ΦΑΣΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ 17 , ΚΑΛΛΙΘΕΑ, 17673

ΦΑΣΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ


ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ 17 , ΚΑΛΛΙΘΕΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 099879178
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 121705601000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 22-11-2000
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 14-12-2000
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΦΑΣΜΑ Α.Ε.
FASMA SA
FASMA A.E.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ 17
  Πόλη:
ΚΑΛΛΙΘΕΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΚΑΛΛΙΘΕΑ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  E-mail:

Σκοπός Επιχείρησης

1. Σκοπός της εταιρείας είναι: α) η παροχή υπηρεσιών καθαριότητας και υποστήριξη της λειτουργίας κτηρίων (κατοικιών, πολυκατοικιών, κτηρίων συγκροτημάτων γραφείων, εργοστασίων, νοσοκομείων, ξενοδοχείων, κ.λ.π.), β) η αγορά, πώληση και εκμετάλλευση επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών καθαριότητας κτηρίων και υποστήριξης της λειτουργίας αυτών, γ) η ενασχόληση με κάθε νόμιμο τρόπο με τις επιχειρήσεις αυτές και γενικά με εμπορικές επιχειρήσεις που αφορούν στην προσφορά υπηρεσιών στον τομέα της καθαριότητας και της υποστήριξης της λειτουργίας κτηρίων, δ) η εισαγωγή και εμπορία μηχανημάτων κατάλληλων για καθαρισμούς και υποστήριξη λειτουργίας κτηρίων, η περισυλλογή με κονταίινερς απορριμμάτων σε υγρή ή σταθερή μορφή καθώς και η περισυλλογή με βυτιοφόρα ή άλλα οχήματα, απορριμμάτων σε υγρή ή σταθερή μορφή σε αστικά ή μη αστικά κέντρα, ε) η αποκομιδή και μεταφορά νοσοκομειακών λυμάτων και απορριμμάτων σε υγρή ή σταθερή μορφή, στ) οι απολυμάνσεις των ως άνω κτηρίων, ζ) η παροχή εργατικού δυναμικού προς διενέργεια των ως άνω εργασιών, καθώς και άλλων όπως ενδεικτικά τεχνικών, κλπ. εργασιών, η) η εμπορία υλικών καθαριότητας και ειδών υγιεινής, θ) η εκμετάλλευση κυλικείων και εστιατορίων, η διάθεση προσωπικού προς εξυπηρέτηση συναφών αναγκών, ι) η διενέργεια άλλων παρεμφερών εργασιών. ια) η εκτέλεση εργασιών περισυλλογής κλινοσκεπασμάτων νοσοκομείου καθώς και καθαρισμού, ιβ) η διαχείρηση, περισυλογή και μεταφορά απορριμμάτων σε υγρή ή στερέα μορφή, καθώς και η περισυλλογή, μεταφορά και διαχείριση μολυσματικών απορριμμάτων σε υγρή ή στερεά μορφή, νοσοκομειακών και άλλων οργανισμών, ιγ) η επιτήρηση και η φύλαξη κινητών και ακινήτων περιουσιακών αγαθών και εγκατάστασεων, ιδ) η προστασία φυσικών προσώπων, ιε) η προστασία θεαμάτων, εκθέσεων, συνεδρίων, διαγωνισμών και αθλητικών εκδηλώσεων, ιστ) η ασφαλή μεταφορά χρημάτων, αξιών και πολύτιμων αντικειμένων, ιζ) η εγκατάσταση, συντήρηση και παρακολούθηση της λειτουργίας μηχανημάτων και συστημάτων ασφαλείας και συναγερμού, πλην αυτών, που τοποθετούνται σε αυτοκίνητα, ιη) η εκμετάλλευση κέντρων λήψης, ελέγχου και διαβίβασης σημάτων συναγερμού, ιθ) ο έλεγχος με ειδικά μηχανήματα επιβατών και αποσκευών στους χώρους των αεροδρομίων και λιμένων, κατόπιν αδείας της αρμόδιας αστυνομικής ή λιμενικής αρχής, κ) η εκπόνηση μελετών και ο σχεδιασμός συστημάτων ασφαλείας. κα) η εξεύρεση και προμήθεια προσωπικού και συγκεκριμένα : i) υπηρεσίες τοποθέτησης προσωπικού σε θέσεις εργασίας, ii) υπηρεσίες αναζήτησης στελεχών, iii) υπηρεσίες αναζήτησης και τοποθέτησης σε θέσεις εργασίας βοηθητικού προσωπικού γραφείου και άλλων εργαζομένων. κβ) η παροχή υπηρεσιών προμήθειας προσωπικού και συγκεκριμένα i) υπηρεσίες προμήθειας βοηθητικού προσωπικού γραφείου, ii) υπηρεσίες προμήθειας προσωπικού οικιακής βοήθειας (υπηρετών, οικονόμων, μπέιμπυ σίτερ, συνοδών κ.λ.π.), iii) υπηρεσίες προμήθειας εμπορικών και βιομηχανικών εργατών, iv) υπηρεσίες προμήθειας νοσηλευτικού προσωπικού (νοσοκόμων, αποκλειστικών νοσοκόμων κ.λ.π.). κγ) η παροχή υπηρεσιών προμήθειας λοιπού προσωπικού και συγκεκριμένα i) υπηρεσίες προμήθειας διδακτικού προσωπικού, ii) υπηρεσίες προμήθειας ιατρικού προσωπικού. κδ) η οδική, σιδηροδρομική ή πλωτή μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων, ή ενέργειες φορτοεκφόρτωσης που συνδέονται με τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων όπως i) μολυσματικές ή δυνητικά μολυσματικές ουσίες που μεταφέρονται για διαγνωστικούς ή θεραπευτικούς σκοπούς, βιολογικό υλικό (ασκοί αίματος και παράγωγα αίματος, πλάσμα, αιμοπετάλια, ορρός, μυελός οστών, καλλιέργιες, κυτταρικά συστατικά, όργανα και μοσχεύματα, στελέχη μικροοργανισμών και ιών), ii) εκρηκτικές ουσίες και είδη, iii) αέρια, iv) εύφλεκτα υγρά, v) εύφλεκτα στερεά, αυτενεργείς ουσίες και στερεά απευαισθητοποιημένα εκρηκτικά, ουσίες με πιθανότητα αυτόματης καύσης, ουσίες που σε επαφή με νερό αποβάλλουν εύφλεκτα αέρια, vi) τοξικές και μολυσματικές ουσίες, vii) ραδιενεργό υλικό, viii) διαβρωτικές ουσίες, ix) διάφορες επικίνδυνες ουσίες και είδη. 2. Για την επίτευξη των ως άνω σκοπών της η εταιρεία μπορεί : α) να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό κάθε εταιρικού τύπου, β) να συνεργάζεται με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο, γ) να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα και το εξωτερικό, δ) να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, ε) να συμμετέχει σε κοινοπραξίες έργου, στ) να προβεί στην απόκτηση ακινήτων για εγκατάσταση και για τις ανάγκες και ανάπτυξη της εν γένει επιχειρηματικής της δραστηριότητας και ζ) να παρέχει κάθε είδους εγγυήσεις σε τρίτους φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εταιρείες, επιχειρήσεις, οργανισμούς κ.λ.π., με τους οποίους η εταιρεία έχει συνεργασία ή συναλλαγές, με την επιφύλαξη του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/20.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
81211000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ Κύρια
38121100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Δευτερεύουσα
56101100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ Δευτερεύουσα
56101900 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
56290000 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ Δευτερεύουσα
56291901 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΓΕΙΡΑ (ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ) Δευτερεύουσα
74901500 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Δευτερεύουσα
78100000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΥΡΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δευτερεύουσα
78301000 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
78301200 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Δευτερεύουσα
78301300 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δευτερεύουσα
78301900 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
80100000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δευτερεύουσα
80101200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ Δευτερεύουσα
80101900 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δευτερεύουσα
80200000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δευτερεύουσα
80201000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δευτερεύουσα
80201001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ Δευτερεύουσα
80201002 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ Δευτερεύουσα
81101000 ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΕΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ (ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΦΥΛΑΞΗΣ, ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΛΠ) Δευτερεύουσα
81210000 ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Δευτερεύουσα
81211001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Δευτερεύουσα
81211002 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ Δευτερεύουσα
81211003 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΟΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ Δευτερεύουσα
81220000 ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
81221000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
81221100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ Δευτερεύουσα
81221200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
81221202 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ (ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ, ΠΛΟΙΩΝ ΚΛΠ) Δευτερεύουσα
81221203 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΚΛΠ) Δευτερεύουσα
81290000 ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
81291000 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
81291900 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
81291901 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Δευτερεύουσα
81291902 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΛΟΙΩΝ Δευτερεύουσα
81291903 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
81301001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΚΗΠΩΝ (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΗΠΟΥΡΟΥ) Δευτερεύουσα
82991900 ΑΛΛΕΣ ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
88991202 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ Η ΚΟΥΠΟΝΙΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ Δευτερεύουσα
96011000 ΠΛΥΣΙΜΟ ΚΑΙ ΣΤΕΓΝΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΟΥΝΙΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Δευτερεύουσα
78301500 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ Λοιπή

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση