ΑΙΟΛΙΣ ΘΗΒΑΪΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΟΣ 64 , ΜΑΡΟΥΣΙ, 19200

ΑΙΟΛΙΣ ΘΗΒΑΪΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ


ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΟΣ 64 , ΜΑΡΟΥΣΙ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 801125830
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149692601000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 14-03-2019
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 14-03-2019
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΑΙΟΛΙΣ ΘΗΒΑΪΚΗ ΑΕ
AIOLIS THIVAIKI SA

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΟΣ 64
  Πόλη:
ΜΑΡΟΥΣΙ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΕΛΕΥΣΙΝΑ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

Α. Σκοπός της εταιρείας είναι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: 1. H παραγωγή, κατοχή, μεταφορά, αποθήκευση, προμήθεια των πρώτων υλών και των ουσιών των ποικιλιών κάνναβης του είδους Cannabis Sativa L περιεκτικότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) άνω του 0,2%, η παραγωγή, εισαγωγή και εμπορία πολλαπλασιαστικού υλικού, καθώς και η εγκατάσταση και λειτουργία μεταποιητικής μονάδας επεξεργασίας και παραγωγής τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης με αποκλειστικό σκοπό είτε την προμήθεια του κρατικού μονοπωλίου και την διάθεσή τους για ιατρικούς σκοπούς, είτε την εξαγωγή τους 2. Η καλλιέργεια, επεξεργασία, παραγωγή, διάθεση, διανομή, διακίνηση, αποθήκευση, εμπορία, εισαγωγή και εξαγωγή αγροτικών προϊόντων που παράγονται από πολυετή ή μη φυτά 3. Η επεξεργασία, παραγωγή, διάθεση, διανομή, διακίνηση, αποθήκευση, εμπορία, εισαγωγή και εξαγωγή, αντιπροσώπευση οποιωνδήποτε οίκων και γενικά εμπορία στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, κάθε είδους φαρμακευτικών, παραφαρμακευτικών, ιατρικών, χημικών, κτηνιατρικών, διαιτητικών και καλλυντικών προϊόντων και ειδών υγιεινής, ως και προϊόντων βιολογικής διαγνωστικής καθώς και η συμμετοχή, αμέσως ή εμμέσως σε οποιεσδήποτε άλλες βιομηχανικές, εμπορικές ή οικονομικές εταιρείες, που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς με τον σκοπό της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης και της παραγωγής των ανωτέρω προϊόντων είτε έμμεσα είτε άμεσα στην Ελλάδα ή/και την αλλοδαπή. 4. Εργασίες Παραγωγής ή/και Υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής εξωτερικών ενδυμάτων. 5. Εργασίες Παραγωγής ή/και Υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής ενδυμάτων και εξαρτημάτων ένδυσης. 6. Κατασκευή Υλικού Χαρτοποϊίας για χαρτί υγείας ή χαρτί καθαρισμού προσώπου, χαρτοπετσετών, κάθε είδους χαρτοβάμβακα και επιπέδων επιφανειών. 7. Εργασίες Παραγωγής ή/και υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής χαρτιού, χαρτονιού, ειδών οικιακής χρήσης, υγειονομικών ειδών και ειδών τουαλέτας. 8. Εργασίες Παραγωγής ή/και υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής χρωμάτων και χρωστικών υλών. 9. Εργασίες Παραγωγής ή/και υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής άλλων βασικών ανόργανων χημικών ουσιών. 10. Εργασίες Παραγωγής ή/και υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής άλλων βασικών οργανικών χημικών ουσιών. 11. Εργασίες Παραγωγής ή/και υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής πλαστικών σε πρωτογενείς μορφές. 12. Εργασίες Παραγωγής ή/και υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής σαπουνιού και απορρυπαντικών, προϊόντων καθαρισμού και στίλβωσης. 13. Εργασίες Παραγωγής ή/και υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής αρωμάτων και παρασκευασμάτων καλλωπισμού. 14. Υπηρεσίες εγκατάστασης εξοπλισμού για τον έλεγχο παραγωγικών διαδικασιών. 15. Συλλογή και διάθεση επικίνδυνων απορριμμάτων. 16. Παροχή υπηρεσιών εξυγίανσης και καθαρισμού. 17. Πώληση φαρμακευτικών, ιατρικών ειδών, αρωμάτων, ειδών καλλωπισμού και ειδών και υλικών καθαρισμού. 18. Εισαγωγή και εμπορία χονδρική ειδών ιματισμού. 19. Εισαγωγή και εμπορία φαρμακευτικών προϊόντων. 20. Χονδρικό εμπόριο χημικών προϊόντων βιομηχανικής χρήσης. 21. Λιανικό εμπόριο ιατρικών, ορθοπεδικών ειδών, καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού, ιματισμού, ιατροφαρμακευτικών ειδών, σε εξειδικευμένα καταστήματα, μέσω διαδικτύου ή και εκτός καταστημάτων. 22. Παροχή συμβουλών σε θέματα στρατηγικής διαχείρισης, μάρκετινγκ, διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού. Ειδικότερα, υπηρεσίες παροχής συμβουλών οργάνωσης της μεθόδου εργασίας, πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης ποιότητας, ελέγχου ποιότητας, υπηρεσίες εσωτερικής διαμόρφωσης και διακόσμησης επαγγελματικών χώρων. 23. Η εκπόνηση τεχνικών μελετών για νέα προϊόντα. 24. Η παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας. 25. Παραγωγή, διάθεση οικοδομικών υλικών και μονωτικών υλικών, τούβλων κλπ προϊόντων. 26. O σχεδιασμός, η ανάπτυξη, η κατασκευή, η εμπορία, η εγκατάσταση, η λειτουργία, η εκμετάλλευση και η συντήρηση Συστημάτων Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) όπως: η ηλιακή ενέργεια (φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις), η αιολική ενέργεια (ανεμογεννήτριες), η ενέργεια των κυμάτων, η βιομάζα, τα αέρια που εκλύονται από χώρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων και από εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού, τα βιοαέρια, η παλιρροϊκή ενέργεια, η γεωθερμική ενέργεια, η υδραυλική ενέργεια που αξιοποιείται από υδροηλεκτρικούς σταθμούς Β. Για την επίτευξη του σκοπού της, η εταιρεία μπορεί: α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου. β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο και να συνιστά κοινοπραξίες. γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε. δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό. ε) Να αποκτά ακίνητα και μηχανολογικό εξοπλισμό προκειμένου να τα χρησιμοποιεί για την πραγμάτωση των σκοπών της ή να τα εκμεταλλεύεται εκμισθώνοντάς τα σε τρίτους και γενικότερα να προβαίνει σε κάθε πράξη που αποσκοπεί στην πραγμάτωση των σκοπών της ή άλλων παρεμφερών. στ) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων μπορεί με τροποποίηση του παρόντος να καθορίζει και άλλες δραστηριότητες σαν σκοπό της εταιρείας.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
21201300 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΑΛΚΑΛΟΕΙΔΗ Η ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥΣ, ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΟΡΜΟΝΕΣ Η ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ Κύρια
1110000 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΡΥΖΙΟΥ), ΟΣΠΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΥΧΩΝ ΣΠΟΡΩΝ Δευτερεύουσα
1119900 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΕΛΑΙΟΥΧΩΝ ΣΠΟΡΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ (Π.Δ.Κ.Α.) Δευτερεύουσα
1160000 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΙΝΩΔΩΝ ΦΥΤΩΝ Δευτερεύουσα
1161900 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΛΙΝΑΡΙΟΥ, ΚΑΝΝΑΒΗΣ ΚΑΙ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΩΝ ΙΝΩΔΩΝ ΦΥΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
1283000 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΥΤΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΗΝ ΑΡΩΜΑΤΟΠΟΙΙΑ, ΤΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ, Η ΓΙΑ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΑ, ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΑ Η ΠΑΡΟΜΟΙΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ Δευτερεύουσα
1300000 ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ Δευτερεύουσα
1301024 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΥΤΩΡΙΩΝ ΑΛΛΩΝ ΑΝΘΕΩΝ Δευτερεύουσα
1301025 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΥΤΩΡΙΩΝ ΑΛΛΩΝ ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΩΝ Δευτερεύουσα
1301028 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΥΤΩΡΙΩΝ ΦΥΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Δευτερεύουσα
13107200 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΓΙΟΥΤΑ Η ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΦΛΟΙΟΥ (ΒΙΒΛΟΣ) ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΦΥΤΩΝ· ΝΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΦΥΤΙΚΕΣ ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ· ΝΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ Δευτερεύουσα
17110000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΑΡΤΟΠΟΛΤΟΥ Δευτερεύουσα
17111100 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΗΜΙΚΟΥ ΞΥΛΟΠΟΛΤΟΥ, ΓΙΑ ΔΙΑΛΥΣΗ Δευτερεύουσα
17111200 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΗΜΙΚΟΥ ΞΥΛΟΠΟΛΤΟΥ, ΣΟΔΑΣ Η ΘΕΙΙΚΟΥ ΑΛΑΤΟΣ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΠΟΛΤΟ ΓΙΑ ΔΙΑΛΥΣΗ Δευτερεύουσα
17111300 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΗΜΙΚΟΥ ΞΥΛΟΠΟΛΤΟΥ, ΘΕΙΩΔΟΥΣ ΑΛΑΤΟΣ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΠΟΛΤΟ ΓΙΑ ΔΙΑΛΥΣΗ Δευτερεύουσα
17111400 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΞΥΛΟΠΟΛΤΟΥ· ΗΜΙΧΗΜΙΚΟΥ ΞΥΛΟΠΟΛΤΟΥ· ΠΟΛΤΩΝ ΑΠΟ ΙΝΩΔΕΙΣ ΚΥΤΤΑΡΙΝΙΚΕΣ ΥΛΕΣ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΞΥΛΟ Δευτερεύουσα
17291900 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΣΙΓΑΡΟΧΑΡΤΟΥ· ΜΑΣΟΥΡΙΩΝ, ΚΑΡΟΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ· ΔΙΗΘΗΤΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ· ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
21109900 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Δευτερεύουσα
21201100 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΠΕΝΙΚΙΛΙΝΕΣ Η ΑΛΛΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ Δευτερεύουσα
21201200 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΟΡΜΟΝΕΣ, ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ Δευτερεύουσα
21209900 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
23991902 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Δευτερεύουσα
35111003 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δευτερεύουσα
35111009 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Δευτερεύουσα
46181103 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Δευτερεύουσα
46181108 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
46211902 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ Δευτερεύουσα
46211905 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΙΟΥΤΑΣ, ΛΙΝΑΡΙΟΥ, ΚΑΝΝΑΒΗΣ, ΣΙΖΑΛ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΥΦΑΝΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ, ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΩΝ Δευτερεύουσα
46211921 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΥΤΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΗΝ ΑΡΩΜΑΤΟΠΟΙΙΑ, ΤΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Η ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΩΝ, ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΩΝ Η ΓΙΑ ΠΑΡΟΜΟΙΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ, ΞΗΡΩΝ Δευτερεύουσα
46461101 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΔΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ Η ΖΩΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
46461110 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Δευτερεύουσα
46691572 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Δευτερεύουσα
46731649 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΑΝΙΔΩΝ, ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΦΥΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ, ΑΧΥΡΩΝ Η ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΞΥΛΕΙΑΣ, ΣΥΣΣΩΜΑΤΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΟΡΥΚΤΕΣ ΣΥΝΔΕΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ Δευτερεύουσα
47737405 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Δευτερεύουσα
47737408 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΑΦΕΨΗΜΑΤΩΝ ΒΟΤΑΝΩΝ Δευτερεύουσα
70221210 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Δευτερεύουσα
70221212 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ Δευτερεύουσα
70221504 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δευτερεύουσα

Σύνδεση