ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ LOGISTICS KAI ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ & ΡΟΥΜΕΛ 86 , Ν. ΙΩΝΙΑ, 14235

ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ LOGISTICS KAI ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ


ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ & ΡΟΥΜΕΛ 86 , Ν. ΙΩΝΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 998771988
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6886601000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 28-04-2006
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 12-05-2006
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ Α.Ε.
ARCHEIOTHIKI A.E.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ & ΡΟΥΜΕΛ 86
  Πόλη:
Ν. ΙΩΝΙΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  E-mail:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της εταιρίας είναι: α. Η αγορά, εισαγωγή, αποθήκευση, διαχείριση, συσκευασία και διανομή, εμπορευμάτων (logistics) β. Η αποθήκευση και αρχειοθέτηση εγγράφων και ηλεκτρονικών αρχείων και δεδομένων γ. Η καταχώρηση, ψηφιοποίηση/αποϋλοποίηση και διαχείριση με ή χωρίς επεξεργασία των ανωτέρω εγγράφων και ηλεκτρονικών αρχείων και δεδομένων στους χώρους της εταιρείας ή σε χώρους τρίτων δ. Η μεταφορά και εν γένει διακίνηση εμπορευμάτων, εγγράφων και ηλεκτρονικών αρχείων και δεδομένων ε. Η παροχή υπηρεσιών συμβούλων διοίκησης οργάνωσης μηχανοργάνωσης και κάθε είδους υπηρεσιών επικοινωνίας σε φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα, επιχειρήσεις, σωματεία, ενώσεις, επιμελητήρια, μέσα μαζικής ενημέρωσης, κοινωνικούς φορείς όπως τοπική αυτοδιοίκηση, επιμελητήρια, επαγγελματικούς και επιστημονικού συλλόγους, συνδικάτα, τριτοβάθμιους φορείς, πολιτικά κόμματα, δημοτικές παρατάξεις κλπ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για την τήρηση αρχείων. στ. Η ανάπτυξη, εμπορία, συντήρηση και προστασία μηχανογραφικών συστημάτων για την υποστήριξη των ανωτέρω υπηρεσιών καθώς και η ανάπτυξη, εμπορία, συντήρηση και προστασία εξειδικευμένου λογισμικού από την εταιρεία, είτε με ίδιους πόρους είτε με την χρήση εξωτερικών συνεργατών, με σκοπό την υποστήριξη των δραστηριοτήτων της και την επέκταση των προσφερόμενων υπηρεσιών της ζ. Η ταχυμεταφορά εγγράφων και λοιπών κινητών πραγμάτων η. Η απόκτηση συμμετοχών σε άλλες εταιρίες ιδίως παρεμφερούς σκοπού θ. Το χονδρικό εμπόριο κουτιών ταξινόμησης εγγράφων, επιστολοθηκών, κουτιών αρχειοθέτησης και παρόμοιων ειδών που χρησιμοποιούνται σε γραφεία, καταστήματα κλπ από χαρτί ι. Η αγορά, μίσθωση και η καθ ?οιονδήποτε άλλο τρόπο αξιοποίηση ακινήτων καθώς η εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση αυτών. ια. Το χονδρικό εμπόριο πτυσσόμενων χαρτοκιβώτιων, κουτιών και κασών από μη κυματοειδές χαρτί ή χαρτόνι. ιβ. Το χονδρικό εμπόριο, το σχεδιασμό, τη μελέτηκαι τις υπηρεσίες εγκατάστασης εξοπλισμού αποθήκευσης σε αποθήκες, καταστήματα και βιομηχανικά κτίρια, (ράφια, συστήματα αποθήκευσης και ερμάρια παντός τύπου), καθώς και παντώς υλικών για την εγκατάσταση αυτών. ιγ. Τις υπηρεσίες εγκατάστασης συστημάτων συναγερμού, συστημάτων πυρόσβεσης και συστημάτων καταιονισμού (σπρινκλερ) σε καταστήματα και βιομηχανικά κτίρια. Χονδρικό εμπόριο των απαραίτητων εξαρτημάτων ( πυροσβστήρων , ψεκαστήρων, μηχανων ατμοβολής ή αμμοβολής και παρόμοιων μηχανικών συσκευών) και συστημάτων καταιονισμού (σπρινκλερ), συστημάτων ανίχνεσης, ελέγχου και ασφάλειας . Εγκατάσταση παροχών νερού με πίεση για πυρόσβεση (περιλαμβανομένων των πυροσβστικών κρουνών) Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για τα συστήματα πυρόσβεσης. Προς επίτευξη του εταιρικού σκοπού η εταιρία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, να διορίζει αντιπροσώπους, να ιδρύει στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό άλλες παρεμφερείς ή ομοειδείς εταιρίες ή γενικά επιχειρήσειςή να συμμετέχει σε υπάρχουσες εταιρίες ή επιχειρήσεις και γενικά να προβαίνει σε οποιαδήποτε πράξη ή ενέργεια που τείνει άμεσα ή έμμεσα σε επίτευξη των πιο πάνω σκοπών της. Ιδ. Τη Χονδρική πώληση και αγορά, συμπεριλαμβανομένης και της εισαγωγής, ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού και λογισμικού, μαγνητικών ή οπτικών αναγνωστών (scanners), φωτοαντιγραφικών συσκευών με οπτικό σύστημα ή με επαφή και θερμοαντιγραφικών συσκευών, καθώς επίσης και το εμπόριο άλλων μηχανημάτων και εξοπλισμό γραφείου. Ιε. Την παροχή υπηρεσιώνμεταφοράς με διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού προς τρίτους (logistics).


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση