ΚΑΝΕΛΛΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΤΗΛΟΥ 2 , ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ, 15124

ΚΑΝΕΛΛΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΤΗΛΟΥ 2 , ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800660723
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 134632001000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 19-05-2015
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 19-05-2015
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

KANELLOU K&K

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΤΗΛΟΥ 2
  Πόλη:
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΜΑΡΟΥΣΙ
  Τηλέφωνο:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

1. Υπηρεσίες πλήρους διαφήμισης 2. Υπηρεσίες ενεργητικού μάρκετινγκ και αποστολής ατομικών επιστολών 3. Υπηρεσίες διαφημιστικού σχεδιασμού και εννοιολογικής ανάπτυξης 4. Υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας 5. Υπηρεσίες εκτύπωσης διαφημιστικών καταλόγων, φυλλαδίων, αφισών και άλλου διαφημιστικού υλικού. 6. Υπηρεσίες εκτύπωσης ετικετών και πινακίδων 7. Άλλες υπηρεσίες εκτύπωσης π.δ.κ.α 8. Υπηρεσίες εκτύπωσης γραμματόσημων, χαρτόσημων, τίτλων, ευφυών καρτών, επιταγών και άλλων εγγράφων με διακριτικά ασφαλείας και συναφών ειδών 9. Υπηρεσίες εκτύπωσης βιβλίων, χαρτών, υδρογραφικών ή παρόμοιων διαγραμμάτων κάθε είδους, εικόνων, σχεδίων και φωτογραφιών, ταχυδρομικών δελταρίων 10. Υπηρεσίες εκτύπωσης εφημερίδων και περιοδικών, που εκδίδονται λιγότερο από τέσσερις φορές την εβδομάδα 11. Άλλες υπηρεσίες έρευνας αγοράς 12. Άλλες υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών 13. Υπηρεσίες αναπαραγωγής εγγράφων 14. Υπηρεσίες διοργάνωσης συνεδρίων 15. Υπηρεσίες διοργάνωσης εμπορικών εκθέσεων 16. Υπηρεσίες παροχής συμβουλών στρατηγικής διαχείρισης 17. Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα οικονομικής διαχείρισης ( εκτός θεμάτων φορολογίας νομικών προσώπων) 18. Υπηρεσίες διαχείρισης έργων εκτός των κατασκευαστικών 19. Υπηρεσίες μηχανικών για ενεργειακά έργα 20. Υπηρεσίες μηχανικών για οικοδομικά έργα 21. Υπηρεσίες μηχανικών για άλλα έργα 22. Υπηρεσίες παροχής νομικών συμβουλών και νομικής εκπροσώπησης σε δικονομικές διαδικασίες ενώπιον τακτικών δικαστηρίων σχετικά με το αστικό δίκαιο 23. Άλλες νομικές υπηρεσίες 24. Υπηρεσίες αρχιτεκτόνων για έργα κατασκευής κατοικιών 25. Υπηρεσίες αρχιτεκτόνων για έργα κατασκευής μη οικιστικών κτιρίων 26. Υπηρεσίες αρχιτεκτονικών μελετών διατήρησης παραδοσιακών κτιρίων 27. Υπηρεσίες πολεοδομίας 28. Έκδοση έντυπων διδακτικών βιβλίων εκπαιδευτικού χαρακτήρα 29. Έκδοση έντυπων βιβλίων επαγγελματικού, τεχνικού και ακαδημαϊκού περιεχομένου 30. Εκδόσεις βιβλίων με αμοιβή βάση σύμβασης Για την επίτευξη των σκοπών της η εταιρεία μπορεί: α) Να ιδρύει παντός τύπου εταιρείες ή να αντιπροσωπεύει ή να συμμετέχει σε υφιστάμενες ή νεοσυσταθησόμενες επιχειρήσεις, εταιρείες και κοινοπραξίες ομοίου ή παρεμφερούς σκοπού στην Ελλάδα και το εξωτερικό, β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο, γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, δ) να παρέχει εγγυήσεις προς και υπέρ τρίτων, ενοχικές ή εμπράγματες, οι οποίες θεωρούνται πρόσφορες για της επίτευξή τους. ε)Να μισθώνει, εκμισθώνει, αγοράζει και πωλεί ακίνητα, γεωτεμάχια εν γένει κλπ.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
73111100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Κύρια
18121100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΩΝ, ΧΑΡΤΟΣΗΜΩΝ, ΤΙΤΛΩΝ, ΕΥΦΥΩΝ ΚΑΡΤΩΝ, ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ Δευτερεύουσα
18121200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ, ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ, ΑΦΙΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
18121300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ, ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΦΟΡΕΣ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ Δευτερεύουσα
18121400 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΧΑΡΤΩΝ, ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΩΝ Η ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΕΙΚΟΝΩΝ, ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ, ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΔΕΛΤΑΡΙΩΝ Δευτερεύουσα
18121500 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΕΤΙΚΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ Δευτερεύουσα
18121900 ΆΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
58111100 ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Δευτερεύουσα
58111200 ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Δευτερεύουσα
58115000 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Δευτερεύουσα
69101400 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΣΕ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Δευτερεύουσα
69101900 ΆΛΛΕΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Δευτερεύουσα
70211000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Δευτερεύουσα
70221100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Δευτερεύουσα
70223000 ΆΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δευτερεύουσα
71112100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Δευτερεύουσα
71112200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δευτερεύουσα
71112301 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δευτερεύουσα
71113100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Δευτερεύουσα
71121200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ Δευτερεύουσα
71121300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ Δευτερεύουσα
71121900 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ Δευτερεύουσα
73111200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ Δευτερεύουσα
73111300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δευτερεύουσα
73201900 ΆΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Δευτερεύουσα
82191100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Δευτερεύουσα
82301100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ Δευτερεύουσα
82301200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ Δευτερεύουσα

Σύνδεση