(ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) Learn-e-pedia Υπηρεσίες Διαδικτύου Ανώνυμη Εταιρεία

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 10-12 , ΜΑΡΟΥΣΙ, 15125

(ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) Learn-e-pedia Υπηρεσίες Διαδικτύου Ανώνυμη Εταιρεία


ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 10-12 , ΜΑΡΟΥΣΙ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 800367217
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 118604601000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 30-11-2011
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 07-12-2011
Κατάσταση ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

LEARN-E-PEDIA A.E

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 10-12
  Πόλη:
ΜΑΡΟΥΣΙ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΜΑΡΟΥΣΙ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

1. Η παροχή προς το κοινό υπηρεσιών που σχετίζονται με κάθε τρόπο με το Διαδίκτυο (“Internet”), με οποιαδήποτε τεχνική μέθοδο και κάθε εν γένει τεχνικό μέσο που έχει εφευρεθεί ή πρόκειται να εφευρεθεί στο μέλλον, και ιδίως: α) η δημιουργία, οργάνωση, λειτουργία και εκμετάλλευση κόμβων συνδέσεως του κοινού με το Διαδίκτυο, η παροχή προς το κοινό της υπηρεσίας συνδέσεώς του με το διαδίκτυο (“Internet Service Provider”), και η λειτουργία και εκμετάλλευση της απαραίτητης τηλεπικοινωνιακής και κάθε άλλης τεχνικής υποδομής για την δημιουργία και λειτουργία τέτοιων κόμβων, β) η παροχή προς το κοινό πρωτογενών και δευτερογενών υπηρεσιών internet, έναντι συνδρομής ή άλλου ανταλλάγματος, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται ιδίως αα) η σύνδεση του τελικού χρήστη με το διαδίκτυο, ββ) η φιλοξενία ιστοσελίδων στο διαδίκτυο (web hosting), γγ) η παροχή και φιλοξενία διαδικτυακών διευθύνσεων πάσης μορφής, δδ) η διανομή και αναδιανομή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πάσης μορφής, εε) η δημιουργία ιστοσελίδων (web authoring). γ) η δημιουργία, λειτουργία και εκμετάλλευση δικτυακών τόπων εισόδου στο διαδίκτυο (“portal sites”) καθώς και του εν γένει περιεχομένου τους, καθώς και η δημιουργία, λειτουργία και εκμετάλλευση δευτερευόντων δικτυακών τόπων εισόδου (“vortals”). δ) η δημιουργία, λειτουργία, διαχείριση και εκμετάλλευση δικτυακών τόπων ηλεκτρονικού εμπορίου αγαθών και υπηρεσιών εκπαιδευτικής ή/και οιασδήποτε άλλης μορφής (“e-commerce”) ε) η δημιουργία, λειτουργία και εκμετάλλευση δικτυακών τόπων αναζήτησης (“search engines”) στ) η δημιουργία, διαχείριση, τοποθέτηση, διαμεσολάβηση και εκμετάλλευση κάθε μορφής ηλεκτρονικής διαφήμισης μέσω του διαδικτύου. ζ) η παροχή μέσω του διαδικτύου, καθ’ ην έκταση και όταν τούτο επιτραπεί από την κείμενη νομοθεσία, υπηρεσιών διαβίβασης πληροφοριών σε ψηφιακή και κάθε άλλη μορφή, συμπεριλαμβανομένων εικόνας, ήχου, φωνής και φαξ, με οποιαδήποτε τεχνική μέθοδο. η) η εγγραφή συνδρομητών στις παραπάνω δραστηριότητες και παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
85591906 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΣΩ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Κύρια
58113000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΠΙΓΡΑΜΜΙΚΩΝ (ON LINE) ΒΙΒΛΙΩΝ Δευτερεύουσα
58192000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΛΟΥ ΕΠΙΓΡΑΜΜΙΚΟΥ (ON LINE) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Δευτερεύουσα
63111101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Δευτερεύουσα
63111103 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Η ΔΙΚΤΥΩΝ (ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΚΛΠ) Δευτερεύουσα
63113000 ΔΙΑΘΕΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Η ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Δευτερεύουσα
63120000 ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΠΥΛΕΣ (WEB PORTALS) Δευτερεύουσα
85201100 ΕΠΙΓΡΑΜΜΙΚΕΣ (ON LINE) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δευτερεύουσα
85311100 ΕΠΙΓΡΑΜΜΙΚΕΣ (ON LINE) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΩΤΕΡΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δευτερεύουσα
85311300 ΕΠΙΓΡΑΜΜΙΚΕΣ (ON LINE) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δευτερεύουσα
85321100 ΕΠΙΓΡΑΜΜΙΚΕΣ (ON LINE) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΩΤΕΡΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δευτερεύουσα
85321300 ΕΠΙΓΡΑΜΜΙΚΕΣ (ON LINE) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δευτερεύουσα
85411100 ΕΠΙΓΡΑΜΜΙΚΕΣ (ON LINE) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΜΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δευτερεύουσα
85411300 ΕΠΙΓΡΑΜΜΙΚΕΣ (ON LINE) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΜΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δευτερεύουσα
85421100 ΕΠΙΓΡΑΜΜΙΚΕΣ (ON LINE) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δευτερεύουσα
85421300 ΕΠΙΓΡΑΜΜΙΚΕΣ (ON LINE) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δευτερεύουσα
85421500 ΕΠΙΓΡΑΜΜΙΚΕΣ (ON LINE) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΙΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δευτερεύουσα
85591101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΣΩ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Δευτερεύουσα

Σύνδεση