ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΣΟΦΙΑΣ 62 , ΑΘΗΝΑ, 11528

ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ


ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΣΟΦΙΑΣ 62 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 800527936
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 127596101000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 31-10-2013
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 04-11-2013
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
TAXEXPERTS A.E.
TAXEXPERTS S.A.
NANOPOULOS & PARTNERS

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΣΟΦΙΑΣ 62
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της εταιρείας είναι: 1. Η παροχή λογιστικών, φοροτεχνικών, χρηματοοικονομικών και άλλων συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ιδιώτες, ημεδαπές και αλλοδαπές εταιρείες, ελεύθερους επαγγελματίες και οργανισμούς του δημοσίου. 2. Οι υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα οικονομικής και στρατηγικής διαχείρισης. 3. Η αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων. 4. Οι υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, που προορίζονται για κατοικία. 5. Οι υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, που δεν προορίζονται για κατοικία. 6. Οι υπηρεσίες μεσιτικού γραφείου ακινήτων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης. 7. Η εμπορική αντιπροσώπευση για την πώληση ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και άλλου εξοπλισμού γραφείων. 8. Οι υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας για εφαρμογές. 9. Οι υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα συστημάτων και λογισμικού. 10. Η έκδοση, διανομή και πώληση λογισμικού συστημάτων που διαθέτεται σε συσκευασία. 11. Οι υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων. 12. Οι υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις κοινωνικές επιστήμες και τα οικονομικά. 13. Οι υπηρεσίες πλήρους διαφήμισης συμπεριλαμβανομένης της πώλησης διαφημιστικού χώρου στα έντυπα μέσα, με αμοιβή ή βάσει σύμβασης. 14. Οι υπηρεσίες διοργάνωσης συνεδρίων. 15. Η παροχή εκπαιδευτικών σεμιναρίων, η επαγγελματική κατάρτιση και άλλες υπηρεσίες τριτοβάθμιας μεταλυκειακής εκπαίδευσης. 16. Η συμμετοχή σε ευρωπαικά προγράμματα και κρατικές επιδοτήσεις. 17. Η συγγραφή, διανομή και εμπορική εκμετάλλευση βιβλίων και συγγραμμάτων. 18. Το Χονδρικό και Λιανικό εμπόριο βιβλίων.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
69202000 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Κύρια
46141100 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Δευτερεύουσα
46492100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΒΛΙΩΝ Δευτερεύουσα
47616100 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΒΛΙΩΝ Δευτερεύουσα
58291000 ΕΚΔΟΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Δευτερεύουσα
62011100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Δευτερεύουσα
63111100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Δευτερεύουσα
66199100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δευτερεύουσα
68101000 ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Δευτερεύουσα
68201100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ Η ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ Δευτερεύουσα
68201200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ Η ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ Δευτερεύουσα
68311000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΣΙΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΑΜΟΙΒΗΣ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Δευτερεύουσα
69203000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δευτερεύουσα
70221100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Δευτερεύουσα
70221200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΕΚΤΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ) Δευτερεύουσα
72201000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Δευτερεύουσα
73111100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Δευτερεύουσα
73121100 ΠΩΛΗΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΜΕΣΑ, ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Δευτερεύουσα
74901200 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΣΙΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Δευτερεύουσα
82301100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ Δευτερεύουσα
85421600 ΆΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΙΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δευτερεύουσα
85591300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
46141100 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Βοηθητική
46492100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΒΛΙΩΝ Βοηθητική
47616100 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΒΛΙΩΝ Βοηθητική
58291000 ΕΚΔΟΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Βοηθητική
62011100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Βοηθητική
63111100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Βοηθητική
66199100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Βοηθητική
68101000 ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Βοηθητική
68201100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ Η ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ Βοηθητική
68201200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ Η ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ Βοηθητική
68311000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΣΙΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΑΜΟΙΒΗΣ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Βοηθητική
70221100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Βοηθητική
70221200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΕΚΤΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ) Βοηθητική
72201000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Βοηθητική
73111100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Βοηθητική
73121100 ΠΩΛΗΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΜΕΣΑ, ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Βοηθητική
74901200 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΣΙΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βοηθητική
82301100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ Βοηθητική
85421600 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΙΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Βοηθητική
85591300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Π.Δ.Κ.Α. Βοηθητική

Σύνδεση