ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 5ου ΤΟΜΕΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΑΛΑΜΙΝΟΜΑΧΩΝ 24 , ΜΑΡΟΥΣΙ, 15125

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 5ου ΤΟΜΕΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ


ΣΑΛΑΜΙΝΟΜΑΧΩΝ 24 , ΜΑΡΟΥΣΙ


Νομική Μορφή Κοινωνικοί Συνετ/σμοί Περιορ. Ευθύνης (ΚΟΙ.Σ.Π.Ε.)
Α.Φ.Μ. 998202872
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 145574201000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 24-09-2008
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 25-09-2008
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΚΟΙΣΠΕ 5ου ΤΟ.Ψ.Υ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟ
KOISPE 5ou TO.Ps.Y. ATTIKIS ILIOTROPIO

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΣΑΛΑΜΙΝΟΜΑΧΩΝ 24
  Πόλη:
ΜΑΡΟΥΣΙ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΜΑΡΟΥΣΙ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

Η άσκηση οποιοσδήποτε μορφής οικονομικής δραστηριότητας - παραγωγικού, καταναλωτικού, εμπορικού; μεταφορικού/τουριστικού, οικοδομικού, πιστωτικού, αναπτυξιακού, κοινωνικού, εκπαιδευτικού ή πολιτιστικού χαρακτήρα, στοχεύοντας στην κοινωνικοοικονομική ενσωμάτωση και την επαγγελματική ένταξη ατόμων με ψύχοκόινωνικά προβλήματα, και συμβάλλοντας στη θεραπεία τους και στην κατά το δυνατόν οικονομική τους αυτάρκεια. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚοιΣΠΕ, μετά από εξέταση των οικονομικών παραμέτρων και δυνατοτήτων του, αποφασίζει και συγκεκριμενοποιεί το είδος και την έκταση της κάθε φορά ασκούμενης δραστηριότητας, αντικείμενο της οποίας, ενδεικτικά και όχι περιορισπκά, μπορεί να είναι η κοινή οργάνωση παραγωγής, η προμήθεια αγαθών, η παροχή υπηρεσιών, η μεταποίηση και διάθεση προϊόντων του, η επαγγελματική, συνεταιριστική εκπαίδευση και πολιτισμός και η ικανοποίηση κοινωνικών αναγκών των μελών. Για την επίτευξή του σκοπού του ο ΚοιΣΠΕ μπορεί: α) Να παράγει ή προμηθεύεται και διαθέτει προς πώληση κάθε είδους προϊόντα και αγαθά, β) Να παρέχει προς τρίτους κάθε είδους υπηρεσίες. γ) Να εκτελεί για λογαριασμό τρίτων κάθε είδους τεχνικό έργο (οικοδομικό, μεταφορικό κλπ) δ) Να συμμετέχει σε κάθε είδους επιχείρηση, εφόσον η συμμετοχή αυτή επιτρέπεται από τις ειδικές κατά περίπτωση διατάξεις, όπως ενδεικτικά, σε Ευρωπαϊκούς Ομίλους Οικονομικού Σκοπού, Κοινοπραξίες, Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης, Ανώνυμες Εταιρείες και Δημοτικές Επιχειρήσεις. ε) Να συμμετέχει σε αναπτυξιακά προγράμματα ή να συμμετέχει με άλλες επιχειρήσεις ή εταιρείες στην πραγματοποίησή τους και να συνεργάζεται μέσω κοινοπραξιών ή προγραμματικών συμβάσεων με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, εταιρείες ή άλλες ενώσεις κάθε τύπου, οι οποίες έχουν ως αντικείμενο την ανάπτυξη δραστηριοτήτων συναφών με αυτές του συνεταιρισμού. στ) Να αναπτύσσει στα πλαίσια της κάθε φορά ισχύουσας νομοθεσίας σε κάθε είδους νόμιμη δραστηριότητα που συντελεί στην ανάπτυξη της προσωπικότητας των μελών του και στην οποία μπορεί να ανταποκριθεί.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
88100000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Κύρια
43211004 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δευτερεύουσα
43221109 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΥΛΙΚΑ Δευτερεύουσα
43341000 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ Δευτερεύουσα
43990000 ΑΛΛΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
46421200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
47727200 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
47917200 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ, ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Δευτερεύουσα
56101100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ Δευτερεύουσα
56101900 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
56101911 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ, ΠΟΥ ΠΩΛΟΥΝ ΜΕΡΙΔΕΣ ΦΑΓΗΤΟΥ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ Δευτερεύουσα
74301100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ Δευτερεύουσα
78301900 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
81101000 ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΕΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ (ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΦΥΛΑΞΗΣ, ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΛΠ) Δευτερεύουσα
81221203 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΚΛΠ) Δευτερεύουσα
82191302 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΙΩΝ Δευτερεύουσα
82191303 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Δευτερεύουσα
85521000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δευτερεύουσα
85591910 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
88101101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ Δευτερεύουσα
88101400 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ Δευτερεύουσα
88991901 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Δευτερεύουσα

Σύνδεση