ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Λ. ΑΘΗΝΩΝ 71 , ΑΘΗΝΑ, 10447

ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Λ. ΑΘΗΝΩΝ 71 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094017203
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 277901000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 26-10-1960
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 14-04-1972
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ Α.Ε.Β.Μ.Ε.
SARACAKIS BROTHERS S.A.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
Λ. ΑΘΗΝΩΝ 71
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΘΗΝΑ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

Άρθρο 3 ΣΚΟΠΟΣ Α. Στους σκοπούς της Εταιρίας περιλαμβάνονται: 1. Η βιομηχανία και το εμπόριο αυτοκινήτων, φορτηγών, λεωφορείων, γεωργικών μηχανημάτων, των εξαρτημάτων και ανταλλακτικών αυτών, μηχανημάτων πάσης φύσεως και προορισμού καθώς και μεταλλικών εν γένει κατασκευών και εξαρτημάτων και ανταλλακτικών τούτων. 2. Η βιομηχανία και το εμπόριο των μηχανών εσωτερικής καύσεως, ξηράς και θαλάσσης, ως και οργάνων και μηχανών εφαρμογής ηλεκτρισμού. 3. Η βιομηχανία και το εμπόριο αεροπλάνων, εξαρτημάτων και ανταλλακτικών αυτών. 4. Η βιομηχανία και το εμπόριο των χρωμάτων και χημικών εν γένει προϊόντων. 5. Το εμπόριο μεταχειρισμένων οχημάτων, επιβατικών και μη και μηχανημάτων. 6. Η εμπορία καυσίμων υγρών ή στερεών, λιπαντικών και κάθε συναφούς με αυτά προϊόντος. 7. Οι αντιπροσωπείες αλλοδαπών και ημεδαπών βιομηχανικών, βιοτεχνικών, παροχής υπηρεσιών και εμπορικών οίκων. Οι προς το εξωτερικό εξαγωγές και οι από το εξωτερικό εισαγωγές προϊόντων των προηγούμενων περιπτώσεων καθώς και πάσης φύσεως βιομηχανικών και βιοτεχνικών προϊόντων παραγομένων στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή. 8. Η εισαγωγή από το εξωτερικό και η ναυπήγηση, διασκευή, συναρμολόγηση, επισκευή, εμπορία και εκμετάλλευση πλοίων, σκαφών (αναψυχής ή μη) και πλωτών εν γένει μέσων. Η εισαγωγή εκ του εξωτερικού και η εμπορία εξαρτημάτων και ανταλλακτικών αυτών. 9. Η εισαγωγή από το εξωτερικό, η εξαγωγή στην αλλοδαπή και εν γένει η εμπορία διτρόχων πάσης φύσεως (ποδηλάτων, μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών κλπ. μέσων μεταφοράς), των ανταλλακτικών και των παρελκομένων τους. 10. Οι εργασίες διασκευής, συναρμολόγησης, εγκατάστασης, συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, δικύκλων, φορτηγών, λεωφορείων και άλλων οχημάτων και τροχαίου εν γένει υλικού καθώς και πάσης φύσεως μηχανών και μηχανημάτων και οποιουδήποτε υλικού, των εξαρτημάτων και των παρελκομένων τους και η παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής αυτών. 11. Η διενέργεια με κόμιστρο εθνικών και διεθνών οδικών εμπορευματικών μεταφορών κατά τις διατάξεις του ν. 3887/2010, ως τροποποιηθείς ισχύει, δια φορτηγών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης και η διενέργεια κάθε εν γένει μεταφοράς επιτρεπόμενης στις από το νόμο προβλεπόμενες μεταφορικές επιχειρήσεις εθνικών και διεθνών εμπορευματικών μεταφορών. 12. Κάθε εργασία μεταφοράς χερσαίας ή θαλάσσιας, καθώς και η λειτουργία και διαχείριση αποθηκευτικών χώρων για την εναπόθεση και φύλαξη εμπορευμάτων και κινητών εν γένει πραγμάτων για ίδιο λογαριασμό και για λογαριασμό τρίτων, με βάση οποιουδήποτε τύπου σύμβαση. 13. Η με αμοιβή παροχή υπηρεσιών εναποθήκευσης κενών ή εμφόρτων εμπορευματοκιβωτίων (CONTAINERS). 14. Η επισκευή και συντήρηση εμπορευματοκιβωτίων (CONTAINERS) κάθε τύπου. 15. Η ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση πρατηρίων καυσίμων, υγρών ή στερεών και παροχή συναφών υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση των πελατών του πρατηρίου. 16. Η εκμίσθωση και εκμετάλλευση με οποιοδήποτε τρόπο των ανωτέρω αντικειμένων της εμπορίας της Εταιρίας, όπως ενδεικτικά: οχημάτων, φορτηγών, λεωφορείων, μηχανημάτων έργων, μηχανημάτων εν γένει και κάθε συναφούς με αυτά εξοπλισμού. Ειδικότερα, περιλαμβάνει την εκμίσθωση επιβατικών οχημάτων ιδιωτικής χρήσης (αυτοκινήτων, δικύκλων, τρικύκλων κλπ.) με ή χωρίς οδηγό, την εκμίσθωση Φ.Ι.Χ. και Φ.Δ.Χ., λεωφορείων, μηχανημάτων έργων, μηχανών, μοτοσυκλετών καθώς και κάθε αγαθό το οποίο εμπεριέχεται στο σκοπό της Εταιρίας. 17. Η εμπορία γεωργικών, δασικών, ορυκτών, βιομηχανικών και βιοτεχνικών εν γένει προϊόντων παραγομένων στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή. 18. Κάθε εν γένει εμπορική, βιομηχανική και ναυτιλιακή εργασία, καθώς και η παροχή υπηρεσιών ιδίως στον τομέα προώθησης και υποστήριξης πωλήσεων και επιχειρηματικών εν γένει δραστηριοτήτων για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων. 19. Η παραγωγή, εμπορία, εισαγωγή και εξαγωγή κάθε είδους συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ενδεικτικά, συσσωρευτών ενέργειας και λοιπών συναφών και η παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης, συντήρησης και επισκευής αυτών. 20. Η εξ αποστάσεως με ηλεκτρονικά μέσα εμπορία (ηλεκτρονικό εμπόριο/ e-commence) όλων των αναφερομένων στο παρόν άρθρο προϊόντων και υπηρεσιών. 21. Η λειτουργία τουριστικών γραφείων και παροχή συναφών υπηρεσιών με σκοπό, μεταξύ άλλων, τη μεταφορά με ειδικά τουριστικά λεωφορεία ή και εν γένει οχήματα δημόσιας χρήσης μεμονωμένων ατόμων ή ομάδας ατόμων ή/και αποσκευών εντός ή/και εκτός της ελληνικής επικράτειας, καθώς και η παροχή υπηρεσιών διαμονής για τους ανωτέρω. 22. (α) Η αγορά, πώληση και ανταλλαγή ακινήτων. (β) Η ανέγερση οικιών, οικοδομημάτων, μηχανοστασίων, εργοταξίων ή εργοστασίων σε δικά της ακίνητα ή σε ακίνητα τρίτων. (γ) Η προς τρίτους παραχώρηση ακινήτων της προς ανοικοδόμηση, έναντι μέρους ή όλου από το ανοικοδομηθησόμενο ή με οποιουσδήποτε άλλους οικονομικούς συνδυασμούς. (δ) Η εκμετάλλευση ακινήτων με ανέγερση επί τούτων οικιών, καταστημάτων, οικοδομών, μηχανοστασίων, εργοταξίων, εργοστασίων για χρησιμοποίησή τους για ίδιο λογαριασμό ή με εκμίσθωση ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. (ε) Η εργολαβία πάσης φύσεως έργων επί οποιουδήποτε ακινήτου, ιδίως δε η εργολαβία ανέγερσης πολυκατοικιών, είτε με χρηματικό αντάλλαγμα, είτε με μεταβίβαση στην Εταιρία από τον οικοπεδούχο ποσοστών του οικοπέδου επί του οποίου ανεγείρεται η οικοδομή ή και μέρους της οικοδομηθησόμενης πολυκατοικίας, είτε εξ αδιαιρέτου, είτε κατά ορισμένες οριζόντιες ιδιοκτησίες κατά το σύστημα της κατ’ όροφο ιδιοκτησίας και (στ) Κάθε συναφής προς τους σκοπούς τούτους εργασία, καθώς και η συμμετοχή σε οποιασδήποτε μορφής Εταιρία. 23. Η εκμίσθωση, υπεκμίσθωση, παραχώρηση της χρήσης είτε βραχυχρόνια είτε μακροχρόνια και εν γένει εκμετάλλευση με οποιονδήποτε τρόπο των ανωτέρω αντικειμένων εμπορίας της Εταιρίας, όπως ενδεικτικά: αυτοκινήτων, φορτηγών, δικύκλων, λεωφορείων, μηχανημάτων έργου, περονοφόρων, ανυψωτικών, αγροτικών/γεωργικών μηχανημάτων και εν γένει οχημάτων πάσης φύσεως και προορισμού, ηλεκτροκίνητων μηχανημάτων και εν γένει μηχανημάτων παντός τύπου, εργαλείων, ηλεκτροπαραγωγών ζευγών (Η/Ζ) καθώς και οποιαδήποτε δραστηριότητα σχετίζεται με την μετατροπή, διασκευή, συντήρηση, λειτουργία και εκμετάλλευση όλων των ανωτέρω αντικειμένων. Επίσης, υπηρεσίες χρηματοδοτικής μίσθωσης, υπηρεσίες χορήγησης πιστώσεων μεταξύ επιχειρήσεων, υπηρεσίες καταναλωτικών πιστώσεων με ή χωρίς ενέχυρο αντικειμένων, υπηρεσίες χορήγησης, διαπραγμάτευσης και διαχείρισης πιστώσεων, χωρίς την αποδοχή καταθέσεων, υπηρεσίες πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων τρίτων (factoring - forfaiting). 24. H απόκτηση απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις. Β. Για την επίτευξη του σκοπού της η Eταιρία δύναται: α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο, παρεμφερή ή και διαφορετικό σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου. β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο. γ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό και να αναλαμβάνει, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, τη διαχείριση άλλων επιχειρήσεων με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό. δ) Να διενεργεί κάθε πράξη συναφή προς τον παραπάνω σκοπό και αντικείμενο. ε) να ιδρύει υποκαταστήματα, παραρτήματα ή αντιπροσωπείες στην Ελλάδα και την αλλοδαπή


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
45111000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Κύρια
28300000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
29100000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
29200000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ· ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
29310000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ Δευτερεύουσα
29320000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ Δευτερεύουσα
33121100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΟΒΙΛΩΝ, ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ, ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΚΥΚΛΩΝ Δευτερεύουσα
33122100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
33122400 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΡΥΧΕΙΩΝ, ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Δευτερεύουσα
33151001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ, ΛΕΜΒΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Δευτερεύουσα
41200000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΜΗ Δευτερεύουσα
45111100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
45111200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΟΠΩΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΚΛΠ, ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΤΟΣ ΕΔΑΦΟΥΣ (ΒΑΡΟΥΣ <= 3,5 ΤΟΝΩΝ) Δευτερεύουσα
45112100 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
45112201 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Δευτερεύουσα
45114000 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
45114900 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
45191100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΟΡΤΗΓΩΝ, ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ Δευτερεύουσα
45191103 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ Δευτερεύουσα
45191104 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ, ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ Δευτερεύουσα
45191105 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Δευτερεύουσα
45200000 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
45201000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ Δευτερεύουσα
45202000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
45311000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
45311200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
45311217 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Δευτερεύουσα
45321000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Δευτερεύουσα
45321200 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
45322000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Δευτερεύουσα
45401000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
45402000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Δευτερεύουσα
46141000 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ Δευτερεύουσα
46493300 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ) Δευτερεύουσα
46611000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δευτερεύουσα
46611100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ Δευτερεύουσα
46631000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
46711310 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
47308100 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ Δευτερεύουσα
47308103 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ, ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΩΝ, ΑΛΛΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ, ΒΑΡΕΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
47524700 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣ Δευτερεύουσα
47646500 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
47788800 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
47910000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Δευτερεύουσα
49393300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ Δευτερεύουσα
49393400 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ Δευτερεύουσα
49411000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
49411400 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΜΕ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ (ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ) Δευτερεύουσα
49411905 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Δευτερεύουσα
52101900 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ Δευτερεύουσα
62021000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΛΙΚΟΥ (HARDWARE) ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Δευτερεύουσα
68101000 ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Δευτερεύουσα
68200000 ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ Η ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Δευτερεύουσα
68201200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ Η ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ Δευτερεύουσα
68321300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΗΣΗ, ΕΝΑΝΤΙ ΑΜΟΙΒΗΣ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Δευτερεύουσα
77111000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
77121000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ Δευτερεύουσα
77321000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
77391000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
77401901 Υπηρεσίες μεταβίβασης ή παραχώρησης χρήσης άϋλων αγαθών (δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών εκμετάλλευσης βιομηχανικών και εμπορικών σημάτων και παρόμοιων δικαιωμάτων Δευτερεύουσα
79110000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ Δευτερεύουσα
79121000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΤΑΞΙΔΙΩΝ Δευτερεύουσα
52291900 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Λοιπή

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση