ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 30 , ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ, 14452

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 30 , ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ. 800416740
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 121330601000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 13-06-2012
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 13-06-2012
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

SCIENTIFIC INSTRUMENTS

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 30
  Πόλη:
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

1. Το χονδρικό εμπόριο παλαιών σιδήρων και μετάλλων (scrap). 2. Το λιανικό εμπόριο δεκτών ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας, φθαρμένων ειδών ρουχισμού και άλλων φθαρμένων ειδών, μεταχειρισμένων ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών ειδών, καθώς και κάθε άλλων μεταχειρισμένων ειδών, με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου. 3. Η διάλυση (κανιβαλισμός) μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και άλλων βαρέων μεταλλικών απορριμμάτων, για τη λήψη επαναχρησιμοποιήσιμων εξαρτημάτων. 4. Οι υπηρεσίες επεξεργασίας μη επικίνδυνων απορριμμάτων για τελική διάθεση. 5. Οι υπηρεσίες ανάκτησης διαλεγμένων υλικών καθώς και μεταλλικών ή μη μεταλλικών δευτερογενών πρώτων υλών, αποσυναρμολόγησης αχρηστευμένων ειδών και διάθεσης μη επικίνδυνων απορριμμάτων. 6. Το χονδρικό εμπόριο απορριμμάτων και υπολειμμάτων, ηλεκτρικών οικιακών συσκευών καθώς και κάθε είδους ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και εξαρτημάτων. 7. Το λιανικό εμπόριο αναμνηστικών ειδών, με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου, παλαιών αντικειμένων αξίας εκτός καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή αγορών, παντός άλλων μεταχειρισμένων ειδών και προϊόντων, μη εδώδιμων μη καταναλωτικών και μη εξειδικευμένων αγαθών. 8. Οι υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων γενικής χρήσης. 9. Χονδρικό εμπόριό χειρουργικών, ιατρικών και ορθοπεδικών οργάνων και συσκευών. Ο σκοπός της εταιρίας μπορεί να επεκταθεί σε συναφείς δραστηριότητες και αντικείμενα ώστε να καλύπτει και τους άλλους συναφείς τομείς δράσης. Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία δύναται: (α) Να παρέχει εγγυήσεις και να συνάπτει συμβάσεις εγγυήσεως προς και μετά οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, τραπεζικού οργανισμού, εφόσον η εγγύηση συνέχεται με την επίτευξη των εταιρικών σκοπών ή θεωρείται αναγκαία για την εκπλήρωσή τους. (β) Να συμμετέχει σε εταιρείες οποιοσδήποτε νομικής μορφής που έχουν όμοιο ή παρεμφερή σκοπό (γ) Να διεξάγει οποιαδήποτε εργασία την οποία θεωρεί ενδεδειγμένη ή συμπληρωματική προς στους παραπάνω σκοπούς και γενικά να διενεργεί οποιαδήποτε πράξη που θεωρείται άμεσα ή έμμεσα αναγκαία, κατάλληλη ή ενδεδειγμένη για την πραγμάτωση των παραπάνω σκοπών. δ) Να ιδρύει θυγατρικές εταιρίες, ή άλλες εταιρίες με τον ίδιο σκοπό, όπως και να συμμετέχει ως εταίρος σε άλλες εταιρίες με τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό. ε) Να ιδρύει, να συμμετάσχει και να εξαγοράζει ή να συνεργάζεται με οιονδήποτε τρόπο με επιχειρήσεις οιασδήποτε νομικής μορφής, που επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό, να ιδρύει Υποκαταστήματα, καθώς και γενικώς να επιχειρεί την διενέργεια κάθε εργασίας, που θα αποφασισθεί από τους Εταίρους, συμφώνως προς τον Νόμο. 10. Αντιπροσώπευση εμπορικών και βιομηχανικών εταιριών του εξωτερικού και εσωτερικού. 11. Εμπορία εισαγωγή, εξαγωγή, εκμίσθωση και τεχνική υποστήριξη Αναλυτικών, Επιστημονικών, Ιατρικών και Αθλητικών συσκευών, οργάνων μηχανήματων εργαλείων και αναλωσίμων και μη, Ηλεκτρονικών υπολογιστών, Νοσοκομειακών, Βιολογικών Υλικών και αντιδραστηρίων πάσης φύσεως και εκμίσθωση των παραπάνω συσκευών, οργάνων και μηχανήματων . 12. Η εκτέλεση διακριβώσεων συσκευών, εργαστηριακών δοκιμών και αναλύσεων πάσης φύσεων των παραπάνω συσκευών και οργάνων. 13. Ο σχεδιασμός και κατασκευή αναλυτικών συσκευών και εξαρτημάτων αυτών. 14. Κάθε άλλη ανάλογη προς αυτά βιομηχανική και εμπορική εργασία 15. Ανάληψη μελετών, σχεδίων και εκτέλεση έργων για την εγκατάσταση οργάνων αθλοπαιδιών, πάρκων πλατιών και γενικά εξωτερικών χώρων. 16. Η συμμετοχή της εταιρίας σε κάθε άλλη ημεδαπή και αλλοδαπή επιχείρηση οιασδήποτε μορφής με ομοειδή η παρεμφερή με τον ως άνω αναφερόμενο σκοπό, και η ίδρυση από αυτήν η με άλλες οποιασδήποτε μορφής εταιριών. 17. Η ίδρυση υποκαταστημάτων γραφείων πρακτορείων κτλ της εταιρίας στην Ελλάδα σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής ένωσης η σε τρίτες χώρες.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
38211000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ Κύρια
46771012 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΛΑΙΩΝ ΣΙΔΗΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ (SCRAP) Κύρια
38211000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ Δευτερεύουσα
38212000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
38311000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΧΡΗΣΤΕΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ Δευτερεύουσα
38311201 ΔΙΑΛΥΣΗ (ΚΑΝΙΒΑΛΙΣΜΟΣ) ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΙΜΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
38321000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
38322000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ Δευτερεύουσα
38323000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ Δευτερεύουσα
46431000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Δευτερεύουσα
46521000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
46771000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
46771012 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΛΑΙΩΝ ΣΙΔΗΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ (SCRAP) Δευτερεύουσα
47423201 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΕΚΤΩΝ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ Η ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΓΡΑΦΙΑΣ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
47799903 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Δευτερεύουσα
47916900 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Δευτερεύουσα
47918800 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Π.Δ.Κ.Α., ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Δευτερεύουσα
47918900 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗ ΕΔΩΔΙΜΩΝ ΜΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α., ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Δευτερεύουσα
47919000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Δευτερεύουσα
47919300 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Δευτερεύουσα
47999100 ΑΛΛΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΞΙΑΣ (ΑΝΤΙΚΩΝ) ΕΚΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΠΑΓΚΩΝ Η ΑΓΟΡΩΝ Δευτερεύουσα

Σύνδεση