ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ 245 , ΑΘΗΝΑ, 17122

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ 245 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 095148700
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 452401000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 28-04-1979
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 13-06-1979
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ECOTECH L.T.D. 'Η ΕΚΟΤΕΧ ΕΠΕ Ή ECOTECH ΕΠΕ
ECOTECH LTD
ECOTECH L.T.D. 'I EKOTECh EPE I ECOTECH EPE

Εξαγώγιμα Προϊόντα Επιχείρησης

Κωδικός Προϊόντος Περιγραφή Χώρα Εξαγωγής Έτος Εξαγωγής
842199 ΜΕΡΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΗΘΗΣΗ Η ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΥΓΡΩΝ Η ΑΕΡΙΩΝ, Π.Δ.Κ.Α. ΑΓΝΩΣΤΗ 2022

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ 245
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  E-mail:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

Α. Συνιστάται εταιρεία περιωρισμένης ευθύνης που έχει ως σκοπό 1) την ίδρυση Βιομηχανικής μονάδος εξοπλισμού για την επεξεργασία του ύδατος και προστασίας του περιβάλλοντος, πλέον αναλυτικώτερα η παραγωγική μονάδα θα κατασκευάζει: Αποσκληρυντάς ύδατος, Απιονιστάς ύδατος, Φίλτρα ύδατος, επιφανειακούς αεριστήρες, εσχάρες αυτόματες, κόσκινα διαχωρισμού στερεών, διαχυντές αέρος, τυποποιημένες μονάδες βιολογικού καθαρισμού κ.α. 2) παντός είδους μελέτες, κατασκευές, μετασκευές, συναρμολογήσεις εργολαβίας και εγκαταστάσεις συστημάτων προστασίας περιβάλλοντος, 3) την εν γένει αντιπροσώπευση, συνεργασία και συμπαραγωγή μετά Οίκων του Εξωτερικού ασχολουμένων με την προστασία του περιβάλλοντος και την επεξεργασία ποσίμου ύδατος ως και ύδατος δια βιομηχανική χρήση. Η σχέση αυτή, μετά Οίκων του Εξωτερικού θα καλύπτει και την εκμετάλλευση μεθόδων μελετών και ευρεσιτεχνιών (KNOW HOW), 4) την εμπορία αυτοτελών συστημάτων ή μηχανημάτων ή εργαλείων για τους τομείς επεξεργασίας υγρών οικιακών λυμάτων, επεξεργασίας υγρών βιομηχανικών αποβλήτων, επεξεργασίας ποσίμου ύδατος, αφαλατώσεις θαλασσίων και υφάλμυρων υδάτων, καθαρισμού και ελέγχου αερίων αποβλήτων, προστασίας και ελέγχου θορύβων, επεξεργασίας και διαθέσεως στερεών αποβλήτων, αποχετεύσεων υδρεύσεων, αρδεύσεων, χημικών προϊόντων και ουσιών βελτιωτικών ύδατος, 5) πάσα εξαγωγική και εισαγωγή δραστηριότητα επί των ως άνω, 6) την ενέργεια πάσης πράξεως εμπιπτούσης εις το πνεύμα εν τη ευρεία εννοία του καταστατικού, 7) την ανάληψη και εκτέλεση κάθε φύσεως τεχνικών έργων ήτοι, Δημοσίων, ΝΠΔΔ, Συνεταιρισμών, τοπικής Αυτοδιοίκησης, γενικά έργων που προκηρύσσονται, εποπτεύονται και πραγματοποιούνται από το Ελληνικό Δημόσιο, όπως και ιδιωτικών και ΝΠΙΔ, 8) Την ανάληψη και εκτέλεση εργασιών λειτουργίας και συντήρησης Μονάδων Επεξεργασίας Αποβλήτων και νερού 9) Τον σχεδιασμό και κατασκευή μηχανημάτων κατάλληλων για επεξεργασία στερεών καταλοίπων (όπως κομποστοποιητές) και μηχανημάτων κατάλληλων για επεξεργασία πάσης φύσεων λασπών και κυρίως των προερχομένων από Μονάδες Επεξεργασίας Αποβλήτων (όπως π.χ. ξηραντήρια, λιπασματοποιητές κα), 10) Την ανάληψη και εκτέλεση εργασιών λειτουργίας και συντήρησης μονάδων επεξεργασίας λασπών όπως και διάθεσης λασπών και κάθε άλλου παραπροϊόντος της επεξεργασίας αποβλήτων ή νερού 11) Την ανάληψη έργων συνεργασίας Ιδιωτικών και Δημόσιων Φορέων (ΣΔΙΤ) 12) Την ανάληψη έργων και εργασιών και κατασκευή μηχανημάτων για παραγωγή ενέργειας, ήπιων μορφών, 13) Την καλλιέργεια, επεξεργασία, τυποποίηση ελαιοκάρπου, παραγωγή και τυποποίηση ελαιολάδου, 14) Την διαχείριση και διάθεση λασπών τοξικών ή μη και τοξικών αποβλήτων κάθε φύσης, 15) Την διενέργεια χημικών αναλύσεων νερού, αποβλήτων και λοιπών ουσιών σχετικών με το αντικείμενο της δραστηριότητας της εταιρείας, 16) Την εισαγωγή, παραγωγή, ανάληψη και εκτέλεση εργασιών σχετικών με τη χρήση πάσης φύσεως μικροοργανισμών για τη βελτίωση λειτουργίας επεξεργασίας αποβλήτων, βιοεξυγίανσης εδαφών, αντιμετώπισης επεισοδίων ρύπανσης κ.ο.κ, 17) Την εισαγωγή, κατασκευή, εμπόριο και εξαγωγή συστημάτων, υλικών και εξαρτημάτων ελέγχου, αυτοματισμού και τηλεχειρισμού καθώς και την κατασκευή ηλεκτρικών πινάκων-συστημάτων αυτοματισμού, 18) Την παροχή υπηρεσιών συμβούλου σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα του ιδιωτικού ή του ευρύτερου Δημοσίου τομέα και ΟΤΑ σε θέματα σχετικά με το αντικείμενο της εταιρείας, 19) Μεταφορά της ιλύος και λοιπών παραπροϊόντων της επεξεργασίας λυμάτων, όπως άμμος, εσχαρίσματα, λίπη, /έλαια σε κατάλληλα αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις/αποδέκτες και 20) Μεταφορά κάθε είδους τοξικών αποβλήτων και τοξικών παραπροϊόντων επεξεργασίας αποβλήτων σε κατάλληλα αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις/αποδέκτες. Β. Προς επιδίωξη του σκοπού της η εταιρεία αυτή μπορεί: α) να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση παρεμφερούς σκοπού με οποιοδήποτε εταιρικό τύπο ή να συγχωνεύεται με άλλη εταιρεία ή να απορροφά άλλη συναφή επιχείρηση ατομική ή εταιρική οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, β) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο, γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε και δ) να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση παρεμφερούς σκοπού ημεδαπή ή αλλοδαπή ή να αντιπροσωπεύεται από αυτή.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
43221102 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΗΠΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ Κύρια
20599900 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΛΛΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
36002001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ Δευτερεύουσα
36002002 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΦΙΛΤΡΑ Η ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ Δευτερεύουσα
37001101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
37002000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗΣ Δευτερεύουσα
38221900 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
38222900 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
39001100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
39001200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
46190000 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ Δευτερεύουσα
46691900 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Δευτερεύουσα
71121100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
71201100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ Δευτερεύουσα
71201102 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
72192900 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση