ΠΗΓΑΣΟΣ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 18 , ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ, 15234

ΠΗΓΑΣΟΣ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 18 , ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 800787979
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 140920501000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 20-12-2016
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 20-12-2016
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

PEGASUS - SCIENTIFIC & LABORATORY EQUIPMENT SA

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 18
  Πόλη:
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΧΑΛΑΝΔΡΙ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:

Σκοπός Επιχείρησης

Α. Σκοπός της εταιρείας είναι: 1. Η εμπορική αντιπροσώπευση στην πώληση συγκεκριμένων προϊόντων και ειδικότερα, η εταιρεία αυτή, ως εμπορικός αντιπρόσωπος ειδικευμένη στην πώληση άλλων συγκεκριμένων προϊόντων, δύναται να μεσολαβεί: α. Στην πώληση εργαστηριακών ειδών, ιατροφαρμακευτικών ειδών υγιεινής ή φαρμακευτικών ειδών. β. Στην πώληση ιατρικών και οδοντιατρικών οργάνων και προμηθειών. γ. Στην πώληση φαρμακευτικών και ιατρικών ειδών, αρωμάτων και ειδών καλλωπισμού και υλικών καθαρισμού. δ. Στην πώληση ιατρικών αναλώσιμων υλικών. ε. Στην πώληση ιατρικών και οδοντιατρικών οργάνων, μηχανημάτων και εργαλείων. στ. Στο λιανικό εμπόριο ιατρικών αναλώσιμων υλικών. ζ. Στο λιανικό εμπόριο χειρουργικών και ιατρικών εν γένει μηχανημάτων και εργαλείων. η. Στο λιανικό εμπόριο ιατρικών και ορθοπεδικών ειδών, με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου. θ. Σε διαφορετικής κατηγορίας λιανικό εμπόριο ιατρικών και ορθοπεδικών ειδών, εκτός καταστημάτων, υπαιθρίων πάγκων ή αγορών. ι. Στο λιανικό εμπόριο φαρμάκων, που περιέχουν αλκαλοειδή ή παράγωγά τους, αλλά όχι ορμόνες ή αντιβιοτικά. ια. Στο λιανικό εμπόριο φαρμάκων, που περιέχουν ορμόνες, αλλά όχι αντιβιοτικά. ιβ. Στο λιανικό εμπόριο φαρμάκων, που περιέχουν πενικιλίνες ή άλλα αντιβιοτικά. ιγ. Στο λιανικό εμπόριο φαρμάκων ειδικώς κτηνιατρικής χρήσης. ιδ. Στο λιανικό εμπόριο γεωργικών φαρμάκων και λιπασμάτων σε μικροσυσκευές. 2. Το χονδρικό εμπόριο χειρουργικών, ιατρικών και ορθοπεδικών οργάνων και συσκευών. 3. Το χονδρικό εμπόριο ιατρικών αναλώσιμων υλικών. 4. Το χονδρικό εμπόριο ιατρικών, χειρουργικών ή εργαστηριακών αποστειρωτήρων. 5. Το χονδρικό εμπόριο χειρουργικών και ιατρικών εν γένει μηχανημάτων, εργαλείων και παρομοίων ειδών. 6. Το χονδρικό εμπόριο προϊόντων και συσκευών γενικής και ειδικής χρήσης π.δ.κ.α 7. Το χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων, συσκευών και εξοπλισμού γενικής και ειδικής χρήσης. 8. Το χονδρικό εμπόριο φαρμάκων, που περιέχουν αλκαλοειδή ή παράγωγά τους, αλλά όχι ορμόνες ή αντιβιοτικά. 9. Το χονδρικό εμπόριο φαρμάκων, που περιέχουν ορμόνες, αλλά όχι αντιβιοτικά. 10. Το χονδρικό εμπόριο φαρμάκων, που περιέχουν πενικιλίνες ή άλλα αντιβιοτικά. 11. Το χονδρικό εμπόριο φαρμάκων, ειδικά κτηνιατρικής χρήσης. 12. Το χονδρικό εμπόριο γεωργικών φαρμάκων. 13. Το χονδρικό εμπόριο αυτόματων ζυγαριών. Επιπλέον μεταξύ των δραστηριοτήτων, σχετικών με την παροχή υπηρεσιών, λιανικώς και χονδρικώς, επισκευής και συντήρησης, εγκατάστασης, συναρμολόγησης ιατρικών μηχανημάτων, ειδών, εξαρτημάτων, στα πλαίσια του σκοπού της εταιρείας, περιλαμβάνονται: 1. Οι υπηρεσίες εγκατάστασης επαγγελματικών ιατρικών μηχανημάτων και οργάνων ακριβείας και οπτικών οργάνων. 2. Οι υπηρεσίες επισκευής οργάνων ακριβείας. 3. Οι υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ακτινολογικού, ηλεκτροϊατρικού και ηλεκτροθεραπευτικού εξοπλισμού. 4. Οι υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης άλλου επαγγελματικού ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Β. Για την επίτευξη του σκοπού της, η εταιρεία μπορεί: α) Να συστήνει θυγατρικές εταιρείες, κοινοπραξίες, να ιδρύει υποκαταστήματα, παρατήματα ή πρακτορεία, οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό, καθορίζοντας τον τρόπο λειτουργίας τους. β) Να αντιπροσωπεύει οποιοδήποτε οίκο με παρεμφερή ή μη σκοπό και να συνεργάζεται ή να μετέχει σε άλλες προϋπάρχουσες ή νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις, ημεδαπές ή αλλοδαπές, κάθε εταιρικής μορφής με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό και να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οιονδήποτε τρόπο. γ) Να εκμεταλλεύεται ακίνητα και κινητά πράγματα με τη μορφή αγοράς ή πώλησης αυτών, της εκμίσθωσης ή μίσθωσης και γενικότερα να προβαίνει σε κάθε ενέργεια απαραίτητη προς επίτευξη του εταιρικού σκοπού.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
46180000 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Κύρια
33131101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ Δευτερεύουσα
33131200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΪΑΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
33131900 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΛΛΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
33204100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Δευτερεύουσα
46141319 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δευτερεύουσα
46181100 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΑΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
46181104 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Η ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Δευτερεύουσα
46181105 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
46181106 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Δευτερεύουσα
46461115 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΑΛΚΑΛΟΕΙΔΗ Η ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥΣ, ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΟΡΜΟΝΕΣ Η ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ Δευτερεύουσα
46461116 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΟΡΜΟΝΕΣ, ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ Δευτερεύουσα
46461117 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΠΕΝΙΚΙΛΙΝΕΣ Η ΑΛΛΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ Δευτερεύουσα
46461120 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Δευτερεύουσα
46461200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ, ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Δευτερεύουσα
46461212 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
46461214 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΩΝ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ Η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΤΗΡΩΝ Δευτερεύουσα
46461224 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ Δευτερεύουσα
46691900 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Δευτερεύουσα
46691919 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΖΥΓΑΡΙΩΝ Δευτερεύουσα
46751104 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση