MSCOMM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ - ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΕΤΡΟΥ ΡΑΛΛΗ 11 , ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ, 17778

MSCOMM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ - ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ


ΠΕΤΡΟΥ ΡΑΛΛΗ 11 , ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 998300797
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 7819101000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 24-09-2007
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 16-10-2007
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

MSCOMM A.E.
MSCOMM S.A.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΠΕΤΡΟΥ ΡΑΛΛΗ 11
  Πόλη:
ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΤΑΥΡΟΣ
  Τηλέφωνο:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

Άρθρο 4 Σκοπός Σκοπός της εταιρείας είναι: 4.1. Διαφημιστικές υπηρεσίες, υπηρεσίες πώλησης ή ενοικίασης διαφημιστικού χώρου ή χρόνου, υπηρεσίες σχεδιασμού, δημιουργίας και καταχώρησης διαφημίσεων και άλλες διαφημιστικές υπηρεσίες. Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και συμβούλων διαχείρισης (μάνατζμεντ). Υπηρεσίες έρευνας αγοράς και δημοσκοπήσεων. Δραστηριότητες πρακτορείου ειδήσεων. Υπηρεσίες διοργάνωσης εκθέσεων και συνεδρίων, άλλες επιχειρηματικές υπηρεσίες. Υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων. Εκμετάλλευση αιθουσών, θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες. Υπηρεσίες θεάματος γενικά. Κινηματογραφικές και βιντεοσκοπικές δραστηριότητες για διαφημιστικές παραγωγές και μόνο. Υπηρεσίες διαφημιστικών φωτογραφήσεων και σχετικές φωτογραφικές υπηρεσίες, Υπηρεσίες αισθητικού σχεδιασμού προϊόντων. Έκδοση βιβλίων και φυλλαδίων κάθε είδους και παρόμοιου έντυπου υλικού σε χωριστά φύλλα, πλην εκδόσεως εφημερίδων. Εκδόσεις, εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων εγγραφής ήχου ή εικόνας ή μέσων πληροφορικής. Παραγωγή σχεδίων για αρχιτεκτονικούς, τεχνικούς και λοιπούς σκοπούς. Μεταφορικές δραστηριότητες. Υπηρεσίες αποθήκευσης και logistics. Υπηρεσίες ανάπτυξης και διαχείρισης λογισμικού. Κατασκευαστικές εργασίες και εκπόνηση τεχνικών έργων. Υπηρεσίες ενοικίασης τουριστικού σκάφους χωρίς πλήρωμα. Υπηρεσίες ενοικίασης τουριστικού σκάφους με πλήρωμα. Υπηρεσίες καταλυμάτων διακοπών και άλλων τύπων καταλύματος σύντομης διάρκειας. Υπηρεσίες ενοικίασης επιπλωμένων διαμερισμάτων μικρής διάρκειας χωρίς παροχή υπηρεσιών περιποίησης πελατών. Υπηρεσίες παροχής δωματίου ή μονάδας καταλύματος για επισκέπτες, με καθημερινή καθαριότητα (εκτός της χρονομεριστικής μίσθωσης) Υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων. Υπηρεσίες θαλάσσιων κρουαζιέρων. Υπηρεσίες θαλάσσιων και παράκτιων μεταφορών επιβατών με πλοία ιδιοκτησίας τρίτων. Υπηρεσίες πλωτών ταξί θάλασσας. Υπηρεσίες ενοικίασης σκαφών θαλάσσιας και ακτοπλοϊκής μεταφοράς επιβατών με χειριστή. Υπηρεσίες ενοικίασης πλοίων ψυχαγωγίας με πλήρωμα. Υπηρεσίες ενοικίασης πλοίων ψυχαγωγίας χωρίς πλήρωμα. Υπηρεσίες παροχής καταλύματος σε χώρους λειτουργικά ενοποιημένους με αγροτικές εκμεταλλεύσεις που σχετίζονται με την αγροτική παραγωγή, την προστασία και ανάδειξη του φυσικού και ανθρωπογενούς αγροτικού τοπίου. Υπηρεσίες ταξιδιωτικών πρακτορείων για κρατήσεις μεταφοράς. Υπηρεσίες ταξιδιωτικών πρακτορείων για κρατήσεις καταλύματος, κρουαζιέρων και οργανωμένα ταξίδια (ταξιδιωτικά πακέτα). Υπηρεσίες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών. Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες. Για την επίτευξη των σκοπών της, η Εταιρεία δύναται: 4.2. Να αντιπροσωπεύει και εμπορεύεται στο εσωτερικό της χώρας και το εξωτερικό, προϊόντα και υπηρεσίες οίκων του εσωτερικού και εξωτερικού που ασχολούνται με το ίδιο ή παρόμοιο αντικείμενο με τον παραπάνω σκοπό της εταιρείας ή με προϊόντα και υπηρεσίες που απαιτούνται για την εκπλήρωση αυτού. Και γενικά κάθε παρόμοια δραστηριότητα ή πράξη που δεν κατονομάζεται ειδικά εδώ αλλά είναι αναγκαία για την ανάπτυξη των εργασιών και επιδιώξεων της Εταιρείας. 4.3. Η συμμετοχή της Εταιρείας σε άλλες παρεμφερείς επιχειρήσεις με κάθε νομική μορφή που λειτουργούν τώρα ή θα λειτουργήσουν στο μέλλον σαν εταίρος, διαχειριστής, μέτοχος, ιδρυτικό μέλος στην Ημεδαπή ή Αλλοδαπή. 4.4.Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε, 4.5 Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο και να συμμετέχει, είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία, με οποιαδήποτε νομική μορφή, και με τη μορφή κοινοπραξίας, με άλλες εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, σε δημοπρασίες και διαγωνισμούς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και να υποβάλει προσφορές για την ανάληψη εκτέλεσης έργων κάθε είδους και να εκτελεί γενικά κάθε συναφή εργασία που καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. 4.6 Να δανείζει, δανείζεται και να εξευρίσκει κεφάλαια, συμπεριλαμβανομένης και της έκδοσης ομολογιών, υποσχετικών και άλλων τίτλων ή εγγράφων που ενσωματώνουν οφειλή χρέους (χρεόγραφα), την παροχή εγγυήσεων, καθώς επίσης και να συνάπτει συμβάσεις σε σχέση με τα προαναφερόμενα. 4.7 Να παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
82301000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ Κύρια
50101203 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΩΝ Δευτερεύουσα
50101902 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΜΕ ΠΛΟΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΡΙΤΩΝ Δευτερεύουσα
50101906 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΩΤΩΝ ΤΑΞΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ Δευτερεύουσα
50102000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΜΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗ Δευτερεύουσα
50102001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ ΜΕ ΠΛΗΡΩΜΑ Δευτερεύουσα
50102003 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ (ΚΟΤΕΡΩΝ, ΘΑΛΑΜΗΓΩΝ, ΒΕΝΖΙΝΑΚΑΤΩΝ ΚΛΠ) ΜΕ ΠΛΗΡΩΜΑ Δευτερεύουσα
55101000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ Η ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ, ΜΕ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ) Δευτερεύουσα
55201000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΤΥΠΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ Δευτερεύουσα
55201901 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ, ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
55901400 Υπηρεσίες παροχής καταλύματος σε χώρους λειτουργικά ενοποιημένους με αγροτικές εκμεταλλεύσεις που σχετίζονται με την αγροτική παραγωγή, την προστασία και την ανάδειξη του φυσικού και ανθρωπογενούς αγροτικού τοπίου Δευτερεύουσα
58293000 ΕΚΔΟΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΠΟΥ ΚΑΤΕΒΑΖΕΤΑΙ (DOWNLOAD) ΑΠΟ ΤΟ INTERNET Δευτερεύουσα
58294000 ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΠΙΓΡΑΜΜΙΚΟΥ (ON LINE) ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
58295000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Δευτερεύουσα
60201000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΗΣ Δευτερεύουσα
63991001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ Δευτερεύουσα
68201000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ Η ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Δευτερεύουσα
70221000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Δευτερεύουσα
71111000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΣΚΑΡΙΦΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ Δευτερεύουσα
73111000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ Δευτερεύουσα
73111100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Δευτερεύουσα
73111101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΙΣΤΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ Δευτερεύουσα
73111102 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΓΕΝΙΚΑ (ΠΑΝΟ) ΚΑΙ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ Δευτερεύουσα
73111103 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΑΓΓΕΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ Δευτερεύουσα
73111104 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΟΧΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ Η ΤΑΙΝΙΩΝ Δευτερεύουσα
73111105 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΑΦΙΣΩΝ Δευτερεύουσα
77211007 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ (ΚΟΤΕΡΩΝ, ΘΑΛΑΜΗΓΩΝ, ΒΕΝΖΙΝΑΚΑΤΩΝ ΚΛΠ), ΧΩΡΙΣ ΠΛΗΡΩΜΑ Δευτερεύουσα
77341002 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ, ΧΩΡΙΣ ΠΛΗΡΩΜΑ Δευτερεύουσα
79110000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ Δευτερεύουσα
79112000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ, ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙΑ (ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ) Δευτερεύουσα
79121000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΤΑΞΙΔΙΩΝ Δευτερεύουσα
79900000 ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Δευτερεύουσα

Σύνδεση