SKYSERV ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΓΕΙΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ" , ΣΠΑΤΑ, 19019

SKYSERV ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΓΕΙΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ


ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ" , ΣΠΑΤΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 997982770
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8752601000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 17-03-2009
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 15-04-2009
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

SKYSERV Α.Ε.
SKYSERV S.A.
SKYSERV A.E.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ"
  Πόλη:
ΣΠΑΤΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΘΗΝΑ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:

Σκοπός Επιχείρησης

Αρθρο 4 ΣΚΟΠΟΣ 1. Σκοπός της εταιρείας είναι: (α) Η εκτέλεση και εμπορική εκμετάλλευση των παρεχόμενων με επίγεια μέσα υπηρεσιών επίγειας εξυπηρέτησης που παρέχονται εντός αερολιμένων σε αεροπορικές εταιρίες και σε αεροσκάφη που εκτελούν τακτικές ή έκτακτες πτήσεις, ιδιωτικές ή δημόσιες. Ως υπηρεσίες επίγειας εξυπηρέτησης νοούνται οι λεπτομερώς αναφερόμενες στο σχετικό Παράρτημα του Π.Δ. 285/1998 (άρθρο 26) και στην σχετική με αυτές νομοθεσία, (β) η αποθήκευση κάθε είδους κινητού αντικειμένου που ανήκει σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κρατική οντότητα ή κοινοπραξία ή ένωση προσώπων, η αντιπροσώπευση εταιρειών και οίκων του εξωτερικού που έχουν ίδιο ή παρεμφερή εταιρικό σκοπό, (γ) η μεσολάβηση για τη σύναψη ασφαλιστικών συμφωνιών και η ασφαλιστική κάλυψη των υπό μεταφορά πραγμάτων και αντικειμένων, (δ) η χρησιμοποίηση για τα ανωτέρω κάθε είδους μεταφορικού μέσου τρίτων ή/και ανήκοντος στην εταιρεία κατά περίσταση, (ε) η νόμιμη συμμετοχή ή/και συνεργασία της εταιρείας σε ή με άλλες εταιρείες του εσωτερικού ή του εξωτερικού που έχουν τον ίδιο ή παρεμφερή εταιρικό σκοπό, (στ) η αγορά, ενοικίαση, διατήρηση και εκμετάλλευση κάθε είδους μεταφορικού μέσου ή πάσης φύσεως εξοπλισμού για την εκτέλεση του εταιρικού της σκοπού, (ζ) η μεταφορά τιμαλφών και γενικώς αντικειμένων αξίας, πολύτιμων λίθων και έργων τέχνης και φύλαξη των αντικειμένων αυτών σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο και φύλαξη του χώρου τούτου από ειδικά προς τούτο εκπαιδευμένα άτομα, (η) η ίδρυση και λειτουργία τουριστικών γραφείων γενικού τουρισμού, που αναλαμβάνουν την μεταφορά ή διακίνηση ή διαμονή μεμονωμένων ατόμων ή ομάδων ατόμων (ημεδαπών ή αλλοδαπών) εντός και εκτός της χώρας και ειδικότερα: (i) η κατάρτιση και εκτέλεση προγραμμάτων εκδρομών και περιηγήσεων εντός ή εκτός της χώρας, δι’ ιδιόκτητου ή μισθωμένου επί τούτου μεταφορικού μέσου ή δημόσιας χρήσεως θαλάσσιων, αεροπορικών ή χερσαίων μέσων, (ii) η μεσολάβηση προς διασφάλιση ή/και ενοικίαση καταλύματος, σιτίσεως, αναψυχής, ψυχαγωγίας και μέσων διακινήσεως, (iii) η μεσολάβηση προς έκδοση εισιτηρίων παντός μεταφορικού μέσου, πλην των προς μετανάστευση, (iv) η διαμεσολάβηση για την οργάνωση πάσης φύσης συνεδρίων, (v) η παραλαβή και αποστολή αποσκευών παντός αιτούντος τούτο αλλοδαπού ή ημεδαπού περιηγητού, (vi) η διαμεσολάβηση για την έκδοση διαβατηρίων, πλην των προς μετανάστευση, (vii) η παροχή πάσης άλλης υπηρεσίας έχουσας άμεση ή έμμεση σχέση με τον τουρισμό, ως η προβολή τουριστικών μονάδων, η διάθεση εισιτηρίων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων διενεργούμενων από τον Ε.Ο.Τ. ή άλλων φορέων, καθώς και (viii) η ίδρυση υποκαταστημάτων γραφείων γενικού τουρισμού κατά τις διατάξεις του νόμου οπουδήποτε εντός της ελληνικής επικράτειας ή και στην αλλοδαπή. (θ) Η άσκηση κάθε άλλης, συναφούς με τα ανωτέρω, εμπορικής εκμετάλλευσης, στις οποίες περιλαμβάνεται και κάθε άλλη εργασία δυνατή να εξυπηρετήσει άμεσα ή έμμεσα τους σκοπούς της εταιρείας. (ι) η ανάπτυξη και παραχώρηση άδειας χρήσης λογισμικού και συστημάτων πληροφορικής, η εμπορία ηλεκτρονικού εξοπλισμού, η εμπορία και παραχώρηση χρήσης ασυρμάτων, Η/Υ, περιφερειακών και λοιπού ηλεκτρονικού εξοπλισμού και συναφών ειδών μηχανοργάνωσης και μηχανογράφησης ια) η παροχή υπηρεσιών μηχανογραφικής υποστήριξης, ιβ) η εμπορία ενδυμάτων, στολών και εξοπλισμού εργασίας, καρτών επιβίβασης και αποσκευών επιβατών και λοιπών προϊόντων και αγαθών που σχετίζονται με τους σκοπούς της εταιρείας, ιγ) η ενοικίαση σε τρίτους μηχανημάτων, μεταφορικών μέσων και εξοπλισμού αεροδρομίων, ιδ) η αγορά, ενοικίαση, διατήρηση και εκμετάλλευση κάθε είδους μεταφορικού μέσου ή πάσης φύσεως εξοπλισμού για την εκτέλεση του εταιρικού της σκοπού, καθώς και η εμπορία και διαχείριση πάσης φύσεως ανταλλακτικών και λιπαντικών μηχανημάτων και οχημάτων, καθώς και αναλωσίμων και εξοπλισμού συνεργείου οχημάτων και εφοδίων, ιε) η παροχή υπηρεσιών συντήρησης οχημάτων, μηχανολογικού και μηχανικού εξοπλισμού ιστ) η διαχείριση, εμπορία, ενοικίαση και εν γένει εμπορική εκμετάλλευση ανταλλακτικών και αναλωσίμων αεροσκαφών, ιζ) η παροχή συμβουλευτικών και διαφημιστικών υπηρεσιών και υπηρεσιών υποστήριξης σε θέματα οικονομικά, διοικητικά, ανθρώπινου δυναμικού, περιλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών διαχείρισης προσωπικού και αρχείων και συστημάτων μισθοδοσίας καθώς και προμήθειας και διανομής διατακτικών προσωπικού, προώθησης πωλήσεων και μάρκετινγκ, πληροφορικής αλλά και γενικά ζητημάτων διαχείρισης επιχειρήσεων, ιη) η παροχή υπηρεσιών και η εμπορία υλικών τροφοδοσίας αεροσκαφών και αιθουσών και η προμήθεια και εμπορία ειδών εστίασης. ιθ) η εισαγωγή στην ελληνική επικράτεια και η εν γένει εμπορία κάθε είδους και κάθε τύπου αεροσκαφών, καινούριων ή μεταχειρισμένων, των εξυπηρετούντων αυτά κινητήρων, εξαρτημάτων και ανταλλακτικών, ανεξαρτήτως χώρας κατασκευής ή προελεύσεως και ανεξάρτητα εάν προορίζονται για την εκτέλεση εμπορικών ή και ιδιωτικών πτήσεων. κ) η εκμίσθωση και εν γένει εκμετάλλευση ιδιόκτητων ή μισθωμένων αεροσκαφών, καθώς και των εξυπηρετούντων αυτά κινητήρων και εξαρτημάτων, κάθε είδους και τύπου και η εν γένει διαχείριση των μισθώσεων και η παρακολούθηση της ορθής διαχείρισης, χρήσης και συντήρησης των αεροσκαφών, εξαρτημάτων και ανταλλακτικών αυτών, είτε στην ελληνική επικράτεια είτε στην αλλοδαπή. κα) Οι αγοραπωλησίες και γενικώς η οιασδήποτε μορφής απόκτηση, εκμετάλλευση, διαχείριση και αξιοποίηση ακινήτων εν γένει, περιλαμβανομένων αγροτικών, εμπορικών ακινήτων και ακινήτων εισοδήματος, και η εν γένει άσκηση οποιασδήποτε εμπορικής πράξης που συνδέεται με την εκμετάλλευση και αξιοποίηση οποιουδήποτε ακινήτου, ιδιόκτητου ή μη. κβ) Η λειτουργία, διαχείριση και εκμετάλλευση ξενοδοχειακών μονάδων και παρόμοιων καταλυμάτων, η μίσθωση, χρονομίσθωση και οποιασδήποτε μορφής αξιοποίηση ξενοδοχειακής επιχείρησης ή τουριστικής επιχείρησης και παρόμοιων καταλυμάτων, οποιασδήποτε κατηγορίας, περιλαμβανομένης και της παροχής υπηρεσιών εστίασης σε οργανωμένους χώρους, παροχής υπηρεσιών σωματικής ευεξίας και λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων εν γένει, είτε απευθείας είτε μέσω παραχώρησης σε τρίτους διαχειριστές. κγ) Η συμμετοχή σε νομικά πρόσωπα με αντικείμενο δραστηριότητας την άμεση ή έμμεση συμμετοχή σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, περιλαμβανομένων των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, ανεξαρτήτως νομικής μορφής και ποσοστού συμμετοχής. (κδ) Η καλλιέργεια αγροτικών προϊόντων με την οργάνωση και ολοκληρωμένη διαχείριση αστικού αγρόκηπου αφιερωμένου στην προβολή τοπικών βιολογικών προϊόντων της ελληνικής γης που προορίζονται για την παρασκευή γευμάτων που προσφέρονται στους χώρους εστίασης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ξενοδοχειακών μονάδων της εταιρείας. (κε) Η λειτουργία καταστημάτων λιανικής πώλησης αγαθών εντός ιδιόκτητων ή μισθωμένων ξενοδοχειακών μονάδων ή χώρων διακεκριμένης θέσης αεροδρομίων. 2. Προς επιδίωξη του εταιρικού της σκοπού η εταιρεία δύναται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να χορηγεί δάνεια σε εταιρίες στις οποίες συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα, να παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων, να συνεργάζεται με φυσικά ή νομικά πρόσωπα με οποιονδήποτε τρόπο, κατ' αποκλειστικότητα ή με μερική συνεργασία, να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, να ιδρύει ή να συμμετέχει σε άλλες ομοειδείς εταιρείες πάσης μορφής ή να συνιστά κοινοπραξίες ή να συνεταιρίζεται με ομοειδείς εταιρείες, να ιδρύει υποκαταστήματα της εταιρείας στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, και εν γένει να προβαίνει σε κάθε πράξη που κρίνεται απαραίτητη άμεσα ή έμμεσα για την εκπλήρωση του σκοπού της. 3. Ο ως άνω σκοπός δύναται να τροποποιηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και με τήρηση της νομίμου διαδικασίας.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
52230000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Κύρια
1130000 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΠΟΝΟΕΙΔΩΝ, ΡΙΖΩΝ ΚΑΙ ΚΟΝΔΥΛΩΝ Δευτερεύουσα
33120000 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
33161000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΗΜΟΠΛΟΙΩΝ Δευτερεύουσα
45200000 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
46511000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
46690000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
46691101 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
46691114 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ Δευτερεύουσα
46900000 ΜΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Δευτερεύουσα
47110000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΕ ΜΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΩΛΟΥΝ ΚΥΡΙΩΣ ΤΡΟΦΙΜΑ, ΠΟΤΑ Η ΚΑΠΝΟ Δευτερεύουσα
47190000 ΑΛΛΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΕ ΜΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Δευτερεύουσα
52100000 ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ Δευτερεύουσα
52231900 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΝΑΕΡΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Δευτερεύουσα
52240000 ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΦΟΡΤΙΩΝ Δευτερεύουσα
52291906 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗΣ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Δευτερεύουσα
55100000 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ Δευτερεύουσα
55200000 ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ Δευτερεύουσα
56101100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ Δευτερεύουσα
58290000 ΕΚΔΟΣΗ ΑΛΛΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
62023000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Δευτερεύουσα
64200000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ (HOLDING) Δευτερεύουσα
68101000 ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Δευτερεύουσα
68201000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ Η ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Δευτερεύουσα
70220000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Δευτερεύουσα
77110000 ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
77120000 ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΦΟΡΤΗΓΩΝ Δευτερεύουσα
77350000 ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Δευτερεύουσα
79111903 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ, ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Δευτερεύουσα
93111000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δευτερεύουσα
96041000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΕΞΙΑΣ Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση