Δ.Δ.Κ. ΡΙΑΛ ΕΣΤΕΙΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΣΟΦΙΑΣ 49 , ΑΘΗΝΑ, 10676

Δ.Δ.Κ. ΡΙΑΛ ΕΣΤΕΙΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΣΟΦΙΑΣ 49 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 802142491
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 170805101000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 25-05-2023
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 25-05-2023
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

Δ.Δ.Κ. ΡΙΑΛ ΕΣΤΕΙΤ Α.Ε.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΣΟΦΙΑΣ 49
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΘΗΝΑ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:

Σκοπός Επιχείρησης

1. Σκοπός της εταιρείας είναι: α) Η αγορά και πώληση κάθε είδους ακινήτων, ιδιόκτητων ή μη, όπως και η ανταλλαγή ακινήτων της εταιρείας με άλλα. β) Η εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων καθώς και η παροχή υπηρεσιών ως προς την άνω εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, καθώς και η παροχή υπηρεσιών ενοικίασης ακινήτου, που προορίζεται για κατοίκηση, γ) Η παροχή υπηρεσιών χρονομεριστικής μίσθωσης ακινήτων, δ) Η παροχή υπηρεσιών εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, που δεν προορίζονται για κατοικία, ε) Η αγορά ακινήτων επί σκοπώ τουριστικής αξιοποίησης τούτων δι’ ανεγέρσεως ή ανακατασκευής ή ανακαινίσεως ξενοδοχείων, ως και τουριστικών εγκαταστάσεων εν γένει και λειτουργίας αυτών, είτε για λογαριασμό της εταιρείας, είτε για λογαριασμό τρίτων φυσικών, ή νομικών προσώπων, στ) Η παροχή υπηρεσιών ενοικίασης ακινήτων που δεν προορίζονται για κατοίκηση, ζ) Η διαχείριση ακίνητης περιουσίας, έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης, η) Η εισαγωγή και εξαγωγή, αγορά και πώληση επίπλων και ειδών διακόσμησης, θ) Η παροχή υπηρεσιών διακόσμησης, εσωτερικού και εξωτερικού σχεδιασμού, ι) Η εκπόνηση ή η ανάθεση σε τρίτους της εκπόνησης μελετών επί ακινήτων, όπως χρηματοοικονομικών, σκοπιμότητας, αρχιτεκτονικών, μηχανολογικών, έρευνας αγοράς, κλπ. Ι ια) Η παροχή υπηρεσιών διευκόλυνσης προς υπηκόους τρίτων χωρών, οι οποίοι επιθυμούν να επενδύσουν και να αποκτήσουν ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα και εν συνεχεία να αποκτήσουν πενταετή άδεια διαμονής τόσο για τους ίδιους όσο και τα μέλη της οικογένειας τους στο πλαίσι0 της εφαρμογής του Νόμου 4251/2014 όπως ισχύει ιβ) κάθε συναφής με τα ανωτέρω υπηρεσία.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
68100000 ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Κύρια
46471100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ Δευτερεύουσα
46471110 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ -ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ- ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΠΙΠΛΩΝ Δευτερεύουσα
46493910 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ Δευτερεύουσα
47595500 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΠΛΩΝ Δευτερεύουσα
47788615 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ Δευτερεύουσα
68200000 ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ Η ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Δευτερεύουσα
68201000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ Η ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Δευτερεύουσα
68201100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ Η ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ Δευτερεύουσα
68201104 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΗΣΗ Δευτερεύουσα
68201200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ Η ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ Δευτερεύουσα
68201203 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΗΣΗ Δευτερεύουσα
68320000 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, ΕΝΑΝΤΙ ΑΜΟΙΒΗΣ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Δευτερεύουσα
70223001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ (DECORATEUR) Δευτερεύουσα
71113101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δευτερεύουσα
73201900 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Δευτερεύουσα
96091910 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση