Α.Σ.Ε.Α. ΜΟΥΜΤΖΗΣ Ανώνυμη Εταιρεία Εμπορίας Μηχανολογικού Εξοπλισμού Μεταφορικών Μέσων - Συμβουλευτική - Τεχνική - Κατασκευαστική

ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 287 & ΓΑΖΙΑΣ ΚΑΙ Χ 2 , ΓΕΡΑΚΑΣ, 15344

Α.Σ.Ε.Α. ΜΟΥΜΤΖΗΣ Ανώνυμη Εταιρεία Εμπορίας Μηχανολογικού Εξοπλισμού Μεταφορικών Μέσων - Συμβουλευτική - Τεχνική - Κατασκευαστική


ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 287 & ΓΑΖΙΑΣ ΚΑΙ Χ 2 , ΓΕΡΑΚΑΣ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 092534782
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6248701000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 05-04-2005
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 15-04-2005
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

Α.Σ.Ε.Α. ΜΟΥΜΤΖΗΣ Α.Ε.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 287 & ΓΑΖΙΑΣ ΚΑΙ Χ 2
  Πόλη:
ΓΕΡΑΚΑΣ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΓΕΡΑΚΑΣ - ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  E-mail:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

1) Η αντιπροσώπευση οίκων του εξωτερικού ή εσωτερικού επί προϊόντων που αφορούν τον εξοπλισμό σιδηροδρομικών οχημάτων και γενικά κάθε μεταφορικού μέσου. 2) Η εισαγωγή, επεξεργασία και εμπορία πάσης φύσεως προϊόντων για τον εξοπλισμό σιδηροδρόμων, αυτοκινήτων, μηχανών και γενικά όλων των τύπων μεταφορικών μέσων, οποιασδήποτε προέλευσης. 3) Η εισαγωγή και εμπορία πάσης φύσεως αξεσουάρ όλων των τύπων μεταφορικών μέσων, οποιασδήποτε προέλευσης και κατηγορίας. 4) Η διοργάνωση εκθέσεων που έχουν ως αντικείμενο την προώθηση και διαφήμιση οίκων του εξωτερικού επί προϊόντων και αξεσουάρ σιδηροδρομικών οχημάτων και πάσης φύσεως και κατηγορίας μεταφορικών μέσων ή η συμμετοχή σε άλλες παρεμφερείς εκθέσεις. 5) Η παροχή τεχνικών συμβουλών και υπηρεσιών προς έναρξη και ολοκλήρωση πάσης φύσεως τεχνικών έργων καθώς και η επίβλεψη και υλοποίηση αυτών. 6) Η μελέτη, επίβλεψη και υλοποίηση πάσης φύσεως έργων Ιδιωτικών και Δημοσίων φορέων. 7) Η διαχείριση έργων πληροφορικής, τεχνικών ή μη κοινοτικών προγραμμάτων και η αξιολόγηση προτάσεων για ανάπτυξη τεχνικών έργων. 8) Η παροχή συμβουλών και υπηρεσιών πάσης φύσεως, η εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας έργων Ιδιωτικού και Δημοσίου τομέα και μελετών οργάνωσης και μηχανοργάνωσης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και εφαρμογών προγραμμάτων. 9) Η παροχή τεχνικών συμβουλών και υπηρεσιών και η εκπόνηση μελετών από οπουδήποτε και αν ζητηθεί, οποιουδήποτε αντικειμένου και δραστηριότητας, τόσο στην ημεδαπή όσο και στην αλλοδαπή. 10) Η άσκηση έργων ηλεκτρολογικών, μηχανολογικών, ηλεκτρικών και πληροφορικής, δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα, καθώς και η μελέτη, η επίβλεψη και η υλοποίηση αυτών. 11) Η εισαγωγή, εμπορία, επισκευή και συντήρηση μηχανολογικού εξοπλισμού. 12) Η ανέγερση βιομηχανικών, βιοτεχνικών εργοστασιακών, αποθηκευτικών και γενικά επαγγελματικών χώρων προς ιδία χρήση ή προς εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση σε τρίτους. 13) Λιανικό εμπόριο ανταλλακτικών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα, ηλεκτρικών οικιακών συσκευών, επίπλων, φωτιστικών και άλλων ειδών οικιακής χρήσης σε εξειδικευμένα καταστήματα, κατασκευαστικών υλικών και σιδηρικών π.δ.κ.α., με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου, οικιακών ειδών, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου, χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών. 14) Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού. 15) Υπηρεσίες ανακατασκευής, συναρμολόγησης, εξοπλισμού και εκτέλεσης εργασιών σε αμαξώματα μηχανοκίνητων οχημάτων. 16) Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής μηχανών και τροχαίου εξοπλισμού σιδηροδρόμων. 17) Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής άλλου εξοπλισμού μεταφορών π.δ.κ.α. 18) Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρικού εξοπλισμού. 19) Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης πλοίων και σκαφών. 20) Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης σκαφών αναψυχής, λέμβων και μηχανών θαλάσσης. 21) Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης σιδηροδρομικών αμαξών (μηχανών) και τροχαίου εξοπλισμού σιδηροδρόμων. 22) Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρικού εξοπλισμού. 23) Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής επιβατηγών αυτοκινήτων οχημάτων, με υλικά και ανταλλακτικά. 24) Υπηρεσίες αντικατάστασης ανεμοθωράκων (παρμπρίζ) και παράθυρων επιβατηγών και ελαφρών φορτηγών αυτοκινήτων. 25) Υπηρεσίες αντικατάστασης ανεμοθωράκων (παρμπρίζ) και παράθυρων άλλων αυτοκινήτων οχημάτων. 26) Χονδρικό εμπόριο ανταλλακτικών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων 27) Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, για μηχανοκίνητα οχήματα. 28) Χονδρικό εμπόριο ανταλλακτικών μηχανών πλοίων. 29) Χονδρικό εμπόριο μερών άλλου ηλεκτρικού εξοπλισμού π.δ.κ.α. για πλοία, αεροσκάφη και μηχανές τραίνου. 30) Χονδρικό εμπόριο μερών μηχανών ή τροχαίου εξοπλισμού σιδηροδρόμων ή τροχιοδρόμων, μηχανικού εξοπλισμού ελέγχου της κυκλοφορίας. 31) Χονδρικό εμπόριο μηχανοκίνητων αρμάτων και άλλων τεθωρακισμένων οχημάτων μάχης και των μερών τους. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί: α) Να συμμετέχει σε άλλες εταιρείες οποιασδήποτε νομικής μορφής ή επιχειρήσεις με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό. β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με συναφή ή μη σκοπό και με οποιονδήποτε τρόπο. γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία οπουδήποτε, στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό. δ) Να αντιπροσωπεύει ή να συνεργάζεται με άλλες επιχειρήσεις, ημεδαπές ή αλλοδαπές, με όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. ε) Να αντιπροσωπεύει οίκους του εξωτερικού ή του εσωτερικού επί οποιουδήποτε προϊόντος κάθε κατηγορίας, για λογαριασμό της εταιρείας ή για λογαριασμό τρίτων.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
46691000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Κύρια
29204000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΑΜΑΞΩΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
30209900 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ Δευτερεύουσα
30999900 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΛΛΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
33141000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
33150000 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΣΚΑΦΩΝ Δευτερεύουσα
33151001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ, ΛΕΜΒΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Δευτερεύουσα
33171100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΜΑΞΩΝ (ΜΗΧΑΝΩΝ) ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ Δευτερεύουσα
33205000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
45201108 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΕ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ Δευτερεύουσα
45201401 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΕΜΟΘΩΡΑΚΩΝ (ΠΑΡΜΠΡΙΖ) ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Δευτερεύουσα
45202301 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΕΜΟΘΩΡΑΚΩΝ (ΠΑΡΜΠΡΙΖ) ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ΑΛΛΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
45311000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
45312003 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ Δευτερεύουσα
45322000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Δευτερεύουσα
46141300 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
46431000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Δευτερεύουσα
46691106 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ Δευτερεύουσα
46691118 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΑΛΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Π.Δ.Κ.Α. ΓΙΑ ΠΛΟΙΑ, ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΕΣ ΤΡΑΙΝΟΥ Δευτερεύουσα
46691213 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Η ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ Η ΤΡΟΧΙΟΔΡΟΜΩΝ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Δευτερεύουσα
46691970 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΡΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΤΕΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΑΧΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ Δευτερεύουσα
47545000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Δευτερεύουσα
47595000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΠΛΩΝ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Δευτερεύουσα
47914000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ Π.Δ.Κ.Α., ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Δευτερεύουσα
47915000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Δευτερεύουσα
71120000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση