ΦΡΟΝΕΙΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΘΗΣΕΙΟΥ 18 , ΑΘΗΝΑ, 10555

ΦΡΟΝΕΙΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΘΗΣΕΙΟΥ 18 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800870900
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 143520101000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 01-09-2017
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 01-09-2017
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΦΡΟΝΕΙΝ ΙΚΕ
FRONEIN IKE

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΘΗΣΕΙΟΥ 18
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΘΗΝΑ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  E-mail:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

Α. Σκοπός της εταιρίας είναι: 1. Η διενέργεια ελέγχων ασφαλούς λειτουργίας και ο ποιοτικός έλεγχος εγκαταστάσεων, οι οποίες χρησιμοποιούν ιοντίζουσες και μη ιοντιζουσες ακτινοβολίες 2. Η εκπόνηση πάσης φύσεως μελετών σχετικών με τις ιοντιζουσες και μη ιοντιζουσες ακτινοβολίες 3. Η εκπόνηση μελετών ακτινοπροστασίας για εγκατάσταση εξοπλισμού χρήσης ακτινοβολιών (ιοντιζουσών και μη) 4. Οι μετρήσεις παντός τύπου ιοντιζουσών και μη ιοντιζουσών ακτινοβολιών για ιατρικούς και άλλους σκοπούς (π.χ. βιομηχανικές εφαρμογές) 5. Η παροχή επιστημονικών συμβουλών σχετικών με την ασφαλή χρήση των ιοντιζουσων και μη ιοντιζουσων ακτινοβολιών για ιατρικούς και μη σκοπούς 6. Η δημιουργία και η εκμετάλλευση με κέρδος οποιουδήποτε εργαστηρίου χρήσης ιοντιζουσών και μη ακτινοβολιων 7. Η δημιουργία και η εκμετάλλευση με κέρδος οποιουδήποτε εργαστηρίου ελέγχου μηχανημάτων και συσκευών χρήσης ιοντιζουσών και μη ακτινοβολιων καθώς και συνοδού εξοπλισμού αυτών 8. Οι υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου και επισκευής μηχανημάτων και συσκευών χρήσης ιοντιζουσών και μη ακτινοβολιων καθώς και συνοδού εξοπλισμού αυτών 9. Η εισαγωγή, αντιπροσώπευση και εμπορία μηχανημάτων και συσκευών χρήσης ιοντιζουσών και μη ακτινοβολιών για ιατρικούς και μη σκοπούς 10. Η εισαγωγή, αντιπροσώπευση και εμπορία επιστημονικού εξοπλισμού διενέργειας ελέγχων ακτινοπροστασίας και ελέγχων καλής και ασφαλούς λειτουργίας μηχανημάτων και συσκευών χρήσης ιοντιζουσών και μη ακτινοβολιων 11. Η εισαγωγή, αντιπροσώπευση και εμπορία κάθε είδους αναλωσίμων για ιατρικές και μη εφαρμογές συμπεριλαμβανομένων ραδιοφαρμάκων και ραδιοισοτόπων 12. Η εμπορία πάσης φύσεως ανταλλακτικών μηχανημάτων και μέσων ακτινοπροστασίας 13. Η διοργάνωση σεμιναρίων, συνεδρίων και εκδηλώσεων με σκοπό την ενημέρωση του κοινού, για θέματα ακτινοπροστασίας από ιονίζουσες και μη ακτινοβολίες 14. Η διοργάνωση σεμιναρίων επιμόρφωσης με αντικείμενο την διενέργεια ελέγχων ακτινοπροστασίας και τον ποιοτικό έλεγχο μηχανημάτων και συσκευών χρήσης ιονιζουσών και μη ακτινοβολιών 15. Η κατασκευή των υποδομών εγκατάστασης (ακτινοπροστασία, μαγνητοπροστασία χώρων) μηχανημάτων χρήσης ιονιζουσών και μη ακτινοβολιών 16. Η συνεργασία με φορείς του Δημοσίου ή νομικών προσώπων ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου ή επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα προκειμένου για την ενημέρωση και τη διεύρυνση του γνωστικού αντικειμένου σε σχέση με θέματα ιοντιζουσών και μη ακτινοβολιών 17. Η συμμετοχή σε διδακτικά προγράμματα με συναφές αντικείμενο. 18. Η συμμετοχή σε υφιστάμενες ή σε συσταθησόμενες από την παρούσα Εταιρεία, μόνη της ή με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εταιρείες ή επιχειρήσεις που έχουν ή μη παρεμφερές αντικείμενο εργασιών και γενικά η με οποιονδήποτε τρόπο συμμετοχή και συνεργασία με άλλες εταιρείες ή επιχειρήσεις της ημεδαπής ή αλλοδαπής που έχουν τον ίδιο ή μη (παρεμφερή) σκοπό. 19. Η διοργάνωση συζητήσεων, διαλέξεων, συνεδρίων, καθώς και η έκδοση επιστημονικών εντύπων από την Εταιρεία ή και με τη συνεργασία παρεμφερών Εταιρειών ή επιχειρήσεων της ημεδαπής ή αλλοδαπής. 20. Η συμμετοχή επιστημονικών συνεργατών, επιστημόνων και βοηθητικού προσωπικού, που προσφέρουν υπηρεσίες στην Εταιρεία, σε συζητήσεις, διαλέξεις, σεμινάρια ή συνέδρια που λαμβάνουν χώρα στην ημεδαπή ή αλλοδαπή για ενημέρωση πάνω στην αλματώδη εξέλιξη της τεχνολογίας και της επιστήμης. 21. Η ανάληψη από την Εταιρεία, επιστημονικών εργασιών, πρωτοκόλλων και άλλων ερευνητικών εργασιών που θα ζητούσαν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. 22. Η διενέργεια οποιωνδήποτε εργασιών, οι οποίες θεωρούνται από την Εταιρεία πρόσφοροι για την επίτευξη των σκοπών της. 23. Η ανάληψη εργολαβιών και η με οποιονδήποτε τρόπο συνεργασία με το Ελληνικό δημόσιο, Δήμους, Κοινότητες, νοσηλευτικούς οργανισμούς, ιδρύματα, νοσοκομεία, ασφαλιστικά ταμεία και γενικά η συνεργασία με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ημεδαπό ή αλλοδαπό, σε σχέση με όλες τις παραπάνω. 24. Η παροχή συμβουλών, όσον αφορά θέματα ακτινοπροστασίας σε ιατρικό, βιομηχανικό και άλλα περιβάλλοντα εργασίας. 25. Η διενέργεια ερευνητικών προγραμμάτων καθώς και η χρηματοδότηση ή συνεργασία με ιδιωτικούς ή δημοσίους φορείς, για τη συμμετοχή σε κοινοτικά ή εν γένει αναπτυξιακά προγράμματα. 26. Η διενέργεια ενημερωτικών, εκπαιδευτικών σεμιναρίων και προγραμμάτων σχετικών με την προώθηση της έρευνας και εξέλιξης της επιστήμης καθώς και κάθε είδους συναφών με αυτήν θεμάτων. 27. Η διάσωση, διάδοση προβολή και ανάπτυξη των γραμμάτων και των καλών τεχνών 28. Μαθήματα και μαθήματα εξ αποστάσεως μέσω Η/Υ (e-learning) 29. Η Διοργάνωση επιστημονικών ή επαγγελματικών συναντήσεων, διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων συναφών εκδηλώσεων 30. Συγγραφή βιβλίων και εντύπων 31. Έκδοση βιβλίων, ενημερωτικών περιοδικών σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή ή παραγωγή κλασσικών ή σύγχρονων οπτικών ή/και οπτικοακουστικών μέσων 32. Πώληση βιβλίων, δίσκων και εν γένει εκπαιδευτικού υλικού 33. Σχεδιασμός, κατασκευή και πώληση χαρτικών (βιβλιοχαρτοπωλείον), εκπαιδευτικών παιχνιδιών, επιτραπέζιων παιχνιδιών, χαρτών και ειδών δώρου 34. Η ανάδειξη πολιτιστικών και πολιτισμικών θεμάτων από την Ελλάδα, την Ευρώπη και εν γένει ολόκληρο τον Κόσμο 35. Η κατασκευή και δημιουργία πολιτιστικών κέντρων ή εν γένει χώρων που προάγουν τον πολιτισμό καθώς και κέντρων δημιουργικής απασχόλησης παίδων 36. Αναψυκτήριο 37. Διοργάνωση εκδρομών 38. Ξεναγήσεις, Θεματικός τουρισμός 39. Δημιουργία και λειτουργία διαδικτυακών πυλών, ιστοτόπων και ιστολογίων στο διαδίκτυο και εν πάση περιπτώσει χρήση της σύγχρονης ηλεκτρονικής τεχνολογίας 40. Δημοσιεύσεις, εκδόσεις, μελέτες, αναλύσεις, επιχορηγήσεις, υποτροφίες, βραβεία και μετάλλια, υποστήριξη ή διαχείριση κοινωνικών και πολιτιστικών οργανισμών, δομών ή φορέων, συνεργασίες με οικονομικούς και κοινωνικούς φορείς 41. Η συνεργασία με φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Περιφερειών 42. Η ανάληψη και η εκτέλεση ερευνητικών, εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών προγραμμάτων και μελετών, μορφωτικών, πολιτισμικών και πολιτιστικών δράσεων που επιχορηγούνται από το Δημόσιο ή άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς οργανισμούς, ιδρύματα ή την Ε.Ε. ή άλλους διεθνείς οργανισμούς ή άλλα κράτη 43. Συμμετοχή σε πλατφόρμες συνεργασίας με άλλους πολιτιστικούς φορείς, εγγραφή στα οικεία μητρώα που τηρούνται από δημόσιους φορείς και ανάληψη πρωτοβουλιών για την ανάδειξη κοινών δράσεων και συνεργασιών 44. Σύναψη συμβάσεων έργου με νομικά ή φυσικά πρόσωπα, για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει στο πλαίσιο προγραμμάτων ή άλλων έργων και, γενικότερα, για την προαγωγή των σκοπών του 45. Σύναψη συμφωνιών για την πραγματοποίηση ερευνών ή την ανάπτυξη προγραμμάτων με κάθε ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ, όπως δημόσιους φορείς, τοπική αυτοδιοίκηση, κρατικούς ή διακρατικούς φορείς, επιχειρήσεις, οργανισμούς και οργανώσεις κλπ 46. Πρόσκληση Ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων, καλλιτεχνών, κοινωνικών οργανισμών και μη κυβερνητικών ενώσεων 47. Μελέτη και στήριξη ζητημάτων κοινού ενδιαφέροντος που αφορούν το περιβάλλον, τον πολιτισμό, τα γράμματα και τις τέχνες 48. Η δημιουργία απαραίτητης υλικοτεχνικής υποδομής για την εξυπηρέτηση των ανωτέρω σκοπών Β. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί: α. Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση ή εταιρεία οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. β. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο. γ. Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε. δ. Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό. ε. Να συμμετέχει, είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με οποιαδήποτε νομική μορφή με άλλες εταιρείες ή κοινοπραξία ή φυσικά πρόσωπα σε δημοπρασίες και διαγωνισμούς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και να υποβάλλει προσφορές για την ανάληψη εκτέλεσης έργων κάθε είδους και να εκτελεί γενικά κάθε συναφή εργασία, να υποβάλλει αιτήσεις για την υπαγωγή της εταιρείας σε κάθε είδους αναπτυξιακούς νόμους ή για τη χρηματοδότησή της μέσω κρατικών ή άλλων επιχορηγήσεων. στ. Να δανείζει, δανείζεται και να εξευρίσκει κεφάλαια, συμπεριλαμβανομένης και της έκδοσης ομολογιών, υποσχετικών και άλλων τίτλων ή εγγράφων που ενσωματώνουν οφειλή χρέους (χρεόγραφα), την παροχή εγγυήσεων καθώς επίσης και να συνάπτει συμβάσεις σε σχέση με τα προαναφερόμενα. ζ. Να αγοράζει και εν γένει να εκμεταλλεύεται κινητά ή ακίνητα οποιουδήποτε προορισμού, τα οποία εμμέσως ή αμέσως εξυπηρετούν την ευόδωση των ανωτέρω σκοπών της εταιρείας. η. Να προβαίνει με οποιονδήποτε τρίτο νομικό ή φυσικό πρόσωπο ή κοινοπραξία στη σύναψη συμβάσεων factoring ή leasing. θ. Να συμμετέχει, αναλαμβάνει ή εκτελεί προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων ημεδαπών ή αλλοδαπών οργανισμών σε σχέση με τα προαναφερθέντα είδη και προϊόντα και γενικά να διενεργεί κάθε άλλη συναφή ή παρεμφερή δραστηριότητα ή πράξη που δεν κατονομάζεται στο παρόν άρθρο και είναι αναγκαία για την προώθηση των εργασιών και των επιδιώξεών της. ι. Να προβαίνει σε πάσης φύσεως ενδοκοινοτικές συναλλαγές, παροχή υπηρεσιών και προσωπικού που έχουν σχέση άμεσα ή έμμεσα με το σκοπό της άνω εταιρείας. Με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, είναι δυνατόν ο σκοπός της εταιρείας να διευρυνθεί και σε άλλες εμπορικές δραστηριότητες.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
86901501 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΟΥ Κύρια
32400000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ Δευτερεύουσα
33131200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΪΑΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
46181101 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Δευτερεύουσα
46181105 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
46181106 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Δευτερεύουσα
46431302 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΔΙΣΚΩΝ, ΟΠΤΙΚΩΝ ΔΙΣΚΩΝ (CDS, DVDS ΚΛΠ) ΚΑΙ ΚΑΣΕΤΩΝ Δευτερεύουσα
46461212 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
46461224 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ Δευτερεύουσα
46492101 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΓΕΝΙΚΑ Δευτερεύουσα
47616100 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΒΛΙΩΝ Δευτερεύουσα
47636405 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΔΙΣΚΩΝ, ΟΠΤΙΚΩΝ ΔΙΣΚΩΝ (CDS, DVDS ΚΛΠ) ΚΑΙ ΚΑΣΕΤΩΝ Δευτερεύουσα
58111900 ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ Δευτερεύουσα
59201000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΖΩΝΤΑΝΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΗΧΟΥ· ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ Δευτερεύουσα
82301101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ Δευτερεύουσα
82301102 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ Η ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Δευτερεύουσα
85591902 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ) ΣΕ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ Δευτερεύουσα
85591905 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ Δευτερεύουσα
85591906 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΣΩ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Δευτερεύουσα
85591907 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Δευτερεύουσα
90031112 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση