MORE.COM ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ-ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 18-20 , ΜΑΡΟΥΣΙ, 15125

MORE.COM ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ-ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 18-20 , ΜΑΡΟΥΣΙ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 998988329
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6549001000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 24-12-2014
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 07-01-2015
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

MORE.COM ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
MORE.COM ONLINE SERVICES
MORE.COM ILEKTRONIKES YPIRESIES

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ-ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 18-20
  Πόλη:
ΜΑΡΟΥΣΙ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΜΑΡΟΥΣΙ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  E-mail:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι: (α) Η παροχή υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου προς τρίτους ή/και για λογαριασμό τρίτων. (β) Η μελέτη, ανάπτυξη, σχεδίαση, εγκατάσταση, επίβλεψη, συντήρηση, εμπορία και αδειοδότηση χρήσης λογισμικού. Η παροχή υπηρεσιών σχετικά με τα ανωτέρω και η ενέργεια κάθε άλλης πράξεως και η άσκηση κάθε άλλης επιχείρησης σχετικής ή συμφυούς ή παρεπόμενης ή πρόσφορης προς την εξυπηρέτηση και ευόδωση των ανωτέρω σκοπών. (γ) Η πώληση ή μεσολάβηση προς έκδοση και η έκδοση εισιτηρίων για πάσης φύσεως εκδηλώσεις και θεάματα ψυχαγωγικού, εκπαιδευτικού, αθλητικού και εν γένει κάθε είδους αντικειμένου και χαρακτήρα (π.χ. ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά κινηματογράφου, θεάτρου, μουσικών εκδηλώσεων, συναυλιών κλπ.). (δ) Η παροχή υπηρεσιών μάρκετινγκ, διαφήμισης και προώθησης παντός είδους επιχειρήσεων και παντός είδους προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου (internet) ή άλλων μέσων (π.χ. ραδιοφώνου). (ε) Η εκμετάλλευση προγραμμάτων, θεατρικών, μουσικών και λοιπών εν γένει θεαμάτων, υπηρεσίες παραγωγής, διοργάνωσης, εκτέλεσης και παρουσίασης πάσης φύσεως καλλιτεχνικών, πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων και θεαμάτων (ενδεικτικά συναυλίες Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών, χορευτικές και μουσικές παραστάσεις, θεατρικά φεστιβάλ, εκθέσεις, θεατρικές παραστάσεις, αθλητικοί αγώνες). (στ) Η ανάληψη παραγωγής, διοργάνωσης, εκτέλεσης, επιμέλειας, προβολής και εκμετάλλευσης των καλλιτεχνικών παραστάσεων, θεαμάτων και εκδηλώσεων τόσο για λογαριασμό της ίδιας της Εταιρείας όσο και για λογαριασμό τρίτων καθώς και η διαχείριση των ως άνω εκδηλώσεων δια της πώλησης εισιτηρίων, διαχείρισης των εισπράξεων, εξεύρεσης χορηγών και διαφημιστικής τους προβολής σε μέσα ενημέρωσης. (ζ) Η απόκτηση, χρήση, διαχείριση και η καθ’ οιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση των πάσης φύσεως δικαιωμάτων έργων (θεατρικών, μουσικών, κινηματογραφικών, τηλεοπτικών και άλλων) καθώς και η χρήση, μίσθωση ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση χώρων και εγκαταστάσεων (ενδεικτικά θεατρικές αίθουσες, συναυλιακοί χώροι κλπ) κατάλληλων για την εξυπηρέτηση των ανωτέρω υπό (ε) και (στ) σκοπών. (η) Η ενοικίαση συσκευών που χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία των εκδηλώσεων (π.χ. σαρωτές barcode για την επικύρωση εισιτηρίων στις εισόδους, τάμπλετ, εκτυπωτές εισιτηρίων, κ.λπ,) καθώς και άλλων μηχανημάτων, ειδών εξοπλισμού και υλικών αγαθών (συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών υπολογιστών). (θ) Η πώληση ή μεσολάβηση προς έκδοση και η έκδοση εισιτηρίων παντός μεταφορικού μέσου, ακτοπλοϊκών, αεροπορικών και γενικά η παροχή υπηρεσιών ταξιδιωτικού γραφείου και εν γένει πρακτορείας και μεσιτείας. (ι) Η μεσολάβηση προς διασφάλιση ή και ενοικίαση καταλύματος, σίτισης, αναψυχής, ψυχαγωγίας και μέσων μετακίνησης. (ια) Η παροχή πάσης άλλης υπηρεσίας που έχει άμεση ή έμμεση σχέση με τον τουρισμό. (ιβ) Η σχεδίαση και ανάπτυξη πλατφόρμας παροχής υπηρεσιών στο Διαδίκτυο και η παροχή υπηρεσιών πλατφόρμας στο Διαδίκτυο (Internet) για ηλεκτρονικό εμπόριο καθώς και για παροχή πληροφοριών και συμβουλών για ηλεκτρονικό εμπόριο. (ιγ) Η πώληση ή/ και διάθεση προς το κοινό αγαθών ή υπηρεσιών μέσω οπτικοακουστικών εμπορικών ανακοινώσεων και άμεσων προσφορών προς το κοινό σε ραδιοτηλεοπτικά προγράμματα (τηλεπωλήσεις) ή/και μέσω τηλεφώνου (συμπεριλαμβανομένης κάθε τεχνολογίας μετάδοσης φωνής ή/και εικόνας και περιεχομένου). (ιδ) Η ίδρυση ή η συμμετοχή σε ελληνικές ή αλλοδαπές εταιρείες και επιχειρήσεις οιασδήποτε μορφής, οικονομικής δραστηριότητας, τομέα και σκοπού που έχουν ήδη συσταθεί ή θα συσταθούν. (ιε) Η άμεση ή έμμεση απόκτηση, διαχείριση και διάθεση, για ίδιο λογαριασμό, μετοχών και εν γένει μετοχικών δικαιωμάτων, εταιρικών μεριδίων και εν γένει κινητών αξιών, χρεογράφων, χρηματοοικονομικών προϊόντων και εν γένει περιουσιακών στοιχείων πάσης φύσεως, συμπεριλαμβανομένου του χαρτοφυλακίου αυτών. (ιστ) Παροχή υπηρεσιών ασφαλιστικής διαμεσολάβησης ως δευτερεύουσας δραστηριότητας. 2. Η Εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα, να συμμετέχει σε εταιρείες και επιχειρήσεις οιασδήποτε μορφής, με οποιαδήποτε εταιρική ιδιότητα, καθώς και να συμμετέχει, εκπροσωπεί και συνεργάζεται με άλλες εταιρείες και επιχειρήσεις, ήδη υφιστάμενες ή που πρόκειται να συσταθούν, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, οι οποίες επιδιώκουν τον ίδιο, παρεμφερή ή διαφορετικό σκοπό με αυτόν της παρούσης Εταιρείας και να δραστηριοποιείται ως εμπορικός αντιπρόσωπος, μεταπωλητής, και διανομέας προϊόντων και υπηρεσιών. Επιπλέον, η Εταιρεία έχει τη δυνατότητα και το δικαίωμα να εγγυάται υπέρ των συνδεομένων με αυτή επιχειρήσεων και ιδιαίτερα να παρέχει εγγυήσεις υπέρ αυτών καθώς και να χρησιμοποιεί τα διαθέσιμα κεφάλαιά της και τα περιουσιακά αυτής στοιχεία εν γένει ως καλύψεις και εγγυήσεις υπέρ συνδεομένων με αυτή επιχειρήσεων και για την παροχή περαιτέρω εγγυήσεων και εγγυητικών επιστολών προς αυτές από οποιονδήποτε, συμπεριλαμβανομένων χρηματοπιστωτικών οργανισμών και πιστωτικών ιδρυμάτων. 3. Η ανωτέρω απαρίθμηση των σκοπών της Εταιρείας είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
61901004 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ (VOIP) Κύρια
61201000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Δευτερεύουσα
62011102 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ Δευτερεύουσα
63111300 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δευτερεύουσα
63111900 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ) ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (ΙΤ) Δευτερεύουσα
79110000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ Δευτερεύουσα
79900000 ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Δευτερεύουσα
82910000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Δευτερεύουσα
46521109 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ, ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ, ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Βοηθητική
47423208 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ, ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ, ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Βοηθητική

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση