ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΓΚΙΩΝΑΣ 1 Α , ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ, 14451

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΓΚΙΩΝΑΣ 1 Α , ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 082525697
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8359801000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 01-08-2008
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 01-08-2008
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ Α.Ε.
ANASTASIOS MAUROGENIS A.E.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΓΚΙΩΝΑΣ 1 Α
  Πόλη:
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  E-mail:

Σκοπός Επιχείρησης

1.Σκοπός της εταιρείας είναι με επιδίωξη το κέρδος κύρια η εισαγωγή ή αγορά από αντιπροσωπευομένους ή μη οίκους του εξωτερικού ή του εσωτερικού και η περαιτέρω διανομή και διάθεση (εμπορία) χονδρικώς ή λιανικώς στο εσωτερικό της χώρας ή οπουδήποτε στο εξωτερικό 1) ιατροτεχνολογικών ειδών όλων των τύπων, ιατρικών μηχανημάτων και εργαλείων και άλλων συναφών και παρεμφερών ειδών, 2) διαιτητικών τροφίμων που προορίζονται για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, καθώς και για παρεμφερή προϊόντα, 3) φαρμακευτικών και παραφαρμακευτικών προϊόντων, συμπληρωμάτων διατροφής, ειδών υγιεινής και καθαριότητας, καλλυντικών προϊόντων πάσης φύσεως και κάθε άλλου συναφούς ή παρεμφερούς είδους και προϊόντος, περιλαμβανομένων των συναφών υπηρεσιών. 2. Για την επίτευξη και ευόδωση του ως άνω σκοπού η εταιρεία μπορεί συμπληρωματικά: α) να αντιπροσωπεύει οίκους του εξωτερικού ή του εσωτερικού που ασχολούνται με τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς και να συνεργάζεται με κάθε τρόπο με αυτούς τους οίκους, καθώς και με οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, β) να ασχολείται με την εμπορία κάθε εμπορεύσιμου είδους και την παροχή υπηρεσιών που έχουν σχέση με την ως άνω δραστηριότητα, γ) να συμμετέχει σε άλλες επιχειρήσεις (εταιρείες ή κοινοπραξίες ή άλλα επιχειρηματικά σχήματα) που επιδιώκουν τους ίδιους ή άλλους συναφείς σκοπούς, δ) Να ιδρύει εκθέσεις, γραφεία, αποθήκες, υποκαταστήματα ή άλλες εγκαταστάσεις οπουδήποτε σε μισθωμένα ή ιδιόκτητα ακίνητα και μετά την κατάργηση οποιουδήποτε από αυτά για την αξιοποίηση των επενδεδυμένων κεφαλαίων στην ιδιόκτητη οικοδομή, να προβαίνει σε εργασίες προσθηκών, μετατροπών και ανακαινίσεων και τελικώς στην πώληση των αυτοτελών οριζοντίων ιδιοκτησιών, διαμερισμάτων και άλλων χώρων ως οικοδομική επιχείρηση ε) γενικά να ασκεί κάθε συναφή εργασία και δραστηριότητα που είναι αναγκαία ή υποβοηθά την προώθηση του εταιρικού σκοπού, με ανάπτυξη επιχειρήσεων και δραστηριοποίηση σε κάθε γενικά τομέα, που έχει σχέση με το ως άνω αντικείμενο δραστηριότητας, ιδιαίτερα δε συμμετέχοντας σε δημοπρασίες και διαγωνισμούς που διενεργούνται στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό από οποιοδήποτε Νοσηλευτικό ίδρυμα, Ασφαλιστικό Ταμείο, Δημόσια Επιχείρηση ή Οργανισμό και γενικά οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή ιδιώτη, καθώς και λειτουργώντας, εντός των γραφείων της έδρας ή οποιουδήποτε υποκαταστήματός της σε ειδικό χώρο, κυλικείο παροχής γευμάτων και ποτών, αποκλειστικά για τις ανάγκες του προσωπικού ή των επισκεπτών της εταιρείας.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
46461212 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Κύρια
33131200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΪΑΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
33131900 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΛΛΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
41203000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ (ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ, ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ) Δευτερεύουσα
46171116 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΩΝ ΤΡΟΦΩΝ Δευτερεύουσα
46181100 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΑΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
46181105 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
46382100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δευτερεύουσα
46382101 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΩΝ ΤΡΟΦΩΝ Δευτερεύουσα
46382102 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δευτερεύουσα
46382103 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Δευτερεύουσα
46461106 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Δευτερεύουσα
46461200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ, ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Δευτερεύουσα
46461202 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ, ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ, ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ, ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ (ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ) ΚΑΙ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Δευτερεύουσα
46461208 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
46461220 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΡΙΓΓΩΝ, ΒΕΛΟΝΩΝ, ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ, ΣΩΛΗΝΙΣΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
46461221 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ, ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΔΟΝΤΙΩΝ, ΟΔΟΝΤΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ, ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
46461223 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΙΛΤΡΩΝ ΝΕΦΡΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ, ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ, ΓΑΖΩΝ ΚΛΠ Δευτερεύουσα
46461224 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ Δευτερεύουσα
47292301 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Δευτερεύουσα
47292303 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΩΝ ΤΡΟΦΩΝ Δευτερεύουσα
47737403 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Δευτερεύουσα
47747500 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Δευτερεύουσα
47747504 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ, ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ, ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ, ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ (ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ) ΚΑΙ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Δευτερεύουσα
47747510 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
47747516 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΡΙΓΓΩΝ, ΒΕΛΟΝΩΝ, ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ, ΣΩΛΗΝΙΣΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
47747517 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ, ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΔΟΝΤΙΩΝ, ΟΔΟΝΤΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ, ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
47747520 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΙΛΤΡΩΝ ΝΕΦΡΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ, ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ, ΓΑΖΩΝ ΚΛΠ Δευτερεύουσα
47747522 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση