ΠΑΛΕΤΑ ΝΤΙΛΣ Ι.Κ.Ε.

ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ 15 , ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, 12131

ΠΑΛΕΤΑ ΝΤΙΛΣ Ι.Κ.Ε.


ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ 15 , ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ. 800667160
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 134928501000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 11-06-2015
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 11-06-2015
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΠΑΛΕΤΑ DEALS Ι.Κ.Ε.
PALETA DEALS I.K.E.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ 15
  Πόλη:
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:

Σκοπός Επιχείρησης

) Σκοπός της συνιστώμενης δια του παρόντος Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας είναι: 1.- Οι εισαγωγές – εξαγωγές και εμπορία συστημάτων πληροφορικής, προϊόντων υψηλής τεχνολογίας, τηλεφωνίας – τηλεπικοινωνιών, λογισμικού και συναφών ειδών, ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών, ηλιακών ειδών και συσκευών ήχου και των ανταλλακτικών αυτών, καθώς και ειδών βιοτεχνίας και βιομηχανίας γενικά, όπως ενδεικτικά σκευών, ηλεκτρικών συσκευών, καλλυντικών, υαλικών, τουριστικών ειδών, βιβλίων, σχολικών, χαρτικών, συστημάτων αναπαραγωγής εικόνας και ήχου, ταινιών εικόνας και ήχου, κασετών εικόνας και ήχου, δίσκων εικόνας και ήχου (βινυλίου, compact disk, cd-rom, dvd κλπ.), ειδών δώρων, διακόσμησης, στολισμού, γραφείου και οικιακής χρήσης, μικροαντικειμένων από οποιοδήποτε υλικό, διαφημιστικού υλικού, πλαστικών και συναφών ειδών. 2.- Η μεταποίηση ηλεκτρονικών συστημάτων υψηλής τεχνολογίας, πληροφορικής, τηλεπικοινωνιών, τηλεφωνίας και συναφών ειδών καθώς και όλων των αναφερόμενων στο στοιχείο (1) του παρόντος άρθρου. 3.- Η εκμετάλλευση και προώθηση κάθε μέσου πληροφορικής και συναφών ειδών καθώς και όλων των αναφερόμενων στο στοιχείο (1) του παρόντος άρθρου. 4.- Η σύνταξη και πώληση πακέτων λογισμικού. 5.- Η παροχή υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, μεσολάβηση για παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και προϊόντων μέσω των πιστωτικών ιδρυμάτων, στο μέτρο που επιτρέπεται από την εκάστοτε νομοθεσία, τεχνικών υπηρεσιών και εν γένει υπηρεσιών προωθήσεως των πάσης φύσεως προϊόντων συνεργατών δια παντός μέσου. 6.- Η μελέτη, έρευνα και υλοποίηση με σκοπό την ένταξη όλου του γενικού λογιστικού ή εμπορικού συστήματος βιομηχανικών, εμπορικών και λοιπών επιχειρήσεων στο μηχανογραφικό σύστημα και γενικά η κάθε μορφής πληροφορική μελέτη αυτού. 7.- Η παροχή υπηρεσιών, εγκατάσταση, λειτουργία υποστήριξης και εκπαίδευσης συστημάτων (Hardware) και προγραμμάτων (Software) ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπών ηλεκτρικών/ηλεκτρονικών και μη συστημάτων. 8.- Η επισκευή και συντήρηση ηλεκτρονικών συστημάτων υψηλής τεχνολογίας, πληροφορικής, τηλεπικοινωνιών, τηλεφωνίας, Η/Υ και συναφών ειδών και λοιπών ηλεκτρικών/ηλεκτρονικών και μη συστημάτων. 9.- Η παραγωγή και εμπορία προϊόντων υψηλής τεχνολογίας που συνδυάζουν την εκπομπή μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή εικόνας, σχεδίων και πληροφοριών προς οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο, είτε μέσω του Διαδικτύου (Internet), είτε άλλων μέσων. 10.- Η ανάπτυξη όλων των παραπάνω δραστηριοτήτων με μεθόδους ηλεκτρονικού εμπορίου, είτε προς ιδίαν χρήση, είτε προς πώληση σε τρίτους. 11.- Η εισαγωγή, αγορά, πώληση, μίσθωση και εκμετάλλευση ηλεκτρονικών υπολογιστών, συστημάτων πληροφορικής, συστημάτων εικόνας – ήχου, συστημάτων τηλεπικοινωνιών – τηλεφωνίας, προβολής – προώθησης ως και ανταλλακτικών αυτών. 12.- Ο σχεδιασμός, παραγωγή, εκδόσεις εκπαιδευτικού και διαφημιστικού υλικού με ηλεκτρονικά ή/και έντυπα μέσα. 13.- Η εκπόνηση μελετών και η παροχή συμβουλών με τη μορφή συστήματος δικαιόχρησης (Franchising) σε επιχειρήσεις επί θεμάτων οργάνωσης, διοίκησης, διακίνησης εμπορίου, ανάπτυξης και μεταφοράς τεχνολογίας. 14.- Η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα οίκων του εξωτερικού που παράγουν ή και εμπορεύονται τεχνογνωσία (know- how), τεχνικό και τεχνολογικό εξοπλισμό. 15.- Η συμμετοχή σε υφιστάμενες ή συσταθησόμενες από την εν λόγω εταιρεία μεμονωμένα ή από κοινού με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα εταιρείες ή επιχειρήσεις που έχουν παρεμφερές αντικείμενο εργασιών, και γενικά η με οποιονδήποτε τρόπο συμμετοχή και συνεργασία με άλλες εταιρείες ή επιχειρήσεις της ημεδαπής ή αλλοδαπής που έχουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό. 16.- Η εξαγορά παρόμοιας μορφής επιχειρήσεων ή δικαιώματος που έχει σχέση με την πληροφορική. 17.- Η εκπροσώπηση και αντιπροσώπευση παρόμοιων επιχειρήσεων του εξωτερικού. 18.- Η συμμετοχή της εταιρείας με οποιαδήποτε ιδιότητα σε επιχειρήσεις της ημεδαπής ή αλλοδαπής, η σύσταση κοινοπραξίας ή η σύμπραξη με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα για όμοιους ή παρεμφερείς με τους ανωτέρω σκοπούς. 19.- Η σύναψη συμβάσεων και η με οποιονδήποτε τρόπο συνεργασία με το Ελληνικό Δημόσιο, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Νομικά Πρόσωπα και Φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα και γενικά με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ημεδαπό ή αλλοδαπό, με αντικείμενο τις παραπάνω δραστηριότητες της εταιρείας. 20.- Η διενέργεια κάθε άλλης συναφούς με τις ανωτέρω δραστηριότητες. β) Για την επίτευξη των ως άνω σκοπών η εταιρεία μπορεί 1) να παράγει ή να προμηθεύεται όλα τα παραπάνω είδη από την εγχώρια αγορά ή να τα εισάγει από το εξωτερικό, 2) να ιδρύει υποκαταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό 3) να συμμετέχει και να συνεργάζεται με άλλες επιχειρήσεις, εταιρείες, νομικά ή φυσικά πρόσωπα που επιδιώκουν τους ιδίους ή παρεμφερείς σκοπούς καθώς επίσης και να συνιστά μετ’ αυτών εταιρείες ή συνεργασίες, οποιασδήποτε νομικής μορφής και 4) μπορεί να ενεργεί όλες τις προσήκουσες κατά περίπτωση πράξεις, όπως (ενδεικτικά αναφερόμενες) να αγοράζει πρώτες ύλες, να αποκτά ή να μισθώνει ακίνητα και κινητά πράγματα, να συνάπτει συμβάσεις εργασίας, να συνάπτει συμβάσεις δανείου και πιστώσεων με τράπεζες και με ιδιώτες, να παραχωρεί και να δέχεται εμπράγματες εξασφαλίσεις, να υπογράφει αξιόγραφα, να ζητά την έκδοση διοικητικών αδειών, κ.ο.κ.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
47413102 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ Η ΟΧΙ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΜΙΑ Η ΔΥΟ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΥΠΟΥΣ ΜΟΝΑΔΩΝ: ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΝΗΜΗΣ, ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ, ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΞΟΔΟΥ Κύρια
46431000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Δευτερεύουσα
46431100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ, ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Δευτερεύουσα
46431115 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Δευτερεύουσα
46493309 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ Η ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
46493402 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ, ΤΣΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΥΛΙΚΟ Δευτερεύουσα
46511000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
46511001 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
46511010 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΟΡΗΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΒΑΡΟΥΣ <= 10 KG, ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ "LAPTOPS", "NOTEBOOKS" ΚΑΙ "SUB-NOTEBOOKS" Δευτερεύουσα
46511012 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
47191007 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ STOCK Δευτερεύουσα
47191008 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΔΩΡΩΝ ΓΕΝΙΚΑ Δευτερεύουσα
47413100 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
47423200 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
47433310 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Η ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ Δευτερεύουσα
47545400 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Δευτερεύουσα
47545437 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ Δευτερεύουσα
47913100 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Δευτερεύουσα
47913200 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Δευτερεύουσα
47915400 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Δευτερεύουσα
62012000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
62021000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΛΙΚΟΥ (HARDWARE) ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Δευτερεύουσα
62022000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
62023000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Δευτερεύουσα
62031000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
62091000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
63111000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΛΟΙΠΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Δευτερεύουσα
63113000 ΔΙΑΘΕΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Η ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση