Γ.Α.Π. ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΚΙΝΔΥΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΑΡΑΣΧΟΥ 108 , ΑΘΗΝΑ, 11475

Γ.Α.Π. ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΚΙΝΔΥΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ


ΠΑΡΑΣΧΟΥ 108 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 998722644
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 7229901000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 31-10-2006
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 04-12-2006
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

Γ.Α.Π. ΑΝΑΛΥΣΙΣ Α.Ε.
G.A.P. ANALYSIS A.E.
G.A.P. ANALYSIS S.A.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΠΑΡΑΣΧΟΥ 108
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΝΕΑΠΟΛΗ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  E-mail:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της Εταιρείας είναι η επιχειρηματική δραστηριότητα σε πάσης φύσεως τομείς που αφορούν: Α) Τη διενέργεια και συμμετοχή σε διεθνή, ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα και πρωτοβουλίες που υποστηρίζουν και υποβοηθούν την προώθηση, διάδοση και εφαρμογή της έρευνας και τεχνολογίας στους τομείς της ανάλυσης επικινδυνότητας στην παραγωγή, στις θέσεις εργασίας και στα τεχνολογικά ατυχήματα και φυσικές καταστροφές, της βιομηχανικής ασφάλειας και των συστημάτων διαχείρισης ασφάλειας και υγιεινής και ασφάλειας εργασίας, της διαχείρισης περιβάλλοντος και περιβαλλοντικής τεχνολογίας, διαχείρισης αποβλήτων, και λήψης των σχετικών μέτρων ελέγχου και περιορισμού των επιπτώσεων στον άνθρωπο και το περιβάλλον από ατυχηματικά γεγονότα και οχλούσες ή επιβαρυντικές δραστηριότητες. Την παροχή υπηρεσιών σε θέματα ασφαλείας ( safety και security ) όπως η διενέργεια μελετών ασφάλειας, ελέγχων ασφάλειας, επιθεωρήσεων και αξιολογήσεων ασφάλειας, αξιολογήσεων απόδοσης ασφάλειας, επιμετρήσεων, διαπιστεύσεων, πιστοποιήσεων, ταυτοποιήσεων και υποστήριξης επιχειρήσεων σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας με την διενέργεια και προετοιμασία των επιχειρηματικών δομών συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης του προσωπικού και στελεχών, ιδιαίτερα σε θέματα βιομηχανικής ασφάλειας και ασφάλειας και υγείας εργαζομένων συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών συστημάτων ασφάλειας προσωπικού. Την διενέργεια πάσης φύσεως περιβαλλοντικών Μελετών και ελέγχων, επιμετρήσεων και επιθεωρήσεων σχετικών με το περιβάλλον, εκτιμήσεις αποδόσεων, πιστοποιήσεων σχετικών με τις περιβαλλοντικές παραμέτρους, συνθήκες, φορτίων και συνεπειών. Την ανάληψη σχεδιασμού και υλοποίησης κάθε έργου που σχετίζεται με την προστασία του περιβάλλοντος, τους βιολογικούς καθαρισμούς, την διαχείριση αερίων, υγρών και στερεών αποβλήτων, την διαχείριση υδάτινων πόρων. Οι φάσεις των έργων περιλαμβάνουν τον σχεδιασμό, κατασκευή, επίβλεψη , παράδοση αλλά και την παρακολούθηση καλής λειτουργίας . Την διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων από τη φάση της περισυλλογής , έως την διάθεσή τους με κάθε νόμιμο τρόπο. Την παροχή υπηρεσιών και εκτέλεση έργων σχετικών με την ασφάλεια, υγεία, περιβάλλον και οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων για την επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων στην ασφάλεια και το περιβάλλον. Την διεξαγωγή έρευνας, ανάπτυξης, εκπαίδευσης καινοτόμων πληροφοριών και πληροφοριακών και άλλων εργαλείων με σκοπό την κατάρτιση και υποβοήθηση των επιχειρήσεων και των εργαζομένων, των οργανισμών και των φορέων στα θέματα που αναφέρονται στο παρόν, με απώτερο σκοπό την προστασία του πολίτη, του περιβάλλοντος, της επιχείρησης και του επενδυμένου κεφαλαίου. Την παροχή και διενέργεια εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης με συμμετοχή και διοργάνωση σεμιναρίων, συνεδρίων, ημερίδων, εκδηλώσεων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων, ιδιαίτερα στα παραπάνω θέματα αλλά και σε άλλα που σχετίζονται ή έχουν συνάφεια με αυτά ή αναφέρονται σε τεχνολογικά ή οργανωτικά–διοικητικά θέματα, θέματα που αφορούν την επιχειρηματική δραστηριότητα, την μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας. κ.ο.κ. Την αντιπροσώπευση οίκων της Ελλάδας και του εξωτερικού που έχουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς όπως και σχετικούς εξοπλισμούς ασφάλειας και συστημάτων που διασφαλίζουν την αποφυγή αστοχιών και προβληματικών λειτουργιών ή μη επιθυμητών εκβάσεων στα σχετικά συστήματα και παραμέτρους ασφάλειας και ομαλής λειτουργίας και στις συνθήκες και μέτρα που λαμβάνονται για την ακεραιότητα, υγεία και υγιεινή των εργαζομένων και των πολιτών. Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων και σκοπών η εταιρία λειτουργεί είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με ερευνητικά και ακαδημαϊκά κέντρα, ινστιτούτα και δημόσιους οργανισμούς όπως ΑΕΙ, ΤΕΙ, Νοσοκομεία, Τοπική αυτοδιοίκηση, Ελληνικούς φορείς του δημοσίου, Ευρ. Επιτροπή, επιμελητήρια και άλλα φυσικά και νομικά πρόσωπα της ημεδαπής και αλλοδαπής, κοινωφελή ή μη. Ειδικότερα η εταιρεία δύναται να ενεργεί είτε αυτοτελώς είτε να συμμετέχει σε οποιαδήποτε ατομική ή εταιρική επιχείρηση με σκοπό: α. Την Οργάνωση Συστημάτων Ποιότητας και Επιχειρηματικής Αριστείας Εργοστασίων, Εργαστηρίων, Δοκιμών Ελέγχου και Επιχειρήσεων γενικότερα σύμφωνα με Διεθνή Πρότυπα β. Μελέτες επί γενικότερων θεμάτων που αφορούν την Οργάνωση Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, Περιβαλλοντικού Ελέγχου, Υγιεινής και Ασφάλειας, Προστασίας σε επιχειρήσεις σύμφωνα με Διεθνή Πρότυπα γ. Την υποβοήθηση βιομηχανιών για την απόκτηση οικολογικού σήματος στα προϊόντα τους. δ. Μελέτες αναδιοργάνωσης επιχειρήσεων γενικότερα ε. Τη παροχή μελετών και συμβουλευτικών υπηρεσιών σε Δημόσιες Υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ, Ν.Π.Ι.Δ για θέματα περιβάλλοντος, ποιότητας επιχειρηματικής αριστείας και αναδιοργάνωσης ζ. Μελέτες ενεργειακών θεμάτων και εν γένει εφαρμογές, αντιπροσώπευση ή μεσιτεία πώλησης ενεργειακών μονάδων και συστημάτων, κατασκευή και συναρμολόγηση μηχανημάτων και ηλεκτρονικών ειδών παραγωγής ή μετατροπής ενέργειας και διανομή αυτής. η. Την παροχή εκπαίδευσης σε θέματα που αφορούν τα ανωτέρω αντικείμενα (α-ζ) σε οποιασδήποτε φύσης επιχείρηση του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα θ. Διαμεσολάβηση, εποπτεία και διεκπεραίωση πάσης φύσεως υποθέσεων, εργασιών και συναλλαγών, που έχουν σχέση με γενικότερα θέματα και την επιχειρηματική αριστεία μεταξύ ξένων και ελληνικών Οίκων και επιχειρήσεων, καθώς και μετ’ αλλοδαπών επί προμήθεια ή οποιοδήποτε αντάλλαγμα. ι. Την συμμετοχή στο κεφάλαιο ετέρων ομοειδών και μη εταιρειών και Οίκων για γενικότερα θέματα που αφορούν τη ποιότητα, το περιβάλλον, την επιχειρηματική αριστεία και ενεργειακά θέματα, και ια. Την αντιπροσώπευση Οίκων της Ελλάδας και του Εξωτερικού, που έχουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς. Β) Η αυτοτελής ή εργοληπτική (εργολαβική ή υπεργολαβική) ανάληψη μελετητικών και κατασκευαστικών έργων κάθε είδους και ειδικότερα τεχνικών έργων, δημοσίων ή ιδιωτικών, με ίδια ή όχι μέσα και υλικά, ίδιο ή συνεργαζόμενο προσωπικό, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, ολόκληρων ή μέρους αυτών. Ενδεικτικά (και όχι περιοριστικά) οι μελέτες και κατασκευές έργων περιλαμβάνουν και τις παρακάτω κατηγορίες: 1. Χωροταξικά και Ρυθμιστικά έργα 2. Πολεοδομικά και ρυμοτομικά έργα 3. Οικονομικές μελέτες και εφαρμογές 4. Κοινωνικές μελέτες και εφαρμογές 5. Μελέτες και εφαρμογές Οργάνωσης και Επιχειρησιακής Έρευνας 6. Αρχιτεκτονικές μελέτες κτιριακών έργων και εφαρμογές 7. Ειδικές αρχιτεκτονικές Μελέτες και εφαρμογές 8. Στατικές Μελέτες (φερουσών κατασκευών κτιρίων και μεγάλων ή ειδικών τεχνικών έργων) 9. Μηχανολογικές-Ηλεκτρολογικές- Ηλεκτρονικές μελέτες και έργα 10. Συγκοινωνιακά έργα (οδών, σιδηροδρομικών γραμμών, τεχνικών υποδομών, αερολιμένων και κυκλοφοριακών) 11. Λιμενικά έργα και σχετικές μελέτες 12. Μελέτες και εφαρμογές Μεταφορικών Μέσων (χερσαίων, πλωτών, εναέριων) 13. Υδραυλικά έργα και μελέτες (Εγγειοβελτιωτικά, φράγματα, υδρεύσεις και αποχετεύσεις) 14. Ενεργειακά έργα και μελέτες (θερμοηλεκτρικά, υδροηλεκτρικά , πυρηνικά) 15. Βιομηχανικές μελέτες και εφαρμογές (προγραμματισμός- σχεδιασμός-λειτουργία) 16. Μελέτες και εφαρμογές Τοπογραφίας (γεωδαιτικές, φωτογραμμετρικές, χαρτογραφικές, Κτηματογραφικές, τοπογραφικές) 17. Χημικές μελέτες, έρευνες και εφαρμογές 18. Χημικοτεχνικές μελέτες και έργα 19. Μεταλλευτικές μελέτες, έρευνες και εφαρμογές 20. Γεωλογικές, Υδρογεωλογικές και Γεωφυσικές μελέτες, έρευνες και εφαρμογές 21. Γεωτεχνικές μελέτες, έρευνες και εφαρμογές 22. Εδαφολογικές μελέτες, έρευνες και εφαρμογές 23, Γεωργικές μελέτες, έρευνες και εφαρμογές (γεωοικονομικές, γεωκτηνοτροφικού προγραμματισμού και εκμεταλλεύσεων) 24. Δασικές μελέτες, έρευνες και εφαρμογές (διαχείρισης δασών και ορεινών βοσκοτόπων, δασοτεχικές διευθετήσεις λεκανών χειμάρρων, αναδασώσεων, δασικών οδών, δασικών μεταφορικών εγκαταστάσεων) 25. Φυτοτεχνικές μελέτες, έρευνες και εφαρμογές και διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου 26. Αλιευτικές μελέτες, έρευνες και εφαρμογές Γ) Αναφορικά στα έργα πολιτικού μηχανικού, ενδεικτικά (και όχι περιοριστικά) η κατασκευή τεχνικών έργων περιλαμβάνει και : -Προετοιμασία εργοταξίου -Κατεδάφιση κτιρίων .Εκτέλεση χωματουργικών έργων -Εργασίες ανατίναξης και απομάκρυνσης βράχων, σταθεροποίησης εδαφών, εκσκαφών και μετακίνησης γαιών, διάνοιξη τάφρων, οριζοντίων διατρήσεων για πέρασμα καλωδίων ή υδρορροών, αποστράγγισης αγροτικών ή δασικών εκτάσεων, αποκατάστασης εκτάσεων γης, επιχωματώσεων, δοκιμαστικών διατρήσεων και γεωτρήσεων -Κατασκευή και γενικές κατασκευαστικές εργασίες πάσης φύσεως πλήρων κτιρίων (οικίες, αποθήκες, βιομηχανικά και εμπορικά κτίρια κλπ.) και τεχνικών έργων ή μερών τους, έργων πολιτικού μηχανικού (νέες εργασίες ,προσθήκες, μετατροπές, ανακαινίσεις) -Γενικές κατασκευαστικές εργασίες για γέφυρες, αυτοκινητόδρομους, σήραγγες, υπόγειους σιδηροδρόμους, αγωγούς μεγάλων αποστάσεων μεταφοράς νερού πετρελαίου και φυσικού αερίου, γραμμές επικοινωνιών και μεταφοράς ενέργειας -Συναρμολόγηση και ανέγερση προκατασκευασμένων κατασκευών. -Κατασκευή και γενικές κατασκευαστικές εργασίες, ανακαίνιση ή επισκευή, αυτοκινητόδρομων, οδών, αεροδρομίων και αθλητικών εγκαταστάσεων -Κατασκευή και γενικές κατασκευαστικές εργασίες, ανακαίνιση ή επισκευή υδραυλικών και λιμενικών έργων -Εκτέλεση λοιπών κατασκευαστικών εργασιών ειδικής φύσης όπως ικριωμάτων εξεδρών εργασίας, εγκατάσταση και επισκευή αντλιών ύδατος, συστημάτων σωληνώσεων, σκυροδέματος, χάλυβα, τοιχοποιίας κλπ. -Εγκαταστάσεις παροχών σε κτίρια όπως καλωδιώσεις, ηλεκτρολογικές, συστημάτων πυρόσβεσης, αντικλεπτικών, ανελκυστήρων, κυλιόμενων κλιμάκων, τηλεπικοινωνιών κλπ. -Εργασίες θερμομόνωσης, ηχομόνωσης. -Εργασίες εγκατάστασης υδραυλικές θέρμανσης, αερισμού, κλιματισμού. Ωσαύτως η ανάθεση σε υπεργολάβο της εκτέλεσης των αναληφθέντων τεχνικών έργων ολόκληρων ή μέρους αυτών. Δ) Αναφορικά στα ηλεκτρομηχανολογικά, χημικοτεχνικά και άλλα ως άνω έργα η εταιρεία δύναται να συμμετέχει σε πάσης φύσεως εγκαταστάσεις και εφαρμογές βιομηχανικής ή άλλης κλίμακας. Ε) Η εκπροσώπηση, αντιπροσώπευση, συνεργασία ή συνεταιρισμός με εμπορικούς οίκους του εσωτερικού, ενδοκοινοτικά ή τρίτων χωρών είτε και ή αυτοτελής ανάληψη έργων που αφορούν την ανίχνευση, ταυτοποίηση, αγορά, παραγωγή, τροποποίηση, φυσική ή χημική επεξεργασία, ανάμειξη, σύνθεση, διαμόρφωση, ανακατασκευή, βελτίωση, αναπροσαρμογή, τυποποίηση, αναβάθμιση, συσκευασία, μεταπώληση, μεταφορά, παροχέτευση, εξουδετέρωση, αραίωση, αποδόμηση, απενεργοποίηση, καταστροφή κλπ. πάσης φύσεως πρώτων υλών, καυσίμων, χημικών υλών και άλλων υλικών και μέσων, διαλυμάτων ή μειγμάτων σε στερεά, υγρά ή αέρια μορφή, επεξεργασμένων υλών, ενδιάμεσων ή τελικών προϊόντων από πάσης φύσεως παραγωγή, αγορά ή έργο όπως και αποβλήτων ή ανεπιθύμητων υλικών συμπεριλαμβανομένων των επικινδύνων. Οι παραπάνω δραστηριότητες αφορούν και βιομηχανικό ή άλλο εξοπλισμό, εργαλεία, μηχανήματα, ολοκληρωμένες μονάδες, ακίνητα, εγκαταστάσεις πάσης φύσεων, δίκτυα και συστήματα πάσης φύσεως, λογισμικό, αναλώσιμα, κλπ. όπως και πάσης φύσεως εμπορεύματα που αφορούν οποιοδήποτε έργο αναληφθέν ή όχι από την εταιρία και ειδικότερα τα τεχνικά έργα και μελέτες που περιγράφονται παραπάνω, είτε προκειμένου να ενσωματωθούν και να χρησιμοποιηθούν στα αναληφθέντα έργα είτε να πωληθούν απευθείας στον κύριο του αναληφθέντος έργου είτε σε οποιονδήποτε τρίτον. Ζ) Η εκπροσώπηση, αντιπροσώπευση, συνεργασία ή συνεταιρισμός με εταιρίες του εσωτερικού, ενδοκοινοτικά ή τρίτων χωρών είτε και ή αυτοτελής ανάληψη έργων που αφορούν την Διαχείριση έργων, διαχείριση κινητής και ακίνητης περιουσίας και διαχείριση πάσης φύσεων υπηρεσιών και προϊόντων που αφορούν οποιοδήποτε έργο αναληφθέν ή όχι από την εταιρία σχετικών με τα περιγραφόμενα παραπάνω, είτε προκειμένου να ενσωματωθούν και να χρησιμοποιηθούν οι υπηρεσίες διαχείρισης στα αναληφθέντα έργα είτε να πωληθούν απευθείας στον κύριο του αναληφθέντος έργου είτε σε οποιονδήποτε τρίτον. Στις κατά τα ανωτέρω έννοιες περιλαμβάνονται και η προμήθεια, αντιπροσώπευση, η μεσιτεία έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης. Επίσης η εταιρεία δύναται : α) να συμμετέχει σε οποιαδήποτε ατομική ή εταιρική επιχείρηση των ιδίων ή παρεμφερών σκοπών β) να συνεργάζεται προς την κατεύθυνση αυτή με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κοινοπραξία και γ) να ασκεί οποιαδήποτε επιχείρηση συναφή με τους ως άνω σκοπούς.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
71121100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Κύρια
41203000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ (ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ, ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ) Δευτερεύουσα
41204000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ (ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ, ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ) Δευτερεύουσα
42112000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥΣ, ΕΘΝΙΚΕΣ, ΕΠΑΡΧΙΑΚΕΣ Η ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΟΔΟΥΣ, ΔΡΟΜΟΥΣ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΑΜΑΞΙΤΕΣ ΟΔΟΥΣ Η ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ Δευτερεύουσα
42122000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΟΥΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥΣ Δευτερεύουσα
42131000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΩΝ ΚΑΙ ΣΗΡΑΓΓΩΝ Δευτερεύουσα
42132000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΓΕΦΥΡΕΣ ΚΑΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ Δευτερεύουσα
42212100 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΑΓΩΓΟΥΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ Δευτερεύουσα
42212401 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ (ΓΙΑ ΑΝΤΛΗΣΗ ΥΔΑΤΟΣ) Δευτερεύουσα
42221100 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Δευτερεύουσα
42912000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΦΡΑΓΜΑΤΑ, ΥΔΑΤΟΦΡΑΚΤΕΣ (ΚΛΕΙΣΙΑΔΕΣ) ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΥΔΡΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Δευτερεύουσα
43111000 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ Δευτερεύουσα
43121200 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΑΙΩΝ Δευτερεύουσα
43131000 ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ Δευτερεύουσα
43211000 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δευτερεύουσα
43221200 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
43291100 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΟΝΩΣΗΣ Δευτερεύουσα
43291900 ΑΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
43992000 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
43993000 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΜΠΗΞΗΣ ΠΑΣΑΛΩΝ· ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ Δευτερεύουσα
43994000 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Δευτερεύουσα
43995000 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ Δευτερεύουσα
43996000 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΩΝ Δευτερεύουσα
43997000 ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Δευτερεύουσα
46121000 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ, ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Δευτερεύουσα
46131100 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΞΥΛΕΙΑΣ Δευτερεύουσα
46131200 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
46141000 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ Δευτερεύουσα
70221500 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δευτερεύουσα
71114100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ Δευτερεύουσα
71121200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ Δευτερεύουσα
71121303 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δευτερεύουσα
71121305 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΛΠ) Δευτερεύουσα
71121700 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Δευτερεύουσα
71123000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ, ΓΕΩΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση