ΘΩΜΑΣ ΝΑΚΑΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ Ι.Κ.Ε.

23Ο ΧΛΜ ΛΕΩΦ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 0 , ΡΑΦΗΝΑ, 19009

ΘΩΜΑΣ ΝΑΚΑΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ Ι.Κ.Ε.


23Ο ΧΛΜ ΛΕΩΦ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 0 , ΡΑΦΗΝΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ. 800662439
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 134712501000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 26-05-2015
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 26-05-2015
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

NAKAS BOOK HOUSE

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
23Ο ΧΛΜ ΛΕΩΦ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 0
  Πόλη:
ΡΑΦΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΡΑΦΗΝΑ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:

Σκοπός Επιχείρησης

> Η εμπορία, παροχή υπηρεσιών, η εκδόσεις όπως αναλύονται παρακάτω, για επίτευξη εμπορικού κέρδους καθώς και κάθε συναφής εργασία. > Η διοργάνωση εκθέσεων βιβλίων και άλλων εκπαιδευτικών θεμάτων. > Λιανική και χονδρική πώληση - διανομή ημερήσιου και περιοδικού τύπου. > Υπηρεσίες Ταξιδιωτικού Γραφείου για προώθηση και πώληση εισιτηρίων και ταξιδιωτικών πακέτων. > Έκδοση βιβλίων, λιανικό και χονδρικό εμπόριο γεωγραφικών ατλάντων και άλλων βιβλίων > με χάρτες ή διαγράμματα. > Το λιανικό και χονδρικό εμπόριο βιβλίων, χαρτικών ειδών και ειδών β ιβλιοχαρτοπωλε ίο υ. > Το λιανικό και χονδρικό εμπόριο διαφόρων τουριστικών και λοιπών παρόμοιων ειδών λαϊκής τέχνης. > Έκδοση εντύπων χαρτών, ατλάντων και άλλων βιβλίων με χάρτες και υδρογραφικών ή παρόμοιων διαγραμμάτων σε άλλη μορφή εκτός βιβλίου και άλλου έντυπου υλικού. > Λιανικό εμπόριο άλλων αυτοκόλλητων ταινιών, πλακών, λωρίδων, φύλλων, μεμβρανών, λεπτών φύλλων, ταινιών σε ρολά και άλλων ταινιών σε επίπεδες μορφές από πλαστικές ύλες π.δ.κ.α. > Λιανικό εμπόριο εμπορικού διαφημιστικού υλικού, εμπορικών καταλόγων και παρόμοιων ειδών. > Λιανικό εμπόριο χαρτών και υδρογραφικών ή παρόμοιων διαγραμμάτων εκτυπωμένων σε άλλη μορφή εκτός από βιβλία και υδρόγειων σφαιρών. > Υπηρεσίες βιβλιοδεσίας, δίπλωσης, σύνθεσης, συρραφής, κόλλησης, δια ταξινόμησης, παραγραφής, δεσίματος. > Έκδοση εντύπου εμπορικού διαφημιστικού υλικού εμπορικών καταλόγων και παρόμοιων ειδών. > Έκδοση βιβλίων σε δίσκο, ταινία ή άλλα φυσικά μέσα. > Λιανικό εμπόριο λεξικών και εγκυκλοπαιδειών καθώς και τευχών τους. > Λιανικό εμπόριο εκτυπωμένων βιβλίων φυλλαδίων κάθε είδους και παρόμοιων ειδών. > Χονδρικό εμπόριο χαρτών και υδρογραφικών ή παρόμοιων διαγραμμάτων εκτυπωμένων σε άλλη μορφή εκτός από βιβλία υδρόγειών σφαιρών. > Χονδρικό εμπόριο γεωγραφικών ατλάντων και άλλων βιβλίων με χάρτες ή διαγράμματα. > Λιανικό εμπόριο εκτυπωμένων βιβλίων φυλλαδίων κάθε είδους και παρόμοιου εντύπου υλικού σε χωριστά φύλλα. > Υπηρεσίες πρόσβασης του κοινού στο διαδίκτυο (σε χώρους που δεν παρέχονται τρόφιμα ή ποτά). > Υπηρεσίες παροχής μάρκετινγκ, διαφήμισης, γραφικών τεχνών/επί παντός αντικειμένου, και ηλεκτρονικού εμπορίου παντός είδους μέσω διαδικτύου. 2. Για την επίτευαι των σιωπών me n εταιρία μπορεί: a) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου ή να συγχωνεύεται με άλλες εταιρείες, να απορροφά άλλες επιχειρήσεις, να ιδρύει θυγατρικές στην ημεδαπή και την αλλοδαπή, να διασπάται σε δύο ή περισσότερες εταιρείες, να αποσχίζει κλάδους δραστηριότητας ή τμήματά της κ.λ.π. β) Να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα, αποθήκες και άλλες εγκαταστάσεις οπουδήποτε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με απόφαση των διαχειριστών. γ) Να αντιπροσωπεύει άλλες επιχειρήσεις της ημεδαπής και αλλοδαπής. δ) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με οποιοδήποτε τρόπο και μορφή συνεργασίας. ε) Γ ενικά να διενεργεί κάθε άλλη συναφή ή παρεμφερή δραστηριότητα ή πράξη που δεν κατονομάζεται ειδικά πιο πάνω και είναι αναγκαία για την προώθηση των εργασιών και επιδιώξεων της εταιρείας, την οποία ήθελε να αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
47616100 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΒΛΙΩΝ Κύρια
18141003 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ, ΔΙΠΛΩΣΗΣ, ΣΥΝΘΕΣΗΣ, ΣΥΡΡΑΦΗΣ, ΚΟΛΛΗΣΗΣ, ΔΙΑΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ, ΠΑΡΑΡΑΦΗΣ, ΔΕΣΙΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ, ΞΑΚΡΙΣΜΑΤΟΣ ΕΝΤΥΠΩΝ Δευτερεύουσα
46492100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΒΛΙΩΝ Δευτερεύουσα
46492102 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΤΛΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΜΕ ΧΑΡΤΕΣ Η ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ Δευτερεύουσα
46492106 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΩΝ Η ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΜΕΝΩΝ ΣΕ ΑΛΛΗ ΜΟΡΦΗ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΒΙΒΛΙΑ, ΥΔΡΟΓΕΙΩΝ ΣΦΑΙΡΩΝ Δευτερεύουσα
46492201 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ) ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
46492300 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΑΡΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Δευτερεύουσα
47616101 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΤΛΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΜΕ ΧΑΡΤΕΣ Η ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ Δευτερεύουσα
47616102 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΚΤΥΠΩΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΣΕ ΧΩΡΙΣΤΑ ΦΥΛΛΑ Δευτερεύουσα
47616103 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΚΤΥΠΩΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ Δευτερεύουσα
47616104 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΕΞΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΕΥΧΩΝ ΤΟΥΣ Δευτερεύουσα
47616105 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΩΝ Η ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΜΕΝΩΝ ΣΕ ΑΛΛΗ ΜΟΡΦΗ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΥΔΡΟΓΕΙΩΝ ΣΦΑΙΡΩΝ Δευτερεύουσα
47626200 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
47626201 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ Δευτερεύουσα
47626300 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΑΡΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Δευτερεύουσα
47788602 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ, ΠΛΑΚΩΝ, ΛΩΡΙΔΩΝ, ΦΥΛΛΩΝ, ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ, ΛΕΠΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ, ΤΑΙΝΙΩΝ ΣΕ ΡΟΛΑ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΕΣ ΜΟΡΦΕΣ, ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
47788904 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ Δευτερεύουσα
58110000 ΕΚΔΟΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ Δευτερεύουσα
58111500 ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΑΤΛΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΜΕ ΧΑΡΤΕΣ Δευτερεύουσα
58111600 ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΩΝ Η ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΣΕ ΑΛΛΗ ΜΟΡΦΗ ΕΚΤΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ Δευτερεύουσα
58112000 ΕΚΔΟΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΕ ΔΙΣΚΟ, ΤΑΙΝΙΑ Η ΑΛΛΑ ΦΥΣΙΚΑ ΜΕΣΑ Δευτερεύουσα
58191500 ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ Δευτερεύουσα
61901007 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΤΡΟΦΙΜΑ Η ΠΟΤΑ) Δευτερεύουσα
70221300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Δευτερεύουσα
73111000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ Δευτερεύουσα
79110000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ Δευτερεύουσα
93211003 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΝΗΓΥΡΙΩΝ (ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΟΡΤΩΝ) ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση