SOFTRONIC SOLUTIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΣΠΑΣΙΑΣ 72-74 , ΧΟΛΑΡΓΟΣ, 15561

SOFTRONIC SOLUTIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


ΑΣΠΑΣΙΑΣ 72-74 , ΧΟΛΑΡΓΟΣ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 801181040
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151194201000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 25-06-2019
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 25-06-2019
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

SOFTRONIC SOLUTIONS

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΑΣΠΑΣΙΑΣ 72-74
  Πόλη:
ΧΟΛΑΡΓΟΣ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΧΟΛΑΡΓΟΣ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:

Σκοπός Επιχείρησης

1. Η παροχή υπηρεσιών ασφαλείας, ή/και η εμπορία συστημάτων ασφαλείας, όπως αυτές ορίζονται ενδεικτικά στο άρθρο 1 του Ν.2518/1997 με την παροχή σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα μίας ή περισσοτέρων από τις ακόλουθες ενδεικτικά και μόνο αναφερομένων υπηρεσιών: Α. επιτήρηση ή φύλαξη κινητών και ακινήτων περιουσιακών αγαθών και εγκαταστάσεων, Β. προστασία φυσικών προσώπων, Γ. προστασία θεαμάτων, εκθέσεων, συνεδρίων, διαγωνισμών και αθλητικών εκδηλώσεων, Δ. ασφαλή μεταφορά χρημάτων, αξιών και πολύτιμων αντικειμένων, Ε. εμπορία, εγκατάσταση, συντήρηση και παρακολούθηση λειτουργίας μηχανημάτων και συστημάτων ασφαλείας και συναγερμού πλην αυτών που τοποθετούνται σε αυτοκίνητο, ΣΤ. εκμετάλλευση κέντρων λήψης, ελέγχου και διαβίβασης σημάτων συναγερμού, Ζ. έλεγχο ασφαλείας επιβατών, επισκεπτών, χειραποσκευών, αποσκευών και φορτίου σε φυλασσόμενους ιδιωτικούς ή δημόσιους χώρους καθώς και έλεγχο πρόσβασης στους χώρους αυτούς, Η. έλεγχο με ειδικά μηχανήματα επιβατών, αποσκευών και φορτίου σε φυλασσόμενους ιδιωτικούς ή δημόσιους χώρους, Θ. εκπόνηση μελετών και σχεδιασμό συστημάτων ασφαλείας, I. πραγματοποίηση συνοδειών για ασφαλή μετακίνηση οχημάτων που μεταφέρουν ογκώδη αντικείμενα με ειδικά οχήματα που φέρουν φορητές συσκευές φωτεινής σηματοδότησης, ΙΑ. η με επιδίωξη το κέρδος αντιπροσώπευση εμπορικών εταιριών και επιχειρήσεων του εσωτερικού και εξωτερικού με οποιοδήποτε συναφή εταιρικό και εμπορικό σκοπό παροχής υπηρεσιών ασφαλείας και εμπορίας ειδών συναγερμού και προειδοποίησης και η επικερδής μεταπώληση των προϊόντων αυτών. Προς επίτευξη αυτού του εταιρικού σκοπού η εταιρία μπορεί να συνεργάζεται με άλλες επιχειρήσεις που υπάρχουν ή θα συσταθούν στο μέλλον και που επιδιώκουν τον ίδιο ή παραπλήσιο σκοπό καθώς και να ιδρύει υποκαταστήματα σε άλλες πόλεις της Ελλάδος αλλά και του εξωτερικού, IB. η αγορά, εκμίσθωση και μίσθωση ακινήτων για την ευόδωση των εταιρικών σκοπών, ΙΓ. η παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικού χαρακτήρα προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο του εσωτερικού και εξωτερικού στο πεδίο της παροχής υπηρεσιών ασφαλείας και της οργάνωσης επιχειρήσεων συναφούς σκοπού και δραστηριότητας, ΙΔ. η συμμετοχή σε εταιρίες που επιδιώκουν οποιαδήποτε από τις παραπάνω δραστηριότητες, ΙΕ. Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες ΙΣΤ. κάθε άλλη συναφή προς τα παραπάνω εργασία ή δραστηριότητα, ΙΖ. ενοικίαση, πώληση συστημάτων ασφαλείας και παρακολούθησης, ΙΗ. παροχή υπηρεσιών καθαρισμού κτιρίων. 2. Η παροχή προϊόντων και υπηρεσιών ελέγχου υγείας biohack, σωματικής και ψυχικής ευεξίας και βελτίωσης της καλής φυσικής κατάστασης φυσικών προσώπων, αθλητών και μη, μέσω προπονητικών μεθόδων, αυτοπροστασίας, ανάπτυξης των φυσικών τους ικανοτήτων με την χρήση εξειδικευμένων οργάνων, μηχανημάτων και μεθόδων με τις κατάλληλες πιστοποιήσεις και εκπαιδεύσεις, καθώς και της ίδρυσης οργανωμένων και ελεγχόμενων χώρων άθλησης και αναψυχής ή/και χώρους ελέγχου υγείας Biohack και σωματικής και ψυχικής ευεξίας, όπως του “The Biohack Project”, εμπορικό σήμα της εταιρείας που περιλαμβάνει εξιδεικευμένες μεθόδους και προηγμένο εξοπλισμό που το ξεχωρίζει από τον ανταγωνισμό και που μπορεί να παραχωρεί το σήμα της σε τρίτα νομικά ή φυσικά πρόσωπα με την μορφή της δικαιόχρησης (franchising) έπειτα από σύναψη εμπορικής συμφωνίας. Η εταιρεία κατέχει στο portfolio της το brand "The Biohack Project" κατά 100%. 3. Η παροχή προϊόντων και υπηρεσιών σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα σχετικά με τη τεχνολογία των πληροφοριών και επικοινωνίας ή τεχνολογία της πληροφορίας (IT ή ΙCT) που περιλαμβάνει τη διαχείριση και ανάθεση έργων (Project Management - outsourcing) και την ανάπτυξη συνεργιών για τη μελέτη, σχεδίαση, ανάπτυξη, υλοποίηση, συντήρηση, υποστήριξη και διαχείριση υπολογιστικών πληροφοριακών συστημάτων, την ανάπτυξη λογισμικού, ή/και παροχή υποδομών που σχετίζονται με έργα ΙΤ, την παροχή υπηρεσιών κυβερνοασφάλειας δικτύων και συστημάτων, την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στον τομέα αυτό (ΙΤ Consulting), τη διαχείριση συμβάσεων/συμβολαίων, την παροχή τεχνικής υποστήριξης, επιθεώρησης και τεχνικών ελέγχων σε ένα διαρκώς εξελισσόμενο τεχνολογικό περιβάλλον, όπως επίσης και αυτοματισμών με την χρήση νέων τεχνολογιών και εξειδικευμένου λογισμικού, ενδεικτικά: internet of things (ΙΟΤ), δίκτυα Bluetooth, δίκτυα 4G και 5G, τεχνητής νοημοσύνης (artificial intelligence), βαθιάς μάθησης (deep learning), ανάλυσης υψηλού αριθμού δεδομένων (big data analytics), ρομποτικών εφαρμογών, και άλλων ΙΤ εφαρμογών. 4. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, υπηρεσιών διαχείρισης έργων, διαχείρισης συμβάσεων/συμβολαίων και προγραμμάτων και υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου στην ελαφρά και βαριά βιομηχανία, συμπεριλαμβανομένης της βιομηχανίας σιδηροδρόμων, ναυπηγικής, υψηλής τεχνολογίας, διαστημικής, αεροδιαστημικής, άμυνας και ασφάλειας, στους τομείς της έρευνας και ανάπτυξης είτε στον ακαδημαϊκό τομέα είτε σε επιχειρήσεις, της μεταφοράς τεχνολογίας και τεχνογνωσίας, της τεχνικής υποστήριξης και εκπαίδευσης, της παραγωγής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των έργων υποδομής. 5. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, υπηρεσιών διαχείρισης έργων, διαχείρισης συμβάσεων / συμβολαίων και προγραμμάτων και υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου στην αθλητική βιομηχανία και κυρίως στα αθλήματα του ποδοσφαίρου (football/soccer) και του τάεκβοντο (tae kwon do), συμπεριλαμβανομένης της οργάνωσης αθλητικών γεγονότων, της διαχείρισης αθλητικών εγκαταστάσεων, της παρακολούθησης έργων αθλητικών εγκαταστάσεων και της διοίκησης αθλητικών οργανισμών, συλλόγων και επιχειρήσεων. 6. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, ημεδαπά και αλλοδαπά, για την οργάνωση, διαχείριση και προώθηση των εμπορικών, επενδυτικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τους. 7. Η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών σε θέματα management, marketing και project management, διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, υπηρεσιών ψυχολογικής υποστήριξης και συμβουλευτικής στους τομείς της διατροφής, του τρόπου ζωής, του Biohacking και συναφών αντικειμένων, όπως επίσης σε θέματα εξαγοράς και πώλησης εταιρειών, επιχειρήσεων και ειδικών περιουσιακών στοιχείων αυτών. 8. Η παροχή υπηρεσιών μεταφράσεων και διερμηνειών. 9. Η παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών και συμβουλευτικής (Health Coaching) με τη μορφή σεμιναρίων, διδασκαλίας ή άλλων μορφών σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, στους τομείς του αθλητισμού, της διατροφής, της ευζωΐας (τρόπου ζωής), του Biohacking, της ψυχολογίας συμπεριλαμβανομένων των σχολών γονέων, της ψυχιατρικής, της φαρμακολογίας και άλλων συναφών αντικειμένων. 10. Η εκπόνηση οικονομικών, τεχνικών, βιομηχανικών, επιχειρηματικών, επαγγελματικών, αναπτυξιακών και μελετών πάσης φύσεως καθώς και μελετών σκοπιμότητας κάθε είδους. 11. Η προετοιμασία, σύνταξη και υποβολή μελετών και φακέλων, καθώς και η παρακολούθηση της πορείας και προώθηση αυτών, για την ένταξη σε εθνικούς γενικούς και ειδικούς αναπτυξιακούς νόμους και υποστηρικτικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επί σκοπώ επιτυχούς αναπτυξιακής επιχορήγησης από τους αντίστοιχους, κατά τα ανωτέρω, αρμόδιους εθνικούς και ευρωπαϊκούς φορείς. 12. Η αντιπροσώπευση αλλοδαπών και ημεδαπών οίκων και των προϊόντων αυτών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία ειδών γενικού εμπορίου. 13. Η παροχή υπηρεσιών ολοκληρωμένης συμβουλευτικής διαχείρισης για την επένδυση, ανάπτυξη, μίσθωση, εκμίσθωση, αγορά και πώληση αστικών ή βιομηχανικών ακινήτων, οικοπέδων και αγροτεμαχίων, η ανάληψη εργολαβικά της εξεύρεσης μελετητικών και κατασκευαστικών εταιρειών για την ανέγερση κτιριακών, ξενοδοχειακών και βιομηχανικών συγκροτημάτων, η ίδρυση, εγκατάσταση και λειτουργία βιομηχανικών μονάδων και η ίδρυση υποκαταστημάτων αυτών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 14. Η απόκτηση μετοχών και εταιρικών μεριδίων εταιρειών στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, η σύμπραξη με νομικά πρόσωπα, ημεδαπά και αλλοδαπά και η συμμετοχή σε αυτά, συμπεριλαμβανομένων των start-ups, η κοινοπρακτική άσκηση επιχειρήσεων με αυτά και η σύσταση από κοινού νέων νομικών προσώπων. 15. Η διοργάνωση συνεδρίων, εκθέσεων και παρουσιάσεων προϊόντων και κάθε είδους διαφημιστικές υπηρεσίες (φυλλάδια, βιβλία, διαδίκτυο κ.λ.π.). 16. Οι κατασκευαστικές εργασίες για κατασκευές πολιτικού μηχανικού Π.Δ.Κ.Α., οι εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών. 17. Οι πωλήσεις τροφίμων διαίτης και συμπληρωμάτων διατροφής. Για την εκπλήρωση του σκοπού της, η εταιρία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και να συμμετέχει και να συνεργάζεται με κάθε άλλη επιχείρηση στην αλλοδαπή ή στην ημεδαπή που έχει τον ίδιο ή παραπλήσιο σκοπό.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
80101200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ Κύρια
43211005 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ (ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ, ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΩΝ ΚΛΠ) ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ Δευτερεύουσα
46691568 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Δευτερεύουσα
65127200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δευτερεύουσα
66199101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δευτερεύουσα
66220000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΙΤΩΝ Δευτερεύουσα
68200000 ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ Η ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Δευτερεύουσα
68310000 ΜΕΣΙΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Δευτερεύουσα
68320000 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, ΕΝΑΝΤΙ ΑΜΟΙΒΗΣ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Δευτερεύουσα
70221000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Δευτερεύουσα
70221101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΙΔΡΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Δευτερεύουσα
70221102 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ, ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙ ΜΕΧΡΙ 30 ΑΤΟΜΑ Δευτερεύουσα
70221104 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ Η ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Δευτερεύουσα
70221105 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Δευτερεύουσα
70221201 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Δευτερεύουσα
70221202 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ Η/ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΕΣ Δευτερεύουσα
70221210 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Δευτερεύουσα
70221300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Δευτερεύουσα
70221305 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Δευτερεύουσα
70221401 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Δευτερεύουσα
70221504 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δευτερεύουσα
70221508 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Δευτερεύουσα
70221510 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Δευτερεύουσα
70221700 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Δευτερεύουσα
70222003 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΩΝ Δευτερεύουσα
71121102 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Δευτερεύουσα
71121103 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Δευτερεύουσα
71121104 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΕΝΙΚΑ Δευτερεύουσα
71121105 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΩΝ ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Δευτερεύουσα
72201101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Δευτερεύουσα
73111000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ Δευτερεύουσα
73201903 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ Δευτερεύουσα
74301100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ Δευτερεύουσα
74301200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ Δευτερεύουσα
74901500 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Δευτερεύουσα
78201400 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΥΡΕΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΤΟΥ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ Η ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δευτερεύουσα
80100000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δευτερεύουσα
80201000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δευτερεύουσα
80201001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ Δευτερεύουσα
81211000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ Δευτερεύουσα
82301102 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ Η ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Δευτερεύουσα
85511000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δευτερεύουσα
85511009 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΟΛΩΝ ΠΑΛΗΣ, ΠΥΓΜΑΧΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ (ΚΑΡΑΤΕ, ΤΖΟΥΝΤΟ, ΤΑΕ ΚΒΟΝ ΝΤΟ, ΑΛΛΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΑΜΥΝΑΣ) Δευτερεύουσα
86901802 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Δευτερεύουσα
93191100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Δευτερεύουσα
93191900 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ Δευτερεύουσα
96040000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΥΕΞΙΑ Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση