρτου. Δημιουργία και επιμέλεια εντύπων και εκδόσεων. Παντός είδους εκτυπώσεις γραφικών τεχνών. Εισαγωγές και εξαγωγές παντός είδους πρώτων και βοηθητικών υλών ειδών γραφικών τεχνών, καθώς και παντός είδους εκτυπώσεων γραφικών τεχνών. Εμπόριο-μεταπώληση παντός είδους πρώτων και βοηθητικών υλών ειδών γραφικών τεχνών. Η εταιρεία για την επίτευξη των σκοπών της μπορεί να συνεργάζεται, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, με οποιαδήποτε νομική μορφή, με ύλλες επιχειρήσεις, ημεδαπές και αλλοδαπές, που έχουν όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, να τις αντιπροσωπεύει και πρακτορεύει, να συμμετέχει σε αυτές άνευ περιορισμού, να ιδρύει θυγατρικές εταιρείες, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, να αναλαμβάνει και ασκεί διοίκηση και διαχείριση επιχειρήσεων, που επιδιώκουν τους ανωτέρω και παρεμφερείς σκοπούς, καθώς και να παραχωρεί τη χρήση των εγκαταστάσεών της και τις υπηρεσίες του προσωπικού της σε τρίτους. Επίσης, να συμμετέχει, μόνη ή σε συνεργασία με τρίτους, σε ερευνητικά, εκπαιδευτικά και άλλα προγράμματα σχετικά με το σκοπό της, επιδοτούμενα ή όχι, πουεκπονούνται από ημεδαπούς ή αλλοδαπούς ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
58191500 ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ Κύρια
17211300 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ, ΚΟΥΤΙΩΝ ΚΑΙ ΚΙΒΩΤΙΩΝ, ΑΠΟ ΚΥΜΑΤΟΕΙΔΕΣ ΧΑΡΤΙ Η ΧΑΡΤΟΝΙ Δευτερεύουσα
17231200 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΑΚΕΛΩΝ, ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΩΝ ΔΕΛΤΑΡΙΩΝ, ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΔΕΛΤΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΛΤΑΡΙΩΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ Η ΧΑΡΤΟΝΙ· ΚΟΥΤΙΩΝ, ΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ Η ΧΑΡΤΟΝΙ, ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΙΔΩΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ Δευτερεύουσα
17231400 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΓΡΑΦΗ, ΕΚΤΥΠΩΣΗ Η ΑΛΛΟΥΣ ΓΡΑΦΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ, ΤΥΠΩΜΕΝΟ, ΑΝΑΓΛΥΦΟ Η ΔΙΑΤΡΗΤΟ Δευτερεύουσα
17291100 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΤΙΚΕΤΩΝ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ Η ΧΑΡΤΟΝΙ Δευτερεύουσα
18120000 ΑΛΛΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Δευτερεύουσα
18120000 ΆΛΛΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Δευτερεύουσα
18121000 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ Δευτερεύουσα
18121000 ΆΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ Δευτερεύουσα
18121200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ, ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ, ΑΦΙΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
18121300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ, ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΦΟΡΕΣ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ Δευτερεύουσα
18121400 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΧΑΡΤΩΝ, ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΩΝ Η ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΕΙΚΟΝΩΝ, ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ, ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΔΕΛΤΑΡΙΩΝ Δευτερεύουσα
18121900 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
18121900 ΆΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
18132002 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΧΥΤΗΡΙΟΥ Δευτερεύουσα
18132003 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΩΜΑΤΟΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ Η ΛΙΘΟΓΡΑΦΕΙΟΥ Δευτερεύουσα
18141001 ΑΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΟΣ ΕΝΤΥΠΩΝ (Π.Χ. ΔΙΠΛΩΣΗ, ΚΟΠΗ, ΕΚΤΥΠΩΣΗ, ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΜΗ ΠΡΟΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΩΝ ΟΠΩΝ, ΔΙΑΤΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗ, ΔΙΑΤΡΗΣΗ, ΑΝΑΓΛΥΦΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ, ΚΟΛΛΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΣΕ ΛΕΠΤΑ ΦΥΛΛΑ) Δευτερεύουσα
18141001 ΆΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΟΣ ΕΝΤΥΠΩΝ (Π.Χ. ΔΙΠΛΩΣΗ, ΚΟΠΗ, ΕΚΤΥΠΩΣΗ, ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΜΗ ΠΡΟΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΩΝ ΟΠΩΝ, ΔΙΑΤΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗ, ΔΙΑΤΡΗΣΗ, ΑΝΑΓΛΥΦΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ, ΚΟΛΛΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΣΕ ΛΕΠΤΑ ΦΥΛΛΑ) Δευτερεύουσα
18141002 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΑΝΑΔΕΣΙΜΑΤΟΣ ΕΝΤΥΠΩΝ Δευτερεύουσα
18141003 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ, ΔΙΠΛΩΣΗΣ, ΣΥΝΘΕΣΗΣ, ΣΥΡΡΑΦΗΣ, ΚΟΛΛΗΣΗΣ, ΔΙΑΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ, ΠΑΡΑΡΑΦΗΣ, ΔΕΣΙΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ, ΞΑΚΡΙΣΜΑΤΟΣ ΕΝΤΥΠΩΝ Δευτερεύουσα
46492306 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΜΕΛΑΝΙΩΝ, ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΛΠ) Δευτερεύουσα
46761100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ Δευτερεύουσα
58111400 ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΛΕΞΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΩΝ Δευτερεύουσα
58111500 ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΑΤΛΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΜΕ ΧΑΡΤΕΣ Δευτερεύουσα
58111900 ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ Δευτερεύουσα
58191100 ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΔΕΛΤΑΡΙΩΝ, ΚΑΡΤΩΝ ΜΕ ΕΥΧΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ Δευτερεύουσα
58191200 ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ, ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ Δευτερεύουσα
58191300 ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΧΑΛΚΟΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΩΝ Δευτερεύουσα
58191900 ΕΚΔΟΣΗ ΑΛΛΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δευτερεύουσα

Σύνδεση