Aegean Projects Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 81 , ΓΛΥΦΑΔΑ, 16674

Aegean Projects Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε


ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 81 , ΓΛΥΦΑΔΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ. 800616632
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 132353801000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 06-11-2014
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 06-11-2014
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

Aegean Naturals
AEGEAN NATURALS PC

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 81
  Πόλη:
ΓΛΥΦΑΔΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΘΗΝΑ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

ΣΚΟΠΟΣ 1. Σκοπός και δραστηριότητες της συνιστώμενης με το παρόν Ι-διωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας είναι: - Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ειδών εξοπλισμού πάσης φύσεως, όπως ενδεικτικά τεχνολογικού, τηλεπικοινωνιών, ηλεκτρονικών, οπλικών συστημάτων, οχημάτων. - Η συμμετοχή σε διαγωνισμούς δημοσίου κάθε είδους. - Οι πάσης φύσεως επενδύσεις και ειδικότερα επενδύσεις στην ναυτιλία και σε μετοχές. - Η αγορά, κατασκευή, εκμετάλλευση και μεταπώληση ακινήτων και κινητών συμπεριλαμβανομένων και πάσης φύσεως πλοίων. - Εμπορία ιατροτεχνολογικών προϊόντων. - Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών διοίκησης επιχειρήσεων γενικά συμβουλευτικών υπηρεσιών, καθώς και η παροχή υπηρεσιών marketing (on line και offline), - Υπηρεσίες προώθησης και διαφήμισης/marketing - Η παροχή υπηρεσιών διανομής προϊόντων - Η εισαγωγή, εμπορία και μεταπώληση τροφίμων και άλλων ει-δών. - Η εξόρυξη αλατιού και καθαρού χλωριούχου νατρίου με την ά-ντληση θαλασσινού νερού με φυσική εξάτμιση του - Η παραγωγή αλατιού κατάλληλου για τρόφιμα - Η επεξεργασία και καθαρισμός αλατιού (αλατοτριβείο) - Η χονδρική και λιανική πώληση επιτραπέζιου αλατιού και γενι-κά άλατος καθώς και γενικά η χονδρική και λιανική πώληση προϊόντων - Η χονδρική και λιανική πώληση αλατιού και καθαρού χλωριού-χου νατρίου - Η εμπορική αντιπροσώπευση στην πώληση αλατιού και καθα-ρού χλωριούχου νατρίου - Η δραστηριοποίηση στον εν γένει τομέα παροχής κάθε είδους συναφών εργασιών και υπηρεσιών, με σκοπό το κέρδος, καθώς και κάθε εί-δους συναφείς δραστηριότητες απαραίτητες για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού. - Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση δια-φόρων σχετικών ειδών , όλων των ειδών τροφίμων, ζαχαρωδών, ζώντων ζώων, φρούτων, λαχανικών, ποτών, καπνού κ.λ.π - Το χονδρικό εμπόριο και λιανικό εμπόριο τροφίμων (αλλαντικών, τυριών κτλ) και ποτών (οίνων κτλ). - Το χονδρικό εμπόριο και λιανικό εμπόριο βιολογικών τροφίμων, μη κατεψυγμένων, και το χονδρικό εμπόριο βιολογικών ειδών. - Η παραγωγή αποσταγμένου νερού, απιονισμένου νερού, μα-γνησίου, γενικά φαρμακευτικών, παραφαρμακευτικών προϊόντων, συμπληρω-μάτων διατροφής και συναφών ειδών. - Η διενέργεια μεσιτειών. - Η αντιπροσώπευση οίκων εσωτερικού και εξωτερικού - Το χονδρεμπόριο και γενικά εμπόριο - Η κατασκευή φορητών και σταθερών μονάδων επεξεργασίας θαλασσινού νερού για παραγωγή αποσταγμένου, πόσιμου νερού και γενικά νερού, άλατος, μαγνησίου και λοιπών υποπροϊόντων του θαλασσινού νερού. Η κατασκευή φορητών και σταθερών μονάδων επεξεργασίας άλατος. - Οι εισαγωγές και εξαγωγές οποιασδήποτε φύσης προϊόντων - Η παροχή υπηρεσιών συσκευασίας και η εμπορία, χονδρική και λιανική, πάσης φύσεως ειδών συσκευασίας. - Η καλλιέργεια, παραγωγή, μεταποίηση, επεξεργασία, τυποποί-ηση, συσκευασία, εμπορία και μέσω διαδικτύου, διάθεση, εισαγωγή και εξα-γωγή οπωροκηπευτικών ειδών, φυτών με θεραπευτικές ιδιότητες (φαρμακευ-τική χρήση), φυτών κατάλληλα για παρασκευή καλλυντικών, συμπεριλαμβα-νομένων ενδεικτικά των ντοματών, φραουλών, φυλλωδών λαχανικών, αγγου-ριών και η αντιπροσώπευση επιχειρήσεων παραγωγής των προϊόντων αυτών στην ημεδαπή και αλλοδαπή. - Η παραγωγή, επεξεργασία, τυποποίηση, συσκευασία, εμπορία και μέσω διαδικτύου, διάθεση, εισαγωγή και εξαγωγή κάθε είδους τροφίμων και μπαχαρικών. . - Υπηρεσίες παροχής πάγου, συμπεριλαμβανομένου του πάγου για ψυκτικούς (δηλαδή για μη διατροφικούς) σκοπούς - Υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου - Υπηρεσίες οικονομικός σύμβουλος 2. Για την επιτυχία του σκοπού της η εταιρεία μπορεί: - Να συμμετέχει ή συνεργάζεται με άλλες εταιρείες οποιουδήπο-τε εταιρικού τύπου, με επιχειρήσεις ημεδαπές η αλλοδαπές κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα, ακόμα και συνεταιρισμούς ή κοινοπραξίες που έχουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό. - Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ι-διωτικού ή δημόσιου δικαίου, νομαρχιακές αρχές, οργανισμούς τοπικής αυτο-διοίκησης, πανεπιστημιακά και μη ιδρύματα ή ινστιτούτα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής με οποιοδήποτε τρόπο. - Να αντιπροσωπεύει ή ιδρύει συναφείς επιχειρήσεις με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό. - Να λαμβάνει μέρος, μόνη της ή από κοινού με άλλες επιχειρή-σεις, σε ερευνητικά, πολιτιστικά και άλλα προγράμματα. - Να λαμβάνει μέρος σε επενδυτικά και χρηματοδοτικά προ-γράμματα κάθε είδους - Να ιδρύει αγροτικές εκμεταλλεύσεις παραγωγής οπωροκηπευ-τικών ειδών, εγκαταστάσεις τυποποίησης, συσκευασίας και διανομής αυτών, συμμετέχει σε δημόσιους διαγωνισμούς προμήθειας των παραπάνω προϊό-ντων στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή. - Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλο-δαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό και να δραστηριοποιείται με την μέθοδο του Franchise, - Να ορίζει αντιπροσώπους ή ανταποκριτές στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό. - Να δημιουργεί δίκτυο πωλήσεων με ιδιόκτητα μέσα (μεταφορι-κά ή άλλα) - Να αιτείται και να λαμβάνει επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις κά-θε είδους από οποιοδήποτε ημεδαπό ή αλλοδαπό αρμόδιο όργανο εντός των πλαισίων που ορίζει ή εκάστοτε σχετική νομοθεσία, - Να δανείζει, δανείζεται και να εξευρίσκει κεφάλαια, συμπερι-λαμβανομένης και της έκδοσης ομολογιών, υποσχετικών και άλλων τίτλων ή εγγράφων που ενσωματώνουν οφειλή χρέους (χρεόγραφα), την παροχή εγ-γυήσεων καθώς επίσης και να συνάπτει συμβάσεις σε σχέση με τα προανα-φερόμενα. - Να αναπτύσσει οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα, που έχει σχέση με τους παραπάνω σκοπούς, στους οποίους οι επιμέρους στόχοι και ενέργειες αναφέρονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά. Η εταιρία μπορεί να ε-πιδιώκει και να αναλαμβάνει όμοιες ή παρεμφερείς δραστηριότητες, ή και μη παρεμφερείς να επεκτείνει το αντικείμενο της σε συγγενείς με την δομή και τον κλάδο της σκοπούς και να επιδίδεται γενικότερα σε οποιαδήποτε φύσης επιχειρηματική δραστηριότητα που θα είναι χρήσιμη ή αναγκαία για την εκ-πλήρωση των επιδιώξεων της.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
46141000 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ Κύρια
10843001 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΛΑΤΙΟΥ (ΑΛΑΤΟΤΡΙΒΕΙΟ) Δευτερεύουσα
1139000 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΝΩΠΑ, Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
1631017 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Δευτερεύουσα
20135200 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ Π.Δ.Κ.Α., ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΑΓΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ· ΑΜΑΛΓΑΜΑΤΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΑΜΑΛΓΑΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Δευτερεύουσα
33150000 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΣΚΑΦΩΝ Δευτερεύουσα
35302100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΑΓΟΥ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΠΑΓΟΥ ΓΙΑ ΨΥΚΤΙΚΟΥΣ (ΔΗΛΑΔΗ ΓΙΑ ΜΗ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥΣ) ΣΚΟΠΟΥΣ Δευτερεύουσα
36002001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ Δευτερεύουσα
45114000 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
45194000 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
45312000 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
46111913 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΡΥΚΕΥΤΙΚΩΝ, ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ Δευτερεύουσα
46121302 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΛΑΤΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΟΥ ΧΛΩΡΙΟΥΧΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ Δευτερεύουσα
46141334 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Δευτερεύουσα
46311111 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
46311200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
46341000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΤΩΝ Δευτερεύουσα
46341103 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟΥΧΩΝ ΝΕΡΩΝ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΓΛΥΚΑΝΘΕΙ Η ΑΡΩΜΑΤΙΣΤΕΙ Δευτερεύουσα
46371000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΦΕ, ΤΣΑΓΙΟΥ, ΚΑΚΑΟΥ ΚΑΙ ΜΠΑΧΑΡΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
46382000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δευτερεύουσα
46382902 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΑΤΙΟΥ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΥ Δευτερεύουσα
46391201 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΜΗ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ Δευτερεύουσα
46521100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
46521107 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΡΑΝΤΑΡ, ΡΑΔΙΟΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
46751209 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΑΤΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΟΥ ΧΛΩΡΙΟΥΧΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ Δευτερεύουσα
46751223 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΛΛΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
46901000 ΜΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Δευτερεύουσα
66199100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δευτερεύουσα
70221000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Δευτερεύουσα
70221200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΕΚΤΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ) Δευτερεύουσα
70221300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Δευτερεύουσα
71121000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
73111000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ Δευτερεύουσα
82921000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Δευτερεύουσα
8931000 ΕΞΟΡΥΞΗ ΑΛΑΤΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΟΥ ΧΛΩΡΙΟΥΧΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ, ΑΝΤΛΗΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση