EMVASIS SOLUTIONS Α.Ε.

ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ 110 , ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, 12136

EMVASIS SOLUTIONS Α.Ε.


ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ 110 , ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 801691193
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 161580101000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 16-11-2021
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 16-11-2021
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

EMVASIS SOLUTIONS Α.Ε.
EMVASIS SOLUTIONS S.A.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ 110
  Πόλη:
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της εταιρείας είναι: - Γενικό εμπόριο. - Γενικές προμήθειες Δημοσίου. Συμμετοχή σε διαγωνισμούς Δημοσίου και Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου. - Εισαγωγές-εξαγωγές από ενδοκοινοτικές και Τρίτες Χώρες. - Αντιπροσώπευση Ελληνικών και ξένων επιχειρήσεων. - Εμπόριο μηχανολογικού, ηλεκτρολογικού-ηλεκτρονικού-τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, τροφίμων, ειδών ένδυσης, υπόδησης, υφασμάτων, ειδών κλινοστρωμνής, χάρτου, ειδών βιβλιοχαρτοπωλείου, παιγνιδιών, ξυλείας πλαστικών, μετάλλων, ελαστικών, χημικών προϊόντων. - Εμπόριο ειδών ηλεκτρισμού. - Εξοπλισμοί ξενοδοχείων, γραφείων, νοσοκομείων. Εμπόριο εκπαιδευτικών συστημάτων, οργάνων, μηχανημάτων και πειραμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης, πάσης φύσεως τεχνολογικού εκπαιδευτικού εξοπλισμού, συστημάτων ασφαλείας και πρόσβασης. Εμπόριο, εγκατάσταση, συντήρηση παντός είδους ηλεκτρομηχανολογικού, ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού. -Ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες και κατασκευές. -Παροχή υπηρεσιών σχετικά με τα ανωτέρω. Με την από 28/06/2016 Έκτακτη και Αυτόκλητη Καθολική Γενική Συνέλευση στον σκοπό της εταιρείας προστέθηκαν οι κάτωθι δραστηριότητες: -Διαφημιστικές υπηρεσίες, σχεδιασμό λογοτύπων και σημάτων, προώθηση προϊόντων -Εκμετάλλευση και δημιουργία ιστοσελίδων. -Λογιστικές υπηρεσίες, δραστηριότητες παροχών συμβούλων πληροφορικής, διαχείριση ηλεκτρονικών συστημάτων, παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος και διαχείρισης φωτοβολταικών και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας εν γένει, μεσιτικά γραφεία ακινήτων, διαχείριση ακίνητης περιουσίας , οικοδομικές εργολαβίες και υπεργολαβίες παντός τύπου , εργασίες περιφράξεων και υπηρεσιών φύλαξης χώρων, εμπόριο ειδών παιδικών πάρκων και υπηρεσίες εγκατάστασης αυτών , κατασκευή και εκμετάλλευση πάρκων αναψυχής. -Υπηρεσίες συμβούλων επιχειρήσεων, συμμετοχή σε εταιρείες επενδύσεων, παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και εκπόνηση μελετών για Οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και φορέων Δημοσίου εν γένει, Περιβαλλοντικές μελέτες και προώθηση προϊόντων που συμβάλλουν στην αειφόρο ανάπτυξη . -Υπηρεσίες εκτυπώσεων παντός τύπου και εμπόριο μηχανημάτων ετικετογράφησης και σήμανσης -Εμπόριο στρατιωτικού και αμυντικού εξοπλισμού, εξοπλισμού έρευνας και διάσωσης και εν γένει ειδών που προορίζονται για τα σώματα ασφαλείας και τον στρατό -Εμπόριο μέσων και ειδών ατομικής προστασίας και ασφάλειας εργαζομένων, εργαλείων παντός τύπου και σκοπού, γεωργικών και οικοδομικών μηχανημάτων. -Εκμετάλλευση ακινήτων -Εμπορία ιατρικού εξοπλισμού και ειδών αποκατάστασης -Υπηρεσίες κατασκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού, κατασκευή αυτόματων ψηφιακών μηχανών επεξεργασίας δεδομένων , υπηρεσίες επισκευής Η/Υ και περιφερειακού εξοπλισμού, υπηρεσίες εγκατάστασης πακέτου λογισμικού ή επεκτάσεων, παραγωγή προγραμμάτων Η/Υ που παράγονται ή ολοκληρώνονται κατόπιν παραγγελίας , τηλεματική και multimedia, επανόρθωση καταστραμμένου λογισμικού και ποιοτικού ελέγχου λογισμικού, υπηρεσίες σχεδιασμού υποστήριξης και ολοκλήρωσης συστήματος λογισμικού -Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, Κατάρτιση Οικονομοτεχνικών Μελετών και Διαχείριση Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, υπηρεσίες ανάπτυξης επιχειρήσεων, διερεύνηση αγορών, συμμετοχή σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, -Παροχή τηλεφωνικών υπηρεσιών -Εισαγωγές και εξαγωγές κάθε είδους, όπως κατά μόνας, ή σε συνεργασία με άλλα φυσικά, ή νομικά πρόσωπα. Συμμετοχή σε πάσης φύσεως διαγωνισμούς, ή σε διαγωνισμούς του Δημοσίου, πάσης φύσεως προμήθειες και εν γένει προβαίνει σε αγορά, πώληση, εκμίσθωση, ενοικίαση και εν γένει εμπορία πάσης φύσεως αγαθού, ως και εργασίες, ή επιχειρήσεις εμπόρων, γενικώς ιδιοκτητών εμπόρων, διαχειριστών, ενοικιαστών, ναυλωτών, ή διευθυντών οιωνδήποτε πλοίων, ή πλωτών κατασκευών οιασδήποτε φύσεως, ή αεροπλάνων, μεταφορέων δι’ οιουδήποτε μέσου, ταξιδιωτικών ή ασφαλιστικών πρακτόρων, ή αντιπροσώπων, μεσιτών επί προμήθειά, ή άλλως εκτελωνιστών, κτηματομεσιτών και πρακτόρων, ή αντιπροσώπων γενικώς, η σύναψη συμφωνιών με οιανδήποτε Κυβέρνηση, ή Αρχή κρατική, περιφερειακή, δημοτική, κοινοτική, τοπική, ή άλλη, δυνάμεων να συμβάλλουν στην επίτευξη των σκοπών της εταιρείας, ή τινών εξ αυτών, καθώς και η εξασφάλιση παρά τοιούτων Κυβερνήσεων, ή Αρχών, δικαιωμάτων, προνομίων και παραχωρήσεων, τις οποίες η εταιρεία θεωρεί σκόπιμο να εξασφαλίσει, και η εφαρμογή πάσης τοιαύτης (συμφωνίας – σύμβασης), ως και παντός δικαιώματος, προνομίου ή παραχωρήσεως. Για την επίτευξη των σκοπών της εταιρείας κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία δύναται, ενδεικτικών και όχι περιοριστικώς, να συνάπτει συμβάσεις συνεργασίας με φυσικά, ή και νομικά πρόσωπα, ακόμα και με τους ίδιους τους εταίρους, να συνιστά εταιρείες κάθε τύπου, να συνεργάζεται και να συμμετέχει σε εταιρείες που επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό, ή απλώς χρήσιμο με οποιοδήποτε τρόπο άμεσα ή έμμεσα στην εταιρεία. Επίσης, να συνάπτει συμβάσεις δικαιόχρησης (franchising), να μισθώνει κατάλληλους χώρους, να εκμισθώνει, να υπεκμισθώνει, ή/και να παραχωρεί σε τρίτους τους ήδη κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους που διαθέτει, κατόπιν συμφωνίας με τον εκμισθωτή, να αγοράζει πάγια περιουσιακά στοιχεία και εξοπλισμό από εταιρείες κάθε μορφής, να ιδρύει οπουδήποτε υποκαταστήματα, γραφεία και παραρτήματα, και να συμμετέχει σε διαγωνισμούς, του Ελληνικού, ή οιουδήποτε αλλοδαπού Δημοσίου, ή οιουδήποτε δημοσίου, ή ιδιωτικού φορέα, προς το σκοπό ανάληψης έργων, να λαμβάνει επιδοτήσεις και γενικά να συνάπτει συμβάσεις κάθε μορφής με σκοπό την προώθηση του έργου τους. Γενικώς η εταιρεία δύναται να διενεργεί οιαδήποτε πράξη συνδέεται, ή θεωρείται αναγκαία για την πραγμάτωση του σκοπού της, ακόμα και μη ρητώς αναφερόμενης στο παρόν καταστατικό. Τέλος σκοπός της εταιρείας ορίστηκε και η παροχή υπηρεσιών και εμπόριο εξοπλισμού ιατρικού ενδιαφέροντος – φυσιοθεραπείας – Α.Μ.Ε.Α. – πληροφορικής και δικτύων – εκπαιδευτικού εξοπλισμού πάσης φύσεως, καθώς και τη συναρμολόγηση, σύνθεση, κατασκευή όλων των ανωτέρω - Εμπορία φορτηγών και χωματουργικών οχημάτων και εμπορία βαρέων οχημάτων - Προμήθεια & εγκατάσταση σύγχρονων & ολοκληρωμένων μέσων αποθήκευσης (ενδεικτικώς, προθηκών, βιβλιοστασίων, συστημάτων ραφιών κ.ά.) - Εμπορία συστημάτων και ειδών καθαρισμού και συστημάτων και ειδών διαχείρισης απορριμμάτων - Εμπορία φωτιστικού εξοπλισμού - Εμπορία συστημάτων ανίχνευσης, ελέγχου και ασφαλείας Με την από 15/4/2019 Έκτακτη και Αυτόκλητη Καθολική Γενική Συνέλευση στον σκοπό της εταιρείας προστέθηκαν οι κάτωθι δραστηριότητες: - Χονδρικό Εμπόριο και αποθήκευση τροφίμων, ποτών και καπνού - Χονδρικό Εμπόριο και αποθήκευση φρούτων, λαχανικών και οπωροκηπευτικών - Χονδρικό Εμπόριο και αποθήκευση κρεάτων (συμπεριλαμβανομένων των πουλερικών), νωπών ή κατεψυγμένων - Χονδρικό Εμπόριο και αποθήκευση ποτών, χυμών, μεταλλικών νερών, αναψυκτικών και άλλων. - Χονδρικό Εμπόριο απορρυπαντικών, υλικών καθαρισμού και λοιπών παρασκευασμάτων καθαρισμού που δεν χρησιμοποιούνται για προσωπική υγιεινή - Χονδρικό Εμπόριο αρωμάτων, καλλυντικών, σαπουνιού και λοιπών παρασκευασμάτων και ειδών που χρησιμοποιούνται για προσωπική υγιεινή - Χονδρικό Εμπόριο πάσης φύσεως ειδών οικιακής χρήσης - Χονδρικό Εμπόριο φαρμακευτικών προϊόντων - Χονδρικό Εμπόριο στερεών, υγρών και αερίων καυσίμων και συναφών προϊόντων - Χονδρικό εμπόριο ξυλείας, οικοδομικών υλικών και ειδών υγιεινής - Υπηρεσίες αποθήκευσης - Χονδρικό Εμπόριο ποτών - Πώληση μηχανοκίνητων οχημάτων - Πώληση μερών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων - Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα. - Λιανικό εμπόριο άλλου οικιακού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα - Λιανικό εμπόριο επιμορφωτικών ειδών και ειδών ψυχαγωγίας σε εξειδικευμένα καταστήματα - Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα - Χονδρικό εμπόριο ειδών πορσελάνης και γυαλικών και υλικών καθαρισμού - Χονδρικό εμπόριο άλλων ειδών οικιακής χρήσης - Χονδρικό εμπόριο κρέατος και προϊόντων κρέατος - Χονδρικό εμπόριο επίπλων, χαλιών και φωτιστικών - Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών και λογισμικού - Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και εξαρτημάτων - Χονδρικό εμπόριο εργαλειομηχανών - Χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων για την κλωστοϋφαντουργική βιομηχανία, και χονδρικό εμπόριο ραπτομηχανών και πλεκτομηχανών - Χονδρικό εμπόριο επίπλων γραφείου - Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανών και εξοπλισμού γραφείου - Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων και εξοπλισμού - Χονδρικό εμπόριο ξυλείας, οικοδομικών υλικών και ειδών υγιεινής - Χονδρικό εμπόριο σιδηρικών, υδραυλικών ειδών και εξοπλισμού και προμηθειών για εγκαταστάσεις θέρμανσης - Χονδρικό εμπόριο ποτών - Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών - Χονδρικό εμπόριο μετάλλων και μεταλλευμάτων - Χονδρικό εμπόριο γεωργικών μηχανήματων, εξοπλισμού και προμηθειών Η Γενική Συνέλευση των μετόχων μπορεί με τροποποίηση του παρόντος να καθορίζει και άλλες δραστηριότητες σαν σκοπό της εταιρείας.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
46901008 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ, ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΛΠ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ Η ΟΧΙ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Κύρια
26209100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
46191006 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ, ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΛΠ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ Η ΟΧΙ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Δευτερεύουσα
46310000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
46320000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ Δευτερεύουσα
46330000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΑΒΓΩΝ ΚΑΙ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΩΝ Δευτερεύουσα
46340000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΤΩΝ Δευτερεύουσα
46360000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΖΑΧΑΡΗΣ, ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ Δευτερεύουσα
46370000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΦΕ, ΤΣΑΓΙΟΥ, ΚΑΚΑΟΥ ΚΑΙ ΜΠΑΧΑΡΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
46380000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΨΑΡΙΩΝ, ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΙΩΝ Δευτερεύουσα
46390000 ΜΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΥ Δευτερεύουσα
46410000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Δευτερεύουσα
46420000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
46430000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Δευτερεύουσα
46440000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ ΚΑΙ ΓΥΑΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
46450000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
46461200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ, ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Δευτερεύουσα
46470000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΠΛΩΝ, ΧΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
46471200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
46490000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Δευτερεύουσα
46510000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
46520000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
46610000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δευτερεύουσα
46620000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ Δευτερεύουσα
46640000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, ΚΑΙ ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΡΑΠΤΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΛΕΚΤΟΜΗΧΑΝΩΝ Δευτερεύουσα
46650000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Δευτερεύουσα
46660000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Δευτερεύουσα
46690000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
46691568 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Δευτερεύουσα
46711310 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
46720000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
46730000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΞΥΛΕΙΑΣ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Δευτερεύουσα
46740000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Δευτερεύουσα
47410000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Δευτερεύουσα
47420000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Δευτερεύουσα
47430000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Δευτερεύουσα
52100000 ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ Δευτερεύουσα
62090000 ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Δευτερεύουσα
71120000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δευτερεύουσα
71121305 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΛΠ) Δευτερεύουσα
71121909 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΑ Δευτερεύουσα
72190000 ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση