ΛΕΝΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΜΠΟΡΙΟ - ΕΡΕΥΝΑ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ

ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 43 , Ν ΨΥΧΙΚΟ, 15451

ΛΕΝΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΜΠΟΡΙΟ - ΕΡΕΥΝΑ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ


ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 43 , Ν ΨΥΧΙΚΟ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 095051704
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 444701000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 24-12-2014
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 07-01-2015
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΛΕΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
LENKO ELLAS A.E.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 43
  Πόλη:
Ν ΨΥΧΙΚΟ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΨΥΧΙΚΟ
  Τηλέφωνο:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

: Σκοπός της εταιρείας είναι: 1.α) Η εισαγωγή, εξαγωγή, εμπορία και διανομή κάθε είδους χημικών και αγροτικών προϊόντων (πρώτες ύλες, ρητίνες, κολοφώνιο, χάλυβας, βάμβακας, τερεβινθέλαια, έλαια και παράγωγα τούτων, λιπάσματα, πετρέλαια και παράγωγά του, διαλύτες ορυκτέλαια, πλαστικά κ.λπ., τσιμέντα, υαλοπίνακες.) β) Η μεταποιητική και βιομηχανική επεξεργασία, εμπορία και διάθεση των παραπάνω προϊόντων. γ) Η πρακτόρευση πλοίων και εν γένει μεταφορικών μέσων, ναυτιλιακά, τροφοδοσία πλοίων με υγρά καύσιμα και καταναλωτικά αγαθά. δ) Η συμμετοχή της εταιρείας σε διακρατικές (τριγωνικές) εμπορικές συναλλαγές. ε) Οι εισαγωγές, εξαγωγές και η εν γένει εμπορία Ιατρικών μηχανημάτων, ανταλλακτικών και εξοπλισμού, ιατρικών παρασκευασμάτων, φαρμάκων, αντιδραστηρίων και γενικά προϊόντων προστασίας της υγείας, καθώς και η επισκευή και κάθε συναφής εργασία σχετική με ιατρικά όργανα και συναφή είδη στ) Η αντιπροσώπευση οίκων του εξωτερικού των παραπάνω ειδών και προϊόντων στην Ελλάδα και το εξωτερικό . ζ) Η ανάληψη τεχνικών έργων κοινοπρακτικά ή με αντιπαροχή . η) Η παροχή συμβουλών σε τεχνικά, τουριστικά και μηχανολογικά θέματα. θ) Η εκμετάλλευση τουριστικών χώρων. ι) Η παροχή συμβουλών σε θέματα risk management και loss adjustment. ια) Η έρευνα των προβλημάτων της υγείας και παθολογίας του εμβρύου και της πρόληψής της με σύγχρονες εργαστηριακές μεθόδους και μηχανήματα υψηλής τεχνολογίας, καθώς και η εν γένει ιατρική έρευνα. ιβ) Η προώθηση διαγνωστικών διαδικαστιών με τη χρήση σύγχρονου εργαστηριακού εν γένει εξοπλισμού. ιγ) Η παροχή συμβουλών σε φαρμακευτικές εταιρείες, σε νοσοκομεία και σε γιατρούς σχετικά με θέματα υγείας και παθολογίας του εμβρύου και της πρόληψής της, καθώς και σε οποιαδήποτε ιατρική ειδικότητα. ιδ) Η οργάνωση συνεδρίων Ελληνικών ή Διεθνών με θέματα σχετικά τους σκοπούς της εταιρείας. Η έκδοση επιστημονικών εργασιών, ανακοινώσεων και μελετών σχετικά με τα ίδια αντικείμενα. ιε) Η συμμετοχή σε κοινοπραξίες ή άλλες εταιρείες οποιασδήποτε μορφής, που επιδιώκουν άμεσα ή έμμεσα τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς. .2. Η Εταιρεία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, μπορεί να συμμετέχει σε κάθε μορφής και εταιρικού τύπου εταιρείες στην Ελλάδα και το εξωτερικό που ήδη υπάρχουν ή πρόκειται να συσταθούν ή ακόμη και να ιδρύει νέες επιχειρήσεις που θα έχουν συναφείς ή παρόμοιους σκοπούς, περιλαμβανομένων και των κοινοπραξιών, όπως επίσης και να αναλαμβάνει τη διοίκησή τους, άσχετα με τον τόπο όπου είναι εγκατεστημένες και το δίκαιο που τις διέπει, καθώς επίσης και να συνεργάζεται με φυσικά ή νομικά πρόσωπα και με οποιαδήποτε μορφή, τα οποία επιδιώκουν σκοπούς όμοιους ή συναφείς.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
46751223 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΛΛΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α. Κύρια
33122900 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Δευτερεύουσα
33131200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΪΑΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
46121102 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Δευτερεύουσα
46141319 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δευτερεύουσα
46181106 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Δευτερεύουσα
46461212 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
46751201 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΙΘΥΛΙΚΗΣ ΑΛΚΟΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΜΕΤΟΥΣΙΩΜΕΝΩΝ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΩΝ ΜΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ Δευτερεύουσα

Σύνδεση