CompareGreece Ασφαλιστικός Πράκτορας Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία

ΛΑΓΟΥΜΙΤΖΗ 24 , ΑΘΗΝΑ, 17671

CompareGreece Ασφαλιστικός Πράκτορας Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία


ΛΑΓΟΥΜΙΤΖΗ 24 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ. 800805930
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 141493101000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 20-02-2017
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 20-02-2017
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

CompareGreece Aσφαλιστικός Πράκτορας Μον. Ι.Κ.Ε.
CompareGreece Insurance Agent P.C.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΛΑΓΟΥΜΙΤΖΗ 24
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΚΑΛΛΙΘΕΑ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

4.1.Σκοπός της εταιρείας είναι: Ι) Η διανομή ασφαλιστικών προϊόντων στο όνομα και για λογαριασμό μίας ή περισσοτέρων ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Ως διανομή ασφαλιστικών προϊόντων ορίζεται η παροχή συμβουλών, προτάσεων ή διενέργειας εργασιών προπαρασκευής για την σύναψη συμβάσεων ασφάλισης, οι δραστηριότητες σύναψής τους ή οι δραστηριότητες παροχής βοηθείας κατά τη διαχείριση και την εκτέλεση των εν λόγω συμβάσεων, ιδίως σε περίπτωση που γεννηθεί αξίωση, περιλαμβανομένης της παροχής πληροφοριών σχετικά με μία ή περισσότερες ασφαλιστικές συμβάσεις, βάσει κριτηρίων που επιλέγονται από τον πελάτη μέσω ενός ιστοτόπου ή κάποιου άλλου μέσου και η παροχή καταλόγου κατάταξης ασφαλιστικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένης της σύγκρισης των τιμών και των προϊόντων, ή η παροχή έκπτωσης επί της τιμής ασφαλιστικής σύμβασης, όταν ο πελάτης είναι σε θέση να συνάψει άμεσα ή έμμεσα μια ασφαλιστική σύμβαση, χρησιμοποιώντας ιστότοπο ή άλλα μέσα. ΙΙ. Η παροχή συμβουλών περί των ασφαλιστικών συμβάσεων. Ειδικότερα η εταιρεία, χωρίς να διατηρεί δικαίωμα υπογραφής ασφαλιστηρίων αλλά με αλλεπάλληλες συμβάσεις έργου, θα μελετά την ασφαλιστική αγορά, θα παρουσιάζει και θα προτείνει λύσεις ασφαλιστικής κάλυψης των αναγκών των πελατών - εντολέων της, για την κατάρτιση ασφαλιστικών συμβάσεων για λογαριασμό των ασφαλιστικών επιχειρήσεων ή πρακτόρων ή μεσιτών ή συντονιστών ασφαλιστικών συμβούλων, με βάση σύμβαση έναντι προμηθείας για τις σχετικές εργασίες της. ΙΙΙ. Η είσπραξη ασφαλίστρων, παγίων, συμβολαίων, εισφορών, τελών και λοιπών χρεώσεων, για λογαριασμό ασφαλιστικών επιχειρήσεων ή πρακτόρων ή μεσιτών ή συντονιστών ασφαλιστικών συμβούλων κατόπιν αναθέσεως από αυτές. ΙV. Η διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων ως και η εκπαίδευση σε θέματα που αφορούν συνταξιοδοτικά, νοσοκομειακά, ασφαλιστικά προϊόντα γενικών κλάδων και λοιπών που άπτονται της ιδιωτικής ασφάλισης. Επίσης υπηρεσίες εκπαίδευσης ασφαλειομεσιτών, επιμόρφωσης στελεχών επιχειρήσεων, εισηγήσεων σε επιμορφωτικά σεμινάρια, υπηρεσίες σχεδιασμού και πιστοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων και επιπροσθέτως διοργάνωση επιστημονικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, διοργάνωση εμπορικών εκθέσεων κλπ. συναφών διοργανώσεων. Οι παραπάνω αναφερόμενες διοργανώσεις εν γένει και η παροχή παντός είδους εκπαίδευσης θα γίνονται είτε σε χώρους ιδιόκτητους είτε σε χώρους μισθωμένους σε ακίνητα τρίτων, (ξενοδοχεία, σεμιναριακά – συνεδριακά κέντρα κλπ.) είτε σε χώρους επαγγελματικούς καθ’ υπόδειξη τρίτων φορέων (νομικά πρόσωπα, κλπ. φορείς ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου) V. Η παροχή υπηρεσιών για το κοινό που σχετίζονται με οποιονδήποτε τρόπο με το Internet, χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε τεχνική και κάθε τεχνικό μέσο σε γενικές γραμμές που έχουν ήδη εφευρεθεί ή ίσως εφευρεθούν στο μέλλον, συμπεριλαμβανομένων ιδίως: α) την παροχή πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων υπηρεσιών διαδικτύου στο κοινό έναντι συνδρομής ή άλλου ανταλλάγματος, β) τη δημιουργία, τη συντήρηση, την προώθηση, τη λειτουργία ή / και την εμπορευματοποίηση ιστοσελίδων, ιστοσελίδων ηλεκτρονικού εμπορίου (e-commerce), εφαρμογών και μηχανών αναζήτησης, γ) τη δημιουργία, την εγκατάσταση και την εκμετάλλευση όλων των μορφών διαφήμισης και εμπορικών επικοινωνιών μέσω του Διαδικτύου, δ) τη διανομή οπτικοακουστικού ή / και ηχητικού υλικού μέσω του Διαδικτύου μέσω οποιασδήποτε τεχνικής μεθόδου, και ε) την ανάπτυξη, τη διανομή, την αγορά, τη χρηματοδοτική μίσθωση και χρήση όλων των ειδών λογισμικού και εφαρμογών, καθώς και όλων των ειδών ηλεκτρονικού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων του τερματικού εξοπλισμού και των μηχανημάτων, τα οποία είναι αναγκαία ή είναι σχετικά με ή επαρκή για την επίτευξη των σκοπών της Εταιρείας και των δραστηριοτήτων της Εταιρείας. VI. Κάθε άλλη συναφής προς παραπάνω εργασία ή δραστηριότητα. 4.2. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία δύναται: (α) Nα συμμετάσχει και να συνεργάζεται με οποιαδήποτε εταιρεία με τον ίδιο ή παρόμοιο σκοπό, οποιασδήποτε νομικής μορφής οντότητας στην Ελλάδα και το εξωτερικό, είτε από τη στιγμή της αρχικής ίδρυσης μιας τέτοιας εταιρείας ή αργότερα με μεταγενέστερη απόκτηση του συνόλου ή μέρους των μετοχών της, (β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ημεδαπό ή αλλοδαπό με οποιοδήποτε τρόπο. (γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία οπουδήποτε. (δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιούς ή παρεμφερείς σκοπούς. (ε) Να αγοράζει ή να μισθώνει κάθε ακίνητο και να εκτελεί γενικά οποιαδήποτε πράξη, η οποία είναι σχετική ή ουσιώδης για την υλοποίηση του σκοπού της. Η ανωτέρω απαρίθμηση των σκοπών της εταιρείας, είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
61104100 ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Κύρια
58291100 ΕΚΔΟΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Δευτερεύουσα
58291200 ΕΚΔΟΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΩΝ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Δευτερεύουσα
58291300 ΕΚΔΟΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Δευτερεύουσα
58291400 ΕΚΔΟΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Δευτερεύουσα
58292900 ΕΚΔΟΣΗ ΑΛΛΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Δευτερεύουσα
58293200 ΕΚΔΟΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΠΟΥ ΚΑΤΕΒΑΖΕΤΑΙ (DOWNLOAD) ΑΠΟ ΤΟ INTERNET Δευτερεύουσα
58294000 ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΠΙΓΡΑΜΜΙΚΟΥ (ON LINE) ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
58295000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Δευτερεύουσα
59111200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΑΙΝΙΩΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ Η ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ Δευτερεύουσα
59112400 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΑΙΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΒΙΝΤΕΟ, ΠΟΥ ΚΑΤΕΒΑΖΟΝΤΑΙ (DOWNLOAD) ΑΠΟ ΤΟ INTERNET Δευτερεύουσα
62011104 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Δευτερεύουσα
63111300 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δευτερεύουσα
63113000 ΔΙΑΘΕΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Η ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Δευτερεύουσα
73111100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Δευτερεύουσα
73121300 ΠΩΛΗΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Η ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Δευτερεύουσα

Σύνδεση